Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Terneuzen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

 • c.

  het in behandeling nemen van een verzoek van rechthebbende tot het verstrekken van een afschrift van jaaropgave en uitkeringsspecificatie in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2021’ van 12 november 2020, zoals laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 2 juni 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  De bekendmaking van het in onderdeel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde taxatieboeken geschiedt door terinzagelegging.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van de gemeente Terneuzen op 15 december 2022.

griffier, voorzitter,

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx, H.J.A. van Merrienboer

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

Hoofdstuk 8 Kansspelen

Hoofdstuk 9 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 11 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Diversen

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Omgevingsvergunning met toepassing van de beleidsregel “Flexbewoning gemeente Terneuzen"

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Indien de onder deze titel van de tarieventabel met een ‘**’ gewaarmerkte producten digitaal worden aangevraagd, verlenen wij een korting van € 2,00 op het tarief.

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, uitgezonderd zon- en feestdagen, op:

1.1.1.1

dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis te Terneuzen

nihil

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis te Terneuzen en in de trouwzaal van het voormalige stadhuis te Axel, met uitzondering van de dag, plaats en tijdstip genoemd in 1.1.1.1

€ 443,00

1.1.1.3

zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur op de locaties genoemd in 1.1.1.2

€ 994,00

1.1.1.4

woensdag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het Industrieel Museum te Sas van Gent

€ 443,00

1.1.1.5

zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur op de locatie genoemd in 1.1.1.4

€ 994,00

1.1.1.6

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur in een nader door de gemeente aangewezen locatie

€ 888,00

1.1.1.7

zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur in een nader door de gemeente aangewezen locatie

€ 1.991,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, overeenkomstig de tarieven genoemd in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7.

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd zon- en feestdagen, op:

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 443,00

1.1.3.2

zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 994,00

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd zon- en feestdagen, overeenkomstig de tarieven genoemd in artikelen 1.1.3.1 en 1.1.3.2.

1.1.5

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, verzet wordt of geen doorgang vindt en de melding niet minstens 4 weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is, met dien verstande dat altijd verschuldigd blijft:

€ 160,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 22,10

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 44,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand:

1.1.7.1

met beëdiging door de rechtbank

€ 255,00

1.1.7.2

zonder beëdiging door de rechtbank

€ 191,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige:

1.1.8.1

per getuige uit de gemeentelijke organisatie

€ 37,90

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Wettelijke max. tarief

1.2.2

Voor een spoedlevering worden de in onderdeel 1.2.1. genoemde tarieven verhoogd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op € 0,05.

Wettelijke max. tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, naar beneden afgerond op € 0,05.

Wettelijke max. tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **

€ 12,60

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 250 verstrekkingen

€ 1.611,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.685,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **

€ 12,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Wettelijke max. tarief

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,60

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen **

€ 12,60

Hoofdstuk 5 Vastgoedinformatie

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie of digitale scan van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.5.1.1

in formaat A3, A4 of kleiner, per pagina

€ 0,35

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.5.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 0,35

1.5.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet.

€ 0,35

1.5.3

De tarieven voor het verstrekken van inzage in, informatie over of afschrift van kadastrale gegevens zijn gelijk aan de tarieven die gehanteerd worden door het Kadaster.

1.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.4.1

tot het verstrekken van informatie omtrent de milieugesteldheid van een onroerende zaak, per adres

€ 75,00

1.5.4.2

tot het verrichten van een historisch bodemonderzoek per besteed uur

€ 130,00

De kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.5.4.3

tot het verstrekken van het bodemrapport wat via het bodemloket wordt aangevraagd, is een tarief van toepassing per adres, van

€ 32,50

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag, het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden”

Wettelijk tarief

1.6.1.2

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening

€ 10,40

1.6.1.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap **

€ 12,60

1.6.2

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad 629) gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 21,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1

een afschrift, fotokopie of afbeelding van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina, op A3, A4 papier of digitaal

€ 0,35

Hoofdstuk 8 Kansspelen

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

1.8.2

De subonderdelen 1.8.1.1 en 1.8.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) **

€ 23,50

1.8.4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.4.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019

€ 1.877,00

1.8.4.2

voor het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 7 van de Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019

€ 268,00

1.8.4.3

Als de burgemeester een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges als bedoeld in de onderdelen 1.8.4.1 en 1.8.4.2. De teruggaaf bedraagt

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

50%

Hoofdstuk 9Kabels en leidingen

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 3.50 van de Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023.

€ 403,00

1.9.2

Het in hiervoor 1.9.1 genoemde tarief wordt voor vergunningen en instemmingsbesluiten met een sleuflengte langer dan 25 meter, per strekkende meter bodemsleuf verhoogd met

€ 1,30

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 22,10

1.10.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot een parkeerschijfzone

€ 32,90

1.10.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 20,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet

€ 159,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 10, juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994 **

€ 27,10

Hoofdstuk 11 Diversen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Regeling burgerluchthavens (ballonvaart)

€ 44,50

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.11.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,20

1.11.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.11.2.2.1

per pagina, op A3, A4 papier of digitaal

€ 0,35

1.11.2.3

een fotokopie of digitale scan van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.11.2.1 en 1.11.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 13,70

1.11.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 44,50

1.11.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

De bouwkosten worden getoetst aan de richtbedragen die in het overzicht bouwkosten ten behoeve van de berekeningen voor de bouwleges-toets zijn vastgelegd. Dit overzicht is als bijlage gevoegd bij deze verordening. Voor zover de richtbedragen niet toepasbaar zijn, worden de bouwkosten getoetst aan de taxatieboeken Serie Taxatieboekjes, BIM Media, 2022.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 1.A Voorfase

2.1.A.1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

2.1.A.1.1

Voor het eerste overleg zijnde de intaketafel (toets wenselijkheid initiatief):

€ 275,00

2.1.A.1.2

Voor elk volgend overleg zijnde de omgevingstafel (toets haalbaarheid initiatief):

€ 1.500,00

per in te schakelen ketenpartner / adviseur verhoogd met:

€ 250,00

2.1.A.1.3

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, het tarief voor het overleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

2.1.A.1.4

Indien sprake is van een bouwactiviteit waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, wordt het betaalde legestarief voor het overleg in mindering gebracht op de te betalen kostenverhaalsbijdrage of -beschikking.

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2.1

Bouwactiviteiten

2.2.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 150.000 bedragen:

2,40% van de bouwkosten, met een minimum van € 118,00

2.2.1.1.2

indien de bouwkosten € 150.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 3.600,00, vermeerderd met 1,90% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 150.000 te boven gaan;

2.2.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:

€ 10.250,00 vermeerderd met 1,69% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan

2.2.1.2

Beoordelen bouwveiligheidsplan

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een bouwveiligheidsplan nodig is en wordt beoordeeld:

€ 433,00

2.2.1.3.1

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld (exclusief btw):

€ 875,00

2.2.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 en 2.2.1.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en hiertoe een bedrijfsbezoek wordt afgelegd, per bedrijfsbezoek:

€ 65,00

2.2.2

Aanlegactiviteiten

2.2.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

0,98% van de aanlegkosten, met een minimum van € 118,00

2.2.2.2

Verplicht advies landschaps- en natuurdeskundige

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een landschaps- en natuurdeskundige nodig is en wordt beoordeeld:

€ 479,00

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, worden de op grond van artikel 2.2.1.1.1. tot en met artikel 2.2.1.1.3 berekende leges vermeerderd, met dien verstande dat het vermeerderen van de leges slechts éénmaal plaatsvindt bij toepassing van de artikelen 2.2.3.1 tot en met 2.2.3.3,:

2.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

75% met een maximum van € 10.000,00

2.2.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

75% met een maximum van € 10.000,00

2.2.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

75% met een maximum van € 10.000,00

2.2.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 534,00

2.2.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 473,00

2.2.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 473,00

2.2.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 473,00

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en er tevens sprake is van een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, worden de op grond van artikel 2.2.2.1 berekende leges vermeerderd met:

2.2.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 534,00

2.2.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 534,00

2.2.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.352,00

2.2.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 534,00

2.2.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 473,00

2.2.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 473,00

2.2.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 473,00

2.2.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, dan wel een aanlegactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 534,00

2.2.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 534,00

2.2.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.352,00

2.2.5.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 534,00

2.2.5.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 473,00

2.2.5.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 473,00

2.2.5.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 473,00

2.2.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 543,00

2.2.6.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.2.6.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek voor 50% van de geheven leges ontheffing verleend.

2.2.6.3

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.2.6.1 betrekking heeft op een bouwwerk dat tijdelijk als zodanig is ingericht, 10% van het in 2.2.6.1 genoemde bedrag.

2.2.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.2.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met artikel 3.130 Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.2.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 473,00

2.2.7.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 473,00

2.2.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

2.2.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 473,00

2.2.8.2

Beoordelen sloopveiligheidsplan

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.8.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een sloopveiligheidsplan nodig is en wordt beoordeeld:

€ 441,00

2.2.9

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 118,00

2.2.10

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 464,00

2.2.11

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 3.57 Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 243,00

2.2.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, verhoogd met 14% met een minimumbedrag van € 118,00.

2.2.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met 14% met een minimumbedrag van € 118,00.

2.2.13

Beoordeling bodemrapport

2.2.13.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.2.13.1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport, indien het grondoppervlak van het onderzochte oppervlak:

2.2.13.1.1

500 m² of minder bedraagt:

€ 212,00

2.2.13.1.2

meer bedraagt dan 500 m², doch minder dan 2.000 m²:

€ 534,00

2.2.13.1.3

2.000 m² of meer bedraagt:

€ 1.020,00

2.2.13.2.

voor de beoordeling van een archeologisch rapport, indien het grondoppervlak van het onderzochte oppervlak:

2.2.13.2.1

500 m² of minder bedraagt:

€ 212,00

2.2.13.2.2

meer bedraagt dan 500 m², doch minder dan 2.000 m²:

€ 534,00

2.2.13.2.3

2.000 m² of meer bedraagt:

€ 1.020,00

2.2.14

Advies

2.2.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.14.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.2.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

2.2.15

Verklaring van geen bedenkingen

2.2.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.2.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 473,00

2.2.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.15.1.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.2.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.16

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1.1 tot en met 2.2.15.1.3 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit:

€ 321,00

2.2.17

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 3.139 Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 44,50

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.3.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.7 en 2.2.8.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.3.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.7 en 2.2.8.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.3.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1.1, 2.2.2,1, 2.2.7 of 2.2.8.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.3.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Ongeacht de bepalingen in dit hoofdstuk is het minimum bedrag aan verschuldigde leges:

€ 118,00

2.3.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.14 en 2.2.15 wordt geen teruggaaf verleend.

2.3.6

Niet in behandeling nemen aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo niet in behandeling wordt genomen, worden de overeenkomstig onderdeel 2.2.1 of 2.2.11 berekende leges in rekening gebracht met een maximum van:

€ 235,00

2.3.7

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een exploitatievergunning

Als een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, hetzij voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, hetzij voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en de omgevingsvergunning wordt geweigerd als gevolg van een op hetzelfde project betrekking hebbende weigering van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Terneuzen 2019, dan bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

100% van de verschuldigde leges, voor het bedrag dat deze € 1.000,00 te boven gaan

2.3.8

Vermindering na omgevingsoverleg

2.3.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning vooraf is gegaan door een aanvraag voor het houden van een omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.1.A.1.1 en artikel 2.1.A.1.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in artikel 2.3.8.2 genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt 100% van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

2.3.8.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

 

c. binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

2.3.8.3

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd het tarief dat in rekening is gebracht voor de ingeschakelde adviseurs en hetgeen onder artikel 2.1.A.1.3 is opgenomen.

 

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.3.2 van toepassing is:

€ 118,00

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 235,00

Hoofdstuk 6 Diversen

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.6.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.145 Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023

€ 336,00

2.6.2

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 44,50

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarop artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing is, en waarvoor de aanvrager het (ontwerp)bestemmingsplan opstelt of laat opstellen:

€ 3.917,00

2.7.1.1

Indien de gemeente het (ontwerp)bestemmingsplan zelf moet opstellen of moet laten opstellen:

€ 7.732,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening en waarvoor de aanvrager het (ontwerp)wijzigingsplan opstelt of laat opstellen:

€ 2.371,00

2.7.2.1

Indien de gemeente het (ontwerp)wijzigingsplan zelf moet opstellen of moet laten opstellen:

€ 4.227,00

Hoofdstuk 8 Omgevingsvergunning met toepassing van de beleidsregel “Flexbewoning gemeente Terneuzen

2.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.8.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) in samenhang met artikel 4 van bijlage II, onderdeel 9 en 11 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt toegepast, ten behoeve van een vergunning op grond van de beleidsregel "Flexbewoning gemeente Terneuzen", per adres:

Titel II, hoofdstuk 2 (omgevingsvergunningen) is van overeenkomstige van toepassing, met uitzondering van artikel 2.2.5 (Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit).

€ 1.406,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 142,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 60,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 a van de Alcoholwet

€ 60,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 19,80

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 46,30

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 142,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

3.2.1

een klein evenement op grond van het Evenementenbeleid gemeente Terneuzen

€ 25,00

3.2.2

een middelgroot evenement op grond van het Evenementenbeleid gemeente Terneuzen

€ 50,00

3.2.3

een groot evenement op grond van het Evenementenbeleid gemeente Terneuzen

€ 100,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1

voor een escortbedrijf

€ 905,00

3.3.1.2

voor een seksinrichting

€ 1.448,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

3.3.2.1

de op de vergunning vermelde of te vermelden beheerder of beheerders:

€ 46,30

3.3.2.2

het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt:

€ 46,30

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018

€ 45,00

3.4.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.4.1 bedoelde ontheffing:

€ 22,00

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagverblijf dan wel buitenschoolse opvang), of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang

€ 140,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 45,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022.

griffier (plv),

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx

Bijlage 2 Overzicht bouwkosten behorende bij de Tarieventabel van de Legesverordening 2023

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Type bouwwerk

Eenheid

Kosten

exclusief btw

Uitbreidingen bij woningen

uitbreiding woonruimte + fundering < 50 m³

m3

€ 495,00

uitbreiding woonruimte alle overige > 50 m³

m3

€ 340,00

uitbreiding bergruimte of garage

m3

€ 240,00

dakkapel, plat dak

m1

€ 1.365,00

dakkapel, hellend pannendak

m1

€ 1.470,00

dakopbouw, nokverhoging met hellend pannendak

m1

€ 2.835,00

Uitbreidingen bij scholen, kantoren, horeca, winkels

alle uitbreidingen

m3

€ 335,00

Verbouwingen

voorzetgevel, incl. isolatie, incl. fundatie

m2

€ 125,00

vervangen kozijnen inclusief beglazing < 20 m²

m2

€ 545,00

vervangen kozijnen inclusief beglazing > 20 m²

m2

€ 335,00

Bijgebouwen

berging/garage met plat dak

m3

€ 240,00

berging/garage met kap

m3

€ 250,00

prefab garage, beton, plat

m3

€ 103,00

prefab garage, hout met kap

m3

€ 105,00

carport

m2

€ 305,00

tuinhuisje

m2

€ 185,00

Tuinmeubilair

houten tuinafscherming

m1

€ 80,00

gemetselde tuinafscherming

m1

€ 160,00

houten/gemetselde tuinafscherm

m1

€ 145,00

gaas-tuinafscheiding

m1

€ 47,00

zwembad, beton of steen

m2

€ 2.405,00

zonnepanelen in het veld < 100 m²

m2

€ 170,00

zonnepanelen in het veld > 100 m²

m2

€ 115,00

Tijdelijke huisvesting

plaatsingskosten tijdelijke huisvestiging + a. of b.

m2

€ 90,00

 • a.

  huur kosten per week

m2

€ 3,00

 • b.

  aanschafprijs gebruikte units

m2

€ 175,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022.

griffier (plv),

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx