Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

Geldend van 22-12-2022 t/m 13-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsagenda ‘Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking’ hebben vastgesteld, waarmee zij de Brabantse innovatiekracht willen versterken;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten dit wensen te bereiken door een challenge uit te zetten om de ontwikkeling te stimuleren van startups gevormd door studenten van Brabantse kennisinstellingen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

AI: systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en, met een zekere mate van zelfstandigheid, actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken;

Brabantse kennisinstelling: in de provincie Noord-Brabant gevestigde kennisinstelling;

jury: adviescommissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;

kennisinstelling: universiteit, instelling voor hoger beroepsonderwijs of instelling voor middelbaar beroepsonderwijs;

oud-student: iemand die in het huidige cursusjaar of een of meer van de twee voorgaande cursusjaren stond ingeschreven bij een kennisinstelling.

student: iemand die in het huidige cursusjaar staat ingeschreven bij een universiteit, instelling voor hoger beroepsonderwijs of instelling voor middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  studenten of oud-studenten;

 • b.

  rechtspersonen opgericht door natuurlijke personen die student of oud-student zijn.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies door middel van een challenge.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen van een product dat op basis van AI een oplossing biedt voor een of meer van de volgende ambitie- of transitieopgaven van de provincie Noord-Brabant:

 • a.

  gezonde & veilige leefomgeving;

 • b.

  energietransitie;

 • c.

  klimaatproof;

 • d.

  duurzame verstedelijking/vitaal platteland en mobiliteit/agrofood;

 • e.

  duurzame concurrerende economie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere regeling;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager, een van de studenten of oud-studenten waarmee deze samenwerkt of een van de leden van de rechtspersoon reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere regeling.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidieaanvrager:

  • 1°.

   is student of oud-student en werkt samen met een team van tenminste een en maximaal zeven studenten of oud-studenten, indien de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon is;

  • 2°.

   bestaat uit tenminste twee en maximaal acht studenten of oud-studenten, indien de subsidieaanvrager een rechtspersoon is.

 • b.

  tenminste de helft van het aantal deelnemende studenten of oud-studenten, genoemd onder a, is afkomstig van een Brabantse kennisinstelling;

 • c.

  tenminste een student of oud-student, als bedoeld onder a, is meerderjarig;

 • d.

  het project heeft voldoende draagvlak en potentie, blijkend uit succesvolle deelname aan de startbijeenkomst AI Challenge van de provincie Noord-Brabant;

 • e.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 2°.

   een analyse van risico’s en kansen van het project;

 • f.

  de aanvrager houdt een pitch over het project voor de jury;

 • g.

  De subsidieaanvraag scoort tenminste 60 punten voor het projectplan en de pitch, op basis van de volgende elementen:

  • 1°.

   de missie en de samenstelling van het team dat het product ontwikkelt, te waarderen met maximaal 20 punten;

  • 2°.

   de beschrijving van de markt voor het product, en de potentie van het businessmodel, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • 3°.

   de technologie van het product, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • 4°.

   de planmatige aanpak van het project, te waarderen met maximaal 20 punten;

  • 5°.

   het fundament van de aanvrager, te waarderen met maximaal 10 punten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Aanvraagtijdvak

Subsidieaanvragen worden ingediend van:

 • a.

  20 april 2023 tot en met 8 juni 2023;

 • b.

  12 oktober 2023 tot en met 24 november 2023.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4 vast op:

 • a.

  € 220.000 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder a;

 • b.

  € 220.000 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder b.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt:

 • a.

  € 40.000 voor de subsidieaanvraag met het hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • b.

  € 35.000 voor de subsidieaanvraag met het tweede hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • c.

  € 30.000 voor de subsidieaanvraag met het derde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • d.

  € 25.000 voor de subsidieaanvraag met het vierde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • e.

  € 22.500 voor de subsidieaanvraag met het vijfde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • f.

  € 20.000 voor de subsidieaanvraag met het zesde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • g.

  € 17.500 voor de subsidieaanvraag met het zevende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • h.

  € 12.500 voor de subsidieaanvraag met het achtste hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • i.

  € 10.000 voor de subsidieaanvraag met het negende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • j.

  € 7.500 voor de subsidieaanvraag met het tiende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten een rangschikking voor de verdeling van de subsidie op basis van de punten bedoeld in artikel 6, onder g, waarbij de aanvraag met de meeste punten hoger eindigt in de rangschikking.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 3. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 4. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 12 Jury

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie voor advies over artikel 6 voor aan een door hen in te stellen jury.

Artikel 13 Subsidieverlening

De subsidie aan de doelgroep bedoeld in artikel 2, onder a, wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de subsidieaanvrager met diens team binnen drie maanden na de subsidieverlening een rechtspersoon opricht en deze inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het project uiterlijk 18 maanden na de subsidieverlening is afgerond.

Artikel 15 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Artikel 16 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 17 Subsidievaststelling

Gedeputeerde Staten stellen de subsidie op grond van artikel 21, tiende lid, van de Asv, ambtshalve vast overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de Asv.

Artikel 18 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2025 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 13 december 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

 • I.

  Algemeen

De provincie Noord-Brabant heeft vanuit de Brabantse Omgevingsvisie en het provinciale Beleidskader Economie 2030 in 2021 besloten om geld beschikbaar te stellen voor een concurrerende, duurzame en welvarende Brabantse economie. In de Uitvoeringsagenda ‘Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking’ staat hoe Gedeputeerde Staten de komende jaren in het bijzonder de Brabantse innovatiekracht gaan versterken.

De opkomst van Artificial Intelligence (hierna: AI) is één van de maatschappelijke transities. Om innovatie te bevorderen door de inzet van AI, hebben Gedeputeerde Staten gekozen voor de inzet van challenges die de provincie Noord-Brabant gaat voorleggen aan MBO-, HBO- en WO-studenten. De verwachting is dat met name onder studenten veel vernieuwingskracht en creativiteit te vinden is voor AI- en datagedreven oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken.

Er is gekozen voor het verstrekken van een prijs die een forse impuls geeft aan de ontwikkeling van startups die worden gerealiseerd door studententeams. De provincie wil daarbij gebruik maken van staatssteun op grond van artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, waarbij staatssteun alleen geoorloofd is als deze wordt verstrekt aan startende ondernemingen.

Juridisch kader

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend en wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten. Daarnaast geldt er op grond van de Asv een meldingsplicht: als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen verricht, dient hij dit ingevolge artikel 17 van de Asv te melden bij Gedeputeerde Staten.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

 • II.

  Artikelsgewijs

Artikel 2 Doelgroep

Zoals in het algemene deel van de toelichting al is opgemerkt, is de verwachting dat met name onder studenten veel vernieuwingskracht en creativiteit te vinden is. Daarom vormen studenten (mbo, hbo, wo) en recente oud-studenten de primaire doelgroep van deze regeling. De regeling is niet exclusief gericht op (oud-) studenten aan Brabantse kennisinstellingen. Wel is de Brabantse inzet gewaarborgd door de eis (zie artikel 6, onder d) dat minimaal de helft van een deelnemend team (oud-)student is van een Brabantse kennisinstelling. Indien de rechtspersoon eigendom is van een andere rechtspersoon, moet duidelijk worden welke natuurlijke personen daarbij zijn betrokken.

Artikel 6 Subsidievereisten

Onder a

Als een team nog geen rechtspersoon is, dient een van de teamleden de aanvraag in. Uit de aanvraag moet blijken hoe het team is samengesteld. Deze wijze van indienen bespaart het team de administratieve lasten om als samenwerkingsverband in te dienen. Deze lasten zouden overigens overbodig zijn, aangezien een winnend team een rechtspersoon moet oprichten om de prijs te kunnen ontvangen.

Onder d

De challenge start met de inschrijving. Een team schrijft zich in en geeft daarbij onder meer aan hoe het team is samengesteld en wat het idee of het product is dat het gaat ontwikkelen. Als het team een inschrijving indient die binnen het idee van de challenge valt, en die voldoet aan de overige eisen, dan krijgt het team een uitnodiging voor de startbijeenkomst die de provincie Noord-Brabant organiseert.

Onder g

De aanvraag dient voldoende punten te halen op de elementen waarop de jury het plan beoordeelt:

 • 1.

  de missie en de samenstelling van het team

 • 2.

  de beschrijving van de markt en de potentie van het businessmodel

 • 3.

  de technologie van het product

 • 4.

  de planmatige aanpak

 • 5.

  het fundament van de aanvrager

Hieronder staan aandachtspunten die de aanvrager gebruikt wanneer deze het projectplan uitwerkt. De jury deelt voor elk element een score uit die op het totale beeld is gebaseerd. Het gaat nadrukkelijk niet om een rekenkundig gemiddelde van subscores per aandachtspunt. Stel bijvoorbeeld dat een aanvrager voor het element ‘beschrijving van de markt en de potentie van het businessmodel’ het beoogde businessmodel uitstekend beschrijft, kristalhelder uitlegt wat hij inkoopt om het businessmodel mogelijk te maken, en een uitmuntende beschrijving geeft van de marktontwikkelingen. Stel dat de aanvrager daarentegen niet kan uiteggen welk klantprobleem hij oplost met het idee. Dan is het niet zo dat de aanvrager drie keer een 10 en een keer een 0 scoort (gemiddeld een 7,5, dus 0,75*25 is 18,75 punten). Als de aanvrager niet kan uiteggen welk klantprobleem hij oplost, zal de score voor dit element altijd laag zijn.

 • 1.

  de missie en de samenstelling van het team, maximaal 20 punten

De missie en visie van een startup zijn, samen met de samenstelling van het team, cruciaal voor het succes van een startup. De aanvrager besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is de missie van de founder(s) van de startup? Waarom is het nu tijd voor de startup? Hoe ziet de visie eruit? Wat wil je bereikt hebben over 5 of over 10 jaar?

 • Welke impact wil je met de startup maken op de wereld, op mens en maatschappij en economisch? Beschrijf je ambitie: ga je lokaal, nationaal of internationaal handelen? Beschrijf ook specifiek de impact die je op Brabant gaat maken, bijvoorbeeld welk maatschappelijk probleem je oplost.

 • Het team waarmee je dit gaat doen is erg belangrijk. Beschrijf wie de teamleden zijn, welke kennis en kunde ze meebrengen en welke rol ze gaan vervullen in de startup. Indien mogelijk kan je ook aangeven wat je nog mist en waar je naar op zoek bent.

 • 2.

  de beschrijving van de markt en de potentie van het businessmodel, maximaal 25 punten

Een businessmodel werkt niet zonder een gezonde en gevalideerde markt. Een businessmodel is als de motor van de startup, naast het product moet ook het businessmodel ontworpen worden. Hier kan de aanvrager denken aan de volgende onderwerpen:

 • Welk klantprobleem los je op met je idee en wat is de beoogde oplossing hiervoor.

 • Beschrijf het beoogde businessmodel, verkoop je producten of diensten, per stuk of op basis van abonnementen. Is de beoogde methode schaalbaar en kan je efficiënt snel klanten aansluiten in de toekomst?

 • Geef ook aan wat je zelf maakt en wat je inkoopt om het businessmodel mogelijk te maken. Zijn er strategische partners waar je niet zonder kan?

 • Beschrijf de marktontwikkelingen en trends die je ziet en waar je op inspeelt (bijvoorbeeld via een DESTEP-analyse), hoe groot is die potentiële markt in zijn geheel, hoe groot is het deel dat je toekomstig kan bedienen, wat is je initiële markt (eerste focusmarkt waarin een product wordt gevalideerd) en hoe groot is die (concrete getallen)? Geef ook aan waar je die marktcijfers op gebaseerd hebt (bijvoorbeeld bronnen zoals rapporten).

 • 3.

  technologie van het product, maximaal 25 punten

De AI challenge is op zoek naar dataproposities die het verschil gaan maken. Het is erg belangrijk hier duidelijk te omschrijven waarom data zo belangrijk zijn voor je startup.

Geef aandacht aan de volgende punten:

 • Beschrijf de innovatie die je graag wil realiseren. Welke technologie gebruik je hiervoor en is die nieuw?

 • Beschrijf ook welke rol data hebben in deze innovatie. Hoe zijn de data essentieel om waarde voor de klant te genereren?

 • Op welke manier ga je aan die data komen; genereer je de data zelf, koop je de data in, levert de klant de data aan?

 • Is de beoogde technische oplossing te beschermen, bijvoorbeeld door patenten? Wat maakt dat je deze innovatie beter/efficiënter/sneller kan realiseren dan anderen (dit kan ook bijvoorbeeld een kundig teamlid zijn of een marktingang)?

 • 4.

  de planmatige aanpak, maximaal 20 punten

Plannen zijn er om van af te wijken. Het is echter wel belangrijk om ze te maken. Voor de AI challenge is het van belang de volgende onderwerpen planmatig te onderbouwen:

 • Je kan een roadmap maken op de volgende onderwerpen: funding, techniek, strategie tot commercialisering (go-to-market) en organisatieontwikkeling.

 • Hierbij is het van belang om duidelijk en realistisch de mijlpalen te beschrijven per onderwerp in de projectfase.

 • Kijk bij de funding-roadmap hoeveel geld je nodig hebt om deze mijlpalen te behalen en ook hoeveel additioneel geld je na afronding van het project nog nodig hebt om tot de markt te komen.

 • 5.

  het fundament van de aanvrager, maximaal 10 punten

Een startup heeft een solide fundament nodig. Dit is de basis van het (toekomstige) bedrijf; hoe ben je georganiseerd en gestructureerd, heb je de financiën onder controle.

 • Geef hier aan of je bijvoorbeeld al een BV hebt opgericht en hoe de aandelen zijn verdeeld (of hoe je die wilt gaan verdelen bij een BV i.o.).

 • Zijn er al investeringen of subsidies opgehaald, zo ja hoeveel is dit in totaal?

 • Geef ook aan (in een compact cashflow overzicht) hoeveel je nog te besteden hebt en wat je allemaal aan vaste kosten hebt (burn rate).

 • Zijn er al “assets” aanwezig in de startup, zoals patenten of machines? Beschrijf deze en geef aan wat de waarde hiervan is.

Artikel 15 Prestatieverantwoording

De subsidies kunnen meer bedragen dan € 25.000. Voor deze subsidies geldt dat deze niet volgens arrangement 2 uit de Asv hoeven te worden verantwoord. Een activiteitenverslag volstaat voor subsidies die in een steekproef vallen. Artikel 21, lid 10, van de Asv biedt de ruimte om een lager arrangement toe te passen indien de risicoanalyse op de subsidieregeling dit rechtvaardigt. Aangezien de subsidies uitsluitend zullen worden verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten waarbij begeleiding van de subsidieontvanger plaatsvindt, is het risico laag. De wijze waarop deze begeleiding plaatsvindt, wordt als verplichting opgenomen in de subsidieverlening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels