Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht gemeente Someren 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht gemeente Someren 2023

De raad van de gemeente Someren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2022;

gelet op:

de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht gemeente Someren 2023

Besluit Gemeenteraad

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of in opdracht van de gemeente van een buisleiding of andere voorziening van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op het gemeentelijk riool.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • a.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het leggen van een buisleiding €1.114,51 mits de aansluiting volledig te maken is op eigendom van de gemeente

  • onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Someren (dus niet op drukriolering);

  • wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder bronnering;

  • maximaal 10 strekkende meter lang is;

  • maximaal 2 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • niet leidt tot verkeersomleidingen;

  • een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm heeft;

  • bestaat uit 1 of 2 buisleiding(en) voor vuilwater en/of hemelwater.

 • b.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor verstrekte diensten anders dan het genoemde in het eerste lid, het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting (incl. VADT, zijnde voorbereiding, advies, directie en toezicht) die ter zake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld, doch minimaal zijnde het in het eerste lid genoemde bedrag.

 • c.

  Als de begroting bedoeld in het tweede lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het tarief van de heffing.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • a.

  De aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De termijn vervalt 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • b.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening rioolaansluitrecht gemeente Someren 2022’ van 22 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht Someren 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier, de voorzitter,

J. Oostdijk D. Blok

[BIJLAGE]

[TOELICHTING]

INFORMATIE NODIG OM TE KUNNEN PUBLICEREN – DEZE PAGINA NIET TER INZAGE LEGGEN

Wetstechnische informatie

ALGEMEEN

Onderwerp

Antwoord

Documenttype

Een besluit van algemene strekking - Verordening

Publicatiedoelen

Volledige tekst in het Gemeenteblad

Geconsolideerde tekst in CVDR

Beleidsonderwerp

(verplicht)

Financiën

Geografische informatie

Gemeente Someren,

Wettelijke grondslag

Citeertitel

Verordening rioolaansluitrecht Someren 2023

CVDR

Vastgesteld door

de gemeenteraad

Gedelegeerde regelgeving

Opmerkingen

Inwerkingtreding datum (verplicht)

[(verwijzing naar) datum nog invullen]

Uitwerkingtreding datum

[datum nog invullen]

Terugwerkende kracht

N.v.t.

Datum ondertekening

15 december 2022

Betreft

Het gaat om een nieuwe regeling