Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 13 december 2022, kenmerk PZH-2022-819683695, tot aanwijzing van een bevoegd functionaris als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Wet politiegegevens (Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI)

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 13 december 2022, kenmerk PZH-2022-819683695, tot aanwijzing van een bevoegd functionaris als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Wet politiegegevens (Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

gelet op artikel 6, zevende lid, van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren;

overwegende dat conform artikel 9, derde lid, van de Wpg een bevoegd functionaris dient te zijn aangewezen welke de wijze van verwerking van politiegegevens bij een dergelijk onderzoek bewaakt;

Besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing functionaris

Als bevoegd functionaris in de zin van artikel 9, derde lid, van de Wet politiegegevens wordt aangewezen:

  • -

    de medewerker van de dienst Beheer Infrastructuur met de functie ‘teamleider Vaarwegen’.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI’.

Ondertekening

De Haag, 13 december 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

wnd. secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

voorzitter,

drs. J. Smit

Toelichting behorende bij het Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens DBI

Algemene toelichting

De dienst Beheer Infrastructuur heeft in het kader van het waarborgen van de veiligheid op de provinciale wegen en vaarwegen weg- en vaarweginspecteurs aangewezen als buiten gewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Deze boa’s verwerken bij de uitvoering hun opsporingswerkzaamheden politiegegevens waarop de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren van toepassing zijn.

De boa’s zijn primair belast met het verwerken van politiegegevens conform artikel 8 van de Wpg (dagelijkse politietaak).

Incidenteel zullen de boa’s, al dan niet op verzoek van de politie of het Openbaar Ministerie, ook worden ingezet bij grotere opsporingsonderzoeken zoals bedoeld in artikel 9 van de Wpg (onderzoek in het kader van de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval). Conform artikel 9, derde lid, van de Wpg dient voor deze verwerkingen een bevoegd functionaris te zijn aangewezen welke de wijze van verwerking van politiegegevens bij een dergelijk onderzoek bewaakt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

De bevoegd functionaris dient over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om deze taak naar behoren uit te voeren. De teamleider Vaarwegen, tevens zelf boa, is binnen de dienst Beheer Infrastructuur verantwoordelijk voor de begeleiding van de weg- en vaarweginspecteurs bij het gebruik van de boa bevoegdheden. Hij is ook verantwoordelijk voor de kwalitatieve beoordeling van proces-verbalen.