Regeling vervallen per 01-01-2024

Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79041/231755

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

De gemeente West Maas en Waal vindt dat inwoners met een netto maandinkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) ondersteuning behoeven in de kosten van de zorg(verzekering). Een collectieve zorgverzekering biedt daarvoor onvoldoende passende mogelijkheden.

Artikel 2 Doelgroep

Inwoners van 18 jaar en ouder

a. met een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstands-norm (beiden inclusief vakantietoeslag) als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet en

b. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet

met

1. een basisverzekering met een aanvullende verzekering (ongeacht soort / vorm) of

2. aantoonbare zorgkosten in het lopende kalenderjaar die hoger of gelijk zijn aan € 385,--

Onder zorgkosten worden verstaan de wettelijke eigen bijdrage (hiertoe behoort niet het eigen risico) en/of niet vergoede ziektekosten. Zelfmedicatie wordt niet gerekend tot de hier bedoelde zorgkosten.

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) en/of vermogen boven de geldende vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

Jaarlijks kunnen inwoners die tot de doelgroep behoren in aanmerking komen voor een compensatie van € 215,-- per kalenderjaar.

Inwoners die na 1 februari van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend verhuizen vanuit een andere gemeente naar West Maas en Waal, kunnen in het betreffende vestigings-/kalenderjaar aanspraak maken op een evenredige deel gebaseerd op het aantal volle maanden dat zij in de gemeente gevestigd zijn.

Inwoners die in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend 18 jaar worden, kunnen in het betreffende kalenderjaar aanspraak maken op een evenredig deel gebaseerd op het aantal volle maanden dat zij 18 jaar zijn.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan vanaf 1 februari tot en met 31 december ingediend worden;

4. Bij een toekenning van een aanvraag op grond van deze regeling, kan er geen bijdrage op grond van de regeling “Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023” meer worden toegekend.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Compensatieregeling zorgverzekering West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Compensatieregeling zorgverzekering 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos