Regeling vervallen per 01-01-2024

Sport(- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Sport(- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.70471/231750

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Sport(- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Gemeente West Maas en Waal vindt dat kinderen van gezinnen met een laag inkomen moeten kunnen deel nemen aan sport- en beweegactiviteiten (al dan niet in competitieverband).

Bij de kosten van de Sport- en beweeg regeling valt te denken aan aantoonbare kosten van o.a.:

• Lidmaatschap van een vereniging of club die zich richt op sport en/of beweegactiviteiten;

• Kosten van attributen, kleding en schoeisel die deelname aan (al dan niet verenigings- of clubverband) sport- en/of recreatieve activiteiten mogelijk maakt;

• Kosten verbonden aan de deelname aan de sport- of beweeg activiteiten;

• Kosten van sport of beweegactiviteiten die niet in verenigingsverband worden beoefend, etc..

Artikel 2 Doelgroep

Een gezin / huishouden met

A. ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

B. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag).

C. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet.

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) en/of vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

1. Jaarlijks kunnen gezinnen / huishoudens die tot de doelgroep behoren in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal € 350,-- per ten laste komend thuiswonend schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 per kalenderjaar.

2. Het bedrag van € 350,-- per thuiswonend schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar is binnen een gezin / huishouden niet overdraagbaar.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Aan de vergoeding is de bestedingsverplichting verbonden;

5. Besteding moet plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend;

6. Op verzoek moet aanvrager de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Sport (- en beweeg)regeling West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel ‘Sport en recreatieregeling 2020’ komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos