Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening Parkeren en Parkeerbelastingen 2023;

b e s l u i t:

vast te stellen het

Uitwerkingsbesluit van de Verordening Parkeren en Parkeerbelastingen 2023

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In dit Uitwerkingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een parkeervergunning aanvraagt;

 • b.

  bord E9: bord overeenkomstig model E9 Bijlage 1 RVV 1990 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders);

 • c.

  huishouden: een verzameling van één of meer personen die in één woonruimte woont en zichzelf in het dagelijks onderhoud voorziet;

 • d.

  individuele gehandicaptenparkeerplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met het bord E6 Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met kenteken;

 • e.

  parkeerverordening: de Verordening Parkeren en Parkeerbelastingen 2023;

 • f.

  sector: het gebied of de gebieden waar een parkeervergunning, inzake de belasting zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b, in de Parkeerverordening, geldig is;

 • g.

  Shop & Go-parkeerplaats: parkeerplaats die met borden is aangeduid als Shop & Go-parkeerplaats, en het bord BW111 (betaald parkeren) of een variant daarop, met een onderbord waaruit blijkt dat er een parkeerduurbeperking geldt van 30 minuten.

h.

Paragraaf 2. Aanwijzing plaatsen, tijdstip en wijze

Artikel 2. Plaatsen, tijdstip en wijze

De “Gebiedentabel” die onderdeel uitmaakt van dit uitwerkingsbesluit vermeldt de plaatsen waar, en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening mag worden geparkeerd.

Artikel 3. Wijze van betalen via parkeerapparatuur

 • 1.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur voor de voldoening van de parkeerbelasting gebeurt:

  • a.

   door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00;

  • b.

   betaling langs elektronische weg, zoals met creditcard, pinpas;

  • c.

   door het registreren van een kenteken van het te parkeren motorvoertuig, (kentekenparkeren zie artikel 1, onder q Parkeerverordening); of

  • d.

   door de aanvang van het parkeren met een motorvoertuig aan te melden met een telefoon of ander communicatiemiddel bij een centrale computer;

 • 2.

  op de wijze die op of bij de parkeerapparatuur is vermeld of uit de parkeerapparatuur blijkt.

 • 3.

  Als bij betaling van de parkeerbelasting gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur die een parkeerkaartje afgeeft, moet dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding naar boven op een van buitenaf leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig worden aangebracht.

Artikel 4. Dagkaart

 • 1.

  Een dagkaart is een parkeervergunning waarmee voor de periode van een kalenderdag op een parkeerplaats die is voorzien van parkeerapparatuur of aangewezen met het bord E9 mag worden geparkeerd.

 • 2.

  Een dagkaart kan aan het loket van het Parkeerbedrijf of via het digitale parkeerloket van de gemeente Arnhem, tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief in de Parkeerverordening worden verkregen.

Artikel 5. Sector waarin een parkeervergunning geldt

 • 1.

  Een parkeervergunning geldt voor alle gebieden in de sector waarvoor de parkeervergunning is verleend, met dien verstande dat de sectoren als volgt zijn ingedeeld:

Indeling gebieden per sector

Sector A: 26001

Sector B: 26011

Sector C: 26021, 26031, 26032, 26033 en 26034

Sector D: 26061

Sector E: 26071 en 26075

Sector F: 26041

Sector G: 26002

Sector H: 26072

Sector K: 26051

Sector M: 26082

Sector N: 26073

Sector O: 26074

 • 2.

  In uitzondering op het vorige lid zijn de parkeervergunningen niet geldig op de Shop & Go-plaatsen in de Sector A.

Paragraaf 3. Nadere regels

Artikel 6. Verlenen, intrekken, weigeren of wijzigen van de parkeervergunning

 • 1.

  Een parkeervergunning kan worden ingetrokken of geweigerd:

  • a.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   of ambtshalve:

   • i.

    wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

   • ii.

    wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant zijn voor het verlenen van de vergunning;

   • iii.

    wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

   • iv.

    wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

   • v.

    wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

   • vi.

    om redenen van openbaar belang;

   • vii.

    bij niet tijdige betaling en zonder reactie op de daaropvolgende aanmaning.

 • 2.

  Een parkeervergunning, met uitzondering van een gehandicaptenparkeervergunning als bedoeld in artikel 17, is maximaal één vergunningjaar geldig; hierna moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  Indien aan een parkeervergunning voorschriften en beperkingen worden verbonden over het gebruik van de vergunning, dan worden deze aan de vergunninghouder bekend gemaakt bij toekenning van de parkeervergunning.

 • 4.

  Aan een aanvrager van wie een parkeervergunning is ingetrokken op grond van lid 1 sub b onder iv of v van dit artikel, wordt een parkeervergunning geweigerd voor een periode van 12 maanden gerekend vanaf het moment van de intrekking.

 • 5.

  Als een parkeervergunning is ingetrokken op grond van lid 1 sub b onder vii moet er om in aanmerking te komen voor een nieuwe parkeervergunning een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 7. Wijze vaststellen maximale aantal parkeervergunningen

 • 1.

  Het maximale aantal te verlenen parkeervergunningen aan bewoners en bedrijven in een gebied en sector wordt bepaald aan de hand van het feitelijke gebruik van de parkeerplaatsen op de openbare weg in het betreffende vergunningengebied, behalve in een gebied als bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  In een gebied of sector waar voor het eerst parkeerregulering op alle openbare parkeerplaatsen wordt toegepast, bedraagt gedurende een periode van maximaal 15 maanden:

  • het aantal aan bewoners te verlenen vergunningen maximaal 90% van het aantal parkeerplaatsen dat voor vergunninghouders is bestemd;

  • het aantal aan bedrijven te verlenen vergunningen maximaal 30% van het aantal parkeerplaatsen dat voor vergunninghouders is bestemd.

Artikel 8. Maximale aantal parkeervergunningen per sector Het maximale aantal uit te geven parkeervergunningen bedraagt per sector:

Sector

Bedrijfsvergunning

Bewonersvergunning

A

500

1300

B

1

4

C

100

830

D

50

230

E

60(1)/250(2)

1350

F

100

350

G

6

54

H

0

35

K

15

140

M

100

400

N

0

15

O

0

X(3)

(1) aantal bedrijfsvergunningen met onbeperkte geldigheidsduur

(2) aantal bedrijfsvergunningen ma-zo 07.00-19.00 uur

(3) “X” is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen dat in de parkeergarages wordt gehuurd

Artikel 9. Bewonersvergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan een bewoner van een zelfstandige woning een bewonersvergunning verlenen voor de sector waarin hij woont, als:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel;

  • b.

   uit de Basisregistratie Personen blijkt dat hij in een gebied woont, dat is aangewezen als gebied waar met een vergunning mag worden geparkeerd;

  • c.

   er aan hem niet reeds een bewonersvergunning voor de betreffende sector is verstrekt; en

  • d.

   er aan hem niet reeds een andere parkeervergunning, met uitzondering van een bezoekersvergunning, is verstrekt.

 • 2.

  Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken.

Artikel 10. Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Het college kan aan een bedrijf op aanvraag een bedrijfsvergunning verlenen voor de sector waarin hij gevestigd is, indien:

  • a.

   deze houder van een motorvoertuig of brommobiel is;

  • b.

   het aantoont dat de houder van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor een vergunning wordt aangevraagd bij hem in dienst is; en

  • c.

   het bedrijf gevestigd is in een gebied dat is aangewezen tot een gebied waar met een vergunning mag worden geparkeerd.

 • 2.

  De houder van een bedrijfsvergunning zorgt ervoor dat de kentekens van zijn werknemers digitaal aan zijn bedrijfsvergunning worden gekoppeld.

Artikel 11. Maximale aantal bewoners- en bedrijfsvergunningen per zelfstandige woning of bedrijf

 • 1.

  Het maximale aantal bewonersvergunningen dat aan een bewoner wordt verleend bedraagt per zelfstandige woning:

  • a.

   in de sectoren C, F en M: twee vergunningen;

  • b.

   in de sectoren E, H, N en O: ongelimiteerd aantal;

  • c.

   in de overige sectoren: één vergunning;

 • met uitzondering van de adressen in de tabellen 1, 2 en 3 in bijlage 1 van dit besluit.

 • 2.

  Het maximale aantal bedrijfsvergunningen dat aan een bedrijf wordt verleend bedraagt voor een adres:

  • a.

   in de sectoren C, F en M: twee vergunningen;

  • b.

   in de sector E: één bedrijfsvergunning met onbeperkte geldigheidsduur en twee bedrijfsvergunningen ma-zo, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur;

  • c.

   in de overige sectoren: één vergunning.

 • Met uitzondering van de adressen in de tabellen 1, 2 en 3 in bijlage 1 van dit besluit.

 • 3.

  Als de aanvrager beschikt, zou of had kunnen beschikken over eigen parkeervoorzieningen, wordt dit aantal eigen parkeervoorzieningen in mindering gebracht op het aantal vergunningen waarop de aanvrager volgens het eerste of tweede lid van dit artikel aanspraak kon maken. Hierdoor zijn onder meer de locaties in tabel 1 in bijlage 1 van dit besluit uitgesloten voor de uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen.

 • 4.

  Onder een eigen parkeervoorziening wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een oprit op eigen terrein met een minimale lengte van 5,50 meter en een breedte van 2,50 meter;

  • b.

   een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;

  • c.

   een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning, of bij een bedrijfsvergunning: voor het adres, van de aanvrager.

 • 5.

  De locatie wordt uitgesloten voor de afgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen, als de aanvraag een locatie betreft:

  • a.

   waarbij in contractuele voorwaarden ten tijde van aankoop of (her)ontwikkeling van een locatie expliciet is opgenomen dat toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning;

  • b.

   die omgevingsvergunningplichtig is, waarbij ten tijde van de (her)ontwikkeling van een locatie schriftelijk duidelijk is gemaakt dat de toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een bewoners- of bedrijfsvergunning,

 • Hierdoor zijn onder meer de locaties in tabel 2 en tabel 3 in bijlage 1 van dit besluit uitgesloten voor de uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen.

 • 6.

  Het aantal verleende bewonersvergunningen op het adres van een bedrijf wordt in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen waarop het bedrijf voor dit adres volgens het tweede lid van dit artikel aanspraak zou maken.

 • 7.

  In afwijking van het vorige lid wordt in de sector E het aantal verleende bewonersvergunningen op het betreffende adres alleen in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen met onbeperkte geldigheidsduur waarop het bedrijf voor dit adres volgens het tweede lid van dit artikel aanspraak zou maken.

Artikel 12. Bezoekersvergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag, aan een bewoner van een gebied aangewezen voor het heffen van belasting als bedoeld in artikel 2 van dit besluit, een vergunning verlenen voor het parkeren van zijn bezoekers, behalve in de gebieden genoemd in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Aan aanvragers uit de onderstaande gebieden wordt geen bezoekersvergunning verleend:

  • 26011;

  • 26032 voor zover het betreft Arnhemse Heeren;

  • 26034;

  • 26051;

  • 26061;

  • 26099.

 • B. Maximaal één bezoekersvergunning wordt verleend:

  • a.

   in sector E, per huishouden;

  • b.

   in de overige sectoren, per zelfstandige woning.

 • 4.

  De bezoekersvergunning geldt uitsluitend voor de parkeerplaatsen bij parkeerapparatuur in die gebieden zoals die bij toekenning van de bezoekersvergunning aan de vergunninghouder zijn bekendgemaakt;

 • 5.

  Met een bezoekersvergunning die in de maand maart is verstrekt aan een bewoner in:

  • a.

   in sector M (26082) kan 200 uur worden geparkeerd op plaatsen voorzien van parkeerapparatuur;

  • b.

   de overige sectoren kan 300 uur worden geparkeerd op plaatsen voorzien van parkeerapparatuur.

 • 6.

  Het college kan op aanvraag aan een bewoner, die in het bezit is van een bezoekersvergunning als bedoeld in dit artikel, een vergunning verlenen voor het parkeren door zijn niet-professionele hulpverlener of mantelzorger, als deze mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MTV Arnhem).

 • 7.

  Met de bezoekersvergunning die is verleend voor het parkeren door een mantelzorger kan 500 uur bovenop de uren als bedoeld in lid 5, worden geparkeerd op plaatsen voorzien van parkeerapparatuur.

 • 8.

  Als de bezoekersvergunning in de loop van het jaar wordt verleend, wordt het aantal uren dat deze geldig is, per verlopen kalendermaand per 1 maart verminderd met 1/12 van het van het aantal uren, zoals vermeld in lid 5 en 7 van dit artikel.

 • 9.

  Resterende uren vervallen per 28 c.q. 29 februari om 24.00 uur.

 • 10.

  De bezoekersvergunning dient per parkeeractie te worden geactiveerd door het inloggen op de centrale computer en het kenteken van de geparkeerde voertuigen in te voeren.

Artikel 13. Marktparkeervergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan een marktkoopman een marktparkeervergunning verlenen voor het parkeren op een marktdag als:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel;

  • b.

   hij staat ingeschreven als vaste plaatshouder op één of meerdere markten in het centrum.

 • 2.

  De marktparkeervergunning wordt verstrekt op bedrijfsnaam.

Artikel 14. Schippersparkeervergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan een binnenvaartschip een schippersparkeervergunning verlenen indien:

  • a.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf; en

  • b.

   het schip een vaste ligplaats heeft binnen de gemeente Arnhem.

 • 2.

  De schippersparkeervergunning wordt verstrekt op naam van het schip.

 • 3.

  De schippersparkeervergunning is alleen geldig op het moment dat het schip op zijn vaste ligplaats in Arnhem ligt.

Artikel 15. Autodeelvergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan een autodeelbedrijf vergunning verlenen voor het parkeren van zijn voertuig op een parkeerplaats die met het bord E9 voor hem is gereserveerd.

 • 2.

  De autodatevergunning wordt verstrekt op de naam die staat vermeld op de auto van het autodeelbedrijf.

Artikel 16. Artsenvergunning

Het college kan op aanvraag aan een huisarts of specialist die voor het verlenen van spoedeisende hulp is aangewezen op haar of zijn motorvoertuig, een vergunning verlenen voor het parkeren van een auto op een parkeerplaats nabij het praktijkadres, die met het bord E9 voor haar of hem is gereserveerd.

Artikel 17. Gehandicaptenparkeervergunning

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag gratis een gehandicaptenparkeervergunning aan iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2.

  Met een gehandicaptenparkeervergunning mag gratis worden geparkeerd op een betaald parkeerplek, maar niet op een vergunningenplaats.

 • 3.

  Er wordt maximaal één gehandicaptenparkeervergunning uitgegeven per gehandicaptenparkeerkaart.

 • 4.

  De gehandicaptenparkeervergunning wordt verstrekt voor de gevraagde periode, maar deze periode kan nooit langer zijn dan de geldigheidsduur van de dan geldende Europese gehandicaptenparkeerkaart op basis waarvan de gehandicaptenparkeervergunning is aangevraagd.

 • 5.

  De gehandicaptenparkeervergunning wordt verstrekt op kenteken.

 • 6.

  De houder van de gehandicaptenparkeervergunning dient ervoor te zorgen dat het kenteken van de auto waarmee wordt geparkeerd, is geactiveerd in het vergunningensysteem.

 • 7.

  Op een Shop & Go parkeerplaats blijft de maximale parkeerduur van een half uur gelden.

Paragraaf 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2022 wordt per diezelfde datum ingetrokken.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

3. Dit besluit wordt aangehaald als “Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023”.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

Datum besluit 13 december 2022

Zaaknummer: 710432

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26001: Centrum

Het gebied dat wordt begrensd door Ooststraat, Eusebiusbuitensingel, Velperbuitensingel, Velperplein, Jansbuitensingel, Willemsplein, Spoorlijn Utrecht Arnhem tot aan Brugstraat, Brugstraat, Utrechtsestraat, Vijfzinnenstraat, Wolvengang, Onderlangs, Boterdijk, de rivier de Rijn tot aan Ooststraat, inclusief de genoemde straten en/of straatdelen ‘, met uitzondering van de Eusebiusbuitensingel (tussen Airborneplein, de Velperbuitensingel) en de Velperbuitensingel en het Velperplein (tussen de Steenstraat en de Ir. JP van Muijlwijkstraat).

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone).

Shop & Go parkeerplaatsen:

Deelgebieden vallende binnen het gebied Centrum 26001:

26092: Parkeerpl. Onder Nelson Mandelabrug

26093: Parkeerpl. Noordzijde Langstraat

26094: Parkeerpl. Oostzijde Rodenburgstraat

26095: Parkeerpl. Westzijde Markt

26096: Parkeerpl. Westzijde van de Beekstraat

26097: Parkeerpl. Zuidzijde Jansbinnensingel

Maximale parkeerduur van 30 minuten:

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald, maar de maximale parkeerduur blijft 30 minuten.

Op Shop & Go-plaatsen mag niet met een parkeervergunning worden geparkeerd

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26002 Molenkom:

Molenkom

Niet van toepassing

Op plaatsen aangewezen met het bord E9.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26011: Lombok

Het gebied dat wordt begrensd door de Utrechtsestraat, Vijfzinnenstraat, Wolvengang, Onderlangs, de rivier de Rijn tot aan de kruising Onderlangs met de N225, Onderlangs Utrechtseweg, Oranjestraat tot aan de spoorlijn Utrecht Arnhem, de spoorlijn Utrecht-Arnhem tot aan de Brugstraat, Renssenstraat, met dien verstande dat de genoemde straten geen deel uitmaken van de sector, behalve Onderlangs, Utrechtseweg en de Oranjestraat.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald..

Op plaatsen aangewezen met het bord E9.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26021: Heijenoord

Het gebied dat wordt begrensd door Bovenbrugstraat, Amsterdamseweg tussen Pels Rijckenstraat en Brouwerijweg, Brouwerijweg en Noordelijke Parallelweg tussen de Bovenbrugstraat en Brouwerijweg, inclusief de genoemde straten.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald..

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26031: Burgemeesterswijk Zuid.

Het gebied begrensd door de Amsterdamseweg tot aan de Pels Rijckenstraat, de Pels Rijckenstraat, het Burgemeestersplein en de Zijpendaalseweg tot aan de Amsterdamseweg, waarbij de Amsterdamseweg, de Pels Rijckenstraat en de Zijpendaalseweg deel uitmaken van het gebied en het Burgemeestersplein niet.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26032: Burgemeesterswijk Midden

Het gebied dat wordt begrensd door de Amsterdamseweg tussen Pels Rijckenstraat en Burgemeester Weertsstraat, Burgemeester Weertsstraat, Van Lawick van Pabststraat, de G.A. van Nispenstraat tot aan de Jollesstraat, Jollesstraat, Cordesstraat, Röellstraat, de Zijpendaalseweg tussen Röellstraat en Burgemeestersplein, Burgemeestersplein en de Pels Rijckenstraat tot aan de Amsterdamseweg, waarbij de genoemde straten deel uitmaken van het gebied, met uitzondering van de Amsterdamseweg, de Cordesstraat, de Pels Rijckenstraat en de Zijpendaalseweg.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26033: Zijpendaalseweg

De Zijpendaalseweg tussen Burgemeestersplein en Röellstraat.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26034: Burgemeesterswijk Noord

Van Lawick van Pabststraat tussen Burgemeester Weertsstraat en Izaäk Evertslaan.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

 • 2.

  op 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 18.00 uur (indien deze dagen op een zondag vallen hoeft er niet betaald te worden);

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26041: Transvaalwijk

Het gebied dat wordt begrensd door Apeldoornseweg tot aan de Sint Peterlaan, de spoorlijn Zevenaar-Arnhem, Zijpendaalseweg tot aan Sonsbeekweg en Sonsbeekweg, met inbegrip van de genoemde straten en/of straatdelen

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden

26051: St. Marten

Het gebied dat wordt begrensd door Apeldoornseweg, Jacob Cremerstraat, Sloetstraat, Staringplein, Hommelseweg en Sonsbeeksingel, doch met uitzondering van de Apeldoornseweg, Jacob Cremerstraat, Sloetstraat, Staringplein.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

 • 2.

  op 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 18.00 uur (indien deze dagen op een zondag vallen hoeft er niet betaald te worden);

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Op plaatsen aangewezen met het bord E9.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26061: Spoorhoek

Het gebied dat wordt begrensd door Velperplein, Apeldoornsestraat, Spoordijk en Ir. JP van Muijlwijkstraat inclusief de genoemde straten, met uitzondering van Velperplein.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen aangewezen met het bord E9.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26071: Spijkerkwartier

Het gebied dat wordt begrensd door de Ir. JP van Muijlwijkstraat, Steenstraat, Hertogstraat, Karel van Gelderstraat, Spijkerstraat, Dullertstraat, C.A. Thiemestraat, Thorbeckestraat (ter hoogte van huisnummer 9 aan de zuidkant en ter hoogte van huisnummer 15 aan de noordkant), Groen van Prinstererstraat, Johan de Wittlaan (zijde Spijkerkwartier, oneven huisnrs.), Boulevard Heuvelink (zijde Spijkerkwartier, oneven huisnrs.), fietspad tussen de Boulevard Heuvelink en de Eusebiusbuitensingel, Eusebiusbuitensingel, Velperbuitensingel, Velperplein tot aan de Ir. JP van Muijlwijkstraat, inclusief genoemde straten en straatdelen, met uitzondering van de Ir. JP van Muijlwijkstraat en de gebieden 26072, 26074 en 26075.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26072 Parkeerterrein achter het hek Spijkerstraat tegenover huisnr. 239 

parkeerplaatsen ten behoeve van het Spijkerkwartier.

Niet van toepassing

Op plaatsen aangewezen met het bord E9 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26073: Parkeergarage Velperpoort

aangewezen parkeerplaatsen ten behoeve van het Spijkerkwartier

Niet van toepassing

Op alle parkeerplaatsen in de parkeergarage.

26074 Parkeergarage onder de Coöp in het Spijkerkwartier

aangewezen parkeerplaatsen ten behoeve van het Spijkerkwartier.

Niet van toepassing

Op alle parkeerplaatsen in de parkeergarage.

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26075: Spijkerkwartier

De Steenstraat, Velperbuitensingel en de Bloemstraat voor het gedeelte tussen de Ir. JP van Muijlwijkstraat en de Steenstraat.

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 van bijlage 1 van het RVV 1990 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

26082: Nieuwe Kade Kwartier

Het gebied begrensd door de Nieuwe Kade, de Ooststraat, de Eusebiusbuitensingel, de Boulevard Heuvelink (zijde Nieuwe kade kwartier even huisnummers), de Johan de Wittlaan (zijde Nieuw Kade kwartier even huisnummers) tot de Heemskerckstraat, Heemskerckstraat, Broekstraat, de Van Oldenbarneveldtstraat, Westervoortsedijk, Nieuwe Kade tot de rivier de Rijn met inbegrip van alle genoemde straten maar met uitzondering van de Eusebiusbuitensingel en de Heemskerckstraat.

 • 1.

  op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

 • 2.

  op 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 18.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Als de feestdagen op een zaterdag of zondag vallen hoeft er niet te worden betaald.

Op plaatsen:

 • 1.

  aangewezen met het bord E9 van bijlage 1 van het RVV 1990 of

 • 2.

  voorzien van parkeerapparatuur.

Van maandag t/m zondag van 0.00 tot 24.00 uur, tenzij anders aangegeven op de onderborden onder het bord E9 (zone)

Gebiedentabel Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023

Gebied

Betaald parkeren

Parkeren met een vergunning

26099: Buitengebied

Cattepoelseweg

 • 1.

  op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  op zondagen, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag van 12.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  op Koningsdag en Hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

Op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag, hoeft niet te worden betaald.

Niet van toepassing

Bijlage 1: Overzicht locaties die worden uitgesloten van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Toelichting op de bijlage

In artikel 11, derde t/m vijfde lid van het uitwerkingsbesluit staat dat het aantal eigen parkeerplaatsen waarover iemand of een bedrijf beschikt of had kunnen beschikken in mindering wordt gebracht op het aantal vergunningen waarop iemand aanspraak kon maken. Dit is bij bewoners bijvoorbeeld het geval als er een appartementencomplex met eigen parkeergarage wordt gebouwd en de parkeerplaatsen daarin te koop of te huur zijn aangeboden aan de bewoners. Als gevolg van deze regel worden op sommige locaties in het geheel geen bewonersvergunningen verleend. Met deze regel wordt voorkomen dat de parkeerbehoefte van een woonvoorziening die in beginsel beschikt over eigen parkeercapaciteit, wordt afgewenteld op de openbare weg.

Ten gevolge van de regels in artikel 11, derde t/m vijfde lid worden onder meer de locaties zoals opgenomen in tabel 1, 2 en 3 geen bewoners- of bedrijfsvergunningen verstrekt. Het verstrekken van een bezoekersvergunning blijft wel mogelijk, behalve in de gebieden die zijn uitgezonderd in artikel 12, tweede lid. In de locaties waar het verstrekken van bewoners- of bedrijfsvergunningen niet mogelijk is, is het in principe ook niet mogelijk om een bewonersabonnement in de gemeentelijke parkeergarages te verstrekken. Dit wordt echter niet geregeld via het Uitwerkingsbesluit Parkeren.

Sommige locaties zijn expliciet uitgesloten van bewoners- of bedrijfsvergunningen. Dit zijn transformatie- of ontwikkellocaties waarbij als voorwaarde geldt dat de ontwikkelaar zelf moet voorzien in een parkeeroplossing, of waarbij de ontwikkelaar parkeervoorzieningen heeft, of de mogelijkheid heeft om zelf een parkeeroplossing te realiseren. Op deze locaties worden geen bewoners- of bedrijfsvergunningen verstrekt, omdat zij hiervoor in principe terecht kunnen op eigen terrein. Als deze locaties niet worden uitgesloten leidt dat tot een hogere uitgifte van parkeervergunningen aan gebruikers waar deze niet primair voor bedoeld zijn.

In sommige gevallen blijkt het voor een initiatiefnemer niet haalbaar om de parkeerdruk van een nieuwe ontwikkeling op het eigen terrein op te lossen, terwijl ook niet op andere wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt voorzien, maar de gemeente het van belang acht dat het project doorgang vindt. Voor de toekomstige bewoners en gebruikers van de locatie is dit een beperking van hun parkeermogelijkheden ten opzichte van de andere bewoners van de sector. Aan de initiatiefnemer wordt deze beperking schriftelijk duidelijk gemaakt, en de initiatiefnemer is verplicht de toekomstige bewoners en gebruikers hierover te informeren. Het verstekken van een bezoekersvergunning aan bewoners blijft wel mogelijk, behalve de uitzonderingen die zijn opgenomen in artikel 12, tweede lid.

Een concreet geval doet zich voor bij de locatie Arnhemse Heeren. Hier is met de omringende wijk afgesproken dat ten gevolge van het project ‘K10’ op perceel AHM01M05364 de parkeerdruk in de openbare ruimte niet toeneemt. De locatie is daarom uitgesloten van de mogelijkheid om een parkeervergunning te verkrijgen. Op deze wijze wordt aan de toenemende woningvraag tegemoetgekomen, terwijl de leefbaarheid op het gebied van parkeren voor de zittende bewoners niet achteruitgaat.

Tabel 1

Deze tabel heeft betrekking op artikel 11, derde lid van het Uitwerkingsbesluit. Hierin is geregeld dat als een aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, dit aantal eigen parkeervoorzieningen in mindering gebracht op het aantal te verstrekken vergunningen.

Als gevolg daarvan worden op de locaties in de onderstaande tabel geen vergunningen worden verstrekt.

Locatie

Perceels-aanduiding

Adressen (incl. eventuele toevoegingen)

Gevolgen voor vergunning uitgifte

Jansbuitensingel 24

AHM01N6447

Jansbuitensingel 24

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Jansbuitensingel 23

AHM01N6446 & AHM01N1002

Jansbuitensingel 23

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Jansbuitensingel 20

AHM01N0998, AHM01N0999,

AHM01N1000 & AHM01N1000

Jansbuitensingel 20

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Weerdjesstraat 10

AHM01O8161

Weerdjesstraat 10 t/m 48

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Willemsplein 22, 23 & 24

AHM01P5013

Willemsplein 22, 23 & 24

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Amsterdamseweg 54

AHM01M5470, AHM01M5471,

AHM01M5485 & AHM01M5486

Amsterdamseweg 54

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

‘SEE YOU apartments’

AHM01O7579

Looierstraat 51 t/m 99 (oneven)

Velperpoortslangstraat 60 t/m 122 (even)

Gele Rijders Plein 15

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Paradijs

AHM01O8785 t/m AHM01O8794

en

AHM01O8799 t/m AHM01O8830

Paradijs 1 t/m 37

Turfstraat 3 t/m 11 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

‘La Ligne’

AHM01P6586

Utrechtsestraat 38

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O08877, AHM01 O08886 & AHM01 O08879

Turfstraat 27, 29, 31

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O08875

Turfstraat 39 t/m 73 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01O08954 t/m AHM01O08957,

AHM01O08949,

AHM01 O08950 t/m AHM0O08953

Turfstraat 14 t/m 20 (even)

Broerenstraat 28, 30, 34, 36, 38, 40

Kerkplein 10 t/m 18 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01O08879, AHM01O08881, AHM01O08884, AHM01O08885, AHM01O08887, AHM01O08890, AHM01O08891, AHM01O08893

Rodenburgstraat 2 t/m 16 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01O09045

Langstraat 32 t/m 60

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q05329

Statenlaan 1 t/m 3

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q08049

Van Oldenbarneveldtstraat 15-1 t/m 15-35,

Rijpstraat 3, 5,

Willem Barendszstraat 6B t/m 6G

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Appartementen Spijkerbroek (1)

AHM01Q9142 t/m AHM01Q9146,

Karel van Gelderstraat 37 t/m 43 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01Q9149 t/m AHM01Q9157, AHM01Q9244 en AHM01Q9254

Dullertstraat 22 t/m 40 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01Q9162 t/m AHM01Q9164

Spijkerstraat 186 t/m 190 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Appartementen Spijkerbroek (2)

AHM01Q9177, AHM01Q9180, AHM01Q9190 en AHM01Q9193

Dullertstraat 23 t/m 29 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01Q9183 t/m AHM01Q9191, AHM01Q9178, AHM01Q9196, AHM01Q9198, AHM01Q9200 en AHM01Q9201

C.A. Thiemestraat 3 t/m 25 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

vml. ‘Mozaiekcollege’

AHM01Q9251 en

AHM01Q9252

Boulevard Heuvelink 48

Van Oldenbarneveldtstraat 24-1 t/m 24-7, 24-11 t/m 24-18, 24-21 t/m 24-28, 24-31 t/m 24-37

Boulevard Heuvelink 48-1 t/m 48-40

B.P. van Verschuerstraat 55 t/m 115 (oneven), 55-2 t/m 55-6, 57-1 t/m 57-3, 59-1 t/m 59-3, 61-1 t/m 61-3, 63-1, 63-2, 65-1 t/m 65-3, 67-1 t/m 67-3, 69-1 t/m 69-6, 71-1 t/m 71-6, 73-1 t/m 73-6, 75-1 t/m 75-4, 77-1 t/m 77-4, 79-1 t/m 79-4, 81-1 t/m 81-4, 83-1 t/m 83-4

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Koningsplein 2, 3, 4 & 4A

AHM01O02075 en AHM01O02074

Koningsplein 2, 3, 4 & 4A

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Oude Stationsstraat

AHM01 P06869

Oude Stationsstraat 25 t/m 47 (oneven),

Oude Stationsstraat 61 t/m 79 (oneven),

Oude Stationsstraat 97 t/m 109 (oneven),

Oude Stationsstraat 133 t/m 139 (oneven),

Oude Stationsstraat 169

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Kadehuis

AHM01 O07430

AHM01 O07692

AHM01 O09078

AHM01 O07601

AHM01 O07602

AHM01 O07820

AHM01 O07821

AHM01 O07604

AHM01 O07605

AHM01 O07866

AHM01 O07865

AHM01 O07586

Nieuwstraat 39 t/m 51 (oneven)

Nieuwstraat 57 t/m 71 (oneven)

Nieuwstraat 77 t/m 89 (oneven)

Nieuwstraat 93 t/m 119 (oneven)

Trans 26 t/m 46

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Tabel 2

Als de aanvraag een locatie betreft waarbij in contractuele voorwaarden is opgenomen dat de toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een vergunningen, worden deze locaties uitgesloten voor de uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunning. In het volgende overzicht ziet u de locaties waarop geen vergunningen worden verstrekt. (Artikel 11, vijfde lid onder a van het uitwerkingsbesluit)

Locatie

Perceels-aanduiding

Adressen (incl. eventuele toevoegingen)

Gevolgen voor vergunning uitgifte

Willemsplein 14

AHM01P5834

Willemsplein 14

Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en

bedrijfsvergunningen

Cobercokwartier

AHM01 D05606, AHM01 D05605, AHM01 D04803, AHM01 D04135, AHM01 D04096, AHM01 D04036

 

Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en

bedrijfsvergunningen

Bartokpark

AHM01 O08753, AHM01O08739,

AHM01 O08298, AHM01 O07661, AHM01O08758, AHM01O08757, AHM01O08759, AHM01O07662

 

Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en

bedrijfsvergunningen

Tabel 3

Indien de aanvraag een locatie betreft die omgevingsvergunningplichtig is en waarbij ten tijde van de (her)ontwikkeling aan de initiatiefnemer van het project schriftelijk duidelijk is gemaakt dat de toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning, worden deze locaties uitgesloten van een bewoners- en bedrijfsvergunning. (Artikel 11, vijfde lid onder b van het uitwerkingsbesluit). In het volgende overzicht ziet u de locaties waarop geen vergunningen worden verstrekt.

Locatie

Perceels-aanduiding

Adressen (incl. eventuele toevoegingen)

Gevolgen voor vergunning uitgifte

Musiskwartier

AHM01O8614, AHM01O8616,

AHM01O8594, AHM01O8623

Beekstraat 3, 12 en 16

Brouwersplein 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 en 31, Brouwerstraat 4 en 12

De Gruyterpassage 4, 8, 11, 12, 16, 19, 24 en 27

Dwingelstraat 4, 5, 8 en 12

Johnny van Doornplein 4, 6, 8 en 12

Nieuwstad 9, 13, 15 ,19 en 23

Roggestaat 26 en 42

Velperplein 23 en 25

Walstraat 2 t/m 5, 63, 74 en 87

Walstraatpassage 1, 2 en 6

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

vml. 'SNS Utrechtseweg'

AHM01P6681

Utrechtsestraat 46

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01Q05916

Eusebiusbuitensingel 34

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01O08639

Lutherstraat 7 & 9,

Varkensstraat 13

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Arnhemse Heeren

AHM01M05364

Amsterdamsestraatweg 14 t/m 50 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Vml Manhattan

AHM01O07946

Varkensstraat 8-1 t/m 8-21, 9

Luthersestraat 11, 12-1 t/m 12-16

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Vml Level

AHM01O08639

Luthersestraat 7-9 (incl toevoegingen)

Varkensstraat 13

Munterstraat 15-16-17

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Havenmeesterkwartier

AHM01D05002, AHM01D05001, AHM01D05096, AHM01D05003, AHM01D05095, AHM01D03664, AHM01D05714, AHM01D05713, AHM01D05004, AHM01D04287, AHM01D04288, AHM01D04289, AHM01D04309, AHM01D04310, AHM01D04214, AHM01D04215, AHM01D04790, AHM01D04793, AHM01D04794, AHM01D05203, AHM01D05202, AHM01D05201, AHM01D04931, AHM01D04929, AHM01D03968, AHM01D03969, AHM01D04930, AHM01D05036

 

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Vml. Rijn IIsel locatie Thorbeckestraat

AHM01Q06569

 

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01Q06469

Willem Barendszstraat 2 & 2A

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01N03004

Apeldoornseweg 39 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01M05061

Van Pallandtstraat 9-11

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R06234

Steenstraat 15A

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P02099

Rozenstraat 36

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 N07329

Hommelsestraat 27

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q01093

Eusebiusbuitensingel 1, 2

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P05782

Amsterdamseweg 17 A-R

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07780

Nieuwstaat 8 t/m 36 (even)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 N03001

Apeldoornseweg 45 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P04329

Stationsplein 14 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q00621

Velperbuitensingel 21 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q06670

Velperbuitensingel 20 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 M01077

Van Lawick van Pabststraat 95 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P04289

Stationsplein 8, 9 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07166

Gele Rijders Plein 35-37 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R00834

West-Peterstraat 59 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07399

Jansbinnensingel 24 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R06381

Bloemstraat 61, 62 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q07852

Velperbuitensingel 6

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O06911

Jansstraat 41, 43, Jansplaats 2, 3

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O06448

Walstraat 49 t/m 52

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R07735

Velperplein 11, 12, 13 & 14, Spoorwegstraat 4 & 6 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07484

St. Catharinaplaats 28, Walstraat 45, 46, 48, Beijerplaats 11 t/m 14

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P03240

Nieuwe Plein 11 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q05805

Rietgrachtstraat 1 t/m 7 (oneven, incl toevoegingen), Dijkstraat 1 t/m 3 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O09032

Walburgisplein 1 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07780

Nieuwstraat 8 t/m 36 (oneven)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q06090

1e Wijkstraat 7 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q06495

Boulevard Heuvelink 32 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O07366

Roermondsplein 25

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q06779

Eusebiusbuitensingel 15, 16

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q05805

Dijkstraat 1 t/m 3, Rietgrachtstraat 1 t/m 7 (oneven, incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R06553

Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 68B & 68C

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O08160, AHM01 O07840

Roermondsplein 20 (incl toevoegingen), Nieuwe Oeverstraat 61, 63, Weerdjesstraat 4 & 8

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P06374

Willemsplein 20, 21 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q07371

Schoolstraat 35

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q01634

Driekoningendwarsstraat 28, 30 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O04417

Rijnkade 88 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q07231, AHM01 Q07361

Parkstraat 25 & 27 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R08543

Ir. J. P. van Muijlwijkstraat 48, 48B & 48C

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q09388, AHM01 Q09386

Statenlaan 1 & 3 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 O03399

Rijnkade 51 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 P05013

Willemsplein 22, 23 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 Q05916

Eusebiusbuitensingel 34 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R06381

Bloemstraat 61& 62 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

 

AHM01 R06242

Bloemstraat 71 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen

Tabel 4

De adressen in deze tabel betreffen verkamerde panden. Een bewonersvergunning wordt op grond van de parkeerverordening verleend aan bewoners van een zelfstandige woning. Dat houdt in dat bewoners van woningen waar meerdere huishoudens voorzieningen als keuken, toilet of douche delen niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. De lijst is onvolledig en wordt aangevuld.

Locatie

Perceels-aanduiding

Adressen (incl. eventuele toevoegingen)

Gevolgen voor vergunning uitgifte

 

AHM01 M00951, AHM01 M00982

Zijpendaalseweg 1 & 1B

Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en

bedrijfsvergunningen

 

AHM01 T00412

De Houtmanstraat 133 (incl toevoegingen)

Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en

bedrijfsvergunningen

TOELICHTING OP HET UITWERKINGSBESLUIT

Het uitwerkingsbesluit vindt zijn grondslag in zowel de Parkeerverordening als de genoemde artikelen uit de Gemeentewet. Op basis van deze artikelen moet in het college in ieder geval de volgende zaken regelen:

de aanwijzing van de plaatsen waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in art 2 lid a van de Parkeerverordening mag worden geparkeerd;

de tijden dat bovengenoemde belasting verschuldigd is;

de wijze waarop bovengenoemde belasting moet worden betaald;

de wijze waarop een parkeervergunning wordt verleend;

het maximale aantal uit te geven parkeervergunningen per vergunningengebied;

de aanwijzing van de plaatsen waar de vergunning geldig is;

het gebruik van de vergunningen;

de geldigheidsduur van de vergunningen.

Dit is, behalve het gebruik van de vergunning, geregeld in dit uitwerkingsbesluit. Het verstrekken van een parkeervergunning is een door het college te nemen besluit. In dat besluit zijn de gebruiksvoorschriften voor de vergunning opgenomen. Deze gebruiksvoorschriften zijn vooral praktisch van aard.

Artikel 1. Definities

In de definities zijn de termen uitgelegd die in de parkeerregelgeving worden gebruikt. De definities die zijn opgenomen in de Parkeerverordening, gelden ook voor dit uitwerkingsbesluit. Voor de toelichting daarop wordt verwezen naar de toelichting daarop in de Parkeerverordening. Het begrip huishouden is toegevoegd om uitvoering te geven aan het parkeerplan Spijkerkwartier. Door de introductie van dit begrip wordt in het Spijkerkwartier aan iedereen die een eigen huishouden voert, zoals een gezin, een alleenstaande en een bewoner van een studentenhuis, pension of woning voor begeleid wonen, de mogelijkheid geboden om één bezoekersvergunning aan te vragen.

Artikel 2. Aanwijzing plaatsen, tijdstippen en wijze

De plaatsen waar, en tijdstippen en wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd staan in de Gebiedentabel die onderdeel uitmaakt van dit Uitwerkingsbesluit. De nummering van de gebieden komt overeen met de nummering die wordt gehanteerd voor mobiel parkeren. In Arnhem zijn drie situaties van toepassing:

parkeerplaatsen waar alleen met betaling via parkeerapparatuur mag worden geparkeerd,

plaatsen waar zowel met betaling via parkeerapparatuur als met een vergunning mag worden geparkeerd en

parkeerplaatsen waar alleen met een vergunning mag worden geparkeerd.

In de Gebiedentabel is aangegeven welk regiem in het betreffende gebied van toepassing is. In gebieden waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd geldt een tijdsregiem van 24 uur per dag en 7 dagen per week, tenzij op een specifieke locatie op de onderborden onder de bebording iets anders is aangegeven. Om verwarring te voorkomen worden zoveel mogelijk dezelfde tijden gehanteerd. Alleen voor het Nieuwe Kadekwartier geldt een ander tijdsregiem, vanwege de specifieke problematiek in dit gebied.

Artikel 3. Wijze van betalen via parkeerapparatuur

In dit artikel is geregeld hoe het parkeergeld te betalen bij of via parkeerapparatuur. Alle thans gangbare betaalmogelijkheden zijn mogelijk, mits de automaat daarin voorziet. De ‘centrale computer’ maakt het mogelijk om mobiel parkeren en varianten daarop toe te passen.

Artikel 4. Dagkaart

De ‘dagkaart’ is een parkeervergunning die kan worden aangevraagd via het Digitaal Parkeerloket Arnhem (webadres: “arnhem.parkeer.nl”). Met een dagkaart kan op één kalenderdag onbeperkt op een vergunningenplaats of betaald parkeerplaats kan worden geparkeerd. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen om bepaalde beroepsgroepen de gelegenheid te geven om zo nodig kortdurend in de buurt van de woning of het bedrijf te parkeren. Te denken valt aan klusbedrijven of glasbewassingsbedrijven. Omdat het gelijkheidsbeginsel ook hier van toepassing is, is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende gebruikers. Daarom is ervoor gekozen om deze faciliteit voor iedere gebruiker beschikbaar te stellen. De dagkaart kan worden afgegeven voor meerdere kalenderdagen. Iemand betaalt voor iedere dag het bedrag dat in de Parkeerverordening is opgenomen.

Artikel 5. Sector waarin een parkeervergunning geldt

Om de parkeerdruk zo goed mogelijk te verdelen, is de gemeente Arnhem opgedeeld in een aantal sectoren met één of meerdere gebieden. Een parkeervergunning is geldig in de gehele sector waarvoor de vergunning is verleend. De omvang van de sectoren is geregeld een punt van discussie. Het hanteren van grote sectoren als kleine sectoren heeft beide zijn voor- en nadelen. Kleine sectoren hebben als voordeel dat de parkeerdruk gericht kan worden verdeeld. Nadeel is dat de administratieve lasten hoger zijn, en dat de vergunninghouder van een beperkter aantal parkeerplaatsen gebruik kan maken. Bij grote sectoren geldt het omgekeerde; de gebruiker heeft een ruime bewegingsvrijheid, maar mede daardoor kan binnen het vergunningengebied plaatselijk een hoge parkeerdruk ontstaan.

Bij het bepalen van de grootte van de sectoren probeert de gemeente Arnhem een goed evenwicht te vinden tussen ‘bewegingsvrijheid’ en ‘regulering’. Ze hanteert daarbij het uitgangspunt: groter als het kan, kleiner als het moet. In de meeste gebieden bestaat geen verschil meer tussen betaald parkeren en parkeren met een vergunning. Een regiem van uitsluitend parkeren met een vergunning wordt alleen nog toegepast in gebieden waar bezoekend verkeer ontmoedigt moet worden vanwege een tekort aan parkeerplaatsen overdag of in de avond.

Bewoners van het Spijkerkwartier kunnen een vergunning aanvragen voor de sectoren E, H, N of O. Met een vergunning voor de sector E kan in het Spijkerkwartier op straat worden geparkeerd. Met een vergunning voor één van de andere sectoren kan alleen in die sector worden geparkeerd.

Artikel 6. Verlenen, intrekken, weigeren of wijzigen van de parkeervergunning

Dit artikel beschrijft de gevallen waarin een vergunning wordt ingetrokken of moet worden gewijzigd. Als een parkeervergunning wordt ingetrokken vanwege fraude of misleiding wordt een nieuwe aanvraag door de persoon in kwestie de eerste 12 maanden na intrekking geweigerd.

Artikel 7. Wijze van vaststellen van het aantal maximaal uit te geven vergunningen

Een mogelijkheid om de beschikbare parkeerplaatsen zo goed mogelijk te benutten is het toelaten van ‘dubbelgebruik’. Dat wil zeggen dat een bepaalde parkeerplaats op verschillende momenten door verschillende (rechts)personen kan worden gebruikt. Bewoners zijn vrijwel nooit allemaal tegelijk thuis. ’s Avonds zijn meer bewoners thuis dan overdag. Voor werknemers geldt het omgekeerde. Het aantal te verlenen vergunningen in een sector wordt daarom zoveel mogelijk op het daadwerkelijke gebruik van de parkeerplaatsen afgestemd.

In een gebied voor het eerst parkeerregulering wordt ingevoerd, zijn uiteraard geen gegevens bekend over het gebruik van de parkeerplaatsen in een gefiscaliseerde situatie. Hier wordt in een periode van maximaal 15 maanden aan bewoners maximaal van 90% en voor bedrijven maximaal 30% van de gefiscaliseerde parkeerplaatsen aangehouden. Als op korte termijn na invoering blijkt dat veel plaatsen leegstaan dan kan, eventueel na een parkeertelling snel besloten worden tot het verhogen van het aantal vergunningen. De termijn van 15 maanden is immers een maximale termijn.

Artikel 8. Maximaal aantal uit te geven vergunningen per sector

Hier is per sector een vergunningenplafond toegekend. Dit plafond staat in verhouding tot het feitelijke gebruik van de parkeerplaatsen door de vergunninghouders. Als het nodig is wordt het vergunningenplafond aangepast. Hiervan kan sprake zijn na uitbreiding of inkrimping van het aantal openbare parkeerplaatsen in een gebied, bij uitbreiding van parkeerregulering in een vergunningengebied of vanwege de uitkomst van parkeertellingen.

In sector E wordt bij het vergunningenplafond onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvergunningen met een beperkte geldigheidsduur en bedrijfsvergunningen die dagelijks van 07.00-19.00 uur geldig zijn.

Artikel 9. Bewonersvergunning

In dit artikel staan de vereisten om voor een bewonersvergunning in aanmerking te komen.

Als het maximale aantal vergunningen voor bewoners, zoals vastgelegd in artikel 11 van het uitwerkingsbesluit, nog niet is bereikt, komt een bewoner in aanmerking voor een vergunning. Als het maximum wel is bereikt, wordt geen vergunning verstrekt, maar wordt de aanvraag op een wachtlijst, zoals omschreven in de Parkeerverordening, geplaatst. De volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag is daarbij bepalend. Een bewoner komt in aanmerking voor een vergunning voor de sector waarin hij woont. Het is niet mogelijk om een vergunning voor een andere sector te krijgen.

Een caravan, camper of aanhangwagen mogen tegen betaling van het parkeergeld op een betaald parkeerplaats worden geparkeerd. Een caravan, camper of aanhangwagen mogen volgens de APV echter niet langer dan drie dagen op de weg staan en het is ook niet toegestaan daarin te overnachten. Het is niet mogelijk om voor een caravan of aanhanger een parkeervergunning te verlenen. Voor een camper kan wel een parkeervergunning worden verleend, maar ook dan gelden de bepalingen uit de APV. Als een aanhanger of caravan zijn losgekoppeld van het trekkende voertuig moet er voor beide apart parkeergeld worden betaald.

Een parkeervergunning wordt geweigerd als iemand beschikt of kon beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein of een oprit die aan de hier gestelde afmetingen voldoet. Van had c.q. zou kunnen beschikken over een parkeerplaats is sprake indien iemand zijn parkeerplaats bijvoorbeeld heeft verbouwd tot keuken, of deze heeft verhuurd of wanneer de ruimte op een andere wijze niet meer te gebruiken is als parkeerplaats. Zo wordt voorkomen dat parkeerplaatsen te gelde worden gemaakt en de parkeerbehoefte wordt afgewenteld op de openbare weg. Dat betekent dat ook toekomstige bewoners van de woning niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Ook een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg wordt beschouwd als een eigen plaats. Voor het parkeren op een dergelijke plaats is geen vergunning (wel een gehandicaptenparkeerkaart) nodig. Ook als men reeds beschikt over een andere parkeervergunning voor de betreffende zelfstandige woning komt men niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

Voor de bepaling met betrekking tot de parkeerplaats op eigen terrein is de datum van 1 januari 2012 maatgevend. Als betaald parkeren na die datum wordt ingevoerd, dan is de datum van invoering maatgevend. Uitzonderingen vormen de situaties waarbij uit de bouwvergunning of anderszins blijkt dat de betreffende ruimte specifiek is bedoeld voor het stallen van één of meerdere auto’s. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de omvang van het parkeerareaal geborgd blijft en ervoor te zorgen dat parkeervoorzieningen blijvend worden gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld.

De vergunning is een vergunningjaar geldig. Hierna moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 10. Bedrijfsvergunning

Aan bedrijven binnen het gereguleerde gebied kunnen bedrijfsvergunningen worden verstrekt. De vergunning wordt verstrekt aan het bedrijf, dus niet aan de individuele werknemer. In tegenstelling tot de vergunningen voor bewoners wordt de bedrijfsvergunning afgegeven op bedrijfsnaam, zodat meerdere mensen in een bedrijf van de vergunning gebruik kunnen maken.

Bedrijven die niet in het gereguleerde gebied gevestigd zijn, maar die wel met de auto in het gereguleerde gebied moeten zijn, komen niet in aanmerking voor een vergunning. Zij parkeren met een dagkaart of aan de meter. Zoals in de Parkeerverordening is beschreven, worden de vergunningen op volgorde van aanvraag verleend.

Artikel 11. Maximale aantallen

Op grond van dit artikel zijn sommige locaties expliciet uitgesloten van een bewonersvergunning of bedrijfsvergunning. De toelichting hierop en deze locaties zijn te vinden in bijlage 1 van dit uitwerkingsbesluit.

Voor bewoners geldt dat per persoon maximaal één vergunning wordt verleend. Iemand met twee auto’s komt dus niet in aanmerking voor twee vergunningen. Het aantal vergunningen dat wordt verleend per zelfstandige woning bedraagt één of twee parkeervergunningen. In het Spijkerkwartier is het aantal te verlenen bewonersvergunningen per zelfstandige woning niet gelimiteerd. Hier kunnen alle bewoners die houder zijn van een motorvoertuig of brommobiel in beginsel in aanmerking komen voor één bewonersvergunning per persoon.

Per bedrijf wordt in de regel één bedrijfsvergunning verleend. Uitzondering daarop zijn de sectoren C, F en M, waar maximaal twee vergunningen per bedrijf kunnen worden verleend. Voor het Spijkerkwartier geldt een afwijkende regeling. In de tarieventabel van de Parkeerverordening wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvergunningen die onbeperkt (24 uur per dag) geldig zijn en bedrijfsvergunningen die beperkte tijd (dagelijks tussen 7-19 uur) geldig zijn. In de regeling voor het Spijkerkwartier wordt aangesloten op dit onderscheid. De regeling maakt het mogelijk om maximaal één bedrijfsvergunning met onbeperkte geldigheidsduur per bedrijf te verlenen. Er kunnen maximaal twee bedrijfsvergunningen worden verstrekt die van maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 19.00 uur geldig zijn.

Als op het adres van het bedrijf al een of meerdere bewonersvergunningen zijn verstrekt, dan wordt dat aantal in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen waarop het bedrijf volgens het uitwerkingsbesluit aanspraak zou kunnen maken. Voor het Spijkerkwartier geldt dat alleen de bedrijfsvergunning met onbeperkte geldigheidsduur in mindering wordt gebracht. Het bedrijf houdt dan de mogelijkheid om twee bedrijfsvergunningen geldig op maandag-zondag, dagelijks van 07.00-19.00 uur aan te vragen.

Speciale aandacht daarbij voor de definitie van ‘bedrijf’. Het is met name de vestiging die leidend is. Juridische constructies, waarbij een kerstboom van bedrijven is opgetuigd, zullen er niet toe leiden om meer vergunningen te krijgen. De verzameling bedrijven wordt dan gezien als één bedrijf. Buiten de sectoren in het centrum kunnen maximaal twee vergunningen worden verstrekt.

Artikel 12. Bezoekersvergunning

Voor sociaal bezoek blijkt een parkeertarief soms bezwaarlijk te zijn. Om dit enigszins op te vangen is er een bezoekersvergunning, waarmee het bezoek tegen een lager tarief op een betaald-parkeerplaats kan parkeren. De bezoekersvergunning wordt verstrekt per zelfstandige woning, met uitzondering van het Spijkerkwartier. Daar wordt de bezoekersvergunning verstrekt per huishouden. De vergunninghouder ontvangt bij de vergunning de bijbehorende gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de vergunning.

De vergunninghouder kan met de bezoekersvergunning desgewenst het bezoek faciliteren door het kenteken van het voertuig aan te melden op een centrale computer. De vergunninghouder kan op die wijze 200 c.q. 300 uur per jaar bezoekers laten parkeren zonder dat zij aan de automaat hoeven te betalen. Het is aan de vergunninghouder hoe hij deze verdeelt. Dit kan 200 keer 1 uur zijn voor 200 verschillende kentekens, maar bijvoorbeeld ook 20 x 10 uur voor steeds hetzelfde kenteken. Binnen de maxima 200 c.q. 300 uur zijn alle combinaties mogelijk. Op plaatsen waar geen parkeermeter staat is de bezoekersvergunning niet geldig.

Naarmate het vergunningjaar vordert gaat iemand minder betalen voor de bezoekersvergunning; het aantal verstrekte parkeeruren wordt dan naar rato minder. Als iemand aan het eind van het vergunningjaar uren over heeft, dan komen deze te vervallen. Als iemand in de loop van het jaar verhuist, dan krijgt hij geen restitutie voor de resterende uren; hij mag deze wel opmaken. Bij het verhuizen van of uit de binnenstad, wordt de vergunning omgezet naar het gebied waar hij woont.

Mensen kunnen met professionele hulp en mantelzorg langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het aantal uren binnen de reguliere bezoekersregeling (200 - 300 uren) is niet voldoende voor iemand die regelmatig mantelzorg ontvangt. Om deze niet-professionele hulpverleners tegemoet te komen in de parkeerkosten, komt een bewoner in een betaald-parkerengebied die mantelzorg ontvangt in aanmerking voor een extra urentegoed van 500 uur.

Artikel 13. Marktparkeervergunning

Niet alle marktkooplieden kunnen de auto achter de kraam kwijt. Vandaar dat voor de marktkooplieden een parkeervergunning in het leven is geroepen waarmee zij op de dagen dat zij op de markt staan kunnen parkeren buiten het marktgebied.

Artikel 14. Schippersparkeervergunning

Met de schippersparkeervergunning worden schippers die hun ligplaats hebben in Arnhem gefaciliteerd. De groep is echter beperkt tot de beroepsvaart die de auto aan boord heeft. De vergunning is daarom gekoppeld aan voorwaarde van de aanwezigheid van het schip in zijn ligplaats in de stad.

Artikel 15. Autodeelvergunning

Om autodelen te faciliteren worden autodateparkeerplaatsen aangelegd. Op deze plaatsen mag alleen worden geparkeerd door voertuigen van het betreffende autodeelbedrijf dat op het onderbord staat vermeld. Omdat deze auto’s regelmatig kunnen wisselen, is gezocht naar een praktische oplossing. Het logo op de auto fungeert als vergunningbewijs om de auto op de parkeerplaats te kunnen parkeren. Het aantal auto’s dat daarmee gebruik kan maken van de betreffende parkeerplaats is daarmee – in theorie – onbeperkt.

Artikel 16. Artsenvergunning

Voor huisartsen en specialisten die te maken hebben met spoedeisende hulpverlening, is het van belang dat zij zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn. Zij hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een artsenvergunning waarmee zij kunnen parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de directe nabijheid van hun praktijkruimte. Bij groepspraktijken kunnen dat ook meer plaatsen zijn. Er kunnen desgewenst meer vergunningen worden verleend dan er plaatsen zijn; zo kunnen verschillende artsen van de plaats(en) gebruik maken. De vergunning is alleen bestemd voor de betreffende parkeerplaatsen. Het is overigens aan de arts of hij gebruik maakt van deze voorziening of dat hij een bedrijfsvergunning aanvraagt, of een bewonersvergunning (als sprake is van praktijk aan huis).

Artikel 17. Gehandicaptenparkeervergunning

De gehandicaptenparkeervergunning wordt op aanvraag gratis verstrekt aan iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Er wordt geen onderscheid gemaakt in Europese gehandicaptenparkeerkaarten voor bestuurders of passagiers of voor zorginstellingen voor het vervoer van de bewoners. Deze drie categorieën vallen allemaal onder het begrip 'houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart'. Met een gehandicaptenparkeervergunning kan uitsluitend op een betaald-parkeerplek gratis worden geparkeerd. Er mag niet geparkeerd worden op andere gereserveerde parkeerplaatsen (zoals vergunninghoudersplaatsen, autodate- of artsenparkeerplaatsen). De gehandicaptenparkeervergunning wordt afgegeven voor de gevraagde periode. Deze periode ligt dus tussen minimaal één dag en maximaal de periode dat de Europese gehandicaptenparkeerkaart geldig is. De gehandicaptenparkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken. Dat kan het kenteken zijn van de aanvrager of het kenteken van het voertuig waarmee de aanvrager wordt vervoerd. De houder van de gehandicaptenparkeervergunning dient ervoor te zorgen dat het kenteken van het voertuig waarmee de houder wordt vervoerd geactiveerd is. Het kenteken kan worden geactiveerd door dit kenteken aan te melden in het digitale vergunningensysteem.

Ondertekening