Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Terneuzen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2023).

Artikel 1 Belastingplicht

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaats(en) aan de:

  • Burchtlaan te Axel;

  • Westsingel te Axel;

  • Beukelsstraat te Biervliet;

  • Begoniastraat te Hoek;

  • Molendreef te Hoek;

  • Oude Kerkstraat te Philippine;

  • Schapersweg te Sas van Gent;

  • Nieuwe Kerkstraat te Sluiskil;

  • Bellamystraat te Terneuzen;

  • Veerstraat te Zaamslag;

 • b.

  graf: een zandgraf of grafkelder, waarin een of twee lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of twee lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  grafrecht: een uitsluitend recht op een graf dat aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon verleend is tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • e.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h.

  urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  urnennis: een nis in beheer bij de gemeente waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van maximaal twee asbussen met of zonder urnen met recht op verlenging;

 • j.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • k.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een graf of een urnengraf, dan wel een recht op verlenging van een urnennis.

 • l.

  schudden van een stoffelijk overschot: het na een periode van tenminste 10 jaar ruimen van een graf door middel van het stoffelijk overschot onder het graf te herbegraven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.2. van de tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld van de rechten

De rechten, bedoeld in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, moet het recht bedoeld in onderdeel 2.3 van de tarieventabel worden betaald in tien gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet of schriftelijke kennisgeving is vermeld. De daaropvolgende negen termijnen vervallen telkens een jaar later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021’ van 12 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2023.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van de gemeente Terneuzen op 15 december 2022.

griffier (plv), voorzitter,

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx, H.J.A. van Merrienboer

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Hoofdstuk 1 Begraven, bijzetten en verstrooien

1.1

Voor het begraven van een lijk in een graf (inclusief € 265,00 ten behoeve van latere ruiming van het graf) wordt geheven:

1.1.1

op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 8:00 en 15:00

€ 562,00

1.1.2

op werkdagen na 15:00 en op zaterdagen tussen 8:00 en 15:00*

€ 843,00

1.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een normaal graf, urnengraf of urnennis wordt geheven:

1.2.1

op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 8:00 en 15:00

€ 253,00

1.2.2

op werkdagen na 15:00 en op zaterdagen tussen 8:00 en 15:00

€ 380,00

1.3

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven (incl. gedenkplaatje voor 10 jaar):

1.3.1

op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 8:00 en 15:00

€ 253,00

1.3.2

op werkdagen na 15:00 en op zaterdagen tussen 8:00 en 15:00

€ 380,00

* Indien op last van het openbaar gezag op een bepaald tijdstip wordt begraven wordt het onder 1.1.1 genoemde tarief geheven.

Hoofdstuk 2 Grafrechten en onderhoud begraafplaatsen

2.1

Voor het uitsluitend recht op een graf voor bepaalde tijd en onderhoud van de begraafplaatsen (grafbedekkingen worden niet door de gemeente onderhouden, dit is een taak van rechthebbenden) wordt geheven:

2.1.1

voor de duur van 10 jaar:

2.1.1.1

per enkeldiep graf

€ 1.359,00

2.1.1.2

per dubbeldiep/-breed graf**

€ 2.718,00

2.1.1.3

per driediep graf***

€ 4.077,00

2.1.1.4

per kindergraf

€ 544,00

2.1.1.5

per urnengraf/nis (nis is inclusief sluitplaat)

€ 1.223,00

2.1.2

voor de duur van 20 jaar:

2.1.2.1

per enkeldiep graf

€ 2.718,00

2.1.2.2

per dubbeldiep/-breed graf**

€ 5.436,00

2.1.2.3

per driediep graf***

€ 8.154,00

2.1.2.4

per kindergraf

€ 1.088,00

2.1.2.5

per urnengraf/nis (nis is inclusief sluitplaat)

€ 2.446,00

2.1.3

voor de duur van 30 jaar:****

2.1.3.1

per enkeldiep graf

€ 4.077,00

2.1.3.2

per dubbeldiep graf

€ 8.154,00

2.1.3.3

per kindergraf

€ 1.632,00

2.1.3.4

per urnengraf/nis (nis is inclusief sluitplaat)

€ 3.669,00

2.2

Voor het verlengen van een uitsluitend recht tot de minimum grafrustperiode van 10 jaar in geval van een bijzetting wordt per jaar 10% van het onder 2.1.1 genoemde tarief geheven.

2.3

Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend recht op een graf (incl. onderhoud begraafplaatsen) wordt bij een betaling in 10 jaarlijkse termijnen jaarlijks geheven:*****

2.3.1

per enkeldiep graf

€ 159,00

2.3.2

per dubbeldiep graf

€ 319,00

2.3.3

per driediep graf

€ 478,00

2.3.4

per kindergraf

€ 64,00

2.3.5

per urnengraf/nis (nis is inclusief sluitplaat)

€ 145,00

2.4

Voor de onderhoudskosten van de begraafplaatsen (grafbedekkingen worden niet door de gemeente onderhouden, dit is een taak van rechthebbenden) bij graven met grafrecht voor onbepaalde tijd, wordt per jaar geheven:*****

2.4.1

per enkeldiep graf

€ 101,00

2.4.2

per dubbeldiep graf

€ 202,00

2.4.3

per driediep graf

€ 303,00

2.4.4

per kindergraf

€ 40,40

** dubbeldiep graven worden enkel uitgegeven op de begraafplaatsen aan de Bellamystraat te Terneuzen, de Burchtlaan te Axel en de Schapersweg te Sas van Gent; op de overige begraafplaatsen zijn dubbele graven altijd dubbelbreed.

*** driediep graven worden niet meer uitgegeven, de grafrechten op deze graven kunnen wel met maximaal 20 jaar per keer verlengd worden.

**** het is niet mogelijke om grafrechten voor de duur van 30 jaar te verlengen; dit is enkel voor een eerste uitgifte.

***** Bij een nieuwe begraving in het graf worden de kosten voor de eerstvolgende tien jaar ineens geheven. Deze bedragen dan het tienvoudige van het onder 2.3 of 2.4 genoemde tarief.

Hoofdstuk 3 Overige heffingen

3.1

Voor het leveren en plaatsen van een gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar ten behoeve van een eerdere asverstrooiing wordt geheven:

€ 48,00

3.2

Voor de administratieve verwerking en het aanbrengen van een gedenkplaatje voor 10 jaar na een asverstrooiing uitgevoerd door derden op één van onze begraafplaatsen wordt geheven:

€ 80,00

3.3

Voor het opgraven van een lijk of stoffelijk overschot buitenom de jaarlijkse ruimingen wordt geheven:

€ 1.000,00

3.4

Voor het tijdens de jaarlijkse ruimingen ter beschikking stellen aan nabestaanden van een stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraving in een ander graf (exclusief kosten herbegraving) wordt geheven:

€ 135,00

3.5

Voor een naamsvermelding op het gedenkmonument bij het verzamelgraf wordt geheven:

€ 48,00

3.6

Voor het gebruik van de ontvangstruimte wordt geheven per half uur:

€ 127,00

3.7

Voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een gedenkboom inclusief naamplaat en verstrooien / bijzetten as wordt geheven:

€ 500,00

3.8

Voor het op verzoek van de rechthebbende schudden van één stoffelijk overschot ten behoeve van een nieuwe begraving in een graf wordt geheven:

€ 125,00

3.9

Voor het verwijderen van grafbeplanting, egaliseren van de grond en eventueel inzaaien met graszaad op een graf wordt geheven:

€ 100,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022.

griffier (plv),

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx