Beleidsregels Ouderbetrokkenheid

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Ouderbetrokkenheid

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeente Leeuwarden

Overwegende dat de gemeente Leeuwarden sinds een aantal jaren actief beleid voert op het gebied van ouderbetrokkenheid met een focus op onderwijskundig partnerschap (de mate waarin ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling), waarbij de houding van de professional ook een belangrijke rol speelt, en de gemeente de systeembenadering van ouderbetrokkenheid aanbiedt aan IKC’s om te kijken waar en hoe de driehoek professional-ouder-kind versterkt kan worden.

Gelet op:

  • in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 (ASVL) en de Regeling subsidie Kansen voor Kinderen 2023;

  • gelet op de ASVL artikel 2;

  • gelet op de Gemeentewet artikel 156

  • gelet opartikel 1:3 lid 4 en Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluiten

te treffen de

Beleidsregels Ouderbetrokkenheid

Artikel 1 Toepassing notitie ‘Een systeembenadering van Ouderbetrokkenheid’

De notitie ‘Een systeembenadering van Ouderbetrokkenheid’ die het colllege van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden op 13 december 2022 heeft vastgesteld, geldt als leidraad voor de uitvoering van activiteiten waar aanvragen voor de Regeling Subsidie Kansen voor Kinderen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en Citeerwijze

  • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag, volgend op de dag waarop de colleges en de burgemeesters van de gemeenten deze regeling op de gebruikelijke wijze bekend hebben gemaakt.

  • 2. Deze Beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels Ouderbetrokkenheid’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 13 december 2022