Nadere regel subsidie evenementenfonds (EFU) gemeente Utrecht

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie evenementenfonds (EFU) gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Overwegende dat;

 • de nadere regel Evenementenfonds Utrecht (EFU) 2021 als gevolg van vervallen van de coronamaatregelen gedateerd is;

 • de nadere regel subsidie Utrecht 900 jaar per 11 november 2022 werd beëindigd.

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regel subsidie Evenementenfonds gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Adviescommissie: een onafhankelijke commissie die bestaat uit een (ambtelijke) secretaris en deskundigen met kennis op het gebied van gezondheid, inclusie en evenementen.

 • b.

  ASV: Algemene Subsidie Verordening.

 • c.

  Co-financiering: gezamenlijke financiering waarbij naast de gemeente één of meer andere financieringsbronnen betrokken zijn.

 • d.

  Collectief programmeren: gezamenlijk bijdragen aan evenementen op het thema gezondheid of aansluiten bij bestaande evenementen die het thema gezondheid uitdragen.

 • e.

  Communicatie/marketing: werkzaamheden die organisatoren uitvoeren ten behoeve van de communicatie dan wel de promotie van het evenement en de daaraan verbonden partners zoals leveranciers en sponsoren.

 • f.

  Doelgroep: bezoekers en deelnemers waar het programma zich op richt, onderverdeeld naar kenmerken en/ of persona.

 • g.

  Duurzaamheid: maatregelen die organisatoren nemen ten behoeve van het duurzaam organiseren van het evenement op het gebied van materiaal, water, energie, mobiliteit, eten & drinken.

 • h.

  Evenement: een publieksevenement, een evenement dat openbaar toegankelijk is, dat een duurzame verbinding legt met de stad en haar inwoners, ondernemers en instellingen, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en rekening houdt met de omgeving. Een evenement kan plaatsvinden op een locatie buiten en/of binnen.

 • i.

  Gezondheid: gezondheid van de mens en een gezonde leefomgeving: Concreet gaat dit over:

  • het ontwikkelen, delen, uitproberen en toepassen van (nieuwe) kennis, producten en diensten die bijdragen aan de fysieke gezondheid van mensen en aan het voorkomen van ongezondheid (preventie);

  • het stimuleren van een gezond leefklimaat en daarmee aan de mentale gezondheid van mensen, waarin natuur en beweging, gezond leefgedrag, een klimaatadaptieve, circulaire stad en een schone lucht centraal staan;

  • bijdragen aan een gezondere wereld. Door het geven van grotere bekendheid en aanjagen van bovenstaande.

 • j.

  Identiteit Utrecht: een mentaliteit die verbindend, innovatief en persoonlijk is. Een stad waar mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht en waar in samenwerking wordt gewerkt aan een gezonde stad.

 • k.

  Indieningsvereisten: alle doelstellingen, regels en voorwaarden zoals in deze nadere regel genoemd onder artikel 2, 3, 5, 6, 7 en 8.

 • l.

  Interdisciplinair: een combinatie en koppeling van activiteiten uit verschillende (vak)gebieden. Bijvoorbeeld een combinatie van- kunst, cultuur, onderwijs, innovatie, duurzaamheid, wetenschap, erfgoed, gezondheid, sport, technologie en sociaal maatschappelijke activiteiten.

 • m.

  Inclusief: voor en mét diverse groepen wat betreft leeftijd of levensfase, gender, fysieke gezondheid, etnische of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie.

 • n.

  Openbaar toegankelijk: niet besloten, gastvrij, je hoeft er niet voor te zijn uitgenodigd, het is gratis of je kunt een kaartje kopen (rekening houdend met mensen met een kleine beurs)

 • o.

  Subsidiabele kosten: kosten voor activiteiten die volgens deze nadere regel in aanmerking komen voor subsidie.

 • p.

  Waarde/impact: het positieve effect voor, tijdens en na het evenement bijvoorbeeld door het betrekken van de bewoners, het verbinden met lokale ondernemers, instellingen, samenwerken met partners uit de buurt, programmeren voor kinderen en kwetsbare groepen.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om evenementen te stimuleren die actief bijdragen aan het thema gezondheid van mens, stad en leefomgeving. Zo dragen deze evenementen bij aan de profilering van Utrecht als gezonde stad. Dit kan worden versterkt door aan te sluiten bij bestaande programmering rondom gezondheid zoals bijvoorbeeld de Dutch Health Week, de Utrecht Science Week, de viering van Sint-Maarten of anderszins. Het evenement richt zich op een divers aanbod dat bestaande en nieuwe doelgroepen en disciplines met elkaar verbindt. We zien graag dat evenementen waarde hebben voor de wijk waar het plaatsvindt. Evenementen dragen daarnaast bij aan de spreiding van evenementen door de stad

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals beschreven in artikel 2.

 • 1. Niet subsidiabel zijn:

  • a.

   Evenementen die niet openbaar toegankelijk zijn en niet voorzien in ruimhartige deelname;

  • b.

   Evenementen die niet aantoonbaar duurzaam worden georganiseerd;

  • c.

   Kosten van activiteiten die via een andere gemeentelijke (subsidie)regeling kunnen worden gedekt;

  • d.

   Vaste programmering van Culturele podia;

  • e.

   Evenementen van instellingen die een meerjarensubsidie ontvangen van de gemeente Utrecht hoger dan € 100.000,- per jaar;

  • f.

   Congressen en beurzen met een business to business karakter;

  • g.

   Evenementen die niet in de gemeente Utrecht plaatsvinden;

  • h.

   Activiteiten met dieren.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende ASV;

  2. Het evenement mag niet zijn gestart voor de uitslag van de subsidieaanvraag, uiterlijk 13 weken na de deadline van een indieningstermijn van de aanvraag.

 • 3. De aanvraag digitaal is ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie;

 • 4. Er mag niet voor twee of meer opvolgende jaren worden aangevraagd.

 • 5. Er kunnen geen aanvragen worden ingediend voor meerdere evenementen per jaar door dezelfde aanvrager.

 • 6. De aanvraag bevat een compleet activiteitenplan inclusief communicatie- en marketingplan en een begroting- en dekkingsplan.

  • a.

   Activiteitenplan. Een overzicht van de activiteiten, max 6 A4, met daarin een omschrijving:

   • waarvoor subsidie wordt gevraagd;

   • waar en wanneer het evenement plaatsvindt;

   • hoe het evenement aansluit op het thema gezondheid, een inhoudelijke visie daarop;

   • hoe invulling wordt gegeven aan een interdisciplinair aanbod;

   • op welke wijze de identiteit van Utrecht zichtbaar is in de uitvoering van het evenement;

   • van doelgroepen en een toelichting hoe het evenement inclusief en openbaar toegankelijk is, danwel gemotiveerd waarom niet;

   • van de waarde / impact van het evenement voor de wijk waar het plaats heeft;

   • een planning.

  • b.

   een communicatie-/marketingplan, max 2 A4

   • De aanvrager is verantwoordelijk voor de communicatie van het eigen evenement en geeft hiervan een overzicht.

   • In het plan wordt ook opgenomen welke marketing en sponsoruitingen van andere partners (zoals leveranciers en sponsoren) tijdens het evenement (online en offline) aanwezig zijn. In geval er marketinguitingen worden gedaan niet bijdragen aan de doelstelling van deze regeling zal dit meewegen bij de beoordeling.

   • Het evenement wordt ‘gelabeld’ zoals door de subsidievertrekker aangeleverd. Bijvoorbeeld door het voeren van een logo.

  • c.

   een begroting- en dekkingsplan met toelichting, max 2 A4

   • een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Ook is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten;

   • aangevuld met een overzicht van andere sponsor- subsidie- of fondsaanvragen voor dezelfde activiteit, waarbij wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen.

   • De begroting is deugdelijk en haalbaar en staat in relatie tot de begroting;

 • 7. De aanvraag/aanvrager getuigt van professionaliteit op het gebied van productie, organisatie, financieel beheer, pr/marketing, publiekswerving, inkomstenwerving en samenwerking met andere partijen;

 • 8. De aanvraag toont aan dat wanneer professionele makers betrokken zijn, er wordt gewerkt volgens de Fair Practice principes

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht via www.utrecht.nl/subsidie.

De aanvraag dient voor de deadline volledig en compleet te zijn ingediend.

 • 1.

  Eerste termijn: Aanvragen moeten voor 1 oktober worden ingediend voor activiteiten die per 1 januari van het volgende jaar plaatsvinden. De eerste termijn voor activiteiten die in 2024 plaatsvinden is dus 1 oktober 2023.

 • 2.

  Tweede termijn: Per 1 februari van het betreffende kalenderjaar is het eventuele resterende budget uit de eerste termijn beschikbaar. Aanvragen voor dit resterende deel van het budget moeten voor 1 februari van dat jaar worden ingediend.

 • 3.

  Derde termijn: Per 1 mei van het betreffende kalender jaar is het eventuele resterende budget uit de tweede termijn beschikbaar. Aanvragen voor dit deel van het budget worden op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag behandeld en hebben betrekking op het dan lopende jaar.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000 per aanvraag/aanvrager.

 • 2. Uitsluitend de kosten voor de subsidiabele activiteiten (dus die in rechtstreeks verband staan tot het te organiseren evenement) en die door de subsidieontvanger zijn gemaakt en betaald komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt eerst ambtelijk getoetst of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Aanvragen die hier niet aan voldoen worden niet voorgelegd aan de adviescommissie.

 • 2. Indien een aanvraag, op basis van de beschikbare middelen in het evenementenfonds, uitsluitend gedeeltelijk verleend kan worden, krijgt de aanvrager de gelegenheid zijn aanvraag aan te passen.

 • 3. De aanvragen die voldoen aan de indieningsvereisten worden op basis van de criteria onder lid 4 door de adviescommissie beoordeeld.

  • a.

   Beoordeling per criteria met een score van 0 t/m 10 en vindt plaats op basis van consensus.

  • b.

   De adviescommissie vormt een advies aan het college van B&W op basis van de beoordeling;

  • c.

   Indien de adviescommissie vragen heeft over een subsidieaanvraag, kan zij besluiten om de subsidieaanvrager uit te nodigen voor een nadere toelichting op de aanvraag. Als dat gebeurt zullen alle subsidieaanvragers in de betreffende aanvraagronde de gelegenheid krijgen om eenzelfde toelichting te geven.

 • 4. Criteria

  • a.

   de mate waarin het evenement van waarde is, positieve impact heeft op de bewoners en de omgeving waar het plaatsvindt.

  • b.

   de mate van inclusiviteit, met name het verbinden van nieuwe doelgroepen.

  • c.

   de mate waarin het voorgestelde evenement bijdraagt aan een goede spreiding van evenementen over de wijken.

  • d.

   de mate waarin het evenement bijdraagt aan het collectief programmeren van het thema gezondheid.

  • e.

   de mate van zichtbaarheid en verankering van de Utrechtse identiteit in het evenement.

  • f.

   de mate waarin het voorgestelde evenement interdisciplinair is in samenhang met het thema.

 • 5. Een voldoende (6) is nodig op ieder los criteria zoals gesteld in artikel 9 lid 4.

Artikel 10 Adviescommissie

 • 1. Met de vaststelling van deze nadere regel wordt een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, waarvan de leden door burgemeester en wethouders worden benoemd en ontslagen. Dit besluit is gemandateerd aan de IRM – ruimte.

 • 2. De adviescommissie bestaat uit drie of meer leden. Deelname aan een adviescommissie is beperkt tot een periode van maximaal 4 aaneengesloten jaren.

 • 3. De adviescommissie stelt voor haar werkwijze een reglement vast, welk reglement ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Dit besluit is gemandateerd aan de IRM – ruimte. Het reglement bevat in ieder geval bepalingen over de door de adviescommissie te volgen procedure bij een adviesverzoek van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Besluitvorming

Op basis van het advies van de adviescommissie besluit het college van B&W uiterlijk 13 weken na de deadline van een termijn over de aanvraag. Een uitzondering geldt voor aanvragen die niet voldoen aan de indieningsvereisten. Hierop kan het college van B&W zonder advies van de adviescommissie het besluit nemen tot het niet verlenen van de subsidieaanvraag.

Artikel 12 Voorwaarden aan subsidieverlening

De aanvrager beschikt over de benodigde vergunningen om het evenement te mogen organiseren.

Artikel 13 Verplichtingen aan subsidieverlening

De aanvrager stuurt binnen 6 weken na het evenement een verslag in woord en beeld en een financiële verantwoording, die voldoet aan het controleprotocol van de gemeente Utrecht, op basis van de uitgangsbegroting.

Artikel 14 Vaststelling subsidie

Indien bij vaststelling van de subsidie blijkt dat het evenement een positief resultaat heeft behaald wordt de subsidie, in verhouding subsidie ten opzichte van de totale inkomsten in middelen, lager vastgesteld.

Artikel 15 Intrekking

De Nadere Regel Evenementenfonds Utrecht (EFU) 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 15 januari 2023.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als nadere regel subsidie Evenementenfonds gemeente Utrecht (EFU)

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 december 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen