Mandaat gemeentesecretaris - algemeen directeur gemeente Gouda 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat gemeentesecretaris - algemeen directeur gemeente Gouda 2023

De directeur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (hierna BSGR),

Gelet op artikel 232, lid 4, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 1, onderdeel p en q van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;

Overwegende dat:

 • Sommige aanslagen op basis van de:

  • °

   Verordening reinigingsheffingen van de gemeente Gouda,

  • °

   Verordening havengelden van de gemeente Gouda,

  • °

   Legesverordening van de gemeente Gouda, en de

  • °

   Verordening marktgelden van de gemeente Gouda,

 • op basis van feitelijke constatering ter plekke worden opgelegd en geïnd dan wel gelijktijdig bij de aanvraag van het betreffende belastbare feit worden opgelegd en geïnd.

 • Voor het opleggen van:

  • °

   aanslagen precariobelasting, op basis van de Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda, geldt dat deze gebaseerd zijn op de feitelijke constatering ter plekke dat er sprake is van een belastbaar feit waarvoor precariobelasting verschuldigd is.

 • Voor de controle van:

  • °

   de aangifte toeristenbelasting feitelijke constatering ter plekke noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de gedane aangifte voor het opleggen van een aanslag toeristenbelasting op grond van de Verordening toeristenbelasting van de gemeente Gouda correct is,

  • °

   het bezit van één of meer honden feitelijke constatering ter plekke noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de gedane aangifte voor de oplegging van een aanslag hondenbelasting op grond van de Verordening hondenbelasting van de gemeente Gouda correct is.

Besluit:

 • 1. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris - algemeen directeur van de gemeente Gouda om namens de heffings- en invorderingsambtenaar van de BSGR de bevoegdheden uit te oefenen ten aanzien van het opleggen en innen van:

  • a.

   belastingaanslagen met betrekking tot de belastbare feiten zoals bedoeld in artikel 2, van de Verordening havengelden van de gemeente Gouda

  • b.

   belastingaanslagen met betrekking tot de belastbare feiten zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder B, van de Verordening marktgelden van de gemeente Gouda.

  • c.

   belastingaanslagen of het geven van een mondelinge, gedagtekende schriftelijke kennisgeving of kennisgeving via elektronische weg met betrekking tot de belastbare feiten die zijn benoemd in Titel 1 ‘Algemene dienstverlening’ hoofdstuk 1 tot en met 18, titel 2 ‘Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunningen’ en Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn van de Legesverordening van de gemeente Gouda.

  • d.

   belastingaanslagen met betrekking tot de belastbare feiten zoals bedoeld in artikel 5, lid 5 van de Verordening reinigingsheffingen van de gemeente Gouda.

 • 2. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris - algemeen directeur van de gemeente Gouda om namens de heffingsambtenaar van de BSGR te controleren:

  • a.

   of er zich belastbare feiten voordoen op basis van de verordening precariobelasting van de gemeente Gouda, waarvan alsdan de heffingsambtenaar van de BSGR in kennis wordt gesteld, door aan hem/haar de voor het opleggen van een aanslag precariobelasting benodigde gegevens te verstrekken.

  • b.

   of een gedane aangifte toeristenbelasting overeenstemt met de registratie van overnachtingen in het nachtverblijfregister, zoals bedoeld in artikel 13 van de Verordening toeristenbelasting van de gemeente Gouda, waarna bij afwijking van de aangifte de heffingsambtenaar van de BSGR hiervan in kennis wordt gesteld.

  • c.

   of een gedane aangifte inzake de hondenbelasting overeenstemt met het feitelijke bezit van het aantal honden, waarna bij afwijking van de aangifte de heffingsambtenaar van de BSGR hiervan in kennis wordt gesteld.

 • 3. Het verlenen van ondermandaat van de in de artikelen 1 en 2 genoemde bevoegdheden is toegestaan.

 • 4. Het ‘Mandaat gemeentesecretaris – algemeen directeur gemeente Gouda’ van 18 juli 2022 wordt ingetrokken.

 • 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat de mandaatregeling van 18 juli 2022 van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2023 hebben voorgedaan.

 • 6. Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaat gemeentesecretaris - algemeen directeur gemeente Gouda 2023’.

Ondertekening

Leiden, 9 december 2022,

De directeur van de BSGR

Mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris - algemeen directeur van de gemeente Gouda

Drs. R.C Bakker