Legesverordening 2023

Geldend van 21-12-2022 t/m 07-07-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

Gelet op de Nota van wijzigingen van het college van burgemeester en wethouders, gedateerd 6 december 2022,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

 • 1.

  De "Legesverordening 2022" zoals vastgesteld in de raad van 15 december 2021 in te trekken.

 • 2.

  De navolgende "Legesverordening 2023" vast te stellen.

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen één maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan en het de volgende paragrafen of artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • c.

   onderdeel 1.4.6 (schriftelijke verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • d.

   onderdeel 1.8.2. (verklaring omtrent het gedrag);

  • e.

   hoofdstuk 11 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening "Legesverordening 2022" van 15 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in artikel 2.1.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde, door de burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk (de BouwKostenIndicator BKI) en bijbehorende regelingen en genoemde taxatieboekjes, worden afzonderlijk bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en treden in werking na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2022.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De voorzitter,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Gemeente Roerdalen

Versie: 14 december 2022

Nota van wijzigingen 6 december 2022

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 
 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2023

1.1.1

Huwelijksvoltrekking en registratie partnerschap

 
 

 

1.1.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een voornemen tot de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het met een ceremonie omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op

 
 
 • -

  maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur, uitgezonderd feestdagen

€ 360,00

 
 • -

  zaterdag van 9:00 – 17:00 uur, in de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 720,00

 
 • -

  zaterdag van 9:00 – 17:00 uur, op een externe trouwlocatie

€ 360,00

1.1.1.2

De tijdstippen welke in aanmerking komen voor een kosteloze voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap zijn op maandagmorgen van 9:00 – 9:15 uur, en van 9:15 – 9:30 uur uitsluitend in een spreekkamer van het gemeentehuis en uitgezonderd feestdagen

€ -

1.1.1.3.

Vervallen

 

1.1.1.4.

Voor andere trouwlocaties dan het gemeentehuis worden de locatiekosten door de beheerder van de betreffende locatie zelf berekend. De gemeente brengt daar geen aanvullende leges voor in rekening

 

1.1.1.5.

Met feestdagen wordt bedoeld de dagen zoals opgenomen in de Algemene Termijnenwet en daarmee bij Koninklijk Besluit gelijkgestelde dagen.

 

1.1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek aan de balie van het gemeenteloket binnen de openingsuren van het gemeenteloket

€ 60,00

1.1.1.7

Trouwambtenaar voor één dag

Aanwijzing en beëdiging op verzoek tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een huwelijksvoltrekking / registeren partnerschap voor één dag.

Hierin zijn niet inbegrepen de kosten van de aanvraag van een VOG

€ 360,00

 

Aanwijzing op verzoek tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een huwelijksvoltrekking / registreren partnerschap voor één dag. Hierin zijn niet inbegrepen de kosten van de aanvraag van een VOG

€ 138,00

1.1.1.8

Voor het aanwezig zijn van gemeentelijke getuigen bij een huwelijk of het registreren van een Huwelijk of partnerschap per getuige

€ 36,00

1.1.1.9

Bij de voltrekking van een huwelijk of een registratie van partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden de tarieven - genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 verhoogd met een extra bedrag van:

€ 78,00

1.1.1.10

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapboekje

€ 36,00

1.1.1.11

Voor het wijzigen van gegevens in het voornemen huwelijk / geregistreerd partnerschap / omzetting (zoals datum, tijdstip, afzegging, getuige) per wijziging.

€ 60,00

1.1.2.

Overige burgerlijke stand

 

1.1.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in art 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.2.2

voor een nasporing in de registers van de burgerlijke stand per kwartier

€ 20,10

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief 2023

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort, zakenpaspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.3.3.

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.4

voor een spoedaanvraag van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2023

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.3.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (wettelijk tarief)

€ 34,10

1.3.4.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de leges ter zake verhoogd met

€ 26,60

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Tarief 2023

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Aanvraag Voor een door of namens het gemeentebestuur te ondertekenen of af te geven verklaring

€ 17,50

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de geautomatiseerde basisregistratie, indien gebruik wordt gemaakt van standaardselectieprogrammatuur, indien:

 

1.4.3.1.

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden op papier:

 

1.4.3.1.1.

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€ 153,15

1.4.3.1.2.

per geselecteerde persoon

€ 0,30

1.4.3.1.3.

voor het afdrukken van etiketten, per etiket

€ 0,30

1.4.3.1.4.

per mensuur voor het systeemgebruik

€ 54,00

1.4.3.2.

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden via een alternatief medium:

 

1.4.3.2.1.

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€ 153,15

1.4.3.2.2.

per geselecteerd persoon

€ 0,20

1.4.3.2.3.

alternatief medium

€ 0,20

1.4.3.2.4.

per mensuur voor het systeemgebruik

€ 54,00

1.4.3.3.

wanneer door de aard van de opdracht geen gebruik kan worden gemaakt van de standaard selectieprogrammatuur gelden de bovengenoemden tarieven, met uitzondering van het tarief voor de vaste voorbereidingskosten dat per opdracht wordt verhoogd met

€ 42,65

1.4.4.

Vervallen.

 

1.4.5.

Vervallen.

 

1.4.6.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 17,50

1.4.7.

Afnemers die een schriftelijke aanvraag doen voor het verstrekken van een uittreksel uit het BRP

€ 17,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Tarief 2023

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.1.1.

bewijs van in leven zijn

€ 16,55

1.8.1.2.

een legalisatie van een handtekening, per legalisatie

€ 25,20

1.8.1.3.

een certificaat van oorsprong

€ 16,55

1.8.1.4.

elke andere, niet elders in deze tarieventabel genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 16,55

1.8.2.

Voor een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), geldt het tarief, zoals laatstelijk is vastgesteld op grond van artikel 39 van de Wet Justitiële gegevens

€ 41,35

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Tarief 2023

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie, voor zover niet elders in deze tarieventabel genoemd:

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

Voor het verstrekken van een afschriften of kopieën gelden de tarieven opgenomen in Hoofdstuk 16 van deze tarieventabel.

€ 20,10

1.9.2.

Het op grond van subonderdeel 1.9.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Tarief 2023

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1.

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 80,40

1.10.1.2.

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing

€ 80,40

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Tarief 2023

1.11.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de kansspelen (wettelijk tarief)

 

1.11.1.1.

voor een kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.11.1.2.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 317,00

1.11.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 9,60

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2023

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 60,00

1.12.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet

€ 60,00

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Tarief 2023

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4., lid 1 van de Telecommunicatiewet:

 

1.13.1.1.

indien het betreft tracés vanaf 25m1 tot 250m1

€ 410,40

1.13.1.2.

indien het betreft tracés vanaf 250m1 tot 1.500m1

€ 472,80

1.13.1.3.

indien het betreft tracés vanaf 1.500m1 tot 5.000m1

€ 595,20

1.13.1.4.

indien het betreft tracés vanaf 5.000m1 en meer wordt het tarief berekend aan de hand van een begroting.

 

1.13.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 5.4, lid 1 van de Telecommunicatiewet omtrent plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés vanaf 0 tot 25 m1

€ 72,00

1.13.4.

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.13.1 genoemde bedrag per overleg

€ 368,40

 

Medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells

 

1.13.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een verzoek tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

10%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke verzoek tot medegebruik overeenkomstig onderdeel 1.13.6 zouden worden vastgesteld.

 

1.13.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

1.13.6.1

voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten:

€ 1.000,00

1.13.6.2

voor medegebruik van 21 tot en met 40 gemeentelijke objecten:

€ 1.900,00

1.13.6.3

voor medegebruik van 41 tot en met 60 gemeentelijke objecten:

€ 2.700,00

1.13.6.4

voor medegebruik van 61 tot en met 80 gemeentelijke objecten:

€ 3.400,00

1.13.6.5

voor medegebruik van 81 tot en met 100 gemeentelijke objecten:

€ 4.000,00

1.13.6.6

voor medegebruik van 101 tot en met 120 gemeentelijke objecten:

€ 4.500,00

1.13.6.7

voor medegebruik van 121 tot en met 140 gemeentelijke objecten:

€ 4.900,00

1.13.6.8

voor medegebruik van 141 tot en met 160 gemeentelijke objecten:

€ 5.200,00

1.13.6.9

voor medegebruik van 161 tot en met 180 gemeentelijke objecten:

€ 5.400,00

1.13.6.10

voor medegebruik van 181 of meer gemeentelijke objecten:

€ 5.500,00

1.13.7

Als het verzoek bedoeld in onderdeel 1.13.6 is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in onderdeel 1.13.5, bestaat aanspraak op teruggaaf van

80%

 

van de voor het vooroverleg geheven leges als het verzoek:

 
 
 • a.

  hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg; en

 • c.

  is gedaan binnen [twaalf] weken na het laatste vooroverleg.

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Tarief 2023

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.14.1.1.

een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 102,00

1.14.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.14.2.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (toestemming om met een huifkar achter een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg te mogen rijden)

€ 136,80

1.14.2.2.

een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 136,80

1.14.2.3.

een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.2.2. (bijvoorbeeld ontheffing vrachtwagenverboden)

€ 68,40

1.14.2.4.

Een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor brede landbouwvoertuigen (breder dan 3,0 meter). De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) handelt namens de gemeente de aanvraag voor een dergelijke ontheffing af en heft namens de gemeente leges.

 

1.14.3.

Het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de "voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten wegen".

 

1.14.3.1.

Alle ontheffingen zoals omschreven in de "Beleidsregels ontheffingen afgesloten wegen" voor een periode van 1 dag tot maximaal 1 jaar (hieronder vallen evenementen en kort durende werkzaamheden)

€ 53,70

 

Voor een ontheffing bedoeld in 1.14.3.1 voor evenementen die korter duren dan 7 dagen worden geen leges geheven.

 

1.14.3.2.

Een ontheffing voor het berijden van de "Meinweg" tussen de spoorwegovergang en de parkeerplaats "Elfenmeer". De ontheffing wordt alleen afgegeven aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, personen van 65 jaar en ouder of mensen met een WMO-aanstelling. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 5 jaren.

€ 102,00

1.14.3.3.

Alle ontheffingen zoals omschreven in de "Beleidsregels ontheffingen afgesloten wegen" voor een periode van 1 jaar en 1 dag tot maximaal 3 jaren. De in 14.3.1. en 14.3.3. verschuldigde leges zijn niet van toepassing op eigenaren, pachters en landbouwbeheerders voor het bereiken van hun landbouwgronden.

€ 177,00

1.14.3.4.

een nieuwe ontheffing met daarop een administratieve aanpassing t.g.v. een nieuw kenteken/voertuig

 
 

Deze bepaling is van toepassing op 1.14.2.1, 1.14.2.3, 1.14.3

€ 34,20

1.14.4.

Koetsen en dergelijk.

 

1.14.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing:

 

1.14.4.1.1.

voor aangespannen wagens tot maximaal 6 personen (voor 2 jaren)

€ 136,80

1.14.4.1.2.

voor één aanspanning per dag

€ 30,60

1.14.4.1.3.

voor huifkarren met een bedrijfsmatig karakter, per jaar

€ 136,80

1.14.5.1

een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (zonder speciale gehandicapteninrit)

€ 204,00

1.14.5.2

een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (inclusief een speciale gehandicapteninrit)

€ 306,00

1.14.5.3

een aangepast onderbord gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten gevolge van het wijzigen van een kenteken

€ 51,00

Hoofdstuk 15 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen en wegbermen

Tarief 2023

1.15.1.

Voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen of wegbermen, met inbegrip van het gebruik van de aanwezige materialen, is per m2 herstelde oppervlakte verschuldigd:

 

1.15.1.1.

in het plantsoen

€ 18,00

1.15.1.2

tegelbestrating 4 cm, 5 cm en 6 cm

€ 15,95

1.15.1.3.

gebakken klinker

€ 36,00

1.15.1.4.

betonklinker

€ 24,00

1.15.1.5.

grindverharding

€ 24,00

1.15.1.6.

gesloten asfalt wegdekconstructie

€ 192,00

1.15.1.7.

afvoeren uitkomende materialen

€ 43,20

1.15.1.8.

sierbestrating

€ 48,00

1.15.1.9.

Wegbermen

€ 9,00

1.15.2.

Voor het stellen of opnieuw stellen is per m1 verschuldigd:

€ -

1.15.2.1.

Betontrottoirbanden

€ 30,00

1.15.2.2.

Betonopsluitbanden

€ 13,20

1.15.2.3.

Gootklinkers

€ 24,00

1.15.3.

De in de onderdelen 1.15.1.1. tot en met 1.15.1.9. en 1.15.2.1. tot en met 1.15.2.3. genoemde tarieven gelden ook voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen en wegbermen na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij plantsoenen, bestratingen, verhardingen of wegbermen zijn beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij zich voor de aanvang van de werkzaamheden bevonden. De beschadigde of niet meer aanwezige materialen zullen dan evenwel extra in rekening worden gebracht.

 

1.15.4.

De kosten voor het maken van een standaard uitrit op gemeentegrond over een reeds bestaand trottoir van 4 meter

€ 727,20

1.15.4.1.

Voor het maken van een uitrit waarbij bijzondere voorzieningen nodig zijn (verplaatsen kabelverdeelkastjes, verwijderen of verplanten van een boom, zwaardere constructie) worden de kosten per geval afzonderlijk begroot.

 

1.15.5.

BTW

De legesbedragen voor zover in dit hoofdstuk vermeldt, worden verhoogd met het geldende percentage BTW.

 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Diversen

Tarief 2023

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.1.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,95

1.16.1.2.

afschriften, doorslagen, fotokopieën of scannen van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina A4

€ 0,15

1.16.1.2.1.

afschriften in de vorm van een lichtdruk/fotokopie van een formaat groter dan A3

€ 11,20

1.16.1.3.

een beschikking/vergunning/ontheffing op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 42,00

1.16.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.2.1.

een vergunning voor het vissen op openbare visvijvers. Van personen tot 12 jaar en personen vanaf 65 jaar worden de in onderdeel 1.16.2.1. genoemde leges niet geheven.

€ 12,75

1.16.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 10.63, lid van de Wet Milieubeheer voor het verbranden van plantaardig- en/of groenafval in de open lucht.

€ 30,00

 

De leges als bedoeld in 1.16.4 worden niet geheven voor ontheffingen ten behoeve van Sint Maartensvieringen en kampvuren bij scoutingactiviteiten.

 

1.16.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de plaatsing van een toeristische bewegwijzering:

 

1.16.5.1.

voor een bord met 1 regel tekst

€ 186,00

1.16.5.2.

voor een bord met 2 regels tekst

€ 228,00

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een collectevergunning

€ 38,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

 
 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Tarief 2023

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Bouwkosten:

 
 

zijn alle kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk tot en met de oplevering van dat (bouw)werk waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend. De kosten worden berekend op basis van de laatstelijk door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk. Deze genormeerde eenheidsprijzen worden bepaald middels de BouwKostenIndicator (BKI), de Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw en de Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten. Over deze bouwkosten worden leges berekend en geheven. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een geactualiseerde BouwKostenIndicator vast. Deze BouwKostenIndicator (BKI) en bijbehorende regelingen worden bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

Voor gebouwtypes en andere bouwwerken waarin de BouwKostenIndicator (BKI) niet voorziet, worden de bouwkosten vastgesteld aan de hand van de meest recente uitgave van de taxatieboekjes (Her)Bouwkosten Woningen, Bedrijfspanden, Agrarische gebouwen en Gebouwschade of berekend door een extern bouwkundig calculatiebureau. In bijzondere gevallen kunnen afwijkende en gelijkwaardige berekeningsmethodieken worden gehanteerd bij het vaststellen van de bouwkosten.

 

2.1.1.2.

Vervallen

 

2.1.2.

De in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

De in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en principeverzoek

Tarief 2023

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 180,00

2.2.2.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om ontheffing of wijziging c.q. herziening van het vigerende bestemmingsplan of projectbesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening, ongeacht de (positieve of negatieve) uitkomst van dit verzoek

€ 600,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2023

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Activiteit - bouwen

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1.

bij bouwkosten tot € 2.500,--

€ 174,00

2.3.1.1.2.

bij bouwkosten van € 2.500,-- tot € 10.000,--

€ 174,00

Plus 2,0% van de bouwkosten

2.3.1.1.3.

bij bouwkosten van € 10.000,-- tot € 50.000,--

€ 270,00

Plus 2,6% van de bouwkosten

2.3.1.1.4.

bij bouwkosten van € 50.000,-- tot € 250.000,--

€ 396,00

Plus 2,5% van de bouwkosten

2.3.1.1.5.

bij bouwkosten van € 250.000,-- tot € 500.000,--

€ 1.110,00

Plus 2,3% van de bouwkosten

2.3.1.1.6.

bij bouwkosten van € 500.000,-- tot € 10.000.000,--

€ 3.480,00

Plus 1,9% van de bouwkosten maar niet hoger dan € 168.000

2.3.1.1.7.

indien de bouwkosten € 10.000.000,-- of hoger zijn maximaal

€ 168.000,00

2.3.1.2.

Welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1.

Regulier welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien blijkt dat tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag welstandstoezicht noodzakelijk is

€ 174,00

2.3.1.2.2.

Extra welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandsbeoordeling noodzakelijk is

€ 174,00

2.3.1.2.3

Welstandstoezicht toelichting

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het bedraagt het tarief, indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag de aanvrager een toelichting wenst te geven

€ 174,00

2.3.1.3.

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Dit artikel is niet van toepassing op subonderdeel 2.3.1.1.8.

 

2.3.2.

Activiteit - uitvoeren werk

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 600,00

2.3.3.

Activiteit - gebruiken in strijd met bestemmingsplan

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. en het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

€ 600,00

2.3.3.2.1.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 600,00

2.3.3.2.2.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ en onder 2˚ van de Wabo wordt toegepast in samenhang met een evenement:

 
 
 • a.

  Evenement klasse A

nihil

 
 • b.

  Evenement klasse B

nihil

 
 • c.

  Evenement klasse C

€ 600,00

 

(Zie voor de definitie van de klasse-indeling artikel 3.2.1 van de tarieventabel)

 

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit/postzegelplan) te vermeerderen met:

de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

€ 6.000,00

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 600,00

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.200,00

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regeling):

€ 1.200,00

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regeling):

€ 1.200,00

2.3.3.8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.200,00

2.3.3.9.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regeling):

€ 1.200,00

2.3.3.10.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regeling):

€ 1.200,00

2.3.3.11.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.200,00

2.3.4.

Activiteit - brandveilig gebruiken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.:

 

2.3.4.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.1.

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 
 
 • a.

  Hotel

€ 2.682,00

 
 • b.

  Pension/nachtverblijf

€ 2.682,00

2.3.4.1.2.

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 
 
 • a.

  Gevangenissen

€ 4.020,00

 
 • b.

  Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

€ 2.682,00

 
 • c.

  Ziekenhuis

€ 13.380,00

 
 • d.

  Verpleegtehuizen

€ 4.020,00

 
 • e.

  Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

€ 4.020,00

2.3.4.1.3.

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 
 
 • a.

  Kinderdagverblijf

€ 2.148,00

 
 • b.

  Peuterspeelzaal

€ 2.148,00

 
 • c.

  Dagverblijf (kinderen)

€ 2.148,00

 
 • d.

  School (l.l. < 12 jaar)

€ 2.148,00

2.3.4.1.4.

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 
 
 • a.

  dagverblijf (gehandicapten)

€ 2.148,00

2.3.4.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op wijziging van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.2.1.

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 
 
 • a.

  Hotel

€ 672,00

 
 • b.

  Pension/nachtverblijf

€ 672,00

2.3.4.2.2.

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 
 
 • a.

  Gevangenissen

€ 1.008,00

 
 • b.

  Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

€ 672,00

 
 • c.

  Ziekenhuis

€ 3.360,00

 
 • d.

  Verpleegtehuizen

€ 1.008,00

 
 • e.

  Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

€ 1.008,00

2.3.4.2.3.

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 
 
 • a.

  Kinderdagverblijf

€ 540,00

 
 • b.

  Peuterspeelzaal

€ 540,00

 
 • c.

  Dagverblijf (kinderen)

€ 540,00

 
 • d.

  School (l.l. < 12 jaar)

€ 540,00

2.3.4.2.4.

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 
 
 • a.

  dagverblijf (gehandicapten)

€ 540,00

2.3.5.

Activiteit – Monument

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 426,00

2.3.6

activiteit - slopen

 

2.3.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding, als bedoeld in het Bouwbesluit:

€ -

2.3.6.2.

Het tarief voor een aanvraag voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.2. van de Wabo:

€ 558,00

2.3.7.

Activiteit - weg aanleggen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 60,00

2.3.8.

Activiteit - uitweg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waar voorop grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 60,00

2.3.9

Activiteit – alarminstallatie

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 60,00

2.3.10.

Activiteit - Houtopstand vellen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 60,00

2.3.11.

Activiteit - reclame

 

2.3.11.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 108,00

2.3.11.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 108,00

2.3.12.

Activiteit - Opslag van roerende zaken

 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 108,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 108,00

2.3.13

Handelingen in of nabij Natura-2000 gebieden en Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming

 

2.3.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht

€ 4.579,50

2.3.13.2

In afwijking van artikel 2.3.11 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt

€ 3.050,85

2.3.14

Vervallen

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16.

Beoordeling externe rapporten

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een (bodem, akoestisch, archeologisch, hydrologisch, asbest, verkeer etc.) is beoordeeld, worden de tarieven als bedoeld in 2.3.1., 2.3.2. en 2.3.7. per afzonderlijk rapport verhoogd met:

€ 150,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een bestuursorgaan of andere instantie advies kan of moet uitbrengen over de aanvraag of ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.200,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.1.3

Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.18.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Tarief 2023

2.4.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen zes maanden volgt op een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1, dan wel een aanvraag voor het in behandeling nemen van een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2., worden de leges die zijn geheven ter zake van het vooroverleg dan wel principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2023

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3., intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand en na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3.

indien de aanvraag of verleende omgevingsvergunning in overleg met de gemeente door de aanvrager wordt ingetrokken of de aanvraag wordt omgezet naar vooroverleg, 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit, als bedoeld in het onderdeel 2.3. intrekt op een aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na de verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30% van de verschuldigde leges.

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

 

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3, weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges.

 

2.5.3.2.

Onder een weigering, als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1., wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4.

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3 conform artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de verschuldigde leges.

 

2.5.5.

Teruggaaf bij nieuwe aanvraag.

 
 

Indien binnen een termijn van 6 maanden na weigering zoals bedoeld in artikel 2.5.3 of buiten behandeling laten zoals bedoeld in artikel 2.5.4 een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend zoals genoemd onder artikel 2.3 worden de reeds verschuldigde leges zoals genoemd onder artikel 2.3 in mindering gebracht.

 
 

Let wel, de teruggaaf is nooit meer dan de reeds geheven leges

 

2.5.6.

Geen teruggaaf legesdeel.

 

2.5.6.1

Van de leges, verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6.2

Bedragen kleiner dan 75,- euro worden niet terugbetaald.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief 2023

2.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 120,00

2.6.2.

Het in het vorige onderdeel bepaalde vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan

Tarief 2023

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, als in artikel 3.1., eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

te vermeerderen met: de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing

€ 6.000,00

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6., eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening te vermeerderen met: de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

€ 3.000,00

2.7.3.

Ingeval bij een plan of aanvraag een beoordeling nodig is van de Omgevingscommissie ten aanzien van de toepassing in het Limburgs Kwaliteitsmenu+ (LKM+) bedraagt het tarief

€ 480,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief 2023

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, vrijstelling ,of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen.

€ 240,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2023

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Alcoholwet

€ 480,00

3.1.2.

een aanvraag alcoholwetvergunning naar aanleiding van een melding voor een verandering omschrijving lokaliteit op grond van artikel 30 Alcoholwet

€ 54,00

3.1.2.1

een melding voor wijziging van een leidinggevende conform artikel 30 a van de Alcoholwet

€ 60,00

3.1.3.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 18,00

3.1.4.

een melding voor tot na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s, restaurants en dergelijke inrichtingen (verruiming sluitingsuur)

 

3.1.4.1

voor ieder uur of een gedeelte daarvan, per dag

€ -

3.1.4.2

voor ieder uur of een gedeelte daarvan, per kwartaal of gedeelte daarvan

€ -

3.1.5.

een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening(exploitatievergunning)

€ 480,00

3.1.5.1

Een aanvraag voor een verandering in de omschrijving lokaliteit

€ 40,00

3.1.5.2

Een melding voor een wijziging leidinggevende

€ 60,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Tarief 2023

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt, indien het betreft:

 

3.2.1.1.

C -evenementen. Dit betreft grootschalige recreatieve evenementen of evenementen met een verhoogd risico en waarbij veel bezoekers (ook van buiten de gemeente) verwacht worden.

€ 1.500,00

3.2.1.2.

B -evenementen. Dit betreft middelgrote evenementen met een gemiddeld risico en waarbij bezoekers uit zowel de gemeente als buiten de eigengemeente worden verwacht.

€ 750,00

3.2.1.3.

A -evenementen. Dit betreft kleinschalige recreatieve evenementen met een beperkt risico.

€ -

3.2.2.

Voor het bepalen van de categorie evenementen (soort, profiel en aantal bezoekers), als bedoeld in de onderdelen 3.2.1.1. tot en met 3.2.1.3.) wordt gebruik gemaakt van de format risicoclassificering van de Veiligheidsregio Limburg Noord

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief 2023

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf voor 3 jaar

€ 1.620,00

3.3.1.1.

Bijkomende externe kosten:

het onder 3.3.1. genoemde bedrag wordt verhoogd met de bijkomende externe kosten van de GGD

 

3.3.2

voor een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 798,00

Hoofdstuk 4 Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Tarief 2023

3.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.5.1.1.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening (samenscholing en ongeregeldheden)

€ 120,00

3.5.1.2.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 54,00

3.5.1.3.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

€ 54,00

3.5.1.4.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening (bijen)

€ 54,00

3.5.1.5.

Ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening (overige geluidhinder)

€ 63,00

3.5.1.6.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

€ 54,00

3.5.1.7.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:3 van de Algemene plaatselijke verordening (te koop aanbieden van voertuigen)

€ 54,00

3.5.1.8.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening (kampeermiddelen e.a.)

€ 54,00

3.5.1.9.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren van grote voertuigen)

€ 63,00

3.5.1.10.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening (aantasting groenvoorziening door voertuigen)

€ 63,00

3.5.1.11.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:2 van de Nadere regels collecteren (inzameling van geld of goederen)

€ 15,00

3.5.1.12.

Vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning en weigeringsgronden)

€ 63,00

3.5.1.13.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:22 van de Algemene plaatselijke verordening (beperking verkeer in natuurgebieden)

€ 90,00

3.5.1.14.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken)

€ 90,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of een andere beschikking

Tarief 2023

3.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 54,00

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2022

De griffier van de gemeente Roerdalen

R.J.J. Notermans