Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231764.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Bij de kosten van de meedoen-regeling valt te denken aan kosten van o.a.:

• lidmaatschap van een vereniging die zich richt op sociale, culturele of educatieve activiteiten zoals muziek- of, toneelvereniging en de kosten van benodigdheden/attributen die verband houden met deelname aan activiteiten;

• lidmaatschap en gebruik van de bibliotheek;

• theaterabonnement;

• oudervereniging;

• abonnement op een tijdschriften/of dag- en weekbladen

• zakgeld voor kinderen;

• kosten van deelname aan (buiten)schoolse activiteiten;

• bezoek pretpark, dierentuin, etc.;

• cursuskosten voor niet-beroepsgerichte vaardigheden (geen schriftelijke cursussen);

• kosten openbaar vervoer voor deelname aan een activiteit;

• etc..

Artikel 2 Doelgroep

Een gezin / huishouden met

A. ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

B. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag).

C. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet.

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) en/of vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

1. Jaarlijks kunnen gezinnen / huishoudens die tot de doelgroep behoren in aanmerking komen voor een vergoeding van € 125,-- per ten laste komend thuiswonend schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar én € 125,-- per woonachtige ouder/verzorger per kalenderjaar.

2. Het bedrag van € 125,-- per lid van het gezin / huishouden is binnen een gezin / huishouden overdraagbaar.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Aan de vergoeding is de bestedingsverplichting verbonden;

5. Besteding moet plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend;

6. Op verzoek moet aanvrager de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d. of aannemelijk kunnen maken.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Meedoen-regeling West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Meedoen-regeling 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos