Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Lisse 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Lisse 2023

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022, nr. 581819;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Lisse 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Lisse;

 • b.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • c.

  dag: de dag waarop de markt wordt gehouden;

 • d.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • f.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • g.

  vaste standplaats: de standplaats die voor bepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • h.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is aangewezen dan wel ingenomen;

 • i.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • j.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Belastingtijdvak

 • 1. Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

 • 2. Voor zover het marktgeld per kwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte van de standplaats.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   voor een dagplaats of een standwerkersplaats, per dag: € 2,40;

  • b.

   voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal: € 22,70.

 • 2. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden, dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening marktgelden Lisse 2022” van 23 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgeld hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening marktgeld Lisse 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter