Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231759

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

De regeling wil bereiken dat inwoners aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Onder aanschaf wordt mede verstaan het repareren van het duurzame gebruiksgoed waardoor de economische levensduur verantwoord wordt verlengd. Het langdurig aangewezen zijn op een inkomen op bijstandsniveau maakt het reserveren voor de aanschaf/vervanging van duurzame gebruiksgoederen nagenoeg onmogelijk. In eerste instantie kan belanghebbende nog zijn toevlucht nemen tot het kopen op afbetaling of het sluiten van een lening.

Indien deze situatie zich langer voordoet zal belanghebbende niet meer in aanmerking komen voor (nog) een lening of leiden de verschillende afbetalingsregelingen tot problematische schuldsituaties. Veelal is de Individuele Inkomenstoeslag (I.I.T.) dan ook niet toereikend. Deze regeling geldt NIET als een voorliggende voorziening.

Artikel 2 Doelgroep

Inwoners van 21 jaar of ouder

A. met een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet

B. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet en

C. die in de 3 aan de aanvraag voorafgaande kalenderjaren geen aanvraag op grond van deze regeling hebben ingediend.

Thuiswonenden en personen die in een inrichting verblijven, zijn uitgesloten.

Een nettomaandinkomen boven 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) en/of vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

Op grond van deze regeling wordt € 500,-- per gezin / huishouden per 3 kalenderjaren verstrekt voor de aanschaf (en/of economisch verantwoorde reparatie) van duurzame gebruiksgoederen. Als duurzame gebruiksgoederen worden aangemerkt goederen met een levensduur in nieuw staat van tenminste 5 jaren.

Het bedrag wordt verstrekt als een gift.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Besteding van het toegekende bedrag moet plaatsvinden binnen het tijdvak van 3 jaren na toekenning van de vergoeding;

5. Op verzoek moet aanvrager de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De ‘Beleidsregel Inrichtingskosten duurzame gebruiksgoederen 2020’ komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos