Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2021

Geldend van 30-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2021

De raad van de gemeente Gooise Meren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 2240324

Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente haar grote waardering en erkentelijkheid tot uiting kan brengen voor door inwoners, niet-inwoners, verenigingen, stichtingen en soortgelijke instanties verrichte prestaties of geleverde diensten, waardoor zij de lokale gemeenschap aan zich hebben verplicht.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

besluit:

 • 1.

  De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 2019

Hoofdstuk 1 Onderscheidingen Gooise Meren

Artikel 1 Instelling

Als blijk van waardering worden de volgende onderscheidingen van de gemeente Gooise Meren ingesteld:

 • 1.

  Zilveren legpenning

 • 2.

  Bronzen legpenning

 • 3.

  Vrijwilligersprijs

 • 4.

  Jongerenonderscheiding

 • 5.

  Gooise Meren Prijs

Hoofdstuk 2 Zilveren legpenning

Artikel 2 Zilveren legpenning

De Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid aan personen, instellingen, verenigingen, bedrijven, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door langdurige en zeer bijzondere verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.

Artikel 2.1 Vormgeving

Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de erepenning vast in overleg met het presidium. De erepenning draagt aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise Meren.

Artikel 2.2 Toekenning

De toekenning van de legpenning geschiedt door de gemeenteraad, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, het presidium gehoord. Over de voordracht wordt beraadslaagd in een besloten vergadering. Besluiten tot toekenning van de legpenning worden genomen met tweederde meerderheid van het getal der zitting hebbende raadsleden.

Artikel 2.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college in overleg met het presidium te bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaatsvinden tijdens een bijzondere gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester, namens de gemeenteraad.

Artikel 2.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Zilveren legpenning wordt een register bijgehouden, waarin tevens worden opgenomen de door de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden toegekende legpenningen dan wel onderscheidingen van vergelijkbaar niveau.

Hoofdstuk 3 Bronzen legpenning

Artikel 3 Bronzen legpenning

De Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, instellingen, verenigingen, bedrijven, stichtingen, bedrijven en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door bijzondere verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.

Artikel 3.1 Vormgeving

Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de erepenning vast in overleg met het presidium. De erepenning draagt aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise Meren.

Artikel 3.2 Toekenning

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het toekennen van de Bronzen legpenning.

Artikel 3.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college te bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de uitreiking ook plaatsvinden tijdens een bijzondere gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

Artikel 3.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Bronzen legpenning wordt een register bijgehouden, waarin tevens zijn opgenomen de door de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden toegekende legpenningen dan wel onderscheidingen van vergelijkbaar niveau.

Hoofdstuk 4 Vrijwilligersprijs

Artikel 4 Vrijwilligersprijs

De Vrijwilligersprijs kan worden toegekend als blijk van waardering aan een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier binnen de kernen van de gemeente heeft ingezet voor de lokale gemeenschap en daarbij uitzonderlijke maatschappelijke bewogenheid, offervaardigheid en of onbaatzuchtige liefde tot de medemens heeft getoond.

Artikel 4.1 Vormgeving

Gelet op het belang van het behoud van de identiteit en eigenheid van de kernen heeft de Vrijwilligersprijs de vormgeving, gelijk aan de bestaande, sterk aan de kernen verbonden verschijningsvormen, te weten:

 • a.

  voor de kern Bussum: de kleine Johannes

 • b.

  voor de kern Naarden: het Naardens Compliment

 • c.

  voor de kern Muiden: de Muider Roemer

 • d.

  voor de kern Muiderberg: de Muiderbergse Echo

Artikel 4.2 De toekenning

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de Vrijwilligersprijs. Een toetsingscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters en de portefeuillehouder Welzijn, die tevens het voorzitterschap vervult, beoordeelt de voordrachten en stelt voor elke aan de orde zijnde kern van de gemeente Gooise Meren een of meerdere kandidaten voor. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de Vrijwilligersprijzen, de toetsingscommissie gehoord.

Artikel 4.3 Aansluiten bij de kernen

Welke Vrijwilligersprijs wordt toegekend, wordt bepaald door de woonplaats van de vrijwilliger, tenzij de aanvrager aannemelijk kan maken dat de onderscheidende persoon liever in aanmerking komt voor de Vrijwilligersprijs van een andere kern.

Artikel 4.4 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door het college te bepalen moment en op een wijze, die aansluit bij de tradities in de betrokken kern van de gemeente. De prijs wordt uitgereikt door de burgemeester en/of een wethouder.

Artikel 4.5 Bijhouden register

Van de toekenning van Vrijwilligersprijzen wordt een register bijgehouden, waarin tevens zijn opgenomen de door de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden toegekende Vrijwilligersprijzen.

Artikel 5 De Jongerenonderscheiding

Artikel 5 Jongerenonderscheiding

De Jongerenonderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen in de leeftijd tot 21 jaar, die zich van anderen hebben onderscheiden door langdurige onbaatzuchtige hulp of zeer bijzondere incidentele inzet en daarmee anderen tot voorbeeld zijn.

Artikel 5.1 Vormgeving

De Jongerenonderscheiding bestaat uit een nader door het college vorm te geven trofee en een cadeaubon.

Artikel 5.2 Toekenning

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de Jongerenonderscheiding. Een jury, bestaande uit de portefeuillehouder Jeugd, die tevens het voorzitterschap vervult, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en één vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie binnen de gemeente, beoordeelt de voordracht en beslist of de kandidaat de Jongerenonderscheiding ontvangt.

Artikel 5.3 Uitreiking

De uitreiking geschiedt door de portefeuillehouder Jeugd op een door hem of haar te bepalen moment.

Artikel 5.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Jongerenprijs wordt een register bijgehouden vanaf 2018.

Hoofdstuk 6 Gooise Meren Prijs

Artikel 6 Gooise Meren Prijs

De Gooise Meren Prijs kan worden toegekend als blijk van waardering aan een groep van vrijwilligers die zich op een bijzondere manier binnen de kernen van de gemeente heeft ingezet voor de lokale gemeenschap en daarbij uitzonderlijke maatschappelijke bewogenheid, offervaardigheid en of onbaatzuchtige liefde tot de medemens heeft getoond.

Artikel 6.1 Vormgeving

De Gooise Meren Prijs bestaat uit een nader door het college te bepalen waarde cheque of cadeaubon en een oorkonde.

Artikel 6.2 De toekenning

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een groep voor te dragen voor de Gooise Meren Prijs.

Een toetsingscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters en de portefeuillehouder Welzijn, die tevens het voorzitterschap vervult, beoordeelt de voordrachten en stelt een groep voor.. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van de Vrijwilligersprijzen, de toetsingscommissie gehoord. De Gooise Meren Prijs kan niet worden toegekend aan een rechtspersoon.

Artikel 6.3 Wel of niet kernoverschrijdend

De Gooise Meren Prijs kan worden uitgereikt aan een groep die in een van de vier kernen opereert, maar ook aan een groep die voor meerdere kernen of heel Gooise Meren werkt.

Artikel 6.4 Bijhouden register

Van de toekenning van de Gooise Meren Prijs wordt een register bijgehouden vanaf 2022.

Artikel 6.5 Uitreiking

De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door het college te bepalen moment en op een wijze die aansluit bij de tradities van de gemeente. De prijs wordt uitgereikt door de burgemeester en/of een wethouder.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan met in acht name van het voorgaande nadere regels stellen voor de uitvoering van deze verordening. Daar waar deze verordening niet in voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2021.

Ondertekening