Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

Gelet op

artikel 24, tweede, vierde, zesde en zevende lid van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies en

artikel 40 Archiefwet 1995;

Overwegende dat

  • de zorg voor en het toezicht op archiefbescheiden als bedoeld bij of krachtens de Archiefwet en het informatiebeheer een verantwoordelijkheid is van het gemeenschappelijk orgaan, maar wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht;

  • het daarom wenselijk is dat dit besluit aansluit bij de regelingen van de provincie Utrecht ter uitvoering van het bij of krachtens het door de Archiefwet 1995 bepaalde en de wijze van informatiebeheer door de provincie Utrecht;

  • voor de zorg voor en het toezicht op de archiefbescheiden het noodzakelijk is om een archivaris en een archiefbewaarplaats aan te wijzen.

Besluit:

het Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies vast te stellen.

Artikel 1.

Dit besluit verstaat onder:

a.

Informatiebeheer:

de zorg voor en het toezicht op de archiefbescheiden en binnen het kader van duurzame toegankelijkheid de inrichting en uitvoering van het opslaan, het bewaren en beheren, het ontsluiten of (actief) leveren, en waar nodig, het overdragen, verplaatsen, verwijderen of vernietigen van informatie;

b.

Orgaan:

het gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Artikel 2.

De bepalingen van de provincie Utrecht die zijn neergelegd in de bij of krachtens de archiefverordening neergelegde regels voor het informatiebeheer, zijn van overeenkomstige toepassing op het informatiebeheer van het orgaan, met dien verstande dat voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gelezen dient te worden: het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Artikel 3.

Als archiefbewaarplaats wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de provincie Utrecht.

Artikel 4.

De provinciearchivaris van de provincie Utrecht wordt aangewezen als archivaris van het orgaan.

Artikel 5.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 6.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk Orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse waterlinies 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies van 2 juni 2022.

Peter Drenth

Vicevoorzitter

Mieke Verhees

Secretaris

Toelichting

Het informatiebeheer is een belangrijke taak voor het Gemeenschappelijke orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse waterlinies.

Artikel 40 van de Archiefwet 1995 bepaalt dat in de regeling van een gemeenschappelijk orgaan een voorziening dient te worden opgenomen voor de zorg voor archiefbescheiden. In artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies is deze voorziening opgenomen.

Als centrumprovincie is de provincie Utrecht de uitvoerende instantie voor het informatiebeheer. Om die reden wordt door het orgaan aangesloten op de regelgeving, afspraken en processen voor informatiebeheer die gelden bij de provincie Utrecht. Deze worden daarom van overeenkomstige toepassing verklaard op het informatiebeheer door het orgaan. Gedoeld wordt daarmee op:

  • Archiefverordening provincie Utrecht 2014

  • Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014

  • Besluit vervanging archiefbescheiden provincie Utrecht 2020