Aanwijzingsbesluit naamgeving openbare ruimte Populierhof

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit naamgeving openbare ruimte Populierhof

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

Gelet op:

 • -

  De Gemeentewet;

 • -

  de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);

 • -

  de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Waddinxveen 2010;

 • -

  het instellingsbesluit commissie naamgeving Waddinxveen 2015.

 • -

  Het collegebesluit van 13 december 2022: Z/22/116491

Besluiten:

 • 1.

  De naamgeving van openbare ruimte van de Populierhof vast te stellen, volgens de bij dit besluit horende tekening 1;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 13 december 2022,

Burgemeester en wethouders Waddinxveen,

de secretaris,

de burgemeester

Bijlage 1 Tekening 1

Populierhof, situatie tekening.

 • afbeelding binnen de regeling

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na datum waarop het besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. commissie bezwaarschriften, Postbus 400,2740 AK Waddinxveen). In het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.