Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling Groene daken gemeente Leiden 2023 - 2025

Geldend van 21-12-2022 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling Groene daken gemeente Leiden 2023 - 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Groene daken gemeente Leiden 2023 - 2025,

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a)

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • d)

  aanvrager: een eigenaar of huurder van een op het grondgebied van Leiden gesitueerd gebouw die een verzoek indient tot toekenning van een subsidie;

 • e)

  subsidieplafond: het bedrag dat voor een nader gespecificeerde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze regeling;

 • f)

  groen dak: dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • g)

  gebouw: elk bouwwerk als bedoeld in de Woningwet dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • h)

  eigenaar: eigenaar(en), opstaller, erfpachter, vereniging van eigenaren, woningcorporatie, gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in bloot eigendom toebehorende woning;

 • i)

  huurder: degene die een gebouw in gebruik heeft krachtens een huurovereenkomst.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Deze subsidieregeling is van toepassing op door het college te verstrekken subsidies voor het aanleggen van een groen dak dat bijdraagt aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en woonkwaliteit.

Artikel 3 Reikwijdte

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag wordt schriftelijk en bij voorkeur digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2. Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a)

   een foto van het bestaande dak van elk deelnemend dak;

  • b)

   een situatietekening van elk deelnemend dak met aantal m2;

  • c)

   een offerte met specificatie van de kosten (uren, hoeveelheden en materialen);

  • d)

   de planning van de werkzaamheden;

  • e)

   een verklaring waarbij de aanvrager aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene dak in stand te houden;

  • f)

   indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder;

  • g)

   Indien de aanvrager onderdeel is van een Verenging van Eigenaren, een schriftelijk akkoord van de Vereniging van Eigenaren;

  • h)

   Indien het gaat om een gezamenlijke aanvraag, een schriftelijk akkoord met handtekeningen en adressen van alle deelnemende huiseigenaren;

 • 3. Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend; Zij vormen samen de aanvrager.

 • 4. Een subsidieaanvraag voor meerdere gebouwen in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de meerdere eigenaren worden ingediend; zij vormen samen de aanvrager.

Artikel 5 Indieningstermijn

Subsidies op grond van deze regeling kunnen gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

TITEL II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor:

 • a.

  Eigenaren

 • b.

  Huurders

 • c.

  Erfpachters

 • d.

  Vereniging van Eigenaren

 • e.

  Woningcorporaties

Artikel 8 Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvraag, als bedoeld in artikel 4, wordt beoordeeld aan de hand van de hiernavolgende criteria:

  • a)

   de minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 10 m2; dit kan ook bestaan uit een samenstelling van meerdere daken op verschillende adressen (bijvoorbeeld 2 daken van 5m2);

  • b)

   het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

  • c)

   ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;

  • d)

   aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en); subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend;

  • e)

   binnen zes maanden na datum van subsidieverlening is het groene dak aangelegd.

Artikel 9 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het college kan een subsidieplafond instellen. Als een subsidieplafond van toepassing is dan gelden de volgende verdeelregel:

  De subsidie bedraagt per m2 te realiseren groen dak

  • a.

   bij een vergroend dakoppervlak tot 20m2 € 20,- per m2

  • b.

   bij een vergroend dakoppervlak van 20 tot 50m2 € 15,-per m2

  • c.

   bij een vergroend dakoppervlak groter dan 50m2 € 12,-per m2

 • 2. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 10.000,- per aanvrager per jaar.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien niet voldaan is aan de volgende voorwaarden en criteria:

 • a)

  het dak bevindt zich niet in het grondgebied van Leiden.

 • b)

  Een aanvrager heeft voor de aanleg van een groen dak voor dat betreffende dak al direct of indirect via een voorgaande eigenaar, erfpachter, vereniging van eigenaren, huurder of woningcorporatie een subsidie van de gemeente ontvangen

TITEL III. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 11 Bevoorschotting subsidie

 • 1. Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel tot en met € 5.000,-.

 • 2. Het college bevoorschot de subsidie vanaf € 5001,- tot en € 10.000,- met 80% bij verlening en 20% bij vaststelling.

 • 3. De uitbetaling aan de aanvrager vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

Artikel 12 Verantwoording subsidies tot en met € 5.000

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, vanaf de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in lid 1, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3. Het college zal bij subsidies die direct worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige verplichtingen zijn gerealiseerd.

Artikel 13 Verantwoording subsidies vanaf € 5.000

 • 1. Bij subsidies vanaf € 5.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college:

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar.

 • 2. Het college kan in individuele gevallen afwijken van de termijn genoemd in lid 1.

 • 3. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een factuur met specificatie van de kosten (uren, hoeveelheden en materialen);

  • b.

   een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;

  • c.

   een foto van het gerealiseerde groene dak.

  • d.

   een situatietekening met aantal m2;

  • e.

   bewijs dat binnen zes maanden na datum van subsidieverlening het groene dak is aangelegd

 • 4. 4.Uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd.

Artikel 14 Vaststelling subsidie

 • 1. In het geval dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, wordt de subsidie lager vastgesteld naar rato van het gerealiseerde aantal m2, maar met een ondergrens van tenminste 10 m2. Als er sprake is van minder dan 10 m2 wordt de subsidie op nihil gesteld.

 • 2. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel, indien geen aanvraag vereist is, na het indienen van de verantwoording, de subsidie vast.

 • 3. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het lid 1 genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel de verantwoording.

 • 4. Het college kan categorieën van subsidies aanwijzen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 5. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet binnen de in lid 1 van artikel 11, 12 (of indien van toepassing lid 2) en 13 (of indien van toepassing lid 2) genoemde termijn is ontvangen, gaat het college 6 weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling en het terugvorderen van het toegekende bedrag.

TITEL IV. HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2025.

Artikel 17 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Groene daken gemeente Leiden 2023-2025’.

Ondertekening