Besluit kostenverhaal baatbelasting Wassenaar 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit kostenverhaal baatbelasting Wassenaar 2023

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2, van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

b e s l u i t :

het Besluit kostenverhaal baatbelasting Wassenaar 2023 vast te stellen

Artikel 1

Voor in voorkomende gevallen in het jaar 2023 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 3,1% op het voor het jaar 2022 vastgestelde bedrag van € 5.435,00 het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 5.605,00.

Artikel 2

Het Besluit kostenverhaal baatbelasting 2022 in te trekken met ingang van 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 13 december 2022

de griffier,

drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter,

drs. L.A. de Lange