Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding bij de invordering van de volgende belastingaanslagen:

 • -

  forensenbelasting, geheven op grond van de Verordening forensenbelasting Teylingen;

 • -

  havengeld, geheven op grond van de Verordening havengeld Teylingen;

 • -

  leges, geheven op grond van de Legesverordening Teylingen;

 • -

  marktgelden, geheven op grond van de Verordening marktgeld Teylingen;

 • -

  parkeerbelastingen, geheven op grond van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen;

 • -

  precariobelasting, geheven op grond van de Verordening precariobelasting Teylingen.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor onderstaande belastingsoorten verleent de gemeente beperkt kwijtschelding. Hieronder is aangegeven voor welke belastingaanslagen die onder deze belastingsoorten vallen, geen kwijtschelding wordt verleend.

 • 1.

  afvalstoffenheffing geheven op grond van hoofdstuk 2, onderdeel 2.1 van de tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Teylingen;

 • 2.

  rioolheffing geheven op grond van artikel 6, eerste lid sub b van de Verordening rioolheffing Teylingen.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van:

  • a.

   afvalstoffenheffing geheven op grond van de Verordening afvalstoffenheffing Teylingen en voor zover niet uitgesloten op grond van artikel 2;

  • b.

   rioolheffing geheven op grond van de Verordening rioolheffing Teylingen en voor zover niet uitgesloten op grond van artikel 2;

  • c.

   onroerende-zaakbelastingen geheven op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen;

  • d.

   belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten geheven op grond van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen,

  wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Intrekking Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022

De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer