Regeling vervallen per 01-01-2024

Computer voor kinderen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Computer voor kinderen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231762

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Computer voor kinderen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Een computer is een duurzaam gebruiksgoed. In die zin kan/moet er in eerste instantie gebruik worden gemaakt van de regelingen genoemd in de nota/handreiking bijzondere bijstand. Doet men een beroep op de regeling “inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen” dan wordt een computer in zijn algemeenheid als noodzakelijk aangemerkt. Voor gezinnen met ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen wordt een verdergaande regeling voorgesteld.

Voor gezinnen met ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs tot de leeftijd van 18 jaar wordt een computer als noodzakelijk aangemerkt in West Maas en Waal. De ontwikkelingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Veel leerstof op school wordt digitaal aangeboden. Daarnaast wordt voor het maken van de huiswerkopdrachten (zoals werkstukken, presentaties, het inzien van je eigen dossier, roosterwijzigingen, etc. ) in het onderwijs de beschikbaarheid van een computer als norm gehanteerd. Deze voortschrijdende ontwikkeling maakt dat, wil een kind uit de doelgroep gelijke ontwikkelkansen hebben als ieder ander kind, de beschikking over digitale instrumenten noodzakelijk is om mee te doen aan de (digitale) ontwikkeling.

Artikel 2 Doelgroep

Een gezin / huishouden met

A. ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen die als leerling(e) van een instelling voor voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs zijn ingeschreven en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

B. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag)

C. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet.

Een inkomen boven 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantieslag) en/of vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

1. Een gezin/huishouden met kinderen komt in aanmerking voor een vergoeding van aanschaf van een computer (of laptop, tablet, 2-in-1, etc.) tot maximaal € 600,-- (incl. BTW) per kind;

2. De gebruiksduur van een computer wordt op 4 jaar gesteld;

3. Indien naast de computer software wordt aangeschaft, (software)licenties worden verworven en/of tegen vergoeding worden gebruikt, trainingen digitale vaardigheden worden gevolgd, etc., komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking indien het hiervoor vernoemde bedrag ;van € 600,-- nog niet ten volle is besteed;

4. Niet voor vergoeding komen in aanmerking ‘bijkomende’ kosten voor bijvoorbeeld PC tafel, stoel, inktcartridges, enz..

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Recht op deze vergoeding bestaat zodra een kind uit dat gezin/ huishouden als leerling(e) van een instelling voor voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs is ingeschreven en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en voor die leerling(e) in de vier (4) jaar voorafgaand aan de aanvraag geen bijstand voor een computer op grond van deze beleidsregel heeft ontvangen;

5. Aan de vergoeding is de bestedingsverplichting verbonden;

6. Besteding moet plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend;

7. Op verzoek moet aanvrager de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ”Computer voor kinderen in het voortgezet, middel en hoger onderwijs West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking; per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Computer voor gezinnen met kinderen in het voortgezet, middel en hoger onderwijs 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos