Beleidsregel Armoede West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Armoede West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231753

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op artikel 2, lid 1, sub g van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2017;

Besluit vast te stellen de volgende:

“Beleidsregel Armoede West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Via deze regeling verstrekt de gemeente een financiële bijdrage aan initiatieven die gericht zijn op het voorkomen en/of bestrijden van armoede van West Maas en Waalse inwoners.

Artikel 2 Prestaties en activiteiten

Het initiatief dient bij te dragen aan tenminste één van de onderstaande prestaties:

1. Verbetering van het welbevinden, participatie en het toekomstperspectief van inwoners uit West Maas en Waal.

2. Bevordering van deelname aan activiteiten door kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, om hun ontplooiingskansen te vergroten en sociale uitsluiting te voorkomen.

3. Vergroting van kennis en informatie onder inwoners van onze gemeente over voorzieningen, regelingen en andere initiatieven om armoede tegen te gaan en participatie te bevorderen.

Artikel 3 Berekening van de subsidie

1. Een maximale subsidie bij een eerste aanvraag voor het opzetten en uitvoeren van een, structurele, jaarlijks, terugkerende activiteit.

2. Een maximale subsidie alleen voor de voortzetting van de uitvoering van de jaarlijks terugkerende activiteit.

3. voor incidentele projecten of activiteiten.

De subsidie wordt verstrekt als het initiatief aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden, zoals hieronder genoemd.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen

1. Het college kan op grond van deze regeling

a. een jaarlijkse subsidie toekennen per kalenderjaar ten behoeve van reguliere bezigheden van de organisatie die gericht zijn op de onder 2 genoemde prestaties en activiteiten

of

b. een incidentele subsidie toekennen ten behoeve van nieuwe incidentele projecten of activiteiten, indien deze niet behoren tot de reguliere bezigheden van de organisatie;

2. De organisatie dient na uitvoering van de incidentele activiteit, binnen een termijn van één maand:

a. een financieel verslag te overleggen met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, en waarin wordt aangegeven hoe het toegekende geld van de gemeente is besteed;

b. een verslag te overleggen van het uitgevoerde initiatief en het bereikte resultaat.

Op grond van de verslaglegging van de subsidieontvanger stelt het college het toegekende incidentele subsidiebedrag ambtshalve definitief vast.

3. Een aanvraag voor subsidie, zowel jaarlijks als incidenteel, kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. De subsidie kan uitsluitend door een rechtspersoon worden aangevraagd;

5. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier, voorzien van een begroting van het desbetreffende initiatief;

6. Alleen initiatieven die naar het oordeel van het college een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van bestaande initiatieven in onze gemeente, komen voor subsidie in aanmerking;

7. De subsidie kan alleen besteed worden aan uitvoeringskosten van projecten en niet aan individuele financiële ondersteuning van mensen;

8. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Artikel 5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 6 Subsidieplafond

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het subsidiebedrag is beperkt. Indien dit subsidieplafond is bereikt, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Armoede West Maas en Waal 2023”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De “beleidsregel Armoede 2020” en de “Beleidsregel Armoede 2022’ komen met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos