Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaat onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n-de dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten,

  b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtsheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  voor de in onderdeel 3.2.1 aangevraagde vergunningen voor een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

4. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2022", vastgesteld bij besluit van 11 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022.

De voorzitter,

De griffier

Bijlage 1 tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 2.1 tot en met 2.3.7.2 Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van:

a. de Woningwet;

b. de Wet ruimtelijke ordening;

c. de gemeentelijke bouwverordening;

d. de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening.

e. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor zover in deze titel geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling concept aanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

- Extra toets

- Sloopkosten

- Aanlegvergunning

- Overige administratief

- Brandveiligheid

- Niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Alcoholwet

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Brandbeveiliging en brandpreventie

Hoofdstuk 7 Kleinschalig kamperen

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap

1.1.1.1

Op een werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Uitgezonderd artikel 1.1.1.5

€ 545,00

1.1.1.2

Op een werkdag buiten de uren genoemd in 1.1.1.1

€ 660,00

1.1.1.3

Op een zaterdag

€ 917,00

1.1.1.4

Op een zondag of een algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet

€ 1.289,00

1.1.1.5

Op een maandag om 10.00 uur en 10.30 uur in het gemeentehuis te Domburg met een sobere ceremonie

Gratis

1.1.2

Voor het omzetten van een partnerschap naar een huwelijk met ceremonie gelden de tarieven bepaald in artikel 1.1.1.2 tot 1.1.1.5

1.1.3

Vervallen

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het gebruik maken van een medewerker, in dienst van de gemeente Veere, voor het als getuige aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap

€ 37,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het binnen 2 maanden voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap annuleren van de gereserveerde datum

€ 173,00

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.2.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, het geldende maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, het geldende maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.3

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, het geldende maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.4

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, het geldende maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.5

De tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het geldende tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden.

1.2.6

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart zoals bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.4, het geldende tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: zoals dit laatstelijk is vastgesteld in de ‘Regeling Tarieven Dienst Wegverkeer’

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt voor aanvragers jonger dan 18 jaar verlaagd met 50%

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: het bedrag zoals dit laatstelijk is vastgesteld in de ‘Regeling Tarieven Dienst Wegverkeer’.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basis registratie persoonsgegevens (BRP) moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.4.2.1

verstrekking van gegevens per verstrekking

€ 7,00

1.4.2.2

verstrekking van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)ten behoeve van de aanvrager zelf

€ 7,00

1.4.2.2.1

verstrekking als bedoeld in onderdeel 1.4.2.2, aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 3,20

1.4.2.3

n.v.t.

1.4.2.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 7,00

1.4.3

vervallen

1.4.4

vervallen

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 7,50*

1.4.6

vervallen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1.6.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 0,40

1.8.1.2

in formaat A3, per pagina

€ 0,65

1.8.1.3

in formaat A2 of groter, per pagina

€ 0,40

1.8.1.4

in digitale vorm

€ 0,65

1.8.1.5

van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

€ 12,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Per adres of object

€ 12,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 12,00

1.8.2.3

de inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 12,00

1.8.2.4

De gemeentelijke erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultuur erfgoed.

€ 12,00

1.8.2.5

de gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet

€ 12,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

ruimtelijke ordening/bouwgegevens

€ 35,00

1.8.3.2

milieu/bodemgegevens

€ 35,00

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bestemmingsplangegevens, per object

€ 35,00

1.8.4.1

Indien de in onderdeel 1.8.5 genoemde aanvraag wordt gedaan door de eigenaar en/of de bewoner van het object, dan is deze aanvraag vrijgesteld van de heffing van leges

1.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de welstandsnota

€ 10,20

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen uit de, in de gemeentelijke administratie beschikbare, kadastrale gegevens

1.8.5.1

per inlichting

€ 13,00

1.8.6

per inlichting in digitale vorm, per ongecomprimeerde megabyte

€ 74,50

1.8.7

voor zover daarvoor nasporingen gedaan moeten worden, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,80

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het tarief zoals dat laatstelijk is vastgesteld in de ministeriele regeling Verklaring omtrent gedrag

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,00

1.9.2.1

verstrekking als bedoeld in onderdeel 1.9.2 aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 3,00

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, zoals in het archief, de bevolkingsregisters en de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat, door een ambtenaar per kwartier:

€ 27,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Markten

1.14.1

vervalt

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van twaalf maanden,

€ 56,50*

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50*

1.16.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

1.16.1.6

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

wordt een aanwezigheidsvergunning in de loop van het kalenderjaar opgezegd dan zal terugbetaling plaatsvinden over de nog niet ingetreden kalenderjaren.

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 18,80

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening]

€ 18,80

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of een vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – AVOI € 403,00 en per extra strekkende meter bodemsleuf voor bodemsleuven van 25 meter of meer € 1,30.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

vervallen

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1 voor de duur van:

1.18.2.1

één dag

€ 30,20

1.18.2.2

één week

€ 60,50

1.18.2.3

één maand

€ 121,00

1.18.2.4

een periode langer dan een maand

€ 242,20

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien het betreft:

1.18.3.1

een eerste aanvraag of de aanvraag voor een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart die is afgegeven met een geldigheidsduur, korter dan de reguliere geldigheidsduur van vijf jaren

€ 109,50

1.18.3.2

een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart die is afgegeven met de reguliere termijn van vijf jaren

€ 31,50

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1.1

gewaarmerkte kopieën of afschriften van stukken, dan wel stukken of uittreksels die speciaal voor de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina ongeacht het aantal pagina’s of het formaat

€ 3,50

1.19.1.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.1.2.1

bij kopieën op A4 formaat of kleiner, bedraagt het tarief per pagina

€ 0,40

1.19.1.2.2

bij kopieën een ander formaat dan A4 formaat of kleurenkopieën, per pagina

€ 0,65

1.19.1.2.3

in digitale vorm

€ 0,65

1.19.1.2.4

bedraagt het aantal kopieën in de onderdelen 1.19.1.2.1 en 1.19.1.2.2 minder dan zes, dan bedraagt het tarief

Vrijgesteld

1.19.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,40

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in verband met een verzoek of een aanvraag, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

tot het verkrijgen van milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, van de Wet Milieubeheer per locatie, per milieuaspect, welke informatie via e-mail verzonden wordt

€ 39,50

1.19.3.2

tot het verkrijgen van milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, van de Wet Milieubeheer voor meerdere locaties tegelijk, per milieuaspect, welke informatie via e-mail verzonden wordt

€ 314,00

1.19.4

Het tarief voor het verstrekken van een nieuwe of een extra pas (chip sleutelhanger) voor gebruikers/aansluitingen die krachtens de Afvalstoffenverordening zijn aangewezen op het gebruik van ondergrondse containers voor de inzameling van het huishoudelijk restafval

€ 25,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installaties 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installaties 2012 (UAV) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.3.1

Vooroverleg:

Een verzoek voor een project dat door een aanvrager wordt ingediend om de haalbaarheid van dat project te onderzoeken, zonder dat sprake is van een juridische basis voor het in behandeling nemen van zo’n project. Het vooroverleg betreft in de meeste gevallen een bouwplan. Bij een vooroverleg zijn de termijnen die genoemd zijn in de Wabo niet van toepassing. Het vooroverleg wordt getoetst aan relevante regelgeving zoals het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningsvrij is

€ 87,50

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag/principeverzoek om een omgevingsvergunning:

€ 87,50

Hoofdstuk 3 omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

€ 215,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000,-- of meer bedragen

2,00% van de bouwkosten, met een minimumtarief van € 215,00

2.3.1.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken op basis van de beoordeling zoals deze wordt toegepast bij het vooroverleg, wordt het tarief zoals bedoeld in onderdeel 2.2.1 in rekening gebracht.

2.3.1.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet in behandeling wordt genomen omdat uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het voorgenomen project vergunningsvrij is, wordt het tarief zoals bedoeld in onderdeel 2.2.1 in rekening gebracht.

Extra welstandtoets

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie

vervallen

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 875,00

2.3.1.3.1

voor een bedrijfsbezoek van de adviescommissie Zeeland(excl.)

€ 65,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 tot 2.3.1.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de Wabo activiteit:

10% van de legeskosten, met een minimum van € 250,00 en maximum van € 1.000,00

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

vervallen

Omgevingsvergunning niet via digitaal omgevingsloket

2.3.1.6

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 wordt verhoogd met € 50,00 indien de aanvraag niet via het omgevingsloket online is ingediend

Aanlegactiviteiten

2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder b, van de Wabo.

2% van de aanlegkosten met een minimumtarief van € 215,00

Planologisch strijdig gebruik

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit : Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo of voor afwijkingen op basis van artikel 2.12 van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

0,5% van de bouwkosten met een minimum van € 688,00

2.3.3.1

Indien er sprake is van een afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a.1, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of de leden 1,2,3,4,5,6 en 7 van artikel 4 van bijlage II bij het besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief

€ 215,00

2.3.3.2

Indien er sprake is van een afwijking zoals bedoeld in lid 8,9,10 of 11 van artikel 4 van bijlage II bij het besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief

€ 861,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 689,00

Brandveiligheid

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2 van de brandbeveiligingsverordening 2010, bedraagt het tarief

€ 1.076,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 215,00

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

2,00 % van de sloopkosten met een minimum van € 215,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

2,00% van de sloopkosten met een minimum van € 215,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 8.1.1 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2,00% van de sloopkosten met een minimum van € 215,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2,00% van de sloopkosten met een minimum van € 215,00

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met [de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement] of artikel [2:11] van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 89,50

Uitweg/inrit

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 89,50

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.3.11

Vervallen

2.3.12

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een verklaring van geen bedenkingen van de provincie Zeeland nodig is en de aanvraag hiervoor in behandeling wordt genomen:

2.3.12.1

in verband met gebiedsbescherming

€ 1.560,00

2.3.12.2

in verband met soortenbescherming

€ 1.560,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van het intrekken van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning of als gevolg van het intrekken van de omgevingsvergunning

2.5.1.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.3 vindt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ingetrokken nadat de aanvraag in behandeling is genomen, maar voordat de vergunning is verleend of wordt geweigerd, teruggave plaats van 60% van de leges die geheven zijn of worden op grond van de artikelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.3.1. Het bij deze artikelen genoemde minimum bedrag blijft gehandhaafd. Teruggave van leges op grond van andere artikelen is niet mogelijk.

2.5.1.2

Een vergunninghouder kan op eigen verzoek zijn omgevingsvergunning door het college laten intrekken. Indien dat verzoek wordt gedaan binnen 24 maanden nadat de omgevingsvergunning is verleend vindt teruggave van 50% van de leges plaats die geheven zijn op grond van de artikelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.2, 2.3.3. en 2.3.3.1 De teruggave vindt plaats nadat de intrekking onherroepelijk is. Teruggave van leges op grond van andere artikelen is niet mogelijk.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.2.1

Indien het college een omgevingsvergunning weigert, vindt teruggave plaats van 50% van de leges die geheven zijn of worden op grond van de artikelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.3.1. Teruggave van leges op grond van andere artikelen is niet mogelijk.

Hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.1 van toepassing is:

vervallen

Hoofdstuk 7 Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning tot wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 215,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Gereserveerd

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Gereserveerd

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 89,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Alcoholwet

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

Indien het betreft een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, van de Alcoholwet eventueel in combinatie met een exploitatievergunning horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening van een:

3.1.1.1

Alcoholwetvergunning in combinatie met exploitatievergunning

€ 440,00

3.1.1.2

Alcoholwetvergunning in combinatie met exploitatievergunning en terrasvergunning

€ 534,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 19,00

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 93,50

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 93,50

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet per dag

€ 19,00

Hoofdstuk 2 APV vergunningen en ontheffingen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een groot evenement

€ 103,00

3.2.1.2

een klein evenement, waaronder ook wordt verstaan een herdenkingsplechtigheid, een braderie of een optocht, en die op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet vergunningsvrij is

€ 27,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een snuffel- of rommelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 27,50

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in de Marktverordening (vergunning organisatie)

€ 27,50

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de artikelen 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de duur van:

3.2.4.1

een dag

€ 19,00

3.2.4.2

een maand

€ 65,50

3.2.4.3

langer dan een maand

€ 235,00

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod zoals genoemd in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing geluidsapparaat)

€ 24,00

3.2.6

vervallen

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot het doen spelen van het carillon:

€ 178,00

3.2.8.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van één of meerdere reclameborden t.b.v. een evenement, zoals genoemd in artikel 2:10 van de APV, bedraagt

€ 115,00

3.2.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijven, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief terras op de openbare weg, bedraagt

€ 205,00

3.2.10

Het tarief bedraagt voor een beoordeling door de Welstandscommissie van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Landschapsverordening

€ 96,50

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het rijden op het strand, dijk of duin:

Per dag

€ 14,00

Per jaar:

€ 56,00

3.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluitvergunning riolering (exclusief aanlegkosten)

€ 37,00

3.2.13

Vervallen

3.2.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van uitstallingen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 92,00

3.2.15

De tarieven welke genoemd zijn in de onderdelen van hoofdstuk 2 gelden niet voor het in behandeling nemen van aanvragen die een liefdadig of ideëel doel beogen

3.2.16

Het tarief van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 92,00

3.2.17

Het tarief van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting (strandpaviljoen) als bedoeld in artikel 2:29, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 37,00

3.2.18

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijven, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

€ 115,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Huisvestingwet 2014

3.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot onttrekking als bedoeld in artikel 3 van de Huisvestingsverordening tweede woningen 2019 bedraagt

€ 115,00

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.6.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 19,20

3.6.2

Tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 19,20

Hoofdstuk 7 Kleinschalig kamperen

3.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek voor een nieuw te vestigen minicamping bedraagt:

€ 375,00

3.7.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek omtrent uitbreiding van het aantal standplaatsen op een minicamping bedraagt:

€ 375,00

3.7.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek voor een nieuw te vestigen landschapscamping bedraagt:

€ 375,00

3.7.4

Indien het verzoek betrekking heeft op beoordeling van plannen omtrent landschappelijke inpassing en verevening wordt het overeenkomstig onderdeel 3.7.1, 3.7.2 en 3.7.3 berekende bedrag verhoogd met

€ 575,00

3.7.5

Indien het verzoek betrekking heeft op een plan waarvoor een beoordeling nodig is door externe adviseurs niet vallend onder 3.7.4 wordt het overeenkomstig onderdeel 3.7.1, 3.7.2 en 3.7.3 berekende bedrag verhoogd met

€ 544,00

3.7.6

Indien het verzoek betrekking heeft op een plan waarvoor een beoordeling nodig is door de Agrarische Adviescommissie Zeeland (AAZ), ook wel Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) genoemd, wordt het overeenkomstig onderdeel 3.7.1, 3.7.2 en 3.7.3 berekende bedrag verhoogd met

€ 875,00*

3.7.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek tot het wijzigen van de tenaamstelling van een vergunning bedraagt

€ 113,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8.1

Het tarief voor het verkrijgen van een enkelvoudige ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 89,00

3.8.2

Het tarief voor het verkrijgen van een meervoudige verzamelontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€269,00

3.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 90,00

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2022

De griffier van de gemeente Veere,