Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Teylingen 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Teylingen 2023

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING TEYLINGEN 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 • b.

  recreatieterrein: een terrein als bedoeld in artikel 16, onderdeel e van de Wet WOZ.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1. Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 • 2. Er wordt geen belasting geheven van woningen die zijn gelegen op een recreatieterrein.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1. De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen of de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt, voor het tijdvak waarbinnen het belastingjaar valt, is vastgesteld.

 • 2. In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen of de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde.

 • 3. De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede lid geschiedt overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet als het belastingobject onroerend is en overeenkomstig artikel 221 als het belastingobject roerend is.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt bij een waarde (heffingsmaatstaf) van:

a.

minder dan € 10.000,--

€ 303,00;

b.

€ 10.000,-- tot € 25.000,--

€ 414,00;

c.

€ 25.000,-- tot € 100.000,--

€ 484,00;

d.

€ 100.000,-- of meer

€ 788,00.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening Forensenbelasting Teylingen 2022' van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening forensenbelasting Teylingen 2023'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer