Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2023

De raad van de gemeente Terneuzen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2023 (Vordering markt- en standplaatsgelden 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  kwartaal: een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden onder de naam markt- en standplaatsgelden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening Terneuzen 2011;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een losse standplaats als bedoeld in artikel 3.117 van de Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023;

 • c.

  het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot standplaats op de weekmarkt gedurende de daarvoor aangewezen dagen;

 • d.

  het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot standplaats als bedoeld in artikel 1.1 en artikel 3.117 van de Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023;

 • e.

  het gebruik van een elektriciteitsaansluiting op een van gemeentewege aangebrachte elektriciteitsmast;

 • f.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve van de weekmarkt met betrekking tot promotieactiviteiten.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief marktstandplaatsen

De rechten worden als volgt geheven:

A.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening Terneuzen 2011

€ 22,60

B.

Het tarief bedraagt per weekmarktdag:

1.

voor kramen, tenten, overdekte of niet overdekte tafels en uitstallingen op de grond, het uitstallen of demonstreren van werktuigen en dergelijke, alsmede voor inrichtingen en uitstallingen van kooplieden, die door aanprijzing, uitlegging of toelichting van het gebruik hunner waren toeschouwers om zich heen verzamelen (zogenoemde standwerkers, demonstrateurs e.d.):

1.1

in Axel:

1.1.1

per strekkende meter of een gedeelte daarvan

€ 2,05

1.1.2

met een minimum van

€ 8,60

1.2

in Sas van Gent en Terneuzen:

1.2.1

per strekkende meter of een gedeelte daarvan

€ 1,70

1.2.2

met een minimum van

€ 6,60

2.

voor auto’s en caravans, landbouwwerktuigen en soortgelijke voertuigen waaronder begrepen vrachtauto’s, tractoren en dergelijke, welke op de marktterreinen worden tentoongesteld of gedemonstreerd, een vast bedrag per auto, caravan, landbouwwerktuig, tractor e.d. van:

2.1

in Axel

€ 9,80

2.2

in Sas van Gent en Terneuzen

€ 7,00

3.

voor het onder B.1 genoemde recht kan per kwartaal een abonnementstarief worden geheven;

3.1

in Axel:

3.1.1

per strekkende meter of een gedeelte daarvan

€ 18,20

3.1.2

met een minimum van

€ 73,30

3.2

in Sas van Gent en Terneuzen:

3.2.1

per strekkende meter of een gedeelte daarvan

€ 12,70

3.2.2

met een minimum van

€ 54,10

4.

In het recht genoemd onder B.1 tot en met B.3 is een percentage opgenomen van 15.

Deze gelden zullen uitsluitend worden aangewend voor promotieactiviteiten ten gunste van de weekmarkt.

De aanwending en het beheer geschiedt volgens door burgemeester en wethouders nader te stellen regels.

C.

Het tarief bedraagt per aansluiting op een van gemeentewege aangebrachte elektriciteitskast tijdens de weekmarkt:

1.

voor een aansluiting voor verlichting bij incidentele afname, per dag

€ 4,10 (incl. BTW)

2.

voor een aansluiting voor verlichting bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 39,00 (incl. BTW)

3.

voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij incidentele afname, per dag

€ 8,40 (incl. BTW)

4.

voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 78,30 (incl. BTW)

5.

voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij incidentele afname, per dag

€ 12,50 (incl. BTW)

6.

voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 117,60 (incl. BTW)

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief standplaatsen

De rechten worden als volgt geheven:

A.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, als bedoeld in artikel 3.117 van de Verordening fysieke leefomgeving Terneuzen 2023

€ 22,60

B.

Het tarief bedraagt:

1.

voor een standplaats voor de duur van een dag, per standplaats

€ 8,40

2.

voor een standplaats voor de duur van een week, per standplaats

€ 28,60

3.

voor een standplaats voor de duur van een maand, per standplaats

€ 57,40

4.

voor een standplaats voor de duur van een jaar, per standplaats

€ 317,40

C.

Het tarief bedraagt per aansluiting op een van gemeentewege aangebrachte elektriciteitskast tijdens het innemen of hebben van een standplaats:

1.

voor een aansluiting voor verlichting bij incidentele afname, per dag

€ 4,10 (incl. BTW)

2.

voor een aansluiting voor verlichting bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 39,00 (incl. BTW)

3.

voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij incidentele afname, per dag

€ 8,40 (incl. BTW)

4.

voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 78,30 (incl. BTW)

5.

voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij incidentele afname, per dag

€ 12,50 (incl. BTW)

6.

voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij afname gedurende vaste perioden van een kwartaal, per kwartaal

€ 117,60 (incl. BTW)

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten dienen te worden voldaan op het moment van aanbieding van de kennisgeving, nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Indien de kennisgeving, nota of ander schriftuur wordt toegezonden, dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid geldt, indien de kennisgeving, nota of andere schriftuur betrekking heeft op een jaarbedrag en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de verschuldigde bedragen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt in de maand van de dagtekening van de kennisgeving en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 8 Terugbetaling

Indien het tarief onder B.3 van artikel 4 toepassing heeft gevonden, doch in de loop van een kalenderkwartaal als gevolg van bijzondere omstandigheden het gebruik van de marktstandplaats blijvend is beëindigd, vindt op verzoek door de heffingsambtenaar terugbetaling plaats voor een evenredig gedeelte van het betaalde abonnementstarief, mits het verzoek binnen zes weken, nadat bedoeld feit zich heeft voorgedaan, bij hem is ingediend.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de in deze verordening genoemde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening markt- en standplaatsgelden 2022’ van 11 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening markt- en standplaatsgelden 2023.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van de gemeente Terneuzen op 15 december 2022.

griffier (plv), voorzitter,

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx, H.J.A. van Merrienboer