Verordening gemeentelijke onderscheidingen Land van Cuijk 2022

Geldend van 24-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 28 van de Wet arhi;

besluit:

 • 1.

  vervallen te verklaren de volgende verordeningen:

  • a.

   Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2017, vastgesteld op 18 mei 2017;

  • b.

   Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning van de gemeente Cuijk, vastgesteld op 21 december 1995;

  • c.

   Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning van de gemeente Grave, vastgesteld op 28 januari 1969;

 • 2.

  vast te stellen de volgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Land van Cuijk 2022

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

De gemeente Land van Cuijk kent de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  Het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk;

 • 2.

  De Land van Cuijk-penning;

 • 3.

  De Stads- of Dorpspenning Land van Cuijk.

§ 2 Gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 2 Het Ereburgerschap

 • 1. De toekenning van het Ereburgerschap gebeurt bij besluit van de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Het Ereburgerschap wordt toegekend aan natuurlijke personen woonachtig of niet-woonachtig in de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. Het Ereburgerschap is een onderscheiding voor zéér uitzonderlijke verdiensten. Deze verdiensten gaan aantoonbaar uit boven wat de samenleving van iemand in een vergelijkbare positie mag verwachten. Het gaat hierbij om het op een bijzondere manier dragen van verantwoordelijkheden of het inzetten van talenten voor Land van Cuijk en haar inwoners. Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, economie of maatschappij in de brede zin. Betrokkene draagt door zijn/haar inzet bij aan een positieve beeldvorming van de gemeente.

 • 4. Het Ereburgerschap bestaat uit:

  • -

   een legpenning, voorzien van het gemeentewapen en een inscriptie,

  • -

   een draaginsigne en

  • -

   een oorkonde met de naam van de ontvanger, de redenen die tot toekenning hebben geleid en dagtekening van het besluit van toekenning.

 • 5. Het Ereburgerschap wordt uitgereikt door de voorzitter van de raad bij de viering van een jubileum, een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door de raad passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 3 De Land van Cuijk-penning

 • 1. De toekenning van de Land van Cuijk-penning gebeurt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De voorgedragen kandidaat is een natuurlijk persoon woonachtig of niet woonachtig in de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. De Land van Cuijk-penning wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid voor zeer bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Cuijk. De (vrijwillige) inzet kan zich op velerlei terreinen voordoen zoals sport, wetenschap, cultuur, historie, etc. en heeft een gemeente brede uitstraling. Binnen, maar ook buiten zijn/haar ‘werkterrein’ vervult de kandidaat een ambassadeursrol. Door zijn/haar inzet draagt de kandidaat bij aan een positieve beeldvorming van zowel de organisatie waarvoor hij/zij zich inzet, als van de gemeente.

 • 4. De Land van Cuijk-penning bestaat uit:

  • -

   een legpenning,

  • -

   een draaginsigne, en

  • -

   een oorkonde met de naam van de ontvanger, de redenen die tot toekenning hebben geleid en dagtekening van het besluit van toekenning.

 • 5. De Land van Cuijk-penning wordt uitgereikt door de burgemeester bij de viering van een jubileum, een afscheid, of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 4 De Stads- of Dorpspenning Land van Cuijk

 • 1. De Stads- of Dorpspenning wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid voor bijzondere verdiensten voor de lokale gemeenschap in Land van Cuijk.

 • 2. De voorgedragen kandidaat is een natuurlijk persoon woonachtig in de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. Met zijn/haar verdiensten heeft de kandidaat een bijzondere bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in een van de lokale Land van Cuijkse gemeenschappen. Mensen zoals de kandidaat zorgen voor de verbinding en de cohesie in de samenleving. Ze zijn vaak de spil in het dorp/de stad of binnen de vereniging en leveren een grote bijdrage aan het voortbestaan en aan de samenhang. Het zijn mensen die anderen weten te enthousiasmeren en te motiveren en die daarmee een voorbeeld zijn voor anderen. Het gaat om vrijwillige inzet waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat.

  De kandidaat heeft zich gedurende een langere periode (minimaal 10 jaar) ingezet voor minimaal 1 dagdeel/5 uur per week. De voordracht wordt gedaan als betrokkene stopt met zijn/haar werkzaamheden.

  NB: Deze criteria zijn richtinggevend en niet uitsluitend.

 • 4. De Stads- of Dorpspenning bestaat uit:

  • -

   een legpenning, voorzien van het gemeentewapen en een inscriptie,

  • -

   een draaginsigne, en

  • -

   een oorkonde met de naam van de ontvanger, de redenen die tot toekenning hebben geleid en dagtekening van het besluit van toekenning.

 • 5. De Stads- of Dorpspenning wordt uitgereikt door de wethouder bij de viering van een jubileum, een afscheid, of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 5 algemene bepalingen

 • -

  Iedereen kan een voordracht doen voor een gemeentelijke onderscheiding. De voordracht bevat een gedegen onderbouwing van het belang voor de gemeenschap en wordt ondersteund door minimaal drie verschillende ondersteuningen. Deze ondersteuningen voorkomen willekeur en bevestigen de gedragenheid van de voordracht en de toekenning van de onderscheiding onder de inwoners van de gemeente, de vereniging, het dorp of de kern.

 • -

  Het is een eer om een gemeentelijke onderscheiding te ontvangen. De voorgedragen kandidaat moet aantoonbaar met kop en schouders boven anderen uit steken. Bij het indienen van een voordracht is de voorsteller zich hiervan bewust en heeft de afweging gemaakt of de inzet van de kandidaat inderdaad bijzonder of uitzonderlijk te noemen is. Te veel voordrachten en uitreikingen leidt immers tot devaluatie van de waarde van de onderscheidingen.

 • -

  Naast het lokale systeem van gemeentelijke onderscheidingen bestaat er de Koninklijke onderscheiding. Dit is de hoogst haalbare blijk van waardering in Nederland. Een kandidaat kan voor zijn/haar verdiensten voor zowel een Koninklijke als een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen binnen de kaders die daar voor gelden.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen

Aan een gemeentelijke onderscheiding kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Artikel 7 Intrekking

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding in te trekken. Een besluit hiertoe wordt in een besloten vergadering genomen en ter kennis gebracht aan het presidium. Aan betrokkene wordt hiervan gemotiveerd mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college te retourneren.

Artikel 8 Vormgeving

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmeting van de verschillende onderscheidingen.

Artikel 9 Aantekening onderscheiding

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding maakt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register. In het register worden ook de gronden vermeld die tot de toekenning hebben geleid. Bij intrekking van een onderscheiding wordt de vermelding in het register doorgehaald.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Land van Cuijk 2022’.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking de dag na datum bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar