Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening :

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag In het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 4a Vermindering belastingbedrag kleinschalige lokale evenementen

 • 1. Indien is voldaan aan wat is bepaald in de volgende leden van dit artikel, worden de leges per belastbaar feit verminderd met het op grond van de tarieventabel verschuldigde bedrag voor: belastbare feiten als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 7 (evenementen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening) van de tarieventabel, voor zover die betrekking hebben op het organiseren in één straat of buurt van kleinschalige, niet-commerciële activiteiten, die niet langer duren dan drie dagen;

 • 2. de vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend indien het activiteiten in de gemeente Rozendaal betreft die de Rozendaalse gemeenschap ten goede komen en waarbij de behartiging van een kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk of sociaal maatschappelijk belang op de voorgrond staat en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • 3. Aanspraak op vermindering, als bedoeld in het eerste lid, bestaat alleen indien een verzoek daartoe wordt ingediend tegelijkertijd met de aanvraag van de vergunning of ontheffing waar het verzoek betrekking op heeft.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgmeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De artikelen van de ‘Legesverordening 2022’ van 14 december 2021, vervallen met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Rozendaal.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 13 december 2022,

de griffier,

K.M. Schaap

de voorzitter,

drs. E.Weststeijn

Bijlage 1: Tarieventabel 2023

Tarieventabel 2023,

behorende bij de Legesverordening 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag conform de “Verordening tot regeling van de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek geopend zal zijn en van de dagen en de uren waarop kosteloos huwelijken worden voltrokken”

€ 445,00

1.1.1.2

op woensdag om 14.00 of 15.00 uur, als aan de voorwaarden voor een bescheiden huwelijk wordt voldaan

€ 220,00

1.1.1.3

buiten de openingstijden zoals genoemd in artikel 1.1.1.1 en op zaterdag tot 17.00 uur

€ 675,00

1.1.1.4

op zaterdagavond na 17.00 uur

€ 890,00

1.1.1.5

op zondag en feestdagen

€ 890,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

€ 54,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag conform de “Verordening tot regeling van de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek geopend zal zijn en van de dagen en de uren waarop kosteloos huwelijken worden voltrokken”

€ 445,00

1.1.2.2

buiten de openingstijden zoals genoemd in artikel 1.1.1.1 en op zaterdag tot 17.00 uur

€ 675,00

1.1.2.3

op zaterdagavond na 17.00 uur

€ 890,00

1.1.2.4

op zondag en feestdagen

€ 890,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 445,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 445,00

1.1.5

Voor het afvaardigen van een trouwambtenaar voor een huwelijksceremonie op een van de aangewezen trouwlocaties van de gemeente Rozendaal (voor bruidsparen die reeds een geregistreerd partnerschap of kosteloos huwelijk zijn aangegaan) zijn de onder art. 1.1.1.1 t/m 1.1.1.5 vermelde tarieven voor 50% van toepassing.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje met standaard omslag

€ 40,00

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapboekje met omslag “kasteel Rozendaal”

€ 46,00

1.1.6.3

Voor het laten bijschrijven van kinderen bedraagt het tarief per kind

€ 10,75

1.1.6.4

Voor het laten bijschrijven van getuigen bedraagt het tarief per getuige

€ 3,25

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige:

€ 41,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 29,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand aan te wijzen voor één dag

€ 112,00

1.1.11

Het tarief bedraagt voor de aanvraag van een eenmalige trouwlocatie

€ 112,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort :

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart :

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,50

1.2.6

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 37,50

1.2.7

Voor de versnelde uitreiking van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 37,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 0,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 0,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 19,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen :

 

1.4.6.1

ten name van één persoon

€ 0,00

1.4.6.2

ten name van meer dan twee personen

€ 0,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van zijn/haar persoonslijst

€ 19,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 1,10

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentelijke programmabegroting

€ 38,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeentelijke programmarekening

€ 38,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,55

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,55

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde, zwart-wit

€ 0,55

1.8.1.1.2

idem in kleur

€ 0,80

1.8.1.2.1

in formaat A3 zwart-wit

€ 1,10

1.8.1.2.2

idem in kleur

€ 1,65

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk: het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basis-registratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 26,90

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingen-registratie, bedoeld in artikel 2, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring

€ 26,90

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan:

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan:

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan:

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,00

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 14,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 0,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 19,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

1.10.2.1

afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pag.

€ 0,55

1.10.2.2

idem in kleur

€ 0,80

1.10.2.3

uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,55

1.10.2.4

Idem in kleur

€ 0,80

Hoofdstuk 11 Huisvesting

1.11.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag noodurgentie

€ 62,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 192,00

1.12.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie: niet van toepassing

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen: niet van toepassing

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Bij de indiening van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de wet op de kansspelen verschuldigd ten bedrage van:

 

1.16.1.1

voor de eerste speelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

Voor iedere volgende automaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 75,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie: niet van toepassing

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,00

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Dit tarief is exclusief de kosten van de keuring.

€ 39,50

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor incidentele lozing van afvalwater

€ 218,00

1.19.1.2

voor het aanleggen van een rioolaansluiting:

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 11, 12, 13 of 31 van de Afvalstoffenverordening Rozendaal 2005

€ 37,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,10

1.19.2.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,55

1.19.2.2.2

idem in kleur

€ 0,80

1.19.2.2.3

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,10

1.19.2.2.4

idem in kleur

€ 1,65

1.19.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,00

1.19.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 20,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 192,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag:

€ 90,00

 

vermeerderd met

2,15 %

van de naar boven in duizendtallen van euro’s afgeronde bouwkosten;

 
 

met een minimum van:

 

bij bouwkosten lager dan of gelijk aan € 6.000

€ 90,00

 

bij bouwkosten hoger dan € 6.000

€ 177,00

Indien de aanvraag voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning (m.b.t. bouwactiviteiten) betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediende aanvraag, waarvoor al een vergunning is verleend waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de leges berekend door toepassing van de tarieven in onderdeel 2.3.1 met dien verstande dat onder bouwkosten wordt verstaan de meerdere kosten ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag.

Het vorenstaande is niet van toepassing, als de afwijking zodanig is dat in feite sprake is van een nieuwe aanvraag.

 

2.3.1.2

De in onderdeel 2.3.1 genoemde bedragen worden verhoogd met

€ 164,00

wegens kosten van advies op het gebied van technische installaties van derden.

 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 192,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 261,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 261,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

 

bij aanleg- of bouwkosten tot en met € 180.000,00:

€ 4.505,00

bij aanleg- of bouwkosten vanaf 180.000,00 t/m 1.000.000,00:

€ 9.015,00

bij aanleg- of bouwkosten vanaf 1.000.000,00:

€ 13.520,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 565,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 261,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

Prijs op aanvraag

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

Prijs op aanvraag

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

Prijs op aanvraag

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 419,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 473,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 946,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 564,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 473,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

Prijs op aanvraag

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

Prijs op aanvraag

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 473,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo.

€ 247,00

 

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580);

 
 

0 m2 tot en met 100 m2

€ 1.845,00

 

101 m2 tot en met 500 m2,

vermeerderd per m2 waarmee die oppervlakte 100 m2 te boven gaat met:

€ 1.845,00 € 1,73

 

501 m2 tot en met 2.000 m2,

vermeerderd per m2 waarmee die oppervlakte 500 m2 te boven gaat met:

€ 2.655,00

€ 0,92

 

2.001 m2 tot en met 5.000 m2,

vermeerderd per m2 waarmee die oppervlakte 2000 m2 te boven gaat met

€ 4.300,00

€ 0,47

 

5.001 m2 tot en met 50.000 m2,

vermeerderd per m2 waarmee die oppervlakte 5.000 m2 te boven gaat met:

€ 5.5950,00

€ 0,05

 

boven 50.000 m2,

vermeerderd per m2 waarmee die oppervlakte 50.000 m2 te boven gaat met:

€ 8.375,00

€ 0,04

2.3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wabo, als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging

€ 192,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een (krachtens provinciale of gemeentelijke) verordening aangewezen

monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 96,00

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 96,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 96,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 96,00

 
 
 
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 350,00

2.3.7.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 350,00

2.3.7.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bij een sloopvergunning

€ 507,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 350,00

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

Verhoogd met de werkelijke kosten voor de aanleg van de inrit op het openbare weggedeelte op basis van een door aanvrager vooraf voor akkoord verklaarde raming van de kosten.

Prijs op aanvraag

 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief :

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo :

€ 192,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo :

€ 192,00

 
 
 

2.3.12.1

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

€ 192,00

 
 
 

2.3.12.2

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten).

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 
 
 
 

2.3.12.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning toestemming van Provinciale Staten behoeft, zullen de daarmee gemoeide kosten van Provinciale Staten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de gewenste toestemming te verkrijgen, worden doorberekend.

Prijs op aanvraag

 
 
 

2.3.13

Vervallen

 
 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

€ 192,00

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 192,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 192,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 192,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 350,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 350,00

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 350,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 350,00

 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

12%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

14%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en voor het verlenen van de omgevingsvergunning

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 192,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan):

.

 

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigingsplan)

 
 

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (uitwerkingsplan

 
 

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 
 
 
 
 

Bestemmingsplannen en leefmilieuverordeningen

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toetsen van een door de aanvrager overlegd bestemmingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan:

 
 

het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 192,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 en 4 van de Alcoholwet

€ 270,00

3.1.2

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een bestuursreglement betreft, bedraagt het tarief

€ 67,00

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet

€ 67,00

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

€ 62,00

3.1.5

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 30A, tweede lid van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een leidinggevende betreft, bedraagt het tarief

€ 130,00

Hoofdstuk 2 Ontheffingen/vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 (standplaats), welke geldig is voor:

 

3.2.1.1

1 dag

€ 33,00

3.2.1.2

Langer dan een dag tot een week

€ 55,00

3.2.1.3

Langer dan een week tot een maand

€ 101,00

3.2.1.4

Langer dan een maand tot 6 maanden

€ 203,00

3.2.1.5

Langer dan 6 maanden tot een jaar

€ 361,00

 
 
 

3.2.2

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15 (ventvergunning), welke geldig is voor :

 

3.2.2.1

1 dag

€ 33,00

3.2.2.2

Langer dan een dag tot een week

€ 55,00

3.2.2.3

Langer dan een week tot een maand

€ 101,00

3.2.2.4

Langer dan een maand tot 6 maanden

€ 203,00

3.2.2.5

Langer dan 6 maanden tot een jaar

€ 361,00

 
 
 

3.2.3

Tot het verkrijgen van vergunning als bedoeld in artikel 4.11 (kapvergunning)

€ 0,00

 
 
 
 
 
 

3.2.4

Tot het verkrijgen van vergunning als bedoeld in artikel 2.10a (voorwerpen openbare weg), welke geldig is voor :

 

3.2.4.1

1 dag

€ 0,00

3.2.4.2

Langer dan een dag tot een week

€ 0,00

3.2.4.3

Langer dan een week tot een maand

€ 0,00

3.2.4.4

Langer dan een maand tot 6 maanden

€ 0,00

3.2.4.5

Langer dan 6 maanden tot een jaar

€ 0,00

 
 
 

3.2.5

Om vergunning als bedoeld in artikel 2.12 (inritvergunning)

€ 0,00

 

verhoogd met de werkelijke kosten voor de aanleg van de inrit op het openbare weggedeelte op basis van een door aanvrager vooraf geaccordeerde raming van de kosten.

Prijs op aanvraag

 
 
 

3.2.6

Tot het verkrijgen van een reclamevergunning VERVALLEN

 
 
 
 

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 0,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

Een vergunning voor een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.120,00

3.3.2

Het op grond van artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening wijzigen van een vergunning voor een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.060,00

3.3.3

Het op grond van artikel 3.11 van de Algemene plaatselijke verordening verlengen van een vergunning voor een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.120,00

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 69,00