Verordening op de heffing en de invordering van leges Boekel 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Boekel 2023

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BOEKEL 2023 (LEGESVERORDENING BOEKEL 2023)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1 en 3.2.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel (organiseren evenementen), indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een stichting of vereniging die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 13 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Boekel 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde NEN 2580 wordt wegens aard bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis van de gemeente Boekel.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening Boekel 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2022.

de griffier

J.I.M le Comte

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen

Bijlage 1: TARIEVENTABEL

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening Boekel 2023

 

2023

 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

 
 
 
 
 
 

1.1.1

Nasporing in de registers

 
 
 
 
 
 

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand,

 
 

zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving

 
 

wordt verlangd, voor elk daaraan te besteden raadpleging per 15 minuten of gedeelte daarvan

29,00

 
 
 
 

1.1.2

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

 
 
 
 
 
 

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan inclusief omslag

38,00

 
 
 
 

1.1.3

Voltrekking van huwelijken/geregistreerd partnerschap

 
 
 
 
 
 

1.1.3.1

Het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie is slechts mogelijk indien wordt voldaan aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Reglement burgerlijke stand gemeente Boekel.

 
 
 
 
 
 

1.1.3.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van

 
 

een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 
 
 
 
 
 

1.1.3.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur

400,00

 
 
 
 

1.1.3.2.2

maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur

721,00

 
 
 
 

1.1.3.2.3

zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur

721,00

 
 
 
 

1.1.3.2.4

zaterdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur

1.434,00

 
 
 
 

1.1.3.2.5

zondag of op een algemeen erkende feestdag

1.434,00

 
 
 
 

1.1.3.2.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in een bijzonder huis,

 
 
 

ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het in 1.1.3.2 genoemde tarief

 
 
 

verhoogd met:

186,00

 
 
 
 

1.1.3.2.7

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd

 
 
 

partnerschap in een huwelijk op een daartoe tijdelijk aangewezen locatie wordt het in 1.1.3.2

 
 
 

genoemde tarief verhoogd met:

186,00

 
 
 
 

1.1.3.2.8

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door een eigen trouwambtenaar, aangedragen door de partners, wordt het in 1.1.3.2 genoemde tarief verhoogd met:

101,00

 
 
 
 

1.1.3.2.9

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk met een beperkte ceremonie bedraagt:

184,00

 
 
 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt:

 
 

1.1.4.1

Voor het getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de gemeente per getuige

42,00

 
 
 
 

1.1.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

 
 
 

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 
 

1.1.4.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van een permanente trouwlocatie, ingevolge artikel 63,

 
 
 

Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

569,00

 
 
 
 

1.1.5

Wijzigings- annuleringskosten (Reeds betaalde leges ontvangt het paar terug, verminderd

 
 
 

met onderstaande kosten)

 
 
 
 
 
 

1.1.5.1

Het tarief voor annulering tot één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

47,00

 
 
 
 

1.1.5.2

Het tarief voor annulering binnen één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

71,00

 
 
 
 

1.1.5.3

Het tarief voor annulering nadat de BABS een gesprek heeft gehad dan wel op huisbezoek is geweest bedraagt, in afwijking van de onderdelen 1.1.5.1 en 1.5.2

164,00

 
 
 
 

1.1.5.4

In afwijking van de onderdelen 1.1.5.1 tot en met 1.1.5.3 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap te annuleren

24,00

 
 
 
 

1.1.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk of de getuigen te wijzigen

24,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

 
 
 
 
 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten, inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

 
 
 
 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 
 
 
 
 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het

 
 
 

Centraal Register Rijbewijzen per inlichting

17,00

 
 
 
 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

28,00

 
 
 
 

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde

 
 
 

maximumbedrag.

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN IN HET KADER VAN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN 

 
 
 
 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking

 
 
 

verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 
 

per verstrekking

19,00

 
 
 
 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 
 
 
 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

91,00

 
 
 
 

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

337,00

 
 
 
 

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.228,00

 
 
 
 

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.653,00

 
 
 
 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

 
 
 

voor ieder daaraan besteed kwartier

29,00

 
 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.4.4.1

tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

19,00

 
 
 
 

1.4.4.2

voor elke niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

19,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

 
 
 
 
 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 
 

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in de

 
 

Kieswet

19,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 6 INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS

 
 
 
 
 
 

1.6.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 15 van de

 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming worden geen kosten in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

1.6.2

Indien bij een verzoek als bedoeld in 1.6.1 bijkomende kopieën worden

 
 
 

gevraagd, bedraagt het tarief:

 
 
 

bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit:

 
 
 

a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina

1,00

 

met een maximum per verstrekking van

18,00

 

b. meer dan 100 pagina's

36,00

 

c. bij verstrekking anders dan op papier

18,00

 
 
 
 

1.6.3

Indien voor hetzelfde verzoek op grond van de onderdelen 1.6.2 meerdere vergoedingen kunnen worden

 
 
 

gevraagd, wordt slechts een tarief gevraagd van maximaal

61,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

 
 
 
 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 
 
 

1.7.1.1

een exemplaar van de programma – productbegroting

39,00

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarverslag – de jaarrekening

43,00

 
 
 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen, concept-besluiten en notulen,

 
 
 

exclusief porto

45,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

 
 
 
 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 
 

een afschrift van of uittreksel uit:

 
 
 
 
 
 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van

 
 
 

de Wet basisregistratie adressen en gebouwen per adres of object

25,00

 
 
 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

1.8.2.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

100,00

 
 
 
 

1.8.2.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

100,00

 
 
 
 

1.8.2.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

100,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

 
 
 
 
 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.9.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

19,00

 
 
 
 

1.9.1.2

tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag het conform het door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde bedrag.

 
 
 
 
 
 

1.9.1.3

tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn

19,00

 
 
 
 

1.9.1.4

tot het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

19,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 10 KINDEROPVANG

 
 
 
 
 
 

1.10.1

Kinderopvang (excl. Gastouderopvang)

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe locatie voor een kinderopvang,

 
 
 

zoals bedoeld in artikel 1.45 Wet kinderopvang, waarvoor

 
 
 

een onderzoek voor registratie noodzakelijk is

1.571,00

 
 
 
 

1.10.2

Gastouderbureau

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuw gastouderbureau, zoals bedoeld

 
 
 

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang, waarvoor een onderzoek voor registratie noodzakelijk is

1.571,00

 
 
 
 

1.10.3

Voorziening gastouderopvang (gastouder)

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastoudervoorziening, zoals bedoeld in

 
 
 

artikel 1.45 Wet Kinderopvang, waarvoor een onderzoek voor registratie noodzakelijk is

524,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 11 LEEGSTANDWET

 
 
 
 
 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.11.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 
 
 

eerste lid, van de Leegstandwet

92,00

 
 
 
 

1.11.3

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 
 
 

negende lid, van de Leegstandwet

58,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 12 WINKELTIJDENWET

 
 
 
 
 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.12.1.1.

voor een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening gemeente Boekel

34,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 13 WET OP DE KANSSPELEN

 
 
 
 
 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 
 
 
 
 
 

1.13.1.1

voor één kansspelautomaat

56,50

1.13.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

 
 
 
 

1.13.2

De onderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 
 
 
 
 
 

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV gemeente

 
 
 

Boekel

296,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 14 KABELS EN LEIDINGEN

 
 
 
 
 
 

1.14

Melding voor instemming voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen voor Nutsvoorzieningen en Communicatienetwerken

 
 
 
 
 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

 
 
 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

 
 
 

Telecommunicatiewet

469,00

 
 
 
 

1.14.1.1

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer,

 
 
 

voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf

 
 
 

verhoogd met

10,00

 
 
 
 

1.14.1.2

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

 
 
 

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

103,00

 
 
 
 

1.14.1.3

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling of

 
 
 

het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

103,00

 
 
 
 

1.14.1.4

Het bedrag genoemd in 1.14.1 wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 
 
 
 
 
 

1.14.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

1.14.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de

 
 
 

melding:

56,00

 
 
 
 

1.14.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de melding waartoe

 
 
 

deze proefsleuf dient, indien en zodra de melding wordt ingediend conform 1.14.1.

 
 
 
 
 
 

1.14.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

 
 
 

van de melding:

56,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 15 DIVERSEN

 
 
 
 
 
 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.15.1.2

tot het waarmerken van een fotokopie

10,00

 
 
 
 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of kopieën van stukken, niet elders in deze tarieventabel genoemd, per bladzijde:

 
 

- op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

1,00

- op A3-formaat (zwart-wit)

2,00

- op A4-formaat of kleiner (kleur)

2,00

- op A3-formaat (kleur)

3,00

 

- op A2-, A1- of A0-formaat (zwart-wit)

6,00

 

- op A2-, A1- of A0-formaat (kleur)

11,00

 
 
 
 

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 
 
 
 
 

1.15.3.1

een door de burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge de algemene

 
 

plaatselijke verordening te verlenen vergunning c.q. ontheffing voor zover niet elders in deze

 
 

tarievenlijst genoemd

35,00

 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 
 
 
 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 
 
 
 

2.1.1.1

Bruto vloeroppervlakte

 
 
 

Het oppervlak van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m²) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

 
 
 
 
 
 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 
 
 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

 
 
 
 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, dan wel een principeverzoek in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

510,00

 
 
 
 

2.2.1.1

indien in het kader van het vooroverleg advies dient te worden gevraagd bij Monumentenhuis Brabant, wordt het tarief,

 
 
 

zoals bedoeld in onderdeel 2.2.1, verhoogd met

327,00

 
 
 
 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 
 
 
 
 
 

2.2.3

om beoordeling van een vergunningvrij bouwproject

103,00

 
 
 
 

2.2.4

om overig vooroverleg van vier uur of meer, per uur

102,00

 
 
 
 

2.2.5

Het op grond van het in 2.2.4 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 OMGEVINGSVERGUNNING

 
 
 
 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 
 
 
 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

 
 

2.3.1.1.1

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn de kosten voor elke m²:

26,05

 

met een minimum van:

231,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 100 m² maar kleiner dan 550 m² zijn de kosten:

2.604,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 100m²:

18,15

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 550 m², zijn de kosten:

10.797,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m² vermeerderd met:

16,10

 

met een maximum van:

500.000,00

 

Indien meer dan vier dezelfde woningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

 
 
 

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van:

 

15%

 

Indien meer dan vier dezelfde sociale huurwoningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

 
 
 

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van

 

25%

 
 
 
 
 

Bijgebouwen bij woning (garages, bergingen enzovoorts)

 
 

2.3.1.1.2

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 150 m² zijn de kosten voor elke m²:

15,55

 

met een minimum van:

231,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 150 m² zijn de kosten:

2.335,00

 

Deze kosten worden vermeerderd voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 150 m² met:

10,05

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Balieomgevingsvergunning

 
 

2.3.1.1.3

Voor een balieomgevingsvergunning wordt op de leges voor een reguliere omgevingsvergunning een korting

 
 
 

gegeven van:

 

50%

 
 
 
 
 

Tijdelijke wooneenheid

 
 

2.3.1.1.4

Als de vergunning een tijdelijke vergunning betreft voor een wooneenheid wordt per eenheid het volgende tarief

 
 
 

gehanteerd:

553,00

 
 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen stallen, loodsen, champignonkwekerijen, bedrijfshallen en andere

 
 
 

industriefuncties (m.u.v. open en prefab agrarische loodsen)

 
 

2.3.1.1.5

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 360m², zijn de kosten voor elke m²:

9,55

 

met een minimum van:

576,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 360 m², maar kleiner is dan 1760 m², zijn de kosten:

3.431,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 360 m² vermeerderd met:

6,10

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 1760 m², zijn de kosten:

12.024,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 1760 m² vermeerderd met:

4,00

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen open of prefab agrarische loodsen

 
 

2.3.1.1.6.

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 650m², zijn de kosten voor elke m²:

4,85

 

met een minimum van:

576,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 650 m² maar kleiner is dan 2900 m², zijn de kosten:

3.165,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 650 m² vermeerderd met:

3,80

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 2900 m², zijn de kosten:

11.740,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 2900 m² vermeerderd met:

3,05

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen bijeenkomstfunctie/gezondheidsfunctie/logiesfunctie/onderwijsfunctie/

 
 
 

celfunctie/kantoorfunctie/sportfunctie/winkelfunctie

 
 

2.3.1.1.7

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100m², zijn de kosten voor elke m²:

28,90

 

met een minimum van:

346,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 100m² maar kleiner is dan 500m², zijn de kosten:

2.890,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 100m² vermeerderd met:

19,85

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 500m² zijn de kosten:

10.935,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 500m² vermeerderd met:

17,65

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen kas

 
 

2.3.1.1.8

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 2500 m², zijn de kosten voor elke m²:

1,50

 

met een minimum van:

576,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 2500 m², zijn de kosten:

3.709,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 2.500 m² vermeerderd met:

0,90

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Overige bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.2

Als de bouwactiviteiten betrekking hebben op de onderstaande bouwwerken, wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 
 
 
 
 

Dakkapellen (op bestaande gebouwen)

 
 

2.3.1.2.1

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per dakkapel:

147,00

 

met een minimum van:

231,00

 
 
 
 
 

Gevelwijzigingen

 
 

2.3.1.2.2

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m1 gevel

70,00

 

met een minimum van:

231,00

 
 
 
 
 

Constructieve wijzigingen

 
 

2.3.1.2.3

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per soort wijziging:

576,00

 
 
 
 
 

Erfafscheidingen

 
 

2.3.1.2.4

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per muur / wand:

147,00

 

met een minimum van:

231,00

 
 
 
 
 

Overkapping

 
 

2.3.1.2.5

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m² overkapping:

 
 
 

Indien de oppervlakte kleiner is dan 600 m², zijn de kosten per m²:

5,10

 

met een minimum van:

231,00

 

Indien de oppervlakte groter is dan of gelijk aan 600 m², zijn de kosten:

3.050,00

 

Deze kosten worden voor elke m² oppervlakte vanaf 600 m² vermeerderd met:

3,40

 

met een maximum van:

500.000,00

 
 
 
 
 

Silo's 

 
 

2.3.1.2.6

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per silo:

231,00

 
 
 
 

2.3.1.2.7

Zonnepanelen

 
 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per aanvraag:

231,00

 
 
 
 

2.3.1.2.8.

Wijzigingen brandcompartimentering

 
 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per brandcompartiment

231,00

 
 
 
 

2.3.1.2.9

Teelt ondersteunende voorzieningen

 
 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per perceel

231,00

 
 
 
 

2.3.1.2.10

Overige bouwwerken

 
 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m² oppervlakte:

4,00

 

met een minimum van:

231,00

 
 
 
 

2.3.1.2.11

Ontheffing Wet geluidshinder

 
 
 

Indien ontheffing wordt gegeven ingevolge artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012

33,00

 
 
 
 

2.3.1.3.

Advisering

 
 
 

Indien in het kader van een aanvraag advies nodig of gewenst is, worden de volgende tarieven gehanteerd:

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.1.

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen:

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigenadvies nodig of gewenst is, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie agrarische bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is en wordt beoordeeld:

 

100%

 

van de externe advieskosten en

 

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.2.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigenadvies op het gebied van monumenten wenselijk of noodzakelijk is en wordt beoordeeld:

 

100%

 

van de externe advieskosten en

 

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.3.

Adviescommissie m.e.r.

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag als bedoeld in het besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) gewenst of noodzakelijk is en wordt afgegeven:

 

100%

 

van de externe advieskosten en

 

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.4.

Adviesbureau voor Toerisme en Recreatie

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB), of een daarmee gelijk te stellen deskundige, gewenst of noodzakelijk is en wordt beoordeeld:

 

100%

 

van de externe advieskosten en

 

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.5

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Indien een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten noodzakelijk is

 

100%

 

van de provinciale legeskosten.

 
 
 

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

 
 
 

(Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant (BZV) externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

 

100%

 

van deze kosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.6

(Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant

 
 
 

Indien een externe toetsing aan de (Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant noodzakelijk is:

 

100%

 

van de betreffende advieskosten.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.7

Het op grond van het in 2.3.1.3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

 
 

De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- of gebruiksactiviteit:

 

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.4.2

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief, indien met de bouw- of gebruiksactiviteit is begonnen voordat de vergunning is verleend, maar nadat de aanvraag is ingediend:

 

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.5

Herhaalde hersteltermijn

 
 
 

Indien vaker dan eenmaal een hersteltermijn dient te worden verstuurd om dezelfde gegevens op te vragen, wordt het tarief, bedoeld in

 
 
 

in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met

408,00

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.187,00

 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 
 
 
 
 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

1.187,00

 
 
 
 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en kruimelgeval)

 
 
 
 
 
 

2.3.3.2.1

voor het wijzigen van het gebruik van een gebouw met een bruto vloeroppervlakte tot en met 250 m²

710,00

 
 
 
 

2.3.3.2.2

voor het wijzigen van het gebruik van een gebouw met een bruto vloeroppervlakte tussen 250 m² tot 1.500 m²

1.250,00

 
 
 
 

2.3.3.2.3

voor het wijzigen van gebruik naar wonen, het toevoegen van een woning binnen een bestaand pand of voor het wijzigen van het gebruik van een gebouw met een bruto vloeroppervlakte van 1.500 m² of meer

5.286,00

 
 
 
 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

4.467,00

 
 
 
 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

4.726,00

 
 
 
 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

990,00

 
 
 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

4.726,00

 
 
 
 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

4.726,00

 
 
 
 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

4.726,00

 
 
 
 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

233,00

 
 
 
 

2.3.4.1

De overeenkomstig het in 2.3.4 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.4.2 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn.

 
 
 
 
 
 

2.3.4.2

De opslag/verhoging als bedoeld in 2.3.4.1 bedraagt voor:

 
 

A:

 
 

a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

 
 

b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

 
 
 
 
 

met een oppervlakte van:

 
 

- minder dan 100 m2

152,00

- 100 tot 200 m2

225,00

- 200 tot 300 m2

371,00

- 300 tot 500 m2

590,00

- 500 tot 1.000 m2

881,00

- 1.000 tot 2.000 m2

1.315,00

- 2.000 tot 3.000 m2

1.726,00

- 3.000 tot 4.000 m2

1.909,00

- 4.000 tot 5.000 m2

2.091,00

- 5.000 tot 10.000 m2

2.332,00

- 10.000 tot 20.000 m2

2.656,00

- 20.000 tot 30.000 m2

3.083,00

- 30.000 tot 40.000 m2

3.515,00

- 40.000 tot 50.000 m2

3.944,00

- 50.000 m2 of meer

4.301,00

 
 
 

B:

 
 

a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

 
 

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

 
 

c. inrichtingen waarin meer dan tweehonderd personen tegelijk aanwezig zullen zijn

 
 
 
 
 

met een oppervlakte van:

 
 
 
 
 

- minder dan 100 m2

79,00

- 100 tot 200m2

116,00

- 200 tot 300 m2

189,00

- 300 tot 500 m2

296,00

- 500 tot 1.000 m2

444,00

- 1.000 tot 2.000 m2

661,00

- 2.000 tot 3.000 m2

878,00

- 3.000 tot 4.000 m2

989,00

- 4.000 tot 5.000 m2

1.099,00

- 5.000 tot 10.000 m2

1.251,00

- 10.000 tot 20.000 m2

1.463,00

- 20.000 tot 30.000 m2

1.754,00

- 30.000 tot 40.000 m2

2.027,00

- 40.000 tot 50.000 m2

2.325,00

- 50.000 m2 of meer

2.577,00

 
 
 
 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 
 
 
 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Boekel 2019, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 12, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 
 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

0,00

 
 
 
 

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

0,00

 
 
 
 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 
 
 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 
 

2.3.6.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist:

1.187,00

 
 
 
 

2.3.7

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

376,00

 
 
 
 

2.3.8

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 
 

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 
 
 
 
 

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.9

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 
 
 
 
 

2.3.9.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

244,00

 
 
 
 

2.3.9.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

244,00

 
 
 
 

2.3.10

Advies

 
 
 
 
 
 

2.3.10.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, 100% van de externe advieskosten met een minimum van:

859,00

 
 
 
 

2.3.11

Het op grond van het in 2.3.9 en 2.3.10 verschuldigde bedrag wordt

voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde

 
 

werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de

 
 
 

aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.12

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 
 
 
 

2.3.12.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 
 
 
 
 

2.3.12.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

859,00

 
 
 
 

2.3.12.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

859,00

 
 
 
 

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

 
 
 

2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

 
 
 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

3.921,00

 
 
 
 

2.3.14

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

 
 
 

2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

 
 
 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 
 

activiteiten:

 
 
 

soortenbescherming door burgers

2.035,00

 

soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

6.358,00

 

soortenbescherming overige

4.705,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 4

VERMINDERING EN TERUGGAAF

 
 
 
 
 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges op aanvraag in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Teruggaaf of vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf of vermindering van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 
 
 
 

2.4.2.1

indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat een besluit op de aanvraag is genomen, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 
 
 

2.4.2.2

indien een vergunning op verzoek van de aanvrager geheel wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat er aanspraak op teruggaaf van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 
 
 

2.4.2.3

indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag leidt tot het niet verder in behandeling nemen op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 
 
 

2.4.3

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, en 2.3.12 wordt geen vermindering verleend.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 
 
 
 
 
 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

229,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

BESTEMMINGSHERZIENINGEN EN/OF WIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 
 
 
 
 
 

2.6.1

Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 
 
 

2.6.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

6.468,00

 
 
 

2.6.1.2

een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

5.286,00

 
 
 

2.6.1.3

een individuele aanvraag tot het aanpassen of wijzigen van het bestemmingsplan op basis van artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, welke niet in het delegatiebesluit behorende bij het bestemmingsplan is opgenomen en wordt meegenomen in een gemeentelijk veegplan of actualisatieplan

4.434,00

 
 
 

2.6.1.4

een individuele aanvraag tot het aanpassen of wijzigen van het bestemmingsplan op basis van artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, welke in het delegatiebesluit behorende bij het bestemmingsplan is opgenomen en wordt meegenomen in een gemeentelijk veegplan of actualisatieplan

2.734,00

 
 
 

2.6.1.5

een aanvraag tot het herstellen van omissies, doorvoeren van reeds verleende afwijkingen of het opnemen of verwijderen van aanduidingen in het bestemmingsplan door middel van het aanpassen of wijzigen van het bestemmingsplan op basis van artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening

858,00

 
 
 
 

2.6.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de leges verhoogd met

 

100%

 

van de externe advieskosten, kosten van stedenbouwkundige beoordeling en advies en andere kosten die direct verband

 
 
 

houden met de (wettelijke) verplichtingen die ten grondslag liggen aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling.

 
 
 
 
 
 

2.6.3

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Indien een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten noodzakelijk is, worden de leges verhoogd met van de provinciale leskosten.

 

100%

 

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

 
 
 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt, worden de leges verhoogd met van deze kosten.

 

100%

 
 
 
 

2.6.4

Het op grond van het in 2.6.2 en 2.6.3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld.

 
 

De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de

 
 

dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 
 
 
 
 
 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

500,00

 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 HORECA

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 
 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

209,00

 
 
 
 

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet

296,00

 
 
 
 

3.1.3

een melding tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

89,00

 
 
 
 

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Alcoholwet

47,00

 
 
 
 

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

35,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN

 
 
 
 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met geen of beperkt risico, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

64,00

 
 
 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor een evenement met matig risico waarbij vooroverleg gewenst is, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

184,00

 
 
 
 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met matig of groot risico en/of meer dan 10.000 bezoekers/deelnemers waarbij vooroverleg gewenst is, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

11.114,00

 
 
 
 

3.2.4

De tarieven genoemd in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2. worden, indien er een advies wordt gevraagd bij de GHOR,

 
 
 

verhoogd met een bedrag van

89,00

 
 
 
 

3.2.5

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning drie weken of minder voor de datum van het te houden evenement is ingediend en deze niet wordt geweigerd op grond van artikel 1:8, tweede lid, van de APV gemeente Boekel, bedraagt het tarief:

 

200%

 

van de bedragen genoemd in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.3.

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

 
 
 
 
 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

3.3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening

633,00

 
 
 
 

3.3.1.2

tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.3.1.1

130,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 SLUITINGSTIJDEN HORECA

 
 
 
 
 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de APV gemeente Boekel:

 
 
 
 
 
 

3.4.1.1

Voor het eerste uur en elk volgend uur of gedeelte daarvan

35,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 TEGENGAAN ONVEILIG, NIET LEEFBAAR EN MALAFIDE ONDERNEMERSKLIMAAT, EXPLOITATIEVERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2:80 APV GEMEENTE BOEKEL

 
 
 
 
 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

3.5.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80 APV gemeente Boekel (verbod exploiteren bedrijf zonder

 
 
 

benodigde vergunning)

209,00

 
 
 
 

HOOFDSTUK 6 STANDPLAATSEN

 
 
 
 
 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de artikel 5:18 van de APV

 
 

gemeente Boekel:

 
 
 
 
 
 

3.6.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

954,00

 
 
 
 

3.6.1.2

tot het verlenen van een incidentele standplaatsvergunning, per dagdeel

34,00

 
 
 
 

3.6.2

Als een aanvraag om een vaste-standplaatsvergunning, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot

 
 
 

vergunningverlening bestaat aanspraak op teruggaaf van de op grond van onderdeel 3.6.1 verschuldigde

 
 
 

leges van

 

50%

 
 
 
 

3.6.3.1

Het tarief per twaalf maanden voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij een vaste standplaats bedraagt per dagdeel

182,00

 
 
 
 

3.6.3.2

Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij een incidentele standplaats bedraagt per dagdeel

68,00

 
 
 
 

3.6.4

De tarieven in onderdeel 3.6.3.1 en 3.6.3.2 worden bij gebruik door ideële organisatie verminderd met

 

100%

 
 
 
 

3.6.5

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende standplaatsvergunning binnen twaalf maanden na het innemen van de standplaats intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 7 IN DIT HOOFDSTUK NIET BENOEMD BESLUIT

 
 
 
 
 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde

 
 
 

vergunning, ontheffing of andere beschikking

209,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2022.

de griffier,

J.I.M le Comte

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen