Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het verrichten van diensten of activiteiten als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf;

 • 3.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 2 (reisdocumenten)

  • 2.

   paragraaf 3 (rijbewijzen)

  • 3.

   onderdeel 1.4.2.1 (papieren verstrekking uit BRP)

  • 4.

   onderdeel 1.4.7.3 (verklaring omtrent gedrag)

  • 5.

   paragraaf 16 (kansspelen)

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. De 'Legesverordening 2022' van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Nieuwkoop in zijn openbare vergadering van 15-12-2022.

De griffier,

E.R. van Holthe,

Bijlage 1 Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023

Bijlage f behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 15-12-2022

en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Tarieventabel Leges 2023

Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023

Indeling tarieventabel:

Titel 1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

Paragraaf 2

Reisdocumenten

Paragraaf 3

Rijbewijzen

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Paragraaf 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Paragraaf 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Paragraaf 7

Bestuursstukken

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

Paragraaf 9

Overige publiekszaken

Paragraaf 10

Gemeentearchief

Paragraaf 11

Huisvestingswet

Paragraaf 12

Leegstandwet

Paragraaf 13

Gemeentegarantie

Paragraaf 14

Marktstandplaatsen

Paragraaf 15

Winkeltijdenwet

Paragraaf 16

Kansspelen

Paragraaf 17

Kinderopvang

Paragraaf 18

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Paragraaf 19

Verkeer en vervoer

Paragraaf 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1

Begripsomschrijvingen

Paragraaf 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Paragraaf 3

Omgevingsvergunning

Paragraaf 4

Vermindering en vermeerdering

Paragraaf 5

Administratiekosten

Paragraaf 6

Teruggaaf

Paragraaf 7

Intrekking omgevingsvergunning

Paragraaf 8

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Paragraaf 9

Bestemmingswijzigingen op aanvraag

Paragraaf 10

Sloopmelding

Paragraaf 11

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Paragraaf 12

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1

Horeca

Paragraaf 2

Organiseren van evenementen

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4

Smart-, Head-, of Growshops

Paragraaf 5

Marktstandplaatsen

Paragraaf 6

Winkeltijdenwet

Paragraaf 7

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

Paragraaf 8

Standplaatsen en gebruik van de (openbare) weg

Paragraaf 9

Diversen

Paragraaf 10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene Dienstverlening

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

 

 

2022

2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag om 08.45 en 9.00 uur

gratis

gratis

 

 

1.1.1.2

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00u tot 11.00u (korte plechtigheid)

€ 162,54

€ 166,60

 

 

1.1.1.3

in vaste trouwlocaties benoemd door B&W (exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 433,45

€ 444,30

 

 

1.1.1.4

in een andere geschikte locatie naar keuze (benoemd na schriftelijk verzoek, exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 verhoogd met

€ 352,18

€ 361,00

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Op zaterdag en of door B&W vastgestelde brugdagen/gesloten dagen/vrije dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 en 1.1.1.4 verhoogd met

€ 172,79

€ 177,10

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, bedraagt het tarief per getuige:

€ 31,80

€ 32,60

 

 

1.1.3.1

Voor het eenmalig aanwijzen van een externe voor het voltrekken van een huwelijk is een bedrag verschuldigd van:

€ 132,27

€ 135,55

 

 

 

Indien betrokkene al als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is beëdigd geldt een tarief van:

€ 97,15

€ 99,60

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

€ 43,19

€ 44,25

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

1.1.4.2

het bijschrijven van een kind, in kalligrafie, in een trouw-/partnerschapboekje per kind:

€ 8,40

€ 8,60

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,31

€ 10,55

 

 

Paragraaf 2

Reisdocumenten

 

 

2022

2023

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

€ 77,87

 

 

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

 

 

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

€ 77,87

 

 

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

 

 

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

€ 77,87

 

 

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

 

 

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

€ 58,89

 

 

 

 

2022

2023

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,53

€ 70,38

 

 

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,98

€ 37,99

 

 

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,62

€ 53,01

 

 

1.2.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,91 (*zijnde het maximum vanaf 1 januari 2021).

 

€ 34,29

Paragraaf 3

Rijbewijzen

 

 

2022

2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

€ 48,15

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 34,10

 

 

1.3.3

Het onder 1.3.1 vermelde tarief wordt bij vermissing of het niet compleet overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs verhoogd met:

€ 22,98

€ 23,55

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

2022

2023

1.4.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,60

€ 9,85

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

vervallen

vervallen

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

vervallen

vervallen

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,31

€ 10,55

 

 

1.4.6

Voor toezending van de verstrekkingen genoemd onder 1.4.2 worden portokosten in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.4.7.1

het legaliseren van een handtekening:

€ 6,00

€ 6,15

1.4.7.2

het waarmerken van documenten:

€ 6,71

€ 6,90

1.4.7.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag mag maximaal zijn:

€ 41,35

€ 41,35

 

 

 

 

 

 

1.4.7.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een bewijs van in leven zijn:

€ 9,60

€ 9,85

 

 

1.4.7.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een andere verklaring omtrent een persoon:

€ 9,60

€ 9,85

 

 

 

 

2022

2023

1.4.8

Naturalisatie:

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Vervallen

Paragraaf 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Vervallen

Paragraaf 7

Bestuursstukken

Vervallen

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

 

 

2022

2023

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of afschrift van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij een legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

analoog in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,20

€ 1,25

1.8.1.1.2

analoog in formaat A3

€ 2,03

€ 2,10

1.8.1.1.3

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60

€ 0,60

1.8.1.1.4

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 6,23

€ 6,40

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

€ 12,00

€ 12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 12,00

€ 12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.3

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 12,00

€ 12,30

 

 

 

 

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet

€ 12,00

€ 12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 0,01

€ 0,00

1.8.3.2

het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 0,02

€ 0,00

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 0,02

€ 0,00

1.8.3.4

de gebouwenregistratie, per adres

€ 0,03

€ 0,05

Paragraaf 9

Overige publiekszaken (deze art. zijn opgenomen onder 1.4.7 en 1.4.8)

vervallen

Paragraaf 10

Gemeentearchief

 

 

2022

2023

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,15

€ 11,45

 

 

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.1

analoog op A4-formaat, per bladzijde:

€ 1,20

€ 1,25

1.10.2.1.2

analoog op A3-formaat, per bladzijde:

€ 2,03

€ 2,10

1.10.2.1.3

analoog groter dan A3-formaat, per tekening

€ 16,15

€ 16,55

1.10.2.1.4

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60

€ 0,60

1.10.2.1.5

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 6,23

€ 6,40

Paragraaf 11

Huisvestingswet

 

 

2022

2023

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 113,34

€ 116,15

 

 

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

gereserveerd

gereserveerd

 

 

Paragraaf 12

Leegstandwet

 

 

2022

2023

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 113,34

€ 116,15

 

 

 

 

 

 

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 56,68

€ 58,10

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 13

Gemeentegarantie

 

 

2022

2023

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

gereserveerd

gereserveerd

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

gereserveerd

gereserveerd

 

 

Paragraaf 14

Marktstandplaatsen

Vervallen

Paragraaf 15

Winkeltijdenwet

Vervallen

Paragraaf 16

Kansspelen

 

 

2022

2023

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

 

 

2022

2023

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

€ 22,50

€ 22,50

 

 

 

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 34,00

€ 34,00

1.16.1.2a

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

 

 

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, per kansspelautomaat:

€ 90,50

€ 90,50

 

 

 

 

 

 

 

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 136,00

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 0,00

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 17

Kinderopvang

 

 

2022

2023

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

gereserveerd

gereserveerd

 

 

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking:

gereserveerd

gereserveerd

 

 

Paragraaf 18

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 

 

2022

2023

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.18.1.1

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, voor tracés tot 10 strekkende meter

€ 289,07

€ 296,30

 

 

 

 

 

 

1.18.1.2

een melding van werkzaamheden van ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, voor het maken van handboringen, per boring

€ 13,57

€ 13,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3

een melding van werkzaamheden van ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, indien het betreft een tracé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3.1

tussen 10 en 500 strekkende meter

€ 655,99

€ 672,40

1.18.1.3.2

tussen de 500 en 1000 strekkende meter

€ 1.026,28

€ 1.051,95

1.18.1.3.3

meer dan 1000 strekkende meter

€ 1.502,74

€ 1.540,30

1.18.1.4

Indien binnen de aanvraag, als bedoeld in 1.18.1.3, voor het plaatsen van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of singaalinrichting, locatiebepaling noodzakelijk is wordt het in 1.18.1.3 genoemde tarief per te bepalen locatie verhoogd met

€ 63,05

€ 64,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg, instandhouding en opruiming van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of signaalinrichting, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020 bedraagt

€ 655,99

€ 672,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde tarief per overleg verhoogd met

€ 218,54

€ 224,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

1.18.4

Indien een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel of leiding moet plaatsvinden bedraagt het tarief, onverminderd de andere bepalingen in deze paragraaf

€ 460,04

€ 471,55

 

 

 

 

 

 

1.18.5

Indien bij een illegale opbreking de dader getraceerd moet worden bedraagt het tarief, onverminderd de andere bepalingen in deze paragraaf

€ 649,76

€ 666,00

 

 

 

 

 

 

1.18.6

onvolledige/inaccurate/vervallen/voor niets komen en/of te late melding

€ 112,21

€ 115,00

 

 

1.18.7

opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 424,80

€ 435,40

 

 

 

 

 

 

1.18.8

opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 527,93

€ 541,15

 

 

 

 

 

 

1.18.9

onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 318,47

€ 326,45

 

 

 

 

 

 

1.18.10

niet werken volgens de voorwaarden zoals vergunning, instemmingsbesluit, Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020 en het Handboek kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop 2019

€ 555,71

€ 569,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.11

tweede, derde etc. controle per keer inclusief reistijd

€ 112,21

€ 115,00

Paragraaf 19

Verkeer en vervoer

 

 

2022

2023

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,14

€ 35,00

 

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 46,25

€ 47,40

 

 

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

€ 35,11

€ 36,00

 

 

 

 

 

 

1.19.3.1

Bijdrage voor een keuring tot verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart

€ 117,06

€ 120,00

 

 

1.19.3.2

Toeslag no-show bij niet tijdig (24 uur van tevoren) afmelden van afspraak met de keuringsarts

€ 55,43

€ 56,80

 

 

1.19.3.3

Toeslag no-show bij het zonder bericht niet verschijnen op het spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek van de keuringsarts

€ 55,43

€ 56,80

 

 

 

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaarvergunning voor vaartuigen met:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4.1

verbrandingsmotoren met een motorvermogen tot en met 6 PK voor één jaar:

€ 27,28

€ 27,95

 

 

1.19.4.2

verbrandingsmotoren met een motorvermogen vanaf 6,01 PK voor één jaar:

€ 47,25

€ 48,45

 

 

1.19.4.3

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor zeven dagen:

€ 13,13

€ 13,45

 

 

1.19.4.4

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor één dag:

€ 4,53

€ 4,65

 

 

1.19.4.5

elektromotoren, onverschillig het motorvermogen voor één jaar:

€ 4,53

€ 4,65

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een afmeervergunning voor aanlegplaatsen in de Voorwetering per vergunning, per jaar:

€ 71,03

€ 72,80

 

 

1.19.5.2

verkrijging van een sleutel ten behoeve van de Teuntjesbrug:

Vervallen

 

Paragraaf 20

Diversen

 

 

2022

2023

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel ...van de [naam verordening]

 

 

 

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,71

€ 3,80

 

 

 

 

 

 

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,20

€ 1,25

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 2,03

€ 2,10

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 6,12

€ 6,25

1.20.2.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 10,43

€ 10,70

1.20.2.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 16,20

€ 16,60

1.20.2.3

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

€ 16,31

€ 16,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 11,51

€ 11,80

 

 

 

 

 

 

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,44

€ 1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.2.6

informatie uit het milieu-archief, per aanvraag

€ 16,43

€ 16,85

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot directe, contante uitbetaling van gelden, waarbij cliënt niet akkoord gaat met girale overschrijving

€ 2,15

€ 2,20

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2022

2023

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane of aan te gane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten die voortvloeien uit de aangegane of aan te gane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

Vervallen

 

 

2.1.1.4

Conceptaanvraag omgevingsvergunning:

 

 

 

Een aanvraag vooruitlopend op een definitieve indiening waarbij het bevoegd gezag (voor zover mogelijk op grond van de ingediende stukken) een bestemmingsplantoets, een Bouwbesluittoets en een toets aan de bouwverordening uitvoert zonder dat beoordeling van een eventuele afwijking-, ontheffings- en/of vrijstellingsmogelijkheden plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.1.6

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.1.1.7

Vloeroppervlakte: de gebruiksoppervlakte (GO) als bedoeld in NEN 2580. Het normblad NEN 2580 wordt bekend gemaakt door terinzagelegging, en ligt ter inzage op het gemeentekantoor, Teylersplein 1 in Nieuwveen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2022

2023

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg (principeverzoek) in verband met het verkrijgen van een (ambtelijke) indicatie of een voorgenomen activiteit in het kader van de Wabo en/of Wro vergunbaar is per planbeoordeling

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

Bij tussentijdse bijstelling van de plangegevens of bij een verzoek tot heroverweging van het kenbaar gemaakte standpunt, zal opnieuw vooraf een tarief in rekening worden gebracht ter hoogte van

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Als voor de beoordeling van de vraag externe adviezen moeten worden ingewonnen (zoals agrarisch deskundige, milieudienst, brandweer, politie), dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager conform de elders in titel 2 genoemde tarieven of indien tarieven ontbreken, na instemming van aanvrager op een vooraf door de gemeente verstrekte prijsopgave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.2.2

Om vooroverleg (principeverzoek) in verband met het verkrijgen van een (bestuurlijke) indicatie of een voorgenomen project(ontwikkeling) in het kader van de Wabo en/of Wro haalbaar is, per planbeoordeling

€ 4.039,84

€ 4.140,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij tussentijdse bijstelling van de plangegevens of bij een verzoek tot heroverweging van het kenbaar gemaakte standpunt, zal opnieuw vooraf een tarief in rekening worden gebracht ter hoogte van

€ 2.040,12

€ 2.091,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Als voor de beoordeling van de vraag externe adviezen moeten worden ingewonnen (zoals agrarisch deskundige, milieudienst, brandweer, politie), dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager conform de elders in titel 2 genoemde tarieven of indien tarieven ontbreken, na instemming van aanvrager op een vooraf door de gemeente verstrekte prijsopgave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Om schriftelijk te bevestigen dat een activiteit op grond van de Wabo als vergunningvrij kan worden aangemerkt

€ 51,46

€ 52,75

 

 

2.2.4

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

10,00%

10,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij tussentijdse bijstelling van de plangegevens, zal het tarief worden verhoogd tot

15,00%

15,00%

 

 

Als voor de beoordeling van de conceptaanvraag externe adviezen moeten worden ingewonnen (zoals agrarisch deskundige, milieudienst, brandweer, politie) dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager conform de elders in titel 2 genoemde tarieven of indien tarieven ontbreken, na instemming van aanvrager op een vooraf door de gemeente verstrekte prijsopgave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Omgevingsvergunning

 

 

2022

2023

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit of handeling een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1.a

5,000 % van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer dan € 2.500,-- bedragen, zulks met een minimum van :

€ 51,46

€ 52,75

 

 

2.3.1.1.1.b

4,750 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 2.500,-- en minder dan € 10.000,-- bedragen, zulks met een minimum van:

€ 128,65

€ 124,95

 

 

2.3.1.1.2

4,500 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 10.000,-- en minder dan € 25.000,-- bedragen, zulks met een minimum van:

€ 488,87

€ 474,95

 

 

2.3.1.1.3

4,250 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 25.000,-- en minder dan € 50.000,-- bedragen, zulks met een minimum van:

€ 1.157,85

€ 1.124,95

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.4

3,850 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 50.000,-- en minder dan € 100.000,-- bedragen, zulks met een minimum van:

€ 2.187,05

€ 2.124,95

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.3.1.1.5

3,350 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 100.000,-- en minder dan € 250.000,-- bedragen, zulks met een minimum van:

€ 3.962,41

€ 3.849,95

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.6

2,850 % van de bouwkosten indien de bouwkosten precies of meer dan € 250.000,-- bedragen,

 

 

 

 

 

 

 

zulks met een minimum van:

€ 8.619,53

€ 8.374,95

 

zulks met een maximum van:

€ 103.949,00

€ 106.547,70

2.3.1.1.7

vervallen

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 340,02

€ 348,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (binnenplanse afwijking):

€ 226,68

€ 232,35

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (buitenplanse kleine afwijking):

€ 340,01

€ 348,50

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.017,04

€ 8.217,45

 

 

 

Indien sprake is van een weigering als in dit lid bedoeld, wordt het tarief verminderd met:

75,00%

75,00%

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (tijdelijke afwijking):

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van exploitatieplan):

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van nationale regelgeving):

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 453,35

€ 464,70

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een toename van woningaantallen en/of het als hoofdverblijf mogen gebruiken van een recreatiewoning

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarbij sprake is van een toename van woningaantallen en/of als sprake is van het als hoofdverblijf mogen gebruiken van een recreatiewoning, bedraagt, het tarief, in afwijking van paragraaf 2.3.3 maar onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (binnenplanse afwijking):

€ 1.679,91

€ 1.721,90

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (buitenplanse kleine afwijking):

€ 4.158,19

€ 4.262,15

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (buitenplanse afwijking):

€ 12.474,58

€ 12.786,45

 

 

 

 

 

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (tijdelijke afwijking)

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.679,91

€ 1.721,90

 

 

 

 

 

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.099,89

€ 2.152,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast, danwel de toepassing hiervan expliciet wordt geweigerd (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.099,89

€ 2.152,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.679,91

€ 1.721,90

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1.1

bij een vloeroppervlakte tot en met 100 m²

€ 680,06

€ 697,05

2.3.5.1.2

bij een vloeroppervlakte van 101 tot en met 500 m²

€ 906,73

€ 929,40

2.3.5.1.3

bij een vloeroppervlakte van 501 tot en met 2500 m²

€ 1.133,39

€ 1.161,70

2.3.5.1.4

bij een vloeroppervlakte van 2501 tot en met 5000 m²

€ 1.360,06

€ 1.394,05

2.3.5.1.5

bij een vloeroppervlakte van 5001 tot en met 10000 m²

€ 1.813,45

€ 1.858,80

2.3.5.1.6

bij een vloeroppervlakte boven de 10000 m²

€ 4.080,24

€ 4.182,25

2.3.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft tot het aanbrengen van een beperkte wijziging in een verleende vergunning ten gevolge van een geringe verandering van de indeling c.q. aanpassing van het aanwezige aantal personen bedraagt het tarief:

€ 453,33

€ 464,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.3

indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting voor een tijdelijk evenement bedraagt het tarief:

€ 226,67

€ 232,35

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van de Gemeente Nieuwkoop aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument als geen sprake is van oppervlakteuitbreiding en/of bijbouwen:

nihil

nihil

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

nihil

nihil

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van de Gemeente Nieuwkoop aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die ondelen bedoelde activiteiten:

nihil

nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of de Bouwverordening van de gemeente Nieuwkoop een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 170,02

€ 174,25

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwkoop een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 619,70

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwkoop een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.1

als sprake is van aansluiting op een gemeentelijke weg

€ 226,67

€ 232,35

2.3.9.2

als sprake is van aansluiting op een provinciale weg

€ 673,34

€ 690,15

 

 

2022

2023

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwkoop een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 226,19

€ 231,85

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwkoop een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

 

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 453,33

€ 464,65

 

 

 

 

 

 

2.3.12.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (mede) betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, overminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 454,18

€ 465,55

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 839,95

€ 860,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 839,95

€ 860,95

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 839,95

€ 860,95

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling rapporten en onderzoeken

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief per rapport of onderzoek:

 

 

 

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 340,04

€ 348,55

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 340,04

€ 348,55

2.3.16.3.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 453,33

€ 464,65

2.3.16.4

voor de beoordeling van een asbestinventarisatie rapport

€ 113,36

€ 116,20

2.3.16.5

voor de beoordeling van een bezonnings rapport

€ 226,67

€ 232,35

2.3.16.6

voor de beoordeling van een geuremissie rapport

€ 340,03

€ 348,55

2.3.16.7

voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse rapport

€ 226,67

€ 232,35

2.3.16.8

voor de beoordeling van een vuurlastberekenings rapport

€ 226,67

€ 232,35

2.3.16.9

voor de beoordeling van een Bouwbesluitgelijkwaardigheidsoplossings rapport voor zover al niet landelijk erkend

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 453,33

€ 464,65

2.3.16.10

voor de beoordeling van een luchtkwaliteits rapport

€ 226,67

€ 232,35

2.3.16.11

voor de beoordeling van een parkeeronderzoeks rapport

€ 226,67

€ 232,35

2.3.16.12

voor de beoordeling van een duurzaamheidsrapport op grond van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

€ 113,36

€ 116,20

 

 

 

 

 

 

2.3.16.13

voor de beoordeling van een exploitatieplan (voor zover niet al geheel beoordeeld door de agrarische commissie)

€ 680,06

€ 697,05

 

 

2.3.16.14

voor de beoordeling van een trillingenonderzoek

€ 453,33

€ 464,65

2.3.16.15

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoek (b.v. quick scan, Flora & Fauna, stikstofdepositie, Natuurwet etc.)

€ 453,33

€ 464,65

 

 

2.3.17

Adviezen

 

 

2.3.17.1

advies agrarische deskundige

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief indien, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies bij een agrarische commissie wordt ingewonnen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.1.1

voor zover het advies wordt uitgebracht door Clevin, per advies

€ 575,00

€ 610,00

2.3.17.1.2

voor zover dit op verzoek van de aanvrager een andere onafhankelijke agrarische deskundige betreft

werkelijke kosten

werkelijke kosten

 

 

conform begroting

conform begroting

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift, algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 of 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.668,52

€ 1.710,25

 

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.668,52

€ 1.710,25

 

 

2.3.18.1.3

De heffing als bedoeld in artikel 2.3.18.1.2 blijft achterwege als reeds toepassing is gegeven aan artikel 2.3.12.1

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Wet geluidhinder

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een hogere grenswaarde procedure op grond van de Wet geluidhinder

€ 878,17

€ 900,10

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Vermindering en vermeerdering

 

 

2022

2023

2.4.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een ambtelijk of bestuurlijk standpunt op een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in paragraaf 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges geheel in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrekening vindt niet plaats als sprake is van een negatief ingenomen ambtelijk of bestuurlijk standpunt ten tijde van het vooroverleg of de beoordeling van een conceptaanvraag, of als de definitieve aanvraag na indiening wordt ingetrokken door aanvrager, buiten behandeling wordt gelaten, of op inhoud afwijkt van het beoordeelde vooroverleg of conceptaanvraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

Indien sprake is van een compleet ingediende aanvraag om omgevingsvergunning waarbij geen verzoek om aanvullende gegevens hoeft plaats te vinden, wordt het totaalbedrag aan verschuldigde leges verminderd met 

5,00%

5,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 3 wordt het tarief, indien de in die paragraaf bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit(en), van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, verhoogd met

20,00%

20,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhoging wordt eveneens in rekening gebracht als wordt vastgesteld dat de uitvoering van een aangevraagde activiteit(en) is gestart voordat op de aanvraag is beslist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhoging wordt niet toegepast op de heffingen voor de beoordeling van rapporten en onderzoeken, of de kosten die samenhangen met procedures voor planologisch strijdig gebruik danwel het verkrijgen van verklaringen van geen bedenkingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4

Vervallen

 

 

2.4.5

Indien naar aanleiding van een bestuursrechtelijke procedure blijkt dat het college de verkeerde procedure en/of activiteit(en) zoals beschreven in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.12 van de Wabo heeft toegepast, dan worden de reeds betaalde leges voor de verkeerde toegepaste procedure en/of activiteit(en) verrekend als er opnieuw een besluit wordt genomen op een aanvraag om een omgevingsvergunning die hetzelfde project betreft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6

Vervallen

 

 

2.4.7

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening, opgenomen in de artikelen 2.2.4, 2.3.1.1.1. t/m 2.3.1.1.6, 2.3.15.1, 2.8 en 2.11.2 wordt verminderd met 15%, indien de aanvraag wordt getoetst aan een bestemmingsplan, waarvoor niet is voldaan aan artikel 3.1, tweede of derde lid, van de Wro of artikel 9.1.4, vierde lid, van de Invoeringswet Wro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.4.8

De artikelen 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2.1. 2.3.3.1 t/m 2.3.3.8, 2.3.4.1 t/m 2.3.4.8, 2.3.18.1.1 en 2.3.18.1.2 blijven buiten toepassing indien de aanvraag dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan artikel 3.1, tweede lid of derde lid, van de Wro of artikel 9.1.4, vierde lid, van de Invoeringswet Wro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9.1

Vervallen

 

 

2.4.9.2

Vervallen

 

 

2.4.10

2.4.10 Indien ter zake van een aanvraag om een omgevingsvergunning tussen gemeente en de indiener van de aanvraag schriftelijk is overeengekomen dat deze zal worden behandeld in de vorm van een proefproject als bedoeld in het ‘Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van 17 januari 2019, bestaat aanspraak op teruggaaf van 40% van de leges die op grond van de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.7 (bouwactiviteiten) verschuldigd zijn, in het geval de aanvraag wordt toegekend of geweigerd. Het Bestuursakkoord ligt ter inzage op het gemeentekantoor, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen.

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Administratiekosten

 

 

 

 

2022

2023

2.5.1

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gelaten wegens het niet, niet volledig en/of niet tijdig verstrekken van de gegevens die voor de (inhoudelijke) behandeling van de aanvraag noodzakelijk zijn, bedraagt het tarief:

€ 113,36

€ 116,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 6

Teruggaaf

 

 

2022

2023

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een termijn van 4 weken van de door de gemeente te benutten proceduretijd is verstreken van de op grond van die onderdelen voor de betreffende acitiviteit(en) verschuldigde leges;

40,00%

40,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de termijn als bedoeld in artikel 2.6.1.1 is verstreken, doch voordat op de aanvraag is beschikt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges;

20,00%

20,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project geheel of gedeeltelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning c.q. de betreffende onderdelen van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

20,00%

20,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project geheel of gedeeltelijk weigert, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges voor het onderdeel of de onderdelen waar de weigering betrekking op heeft, tenzij dit expliciet is vermeld bij het betreffende onderdeel/artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.6.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

2.6.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.6.5.2

Op aanvragen waar artikel 2.4.2 op van toepassing is (legalisatieaanvragen) bestaat geen recht op teruggave

 

 

 

 

 

 

2.6.5.3

Als een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken en dit besluit niet op aanvraag van de vergunninghouder plaatsvindt, kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 7

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2022

2023

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo:

nihil

nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 8

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2022

2023

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 453,33

€ 464,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 9

Bestemmingsplanveranderingen op aanvraag

 

 

2022

2023

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.474,58

€ 12.786,45

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.059,76

€ 6.211,25

 

 

 

 

 

 

2.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.089,54

€ 9.316,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4

Het bedrag als genoemd in artikel 2.9.1, 2.9.2 en 2.9.3 bevat niet de kosten van onderzoek, advisering en het daadwerkelijk opstellen van het gewijzigde bestemmingsplan, doch slechts de kosten voor de regievoering van het uitwerkings-, wijzigings- of opstellingsproces. Indien anders dan deze regievoering door of namens de gemeente kosten worden gemaakt, worden deze kosten aan de aanvrager in rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.17.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.9 van de Crisis- en herstelwet

€ 8.013,29

€ 8.217,47

 

 

 

 

 

 

2.9.5

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.9.1 tezamen met een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en ex artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt gecoördineerd, is voor het in behandeling nemen van deze aanvragen het bedrag dat voortvloeit uit de tarieven van Paragraaf 3 en Paragraaf 9 van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

Sloopmelding

Vervallen

Paragraaf 11

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

vervallen

Paragraaf 12

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2022

2023

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 680,06

€ 697,05

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1

Horeca

 

 

2022

2023

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 170,02

€ 275,00

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 56,65

€ 58,05

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 56,54

€ 57,95

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 84,98

€ 87,10

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 226,67

€ 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Organiseren van evenementen

 

 

2022

2023

3.2

Begripsbepalingen:

 

 

 

Commercieel evenement: Evenementen die uitsluitend of overwegend worden gehouden met het doel winst te maken, dan wel evenementen die gehouden worden door instellingen, stichtingen of verenigingen met een winstoogmerk. Een evenement wordt zonder meer als commercieel aangemerkt als een entreeprijs wordt geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet commercieel evenement: Evenementen met een sociaal-cultureel karakter, dan wel evenementen die gehouden worden door instellingen, stichtingen of verenigingen met een sociaal-culturele doelstelling binnen de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificatie evenementen: Voor de classificatie van evenementen wordt de classificatie aangehouden zoals opgenomen in de nota “Kader evenementenveiligheid” van veiligheidsregio Hollands Midden. (beschikbaar via www.nieuwkoop.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In algemene zin geldt voor een:

 

 

 

- klasse A – regulier evenement: Evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

 

- klasse B - aandachtsevenement: Evenement, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen en van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- klasse C - risicovolevenement: Evenement, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1

een evenement met classificatie A met een commercieel karakter

€ 170,15

€ 174,40

3.2.1.2

een evenement met classificatie A zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.1.3

een evenement met classificatie B met een commercieel karakter

€ 455,55

€ 466,95

3.2.1.4

een evenement met classificatie B zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.1.5

een evenement met classificatie C met een commercieel karakter

€ 911,10

€ 933,90

3.2.1.6

een evenement met classificatie C zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot hergebruik van een evenementenvergunning voor bepaalde tijd (vanaf het tweede gebruik) per aanvraag, indien het betreft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1

een evenement met classificatie A met een commercieel karakter

€ 128,43

€ 131,65

3.2.2.2

een evenement met classificatie A zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2.3

een evenement met classificatie B met een commercieel karakter

€ 340,29

€ 348,80

3.2.2.4

een evenement met classificatie B zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2.5

een evenement met classificatie C met een commercieel karakter

€ 680,58

€ 697,60

3.2.2.6

een evenement met classificatie C zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van vergunninghouder doorvoeren van een aanpassing of geringe uitbreiding van een evenementenvergunning voor bepaalde tijd per aanpassing/uitbreiding, indien het betreft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1

een evenement met een commercieel karakter

€ 170,02

€ 174,25

3.2.3.2

een evenement zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor geluidhinder (in de open lucht), als bedoeld in artikel 4.5a n 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

nihil

nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

2022

2023

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

 

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting/escortbedrijf

€ 906,73

€ 929,40

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 906,73

€ 929,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Smart-, Head- of Growshops

 

 

2022

2023

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

 

 

 

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:34a van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.4.2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1

voor een smart-, head-, of growshop

€ 906,73

€ 929,40

3.4.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer van een smart-, head-, of growshop, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 906,73

€ 929,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Marktstandplaatsen

 

 

2022

2023

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

 

 

 

3.5.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2008 (individuele vergunning)

€ 23,69

€ 58,10

 

 

3.5.2

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening 2008

€ 23,69

€ 58,10

 

 

3.5.3

ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Marktverordening 2008

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 6

Winkeltijdenwet

 

 

2022

2023

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden Nieuwkoop 2014

€ 56,68

€ 58,10

 

 

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 113,34

€ 116,15

 

 

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 113,34

€ 116,15

 

 

Paragraaf 7

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

vervallen

Paragraaf 8

Standplaatsen en gebruik van de (openbare) weg

 

 

2022

2023

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het mogen plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, als het betreft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1

een vergunning (artikel 2:10a Apv)

€ 56,68

€ 58,10

3.8.1.2

een melding (artikel 2:10c Apv)

nihil

nihil

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het innemen van een standplaats (art. 5:17 Apv) als het betreft:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1

een vaste standplaats voor onbepaalde tijd

€ 23,69

€ 105,85

3.8.2.2

een vaste standplaats voor bepaalde tijd

€ 23,69

€ 105,85

3.8.2.3

een incidentele standplaats

€ 23,69

€ 52,95

3.8.3

Het tarief voor het opnemen (registreren) van ondernemers op de wachtlijst voor standplaatsen, bedraagt

gereserveerd

gereserveerd

 

 

Paragraaf 9

Diversen

 

 

2022

2023

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

3.9.1

om een ontheffing voor een nachtverblijf buiten een kampeerterrein, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 115,70

€ 118,60

 

 

 

 

 

 

3.9.1.1

voor het verwijderen van afval na nachtverblijf buiten een kampeerterrein, als bedoelt in artikel 3.9.1, zal een tarief in rekening gebracht worden van

€ 52,67

€ 54,00

 

 

 

 

 

 

3.9.2

om een ontheffing voor het venten, als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 56,65

€ 58,05

 

 

3.9.3

om een collectevergunning, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening

nihil

nihil

 

 

3.9.4

om een vergunning voor het innemen van een ligplaats, als bedoeld in artikel 5:68 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 113,36

€ 116,20

 

 

3.9.5

om een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen, of anderszins vuur te stoken, als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 226,67

€ 232,35

 

 

 

 

 

 

3.9.6

om een ontheffing op grond van de Zondagswet per dag of dagdeel

 

 

 

 

 

 

3.9.7

om een verklaring van geen bezwaar voor het landen/opstijgen van een luchtballon (luchtvaartwet)

€ 56,65

€ 58,05

 

 

3.9.8

om een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van openbaar gebied voor een (wieler)toertocht in het geval het evenement gedeeltelijk over het grondgebied van Nieuwkoop gaat

€ 56,65

€ 58,05

 

 

 

 

 

 

3.9.9

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening

€ 87,79

€ 90,00

 

 

 

 

 

 

3.9.10

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening

€ 87,79

€ 90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

2022

2023

3.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 15,04

€ 15,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Onverminderd het bepaalde in de vorige Paragrafen van Titel 3 bedraagt het tarief, indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking, informatie moet worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel, voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd,

gehouden op

De griffier

E.R. van Holthe