Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft op 6 december 2022 de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023 vast gesteld. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk voorschrift;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

overwegende dat:

 • 1.

  exploitanten van cultuur- en sportaccommodaties het als gevolg van de hoge energiekosten én de hoge inflatie financieel erg moeilijk hebben;

 • 2.

  gebruikers van binnensportaccommodaties het als gevolg van de hoge energiekosten én de hoge inflatie financieel erg moeilijk hebben;

 • 3.

  er vanuit het Rijk in de loop van 2023 waarschijnlijk een regeling komt voor de tegemoetkoming van energiekosten voor verenigingen en stichtingen;

 • 4.

  het college hierop niet wil wachten en exploitanten van cultuur- en sportaccommodaties en gebruikers van sportaccommodaties in Lingewaard nu al tegemoet wil komen, dit ook om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat bij het verenigingsleven in Lingewaard.

Besluit vast te stellen:

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvrager: exploitant, zijnde verenigingen of stichting zonder winstoogmerk, van een cultuur- of sportaccommodatie in Lingewaard of een gebruiker van een sportaccommodatie in Lingewaard

  • b.

   ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020

  • c.

   College: college van burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard

  • d.

   Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

  • e.

   Winstoogmerk: wanneer een organisatie het doel heeft om winst te maken, zoals bijvoorbeeld een BV of coöperatie.

Artikel 2. Doel van de subsidie

 • 1. Het doel van de subsidie is verenigingen en stichtingen uit Lingewaard, die in Lingewaard cultuur- en sportaccommodaties exploiteren en gebruikers van sportaccommodaties een tegemoetkoming te bieden in de enorme stijging van de energiekosten, dit om te voorkomen dat het voortbestaan van het sociaal maatschappelijke en sportverenigingsleven in de gemeente Lingewaard in gevaar komt als gevolg van continuïteits- of liquiditeitsproblemen.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieregeling is bedoeld voor een drietal verschillende groepen, te weten:

  • a.

   verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk uit Lingewaard, die de volgende ontmoetingscentra (cultuurhuizen of dorpshuizen) in Lingewaard exploiteren:

   • Dorpshuis De Tichel te Haalderen

   • SKC De Leemhof te Gendt

   • Cultureel centrum De Kinkel te Bemmel

   • Gemeenschapshuis ’t Zand te Huissen

   • Zilverhuus te Huissen

   • OC Doornenburg te Doornenburg

   • Dorpshuis Angeren te Angeren

  • b.

   (sport)verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk uit Lingewaard die in Lingewaard een eigen accommodatie geheel in gebruik hebben, dan wel deels in gebruik geven of verhuren, waarbij de energiekosten voor rekening zijn van deze (sport)vereniging of stichting. Uitgezonderd van deze subsidies zijn de exploitanten, met of zonder winstoogmerk, van de onder sub c genoemde sportaccommodaties en verder ook organisaties die bibliotheken exploiteren, onderwijsorganisaties zijn of zorgorganisaties zijn.

  • c.

   verenigingen en stichtingen uit Lingewaard, niet zijnde onderwijsorganisaties, die sportactiviteiten uitoefenen in één of meerdere zaaldelen in de volgende sportaccommodaties in de gemeente Lingewaard:

   Sporthallen, alle bestaande uit 3 zaaldelen:

   • De Bongerd te Bemmel

   • De Heister te Bemmel

   • De Kooi te Bemmel

   • De Brink te Huissen

   • Walburgen te Gendt

  • Gymzalen, alle bestaande uit 1 zaaldeel:

   • Abacus te Huissen

   • Basisschool De Wieling te Haalderen

   • Springplank te Haalderen

   • De Doornick te Doornenburg

   • Nijmeegseweg Gendt

   • Van Wijkstraat te Huissen

   • De Hoenderik te Bemmel

   • Vlinderboom te Bemmel

  • Zwembaden, in deze meegenomen als 3 zaaldelen:

   • Zwembad Laco te Bemmel

   • Zwembad Jottem te Huissen

Artikel 4. Subsidiegrondslagen

 • 1. De tegemoetkoming voor verenigingen en stichtingen als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub a wordt als volgt bepaald:

  verbruik gas / elektra 2022 x (leveringstarief gas (m3) / elektra (kWh) per 1 januari 2023 – CBS variabel leveringstarief gas (m3) / elektra (kWh) 2022) : 4 = € .., waarbij de berekening zowel voor apart voor gas als elektra wordt gemaakt;

  • o

   het energiegebruik voor elektra en gas in het jaar 2022 (referentiejaar) volgens jaaropgave energieleverancier (motivatie: energiebesparende maatregelen nemen we dan mee);

  • o

   het variabele leveringstarief volgens CBS op 1 januari 2022 voor elektra en gas (motivatie: dit geeft hetzelfde uitgangspunt bij de berekening ongeacht een vast of variabel contract, de tarieven van een vast contract liggen meestal aanzienlijk lager);

  • o

   het werkelijke (variabele) leveringstarief volgens de nota of andere documenten van de energieleverancier op 1 januari 2023 voor elektra en gas.

  • o

   het betreft een tegemoetkoming en daarom wordt het bedrag gedeeld door 4.

 • 2. De tegemoetkoming voor verenigingen en stichtingen als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub b bedraagt éénmalig € 1.500,-.

 • 3. De tegemoetkoming voor gebruikers van binnensportaccommodaties als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub c aantal sporturen per zaaldeel in 2022 x € 2,- : 4

  • o

   het aantal in 2022 afgenomen uren per zaaldeel;

  • o

   € 2,- is het bedrag dat gebruikers gemiddeld meer moeten betalen ten opzichte van de ‘normale’ huurverhoging;

  • o

   het betreft een tegemoetkoming en daarom wordt het bedrag gedeeld door 4.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Lingewaard, waarbij aanvrager:

  • a.

   voor de tegemoetkoming als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub a de volgende gegevens aanlevert:

   • -

    totaal netto energieverbruik van zowel gas als elektra apart over 2022;

   • -

    leveringstarief voor gas per 1 januari 2023;

   • -

    leveringstarief voor elektra per 1 januari 2023;

   • -

    alle hiervoor genoemde gegevens moeten worden onderbouwd met documenten van de energieleverancier waaruit genoemde hoeveelheden en leveringstarieven blijken.

  • b.

   voor de tegemoetkoming als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub b de volgende gegevens aanlevert:

   • -

    het adres waarvoor de vereniging of stichting de tegemoetkoming aanvraagt;

   • -

    een afschrift van een factuur of jaarafrekening van de energieleverancier waaruit blijkt dat de vereniging of stichting voor deze accommodatie energiekosten betaald.

  • c.

   voor de tegemoetkoming als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub c de volgende gegevens aanlevert:

   • -

    het aantal in 2022 afgenomen uren per zaaldeel;

   • -

    een afschrift van reserveringsbevestiging of factuur van de exploitant of beheerder van de sportaccommodatie waaruit het aantal opgegeven uren blijkt.

 • 2. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 april 2023 worden ingediend.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1. De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

 • 2. In aanvulling op lid 1 van dit artikel kan het college subsidie weigeren indien:

  • a.

   aanvrager geen vereniging of stichting uit Lingewaard is;

  • b.

   aanvrager een winstoogmerk heeft;

  • c.

   aanvrager geen exploitant is van ontmoetingscentrum of dorpshuis genoemd onder artikel 3 lid 1 sub a of aanvrager geen gebruiker is van een sportaccommodatie genoemd onder artikel 3 lid 1 sub c, in die gevallen wanneer voor die groep een subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   uit de aangeleverde stukken als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a, b en c niet duidelijk is op te maken wat het verbruik, de tarieven of andere gevraagde gegevens zijn, wanneer dat voor de betreffende subsidie van belang is;

  • e.

   meer dan 1 keer door dezelfde vereniging of stichting voor dezelfde accommodatie een aanvraag wordt ingediend;

  • f.

   voor de groep als bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub b de stichting of vereniging een organisatie is die bibliotheken exploiteert, een onderwijsorganisatie is of een zorgorganisatie is.

  • g.

   de aanvraag ná 31 maart 2023 wordt ingediend.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W stelt voor deze regeling een subsidieplafond vast van € 500.000,- welke bedrag maximaal beschikbaar is voor de drie verschillende groepen als genoemd onder artikel 3.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verleend aan de aanvragers die de (digitale) aanvraag, die voldoet aan de voorwaarden, volledig hebben ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar de drie verschillende groepen als genoemd onder artikel 3.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van de beslistermijnen genoemd in artikel 8 van de ASV wordt binnen een termijn van 8 weken een beslissing genomen op de volledig ingediende aanvraag.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen

 • 1. In afwijking van het bepaalde in de ASV over verantwoording en vaststelling van de subsidies worden de subsidies tegelijk verleend en vastgesteld.

 • 2. Na een positieve besluitvorming wordt de verleende subsidie binnen twee weken uitbetaald op het bij het college bekende IBAN nummer van de aanvrager, zoals dat bij de aanvraag is doorgegeven.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de ASV kan het college besluiten om van bovenstaande artikelen af te wijken als daaraan vasthouden voor een aanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 12. Citeertitel

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard op 6 december 2022,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,

drs. I.P. van der Valk

de burgemeester,

dr. P.T.A.M. Kalfs