Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 20-12-2022 t/m 06-07-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Weert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen in de openbare vergadering van 14 december 2022 de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand:

het tijdvak, dat loopt van ne dag in de kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar :

het tijdvak van de ne dag in het kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

 • b.
  • 1.

   Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  • 2.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  een attestatie de vita ten behoeve van een uitkering pensioen; geen verzekering voor bijvoorbeeld een lijfrentepolis;

 • e.

  stukken en nasporingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden opgemaakt of verricht;

 • f.

  bewijzen van onvermogen;

 • g.

  stukken, opgemaakt tot regeling van gemeentelijke belastingen;

 • h.

  raadpleging van kadastrale stukken, indien de raadpleging geschiedt ten behoeve van de rijks-, provinciale of gemeentelijke dienst of van een waterschap;

 • i.

  een collectevergunning of loterijvergunning voor zover de opbrengst bestemd is voor een charitatief doel;

 • j.

  een afvalinzamelingvergunning verstrekt aan charitatieve organisaties die zijn geregistreerd bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of organisaties die een duurzame, maatschappelijke meerwaarde tot stand brengen.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel welke hier als volledig ingelast moet worden beschouwd.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Voorlopige vordering

Indien een aanvraag voor een bouwvergunning of een wijzigingsvergunning als bedoeld in Titel 2 "Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning" van de bijbehorende tarieventabel leges wordt ingediend, en de bouwkosten op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgelegd. De voorlopige vordering wordt altijd gevolgd door een kennisgeving van het definitief gevorderde bedrag.

Artikel 8. Tijdstip verschuldigdheid en termijn van betaling

 • 1. De leges dienen gelijktijdig met de aanvraag voldaan te worden, met dien verstande dat:

 • 2. Indien de leges eerst achteraf kunnen worden vastgesteld, het verschuldigde bedrag voldaan dient te worden bij de afgifte van het gevraagde dienst, bij de verstrekking van de gevraagde inlichtingen of bij de mededeling omtrent het resultaat van het onderzoek.

 • Voor zover betreft de aanvraag of afgifte van de vergunningen, waarvoor het bedrag van de leges berekend wordt in verhouding tot een begroting van kosten, binnen één maand na dagtekening van het aan de aanvrager ter zake gezonden bericht omtrent het vast gestelde bedrag van de begroting.

 • 3. De leges verschuldigd op basis van artikel 19.3.1.1.15 (leges bouwactiviteit betreft alleen een duurzaam energieproject) dienen uiterlijk twee jaren na dagtekening van de legesnota te worden voldaan.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11. Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 12. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  Van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  Een gevolg zijn van wijzigingen van aan de gemeente door te berekenen tarieven van externe adviesorganen;

 • 3.

  Een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   Akten burgerlijke stand;

  • b.

   Hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   Hoofdstuk 4 (Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen en andere administraties);

  • e.

   Verklaring omtrent gedrag;

  • f.

   Kansspelen.

Artikel 13. Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening 2022", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 15 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 3. De NEN-normen (2580 of 2699) waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen, liggen vanaf de datum van ingang van heffing ter inzage op het stadhuis van de gemeente Weert en worden desgewenst op verzoek, gericht aan de heffingsambtenaar, kosteloos in boekvorm aan de aanvrager verstrekt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening gemeente Weert 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022,

de raadsgriffier,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

de raadsvoorzitter,

mr. R.J.H. Vlecken

Bijlage 1 Tarieventabel leges 2023 behorende bij de Legesverordening 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 
 

 
 
 

2022

2023

 

Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap

 
 

1.1.a

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

of partnerschapsregistratie

 
 
 
 • a.

  in de trouwzaal van het Stadhuis

  • 1.

   werkdagen van maandag tot en met vrijdagochtend

  • 2.

   vrijdagmiddag en vrijdagavond

  • 3.

   zaterdag

€ 420,00

€ 495,00

€ 732,00

€ 430,00

€ 507,00

€ 750,00

 

 
 
 
 • b.

  in de Paterskerk de Biest (exclusief kosten Paterskerk de Biest)

  • 1.

   werkdagen

  • 2.

   vrijdagavond

  • 3.

   zaterdag

€ 468,00

€ 525,00

€ 553,00

€ 479,00

€ 438,00

€ 566,00

 
 • c.

  in het Museum W (alléén vrijdagen)

  • 1.

   werkdagen

  • 2.

   vrijdagavond

€ 754,00

€ 951,00

€ 772,00

€ 974,00

 
 • d.

  in een “bijzonder” huis (bijvoorbeeld ziekenhuis)

€ 438,00

€ 449,00

 
 • e.

  op een zelf gekozen locatie

€ 661,00

€ 677,00

 
 
 

1.1.b

Voor de eenvoudige voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie op andere tijd of wijze dan op grond van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijkssluiting is bepaald in de trouwzaal van het Stadhuis op dinsdag- en donderdagochtend om 10.00 uur

€ 100,00

€ 100,00

 

 
 

1.1.c

Voor het annuleren, wijzigen van een vastgestelde datum van huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie worden kosten in rekening gebracht ter hoogte van

€ 111,00

€ 114,00

 

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van een getuige bij een huwelijkssluiting of registratie van partnerschap, per getuige

€ 25,05

€ 25,65

 

 
 

1.3

Het tarief ter zake van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en/of de daarbij behorende klappers, ongeacht of van het resultaat een schriftelijk stuk wordt afgegeven:

 
 
 

 
 
 
 • a.

  per enkelvoudig geval, mits bij de aanvraag de gegevens omtrent het op te sporen feit worden opgegeven

€ 10,10

€ 10,35

 
 

2022

2023

1.4

Het tarief voor het incidenteel benoemen van een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt

€ 184,25

€ 188,65

 

 
 
 

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

 
 

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van:

 
 
 

 
 
 
 • a.

  een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 39,60

€ 40,55

 
 • b.

  een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 44,20

€ 45,25

 

 
 

1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 
 
 
 

2022

2023

 

Reisdocumenten

 
 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

 
 

2.1.1

van een nationaal paspoort:

 
 

2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 77,75

2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 58,80

 

 
 

2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 77.75

2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 58,80

 

 
 

2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 
 

 
 

2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

€ 77.75

2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

€ 58,80

 
 
 
 

2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

€ 58,80

2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

€ 70,30

2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

€ 37,95

2.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon jonger of ouder dan 18 jaar

€ 32,90

€ 34,20

 

Spoedlevering reisdocumenten

 
 

2.2

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

€ 52,95

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen 

 
 
 
 

2022

2023

 

Rijbewijzen

 
 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 
 

 
 
 

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

€ 44,65

 

 
 
 

 
 

3.2

Toeslag op het aankoopbedrag van de eigen verklaring

€ 0,95

€ 0,95

 

 
 
 

Spoedlevering rijbewijs

 
 

3.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

€ 37,60

 

 
 
 

Rijbewijs geldigheidsduur korter dan 5 jaar

 
 

3.4

Indien op het moment van de aanvraag het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft verklaard dat de aanvrager op basis van een medische indicatie geschikt is voor het besturen van een motorrijtuig voor een periode van korter dan 5 jaar wordt het onder artikel 3.1.1 genoemde tarief verminderd met een bedrag van

€ 12,50

€ 12,50

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen en andere administraties

 
 
 
 

2022

2023

 

Inlichtingen

 
 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de Basisregistratie personen (BRP), of de bevolkingsregisters die tot inwerkingtreding van de BRP bij of krachtens het Besluit bevolkingsboekhouding werden bijgehouden, moet worden geraadpleegd. Ook indien een gevraagde inlichting niet leidt tot het beoogde doel, is het vastgesteld recht verschuldigd.

 
 
 
 
 
 

4.2

Het tarief bedraagt:

 
 

4.2.1

voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting:

 
 
 
 • a.

  per verstrekking, mits bij de aanvraag de gegevens omtrent het op te sporen feit worden opgegeven

€ 10,10

€ 10,35

 
 • b.

  indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn en bij samengestelde opzoekingen, per kwartier of gedeelte daarvan

De benodigde tijd voor het opzoeken van de inlichtingen wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag geschat door de behandelend ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk wordt medegedeeld aan de aanvrager onder vermelding van een begroting van het totale legesbedrag.

€ 15,70

€ 16,05

 

 
 

4.2.2

voor het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen ten aanzien van niet met naam of adres aangeduide personen of groepen van personen vermeerderd met een bedrag van € 0,10 per persoon met een minimum van € 26,00.en een maximum van € 1.350.

€ 254,25

€ 260,35

 

 
 

4.3

Het tarief ter zake van een uittreksel uit de Basisregistratie personen bedraagt met gegevens van:

 
 
 

 
 
 
 • a.

  één persoon

€ 14,30

€ 14,65

 
 • b.

  een aanvraag tot afgifte van een verklaring van woonplaats of nationaliteit

€ 14,30

€ 14,65

 
 • c.

  meerdere personen, wonende op hetzelfde adres of deel uitmakende van één gezin

€ 14,30

€ 14,65

 
 • d.

  indien de onder a, b en c genoemde aanvragen middels internet (DigID) plaatsvinden

€ 10,50

€ 10,75

 

 
 

4.4

Het tarief voor een meertalig modelformulier dat wordt aangehecht aan een BRP uittreksel, bijvoorbeeld betreffende de woon- en of verblijfsplaats op grond van de Europese Verordening nr. 2016/1191

€ 14,30

€ 14,65

 

Hoofdstuk 5

vervallen in verband met inwerkingtreding AVG

 
 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet open overheid

 
 
 
 

2022

2023

6

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van de Wet open overheid wordt een vergoeding in rekening gebracht.

De tarieven bedragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek op grond van de Wet open overheid

 
 
 

 
 

6.1

Minder dan 6 kopieën

Gratis

Gratis

6.2

Voor 6 tot 13 kopieën

€ 6,00

€ 6,15

6.3

Voor 14 of meer kopieën, per kopie

€ 0,55

€ 0,56

6.4

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van de Wet open overheid wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Het tarief bedraagt per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

 
 
 

€ 2,80

€ 2,85

 

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

 
 
 
 

2022

2023

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

 
 

7.2

 • a.

  tot afgifte van een attestatie de vita voor gebruik binnen Nederland

€ 14,30

€ 14,65

 
 • b.

  voor gebruik van een attestatie de vita in het buitenland wordt een internationaal model verstrekt tegen het landelijk vastgesteld tarief

 
 
 
 • c.

  tot een verklaring in het bijzonder belang van een persoon, een en ander voor zover niet uitdrukkelijk een ander tarief in deze tabel is genoemd, bijvoorbeeld internationaal uittreksel BRP

€ 14,30

€ 14,65

 
 • d.

  indien de aanvraag zoals genoemd onder 7.2.a en 7.2.c middels internet (DigiD) plaatsvindt

€ 10,65

€ 10,90

 

 
 

7.3

Het tarief voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst bedraagt

€ 8,45

€ 8,65

 

 
 

7.4

Het tarief voor legalisatie van handtekening voor iedere gelegaliseerde handtekening bedraagt

€ 6,50

€ 8,50

 

 
 

7.5

Het tarief voor Verstrekking van een Internationaal Bewijs van Inenting tegen gele koorts (“gele boekje”) bedraagt

€ 4,20

€ 4,30

 

 
 

7.6

Het tarief tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag bedraagt (VOG)

€ 41,35

€ 41,35

 

 
 

7.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek tot optie en/of naturalisatie zoals bedoeld in artikel 6 en/of artikel 7 en 8 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, is gelijk aan het tarief dat is bepaald in het Besluit optie en naturalisatiegelden 2002 (Besluit 17 juni 2002, Stb. 2000, 618).

 
 

 

Hoofdstuk 8

Bestuursstukken

 
 
 
 

2022

2023

 

Verordeningen, tarieventabellen en beleidsregels

 
 
 

 
 

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 

 
 
 

Een verordening, tarieventabel of beleidsregel niet met name genoemd, per bladzijde A4 of gedeelte daarvan

 
 
 

 
 
 
 • a.

  voor een eerste bladzijde

€ 3,40

€ 3,50

 
 • b.

  voor elke volgende bladzijde

€ 0,55

€ 0,65

 

Hoofdstuk 9

Vastgoedinformatie

 
 
 
 

2022

2023

 

Inlichtingen kadastrale administratie

 
 

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

9.1.1

 • a.

  tot het verstrekken van inlichtingen uit en / of het verlenen van inzage in de kadastrale administratie, en plannen van het kadaster (inclusief een afdruk uit de geautomatiseerde kadastrale registratie), per 10 minuten of een gedeelte daarvan

€ 13,80

€ 14,15

 
 • b.

  tot het verstrekken van inlichtingen aan de hand van luchtfoto’s en / of het maken van kopieën van luchtfoto's, per 10 minuten of een gedeelte daarvan

€ 13,80

€ 14,15

 

De benodigde tijd voor het opzoeken van de hierboven genoemde inlichtingen wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag geschat door de behandelend ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk wordt medegedeeld aan de aanvrager onder vermelding van een begroting van het totale legesbedrag.

 
 
 

 
 
 

Bestemmingsplan

 
 

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

9.2.1

 • a.

  ter verkrijging van een kopie, een afschrift of uittreksel uit een bestemmingsplan, een exemplaar van de toelichting op een bestemmingsplan, onteigeningsplan, ontruimingsplan of bouwplan, per kopie A4-formaat of gedeelte daarvan

€ 1,75

€ 1,80

 
 • met een minimum van

€ 6,95

€ 7,10

 

 
 
 
 • een afschrift of uittreksel, per kopie (zwart wit) groter dan het A4 formaat

€ 7,95

€ 8,15

 
 • per kopie (in kleur) op A4 formaat of groter

€ 18,00

€ 18,45

 
 
 
 
 
 • b.

  ter verkrijging van een kopie van (beleid)nota´s, voorbereidingsbesluiten, ((voor) ontwerp) bestemmingsplannen welke ter inzage zijn gelegd doch nog niet zijn vastgesteld, per kopie op A4 formaat

€ 0,75

€ 0,80

 • met een minimum van

€ 6,95

€ 7,10

 • een afschrift of uittreksel, per kopie (zwart wit) groter dan het A4 formaat

€ 7,95

8,15

 • per kopie (in kleur) op A4 formaat of groter

€ 18,00

€ 18,45

9.2.2

tot het aanbrengen van bijzondere aantekeningen op een bestemmingsplan

€ 6,95

€7,10

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 
 
 

2022

2023

10.1

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

 
 

10.1.1

het laten verrichten van onderzoek in het archief, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan

De benodigde tijd voor een nasporing van in het gemeentearchief berustende stukken wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag geschat door de behandelend ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk wordt medegedeeld aan de aanvrager onder vermelding van een begroting van het totale legesbedrag.

€ 20,50

€ 21,00

 
 
 
 

10.1.2

het verkrijgen van een fotokopie, een readerprinterkopie of een computeruitdraai van de bij de gemeente berustende bescheiden per kopie of computeruitdraai

€ 0,75

€ 0,80

 

 
 

10.1.3

uitlening van archiefbescheiden, per uitlening te vermeerderen met de aan die uitlening vooraf van gemeentewege aan de aanvrager op te geven verzendkosten

€ 26,00

€ 26,60

 

 
 

10.1.4

het verkrijgen van een afdruk van een bouwtekening op groter formaat dan A3 per afdruk

€ 9,10

€ 9,30

10.1.5

uitlening van dia's, per dia, na storting van een afgesproken waarborgsom

€ 4,70

€ 4,80

 

 
 

10.1.6

uitlening van een videoband, een dvd of een diaserie, na storting van een afgesproken waarborgsom

€ 17,25

€ 17,65

 

 
 

10.1.7

het ter beschikking stellen van en het mogen gebruiken van bescheiden, waarvan het reproductierecht toekomt aan de gemeente, voor zover het gebruik bestemd is voor commerciële publicaties per afbeelding

€ 22,80

€ 23,35

 

 
 

10.1.8

het verkrijgen van een scan van een document per afbeelding

€ 4,00

€ 4,10

 

Hoofdstuk 11

Leegstandwet

 
 
 
 

2022

2023

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

 
 

11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 56,00

€ 57,35

 

 
 

11.3

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 56,00

€ 57,35

Hoofdstuk 12

Vervallen

Hoofdstuk 13

Vervallen

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

 
 
 
 

2022

2023

 

Verkeer en vervoer

 
 

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 

 
 

15.1.1

een ontheffing van de Wegenverkeerswet:

 
 
 

 
 
 
 • a.

  voor het houden van wedstrijden op de weg, als bedoeld in artikel 10 Wegenverkeerswet

€ 72,00

€ 73,75

 
 • b.

  van het verbod om te rijden met een voertuig, waarvan de breedte, lengte of hoogte (de lading meegerekend) de daarvoor vastgestelde maten overschrijden als bedoeld in artikel 71 Wegenverkeerswet

€ 72,00

€ 73,75

 
 
 
 

15.2.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 
 
 
 • -

  indien het de eerste aanvraag betreft

€ 199,00

€ 255,00

 
 • -

  indien het een volgende aanvraag/herkeuring betref

€ 31,50

€ 32,25

 

 
 

15.2.2

een gehandicaptenparkeerplaats aangegeven middels een besluit volgens artikel 12 Wegenverkeerswet

€ 259,00

€ 265,20

 

 
 

15.3

 • a.

  een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 87 RVV 1990 van maximaal 14 dagen

€ 35,50

€ 36,35

 
 • b.

  een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 87 RVV 1990 van maximaal 2 jaar t.b.v. het berijden van het promenadegebied met een vrachtwagen

€ 72,00

€ 73,75

 
 • c.

  een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 87 RVV 1990 van maximaal 5 jaar t.b.v. het berijden van het promenadegebied voor bewoners en/of ondernemers in het promenadegebied met of zonder stalling

€ 72,00

€ 73,75

 
 • d.

  een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 87 RVV 1990 t.b.v. het gebruik maken van het promenadegebied met een fiets door gehandicapten voor een periode van maximaal vijf jaar per aangevraagd jaar

€ 16,20

€ 16,60

 

 
 
 

Verkeersregelaars

 
 

15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

 
 

15.4.1

een aanstellingsbesluit t.b.v. activiteit verkeersregelaars voor een evenement als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

€ 71,00

€ 72,70

 

 
 
 

Parkeren grote voertuigen

 
 

15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 
 

 
 

15.5.1

een ontheffing voor één jaar voor het parkeren van een groot voertuig op een door het college aangewezen plaats op de weg in de gemeente Weert

€ 72,00

€ 73,75

15.5.2

toegang voor één jaar voor een afgesloten parkeerterrein van de gemeente Weert waarop met een groot voertuig geparkeerd mag worden

€ 144,00

€ 147,00

 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatiewet

 
 
 
 

2022

2023

16.1

Reikwijdte en begripsbepaling:

 
 
 

 
 

16.1.1.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen.

 
 
 

 
 

16.1.2.

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen infrastructuur aanwezig is.

 
 
 

 
 
 

Verkrijgen instemmingsbesluit

 
 

16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 

 
 

16.2.1.

Een aanvraag in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

€ 355,00

€ 363,50

 

 
 

16.2.1.1

Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 16.2.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,95

€ 2,00

 

 
 

16.2.1.2

Indien de onder 16.2.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als bedoeld in 16.1.2, wordt het onder 16.2.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,45

€ 1,50

 

Hoofdstuk 17

Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
 
 

2022

2023

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk uiting (b.v. reclame/sandwichbord) als bedoeld in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Weert, aan of boven de weg anders dan de overeenkomstig de bestemming van de weg

€ 72,00

€ 73,75

 

 
 
 

Optochten en vergunningen

 
 

17.2

Vervallen

 
 
 

Verkoopvergunning consumentenvuurwerk

 
 

17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 

 
 

17.3.1

een verkoopvergunning voor consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 210,00

€ 215,05

 

 
 
 

Standplaatsen

 
 

17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 en 5:18a van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 72,00

€ 73,75

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 
 
 
 

2022

2023

 

Diversen

 
 

18.1

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 
 
 

18.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 72,00

€ 73,75

 
 
 
 

18.1.2

een dienst op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per kwartier:

€ 72,00

€ 73,75

 

De benodigde tijd voor een bovengenoemde dienst wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag geschat door de behandelend ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk wordt medegedeeld aan de aanvrager onder vermelding van een begroting van het totale legesbedrag.

 
 
 

Afschriften, doorslagen en fotokopieën van stukken

 
 

18.2

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 
 
 

18.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover hiervoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina op papier:

 
 
 

Zwart-wit:

 
 
 
 • a.

  tot en met formaat A-4:

€ 0,55

€ 0,60

 
 • b.

  tot en met formaat A-3:

€ 0,85

€ 0,90

 
 • c.

  tot en met formaat A-2:

€ 1,45

€ 1,50

 
 • d.

  tot en met formaat A-1:

€ 2,65

€ 2,70

 
 • e.

  tot en met formaat A-0:

€ 5,10

€ 5,20

 
 • f.

  groter dan formaat A-0:

€ 5,95

€ 6,10

 
 
 
 
 

In kleur:

 
 
 
 • g.

  tot en met formaat A-4:

€ 0,90

€ 0,95

 
 • h.

  tot en met formaat A-3:

€ 1,55

€ 1,60

 
 • i.

  tot en met formaat A-2:

€ 2,75

€ 2,80

 
 • j.

  tot en met formaat A-1:

€ 5,25

€ 5,40

 
 • k.

  tot en met formaat A-0:

€ 10,25

€ 10,50

 
 • l.

  groter dan formaat A-0:

€ 12,05

€ 12,30

 

 
 

18.2.2

een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een regeling, gemeentelijke nota of ander soortgelijk document:

€ 4,40

€ 4,50

 

 
 

18.2.3

een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een ander wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina:

€ 0,85

€ 0,90

 

Met een minimum van € 6,00 per aanvraag

 
 
 

 
 
 

Digitaal bouwarchief

 
 

18.3

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken bestanden uit het digitaal bouwarchief, per opgevraagd adres

€ 16,05

€ 16,45

 

 
 
 

Spoedlevering documenten digitaal bouwarchief

 
 

18.3.1

Het tarief als genoemd in artikel 18.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 16,05

€ 16,45

 

 
 
 

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

 
 

18.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot een ontheffing gevaarlijke stoffen voor maximaal één jaar als bedoeld in artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 
 
 
 • a.

  voor 1 afleveradres

€ 70,00

€ 71,70

 
 • b.

  voor het tweede en volgend afleveradres, per afleveradres

€ 13,50

€ 13,80

 

 
 
 

Particuliere begraafplaats

 
 

18.5

Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een stuk grond door de gemeenteraad tot bijzondere particuliere begraafplaats als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging

€ 381,00

€ 390,15

 

 
 

18.6

Het tarief bedraagt voor het geven van toestemming door het college van B en W voor het in gebruik nemen van de bijzondere particuliere begraafplaats of van een deel daarvan als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging

€ 70,00

€ 71,70

 

 
 
 

Parkeerpas

 
 

18.7

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verstrekken van een nieuwe parkeerpas in geval van verlies of diefstal

€ 25,00 

€ 26,00 

 

 
 
 

Parkeervignet

 
 

18.8

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken of zone op een parkeervergunning of –abonnement

€ 7,20

€ 7,50

 

 
 

18.9

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verstrekken van een nieuwe parkeervergunning of – abonnement in geval van verlies of diefstal

€ 7,20

€ 7,50

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2022

2023

 

 
 

19.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 
 
 
 

19.1.1

Gebruiksfunctie: 

Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruiks-eenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012.

 
 

19.1.2

Gebruiksoppervlakte:

Gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m²) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580.

 
 
 

 
 

19.1.3

Vooroverleg:

Een vooroverleg is een verzoek tot advisering inzake één of meerdere deelaspecten van een voorgenomen project, middels het vastgestelde formulier en daarmee als zodanig erkend door de gemeente.

 
 
 

 
 

19.1.4

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 
 
 

 
 

19.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 

 
 

19.1.6

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 

 
 

19.1.7

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het Normblad NEN 2699, uitgave 2018, of zoals dit normblad laatstelijk is gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 
 
 

 
 

19.1.8

Duurzaam energieproject:

Onder een duurzaam energieproject wordt verstaan één van de onderstaande maatregelen:

 • -

  Bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen;

 • -

  Bouw van één of meer windturbines;

 • -

  Aanleg van een verzwaard elektriciteitsnet bij bestaande bouw;

 • -

  Aanleg van een warmtenet bij bestaande bouw.

 
 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

 
 
 
 

2022

2023

19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het houden van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 • -

  indien de bouwkosten minder of gelijk zijn dan € 2.500,00

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 2.500,00 maar minder of gelijk zijn dan €10.000,00

 • -

  indien de bouwkosten meer zijn dan € 10.000,00

€ 107,50

€ 160,20

€ 427,90

€ 110,10

€ 164,05

€ 438,15

 

 
 

19.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een principe uitspraak of een voorgenomen project met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo vergunbaar is

€ 1.226,95

€ 1.256,40

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 
 
 

2022

2023

19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

 
 
 

Een aanvraag als hiervoor bedoeld is in behandeling genomen in de zin van deze verordening op het moment van versturen van een bevestiging van ontvangst van de aanvraag, in welke vorm dan ook.

 
 
 

 
 
 

Heffingsgrondslag:

 
 
 

Dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 
 
 
 • a.

  gebruiksoppervlakte m2 per gebruiksfunctie waarop de aanvraag betrekking heeft, als omschreven onder 19.1 van deze tarieventabel;

 
 
 
 • b.

  vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel;

 
 
 
 • c.

  overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 
 
 

 
 

19.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

19.3.1.1.1

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties zoals vermeld in het Bouwbesluit 2012:

 • -

  bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport;

 • -

  gezondheidsfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling;

 • -

  logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen

 • -

  onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 

19.3.1.1.1.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.1.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 38,00

€ 38,90

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 200 m².

 
 

2022

2023

19.3.1.1.1.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 200 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 7.185.00

€ 7.350,00

vermeerderd met

€ 33,20

€ 34,00

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² tot en met 500 m².

 
 
 
 

19.3.1.1.1.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m², bedraagt het tarief:

€ 16.995,00

€ 17.550,00

vermeerderd met

€ 31,20

€ 31,95

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 501 m² tot en met 2.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.1.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2.000 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 63.765,00

€ 65.475,00

vermeerderd met

€ 29,40

€ 30,10

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² tot en met 10.000 m².

 
 
 
 

19.3.1.1.1.7

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m², bedraagt het tarief:

€299.013,00

€ 306.275,00

vermeerderd met

€ 1,25

€ 1,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m².

 
 
 
 

19.3.1.1.2.

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 • -

  ­ kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie

 • -

  ­ winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 
 
 
 

19.3.1.1.2.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.2.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 34,75

€ 35,60

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 2.000 m².

 

 
 

19.3.1.1.2.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2.000 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€69.104,00

€70.836,00

vermeerderd met

€ 25,35

€ 25,95

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² tot en met 10.000 m².

 

 
 

19.3.1.1.2.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 271.904,00

€ 278.436,00

vermeerderd met

€ 1,25

€ 1,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m².

 

 
 

19.3.1.1.3

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:­

 • -

  woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen

 • -

  ­ overige gebruiksfunctie niet zijnde een overkapping bij een woonfunctie, bij een industriefunctie (agrarisch t.b.v. dierenverblijven) of bij een industriefunctie (niet-agrarisch)

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

 
 

19.3.1.1.3.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.3.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 33,00

€ 33,80

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 200 m².

 

 
 

19.3.1.1.3.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 200 m² tot en met 1.500 m², bedraagt het tarief:

€ 6.271,00

€ 6.432,00

vermeerderd met

€ 30,15

€ 30,85

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² tot en met 1.500 m².

 

 
 

19.3.1.1.3.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 1.500 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€45.490,00

€46.537,00

vermeerderd met

€ 28,90

€ 29,60

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 1.500 m² tot en met 10.000 m².

 

 
 

19.3.1.1.3.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m², bedraagt het tarief:

€291.130,00

€298.137,00

vermeerderd met

€ 1,25

€ 1,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m².

 

 
 

19.3.1.1.4.

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 • -

  ­ overige gebruiksfunctie zijnde een overkapping bij een woonfunctie;

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

 
 

19.3.1.1.4.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

19.3.1.1.4.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 10,90

€ 11,15

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m².

 

 
 

19.3.1.1.5

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 • -

  ­ industriefunctie (agrarische dierenverblijven);

 • -

  ­ overige gebruiksfunctie zijnde een overkapping bij een industriefunctie (agrarische dierenverblijven)

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 
 
 
 

19.3.1.1.5.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.5.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 13,95

€ 14,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 200 m²

 

 
 

19.3.1.1.5.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 200 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 2.850,00

€ 2.922,00

vermeerderd met

€ 10,15

€ 10,40

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² tot en met 500 m²

 

 
 

19.3.1.1.5.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m², bedraagt het tarief:

€ 5.890,00

€ 6.042,00

vermeerderd met

€ 8,85

€ 9,06

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.5.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2.000 m² tot en met 3.000 m², bedraagt het tarief:

vermeerderd met

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² tot en met 3.000 m²

€ 19.200,00

€ 7,35

€ 19.632,00

€ 7,50

 

 
 

19.3.1.1.5.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 3.000 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 26.550,00

€ 27.132,00

vermeerderd met

€ 2,60

€ 2,65

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 3.000 m² tot en met 10.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.5.7

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 44.650,00

€ 45.682,00

vermeerderd met

€ 1,25

€ 1,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.6

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:­

 • -

  industriefunctie;

 • -

  ­ overige gebruiksfunctie zijnde een overkapping bij een industriefunctie;

 • -

  ­ sportfunctie;

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

 
 

19.3.1.1.6.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m² tot en met 20 m²,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.6.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 16,75

€ 17,15

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 200 m²

 

 
 

19.3.1.1.6.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 200 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

€ 3.350,00

€ 3.435,00

vermeerderd met

€ 15,70

€ 16,10

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² tot en met 500 m²

 

 
 

19.3.1.1.6.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m², bedraagt het tarief:

€ 8.066,00

€ 8.265,00

vermeerderd met

€ 14,45

€ 14,80

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.6.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2.000 m² tot en met 3.000 m², bedraagt het tarief:

€ 29.740,00

€ 30.465,00

vermeerderd met

€ 12,40

€ 12,70

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² tot en met 3.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.6.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 3.000 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 42.160,00

€ 43.165,00

vermeerderd met

€ 10,15

€ 10,40

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 3.000 m² tot en met 10.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.6.7

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m², bedraagt het tarief:

€113.140,00

€ 115.965,00

vermeerderd met

€ 1,25

€ 1,30

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.7

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 • -

  ­ industriefunctie (glastuinbouw)

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 
 
 
 

19.3.1.1.7.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 0 m2 tot en met 20 m2,

€ 17,00

€ 17,40

met een minimum van

€ 340,00

€ 348,00

 

 
 

19.3.1.1.7.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 20 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

€ 340,00

€ 348,00

vermeerderd met

€ 1,00

€ 1,00

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 20 m² tot en met 10.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.7.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10.000 m² tot en met 30.000 m², bedraagt het tarief:

€ 10.460,00

€ 10.328,00

vermeerderd met

€ 0,50

€ 0,50

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 30.000 m²

 

 
 

19.3.1.1.7.4

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 30.000 m², bedraagt het tarief:

€ 20.600,00

€ 20.328,00

vermeerderd met

€ 0,25

€ 0,25

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte meer dan 10.000 m² tot en met 30.000 m²

 

Bouwkosten

 
 

19.3.1.1.8

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit die niet genoemd is in de artikelen 19.3.1.1.1 tot en met 19.3.1.1.7.4, alsmede voor een bouwwerk geen gebouw zijnde, voor het veranderen of verbouwen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding daarvan (bijvoorbeeld interne verbouwing) en voor gevelwijzigingen, wordt een tarief berekend aan de hand van de in 19.1.7 omschreven bouwkosten van:

 
 
 

 
 
 

 
 

19.3.1.1.8.a

€ 1.000.000,00 of minder een tarief van:

3,5% van de bouwkosten, met een minimum van

€ 340,00

€ 350,00

 
 
 
 

19.3.1.1.8.b

meer dan € 1.000.000,00, doch niet meer bedragen dan € 10.000.000,00, een tarief van vermeerderd met 2,75% van de bouwkosten meer dan € 1.000.000,00

€ 33.970,00

€ 35.0000,00

 

 
 

19.3.1.1.8.c

meer dan € 10.000.000,00 een tarief van vermeerderd met 0,73% van de bouwkosten boven € 10.000.000,00

€275.810,00

€282.500,00

 

 
 
 

 
 

19.3.1.1.9

Bouwactiviteit betreft alleen een reclame-uiting zijnde een gevelreclame, een vlaggenmast of een banier

Wanneer de bouwactiviteit alleen betreft het plaatsen, aanbrengen of veranderen van een reclame-uiting zijnde een gevelreclame(s), een vlaggenmast(en) of en banier(s) bedraagt het tarief

€ 181,50

€ 186,00

 

 
 

19.3.1.1.10

Bouwactiviteit betreft alleen een balustrade ten behoeve van een dakterras

Wanneer de bouwactiviteit alleen betreft het plaatsen van een balustrade ten behoeve van een dakterras bedraagt het tarief

€ 181,50

€ 186,00

 

 
 

19.3.1.1.11

Bouwactiviteit betreft alleen het gewijzigd invullen van bestaande gevelopeningen

Wanneer de bouwactiviteit alleen betreft het gewijzigd invullen van bestaande gevelopeningen, waarbij de gevelopeningen zelf niet veranderd worden en een beoordeling of dit voldoet aan redelijke eisen van welstand niet van toepassing is, bedraagt het tarief

€ 181,50

€ 186,00

19.3.1.1.12

Leges o.g.v. gebruiksoppervlakte en bouwkosten

Indien bij een bouwactiviteit de leges berekend moeten worden op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 19.3.1.1.1 tot en met 19.3.1.1.7.4) en op grond van de bouwkosten (artikel 19.3.1.1.8 tot en met 19.3.1.1.8.c), wordt het totaal bedrag aan leges verminderd met:

€ 336,65

€ 344,75

 

 
 

19.3.1.1.13

Leges berekening bij meer dan één gebruiksfunctie

Indien een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent,

is voor de tweede en volgende gebruiksfunctie het genoemde minimale bedrag per gebruiksfunctie niet van toepassing. Tenzij het totaal aan bouwleges welke berekend zijn op grond van de gebruiksoppervlakte (artikel 19.3.1.1.1 tot en met 19.3.1.1.7.4) minder is dan € 332,00 dan is het tarief

€ 336,65

€ 344,75

 

 
 

19.3.1.1.14

Bouwactiviteit met instandhoudingstermijn

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn geldt

 
 
 
 • -

  voor een woonunit/woning per woonunit/woning een tarief van

€ 340,00

€ 350,00

 
 • -

  voor overige bouwwerken met bouwkosten van

 
 
 

€ 1.000.000,00 of minder een tarief van:

3,5% van de bouwkosten, met een minimum van

€ 340,00

€ 350,00

 

meer dan € 1.000.000,00, doch niet meer bedragen dan € 10.000.000,00 een tarief van vermeerderd met 2,75% van de bouwkosten boven de € 1.000.000,00

€ 33.970,00

€ 35.0000,00

 

 
 
 

meer dan € 10.000.000,00 een tarief van vermeerderd met 0,73% van de bouwkosten boven € 10.000.000,00

€275.800,00

€282.500,00

 

 
 

19.3.1.1.15

Wanneer de bouwactiviteit alleen betreft het bouwen van een bouwwerk of het plaatsen van een installatie voor een duurzaam energieproject en waarbij deze aanvraag is ingediend door een aanvrager en exploitant zonder een bedrijfs- of beroepsmatig winstoogmerk, wordt een tarief berekend aan de hand van de in artikel 19.1.7 omschreven bouwkosten.

 
 
 

 
 

19.3.1.1.15.a

€ 5.000.000,00 of minder een tarief van:

2,12% van de bouwkosten, met een minimum van

€ 330,00

€ 338,00

 

 
 

19.3.1.1.15.b

meer dan € 5.000.000,00, doch niet meer bedragen dan € 10.000.000,00 een tarief van vermeerderd met 1,05% van de bouwkosten boven de €5.000.000,00

€ 103.935,00

€ 106.000,00

 

 
 

19.3.1.1.15 c

meer dan € 10.000.000,00 een tarief van

vermeerderd met 0,52% van de bouwkosten boven € 10.000.000,00

€155,650,00

€158.500,00

 

 
 
 

Beoordeling redelijke eisen welstand

 
 

19.3.1.2

Vervallen

 
 
 

 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

19.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 19.3.1.1 t/m 19.3.1.1.12 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit verhoogd met:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges,

met een maximum van € 10.000.

50%

50%

19.3.2

Activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

 
 

19.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 162,25

€ 166,15

 

 
 

19.3.2.2

Indien de aanvraag van een vergunning als bedoeld in onderdeel 19.3.2.1 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, dan wel in afwijking van de verleende vergunning, worden de onder 19.3.2.1 genoemde leges verhoogd met

50%

50%

 

 
 

19.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 19.3.1:

 
 
 

 
 
 

 
 

19.3.3.1

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking)

m.u.v. carports welke worden geplaatst tot maximaal

1,50 meter vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens

€ 485,00

€ 497,00

 

 
 

19.3.3.2

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijkingen) m.u.v. carports welke worden geplaatst tot maximaal 1,50 meter vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens

€ 485,00

€ 497,00

 

 
 

19.3.3.3

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan, inpassingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking)

€ 6.387,00

€ 6.540,00

 

 
 

19.3.3.4

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

€ 485,00

€ 497,00

 

 
 

19.3.3.5

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken

€ 485,00

€ 497,00

 

 
 

19.3.3.6

Indien de aanvraag van een vergunning als bedoeld in onderdeel 19.3.3 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, dan wel in afwijking van de verleende vergunning, worden de onder 19.3.3.1 tot en met 19.3.3.5 genoemde leges verhoogd met

50%

50%

 

 
 

19.3.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het tarief is volgens het bepaalde in de onderdelen 19.3.1 het minimum of het enige tarief, dan bedraagt het tarief 25% van het onder 19.3.3.1, 19.3.3.2, 19.3.3.4, 19.3.3.5 genoemde tarief.

 
 
 

 
 

19.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

 
 

19.3.4.1

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking)

m.u.v. carports welke worden geplaatst tot maximaal 1,50 meter vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens

€ 485,00

€ 497,00

 

 
 

19.3.4.2

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijkingen) m.u.v. carports welke worden geplaatst tot maximaal 1,50 meter vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens

€ 485,00

€ 497,00

19.3.4.3

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 6.387,00

€ 6.540,00

 

 
 

19.3.4.4

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 485,00

€ 497,00

19.3.4.5

Indien de aanvraag van een vergunning als bedoeld in onderdeel 19.3.4 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, dan wel in afwijking van de verleende vergunning, worden de onder 19.3.4.1 tot en met 19.3.4.4 genoemde leges verhoogd met

50%

50%

 

 
 

19.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

 
 

19.3.5.1

Voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 • a.

  hotel, pension e.d.

 • b.

  scoutinggebouw e.d.

 • c.

  overig

€ 757,50

€ 380,00

€ 380,00

€ 775,70

€ 389,00

€ 389,00

19.3.5.2

Voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 • a.

  gevangenissen

 • b.

  klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

 • c.

  ziekenhuis

 • d.

  verzorgingscentra

 • e.

  overig

€ 757,50

€ 380,00

€ 1.325,00

€ 1.325,00

€ 380,00

€ 775,70

€ 389,00

€ 1.357,00

€ 1.357,00

€ 389,00

19.3.5.3

Voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 
 

 • a.

  kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kinderopvang (buitenschools)

 • b.

  school (basisschool)

 • c.

  overig

€ 380,00

€ 757,50

€ 380,00

€ 389,00

€ 775,70

€ 389,00

 

 
 

19.3.5.4

Voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

€ 380,00

€ 389,00

 

 
 

19.3.5.5

Het wijzigen of uitbreiden van een vergunning

 
 
 

Bij het wijzigen of het uitbreiden van een verleende vergunning op grond van onderdeel 19.3.5 worden naast het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag de volgende tarieven gehanteerd:

 
 
 

 
 

19.3.5.5.1

Bij een bouwkundige wijziging van een object, wordt gekeken naar de grote van het oppervlak waar de wijziging betrekking op heeft. Het legestarief dat hiervoor berekend wordt is een percentage van het legestarief voor de categorie van het object na wijziging.

Legestarief = (gewijzigd oppervlak:oppervlak waar reeds vergunning voor verleend is) X legestarief van de categorie.

 
 
 

 
 

19.3.5.5.2

Bij een wijziging van het aantal personen die van een object gebruik maken, wordt een percentage van het legestarief voor de categorie waartoe het object na wijziging behoort berekend.

Legestarief = (gewijzigd aantal personen / aantal personen waar reeds vergunning voor verleend is) X legestarief van de categorie.

 
 
 

 
 

19.3.5.5.3

Indien een object zowel bouwkundig als qua aantal personen wijzigt, wordt het hoogste legestarief van 19.3.5.5.1 en 19.3.5.5.2 gehanteerd.

 
 
 

 
 

19.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

19.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 373,00

€ 382,00

 

 
 

19.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo waarvoor op grond van een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 373,00

€ 382,00

 

 
 

19.3.6.3.

De in 19.3.6.1 en 19.3.6.2 genoemde tarieven zijn niet van toepassing als 19.3.1.1.9 van toepassing is.

 
 
 

 
 
 

Sloopactiviteiten

 
 

19.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 373,00

€ 382,00

 

 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 
 

19.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo en waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 61,00

€ 62,50

 

 
 
 

Uitweg/inrit

 
 

19.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 61,00

€ 62,50

19.3.10

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 61,00

€ 62,50

 
 
 
 

19.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

19.3.11.1

Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 • a.

  voor een periode langer dan 1 maand

 • b.

  voor een periode korter dan 1 maand

€ 142,00

€ 35,50

€ 145,40

€ 36,35

 
 
 
 

19.3.11.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 
 
 
 • a.

  voor een periode langer dan 1 maand

 • b.

  voor een periode korter dan 1 maand

€ 142,00

€ 35,50

€ 145,40

€ 36,35

19.3.12

Vervallen

 
 
 

 
 

19.3.13

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten)

 
 
 

 
 

19.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit Omgevingsrecht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 475,00

€ 486,00

19.3.13.2

Vervallen

 
 

19.3.14

Vervallen

 
 
 

 
 

19.3.15

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 
 

 
 

19.3.15.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 475,00

€ 486,00

 

 
 

19.3.15.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 475,00

€ 486,00

 

 
 

19.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

 
 

19.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 
 

 
 

19.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 

 
 

19.3.17

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 
 

 
 

19.3.17.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport voor

 • a.

  één woning

 • b.

  meerdere woningen of een ander gebouw

€ 270,00

€ 715,00

€ 276,00

€ 732,00

 

 
 

19.3.17.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport voor

 • a.

  één woning

 • b.

  meerdere woningen of een ander gebouw

€ 270,00

€ 715,00

€ 276,00

€ 732,00

 

 
 

19.3.18

Advies

 
 

19.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 475,00

€ 486,00

 

 
 

19.3.18.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, voor het advies van de Commissie m.e.r. adviestrajecten, indien deze een advies moet uitbrengen: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot h et verlenen van een omgevingsvergunning

aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, het tarief dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Commissie m.e.r.

 
 

19.3.18.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 19.3.18.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

19.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 
 

 
 

19.3.19.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 475,00

€ 486,00

 

 
 

19.3.19.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 475,00

€ 486,00

 

 
 

19.3.19.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 19.3.19.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de

begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 
 
 

2022

2023

19.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 
 

 
 

19.4.2

Vervallen

 
 
 

 
 

19.4.2.1

Vervallen

 
 
 

 
 

19.4.2.2

Vervallen

 
 
 

 
 

19.4.2.3

19.4.3

Vervallen

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het

Kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voorvloeien uit de onderdelen 19.3.1, verlaagd met:

20%

20%

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 
 
 

2022

2023

19.5.1

Geen teruggaaf legesdeel

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 19.3.18 en 19.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 

 
 

19.5.2

Weigeren van aanvraag omgevingsvergunning

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

25%

 

 
 

19.5.3

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag omgevings-vergunning

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet ontvankelijk wordt verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Het maximale in rekening te brengen berekend bedrag bedraagt

50%

€ 6.640,00

50%

€ 6.800,00

 

Hoofdstuk 6

Intrekking

 
 
 
 

2022

2023

19.6.1

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

19.6.1.1

Indien de gemeente een verleende reguliere, uitgebreide of tweede fase omgevingsvergunning, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende

activiteit verschuldigde leges.

25%

25%

19.6.1.2

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning eerste fase intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende

activiteit verschuldigde leges.

25%

25%

19.6.2

Intrekking aanvraag vergunning

 
 

19.6.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning die bestaat uit in hoofdstuk 3 genoemde activiteiten, door de aanvrager wordt ingetrokken terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de in dat hoofdstuk voor de betreffende

activiteit verschuldigde leges.

50%

50%

 
 
 
 

19.6.2.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bestuursorgaan wordt de heffing van het in eerste aanleg berekende bedrag onder artikel 19.6.2.1 achterwege gelaten.

---

---

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 
 
 

2022

2023

19.7

Voor een aanvraag tot wijziging van een reeds verleende omgevingsvergunning zijn de tarieven van toepassing zoals aangegeven in hoofdstuk 3 met uitzondering van de verleende omgevingsvergunning genoemd onder punt 19.3.5

---

---

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 
 
 

2022

2023

19.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.405,00

€ 6.559,00

 
 
 
 

19.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen of uit te werken met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a en b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.405,00

€ 6.559,00

 
 
 
 

19.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek met betrekking tot een aanvraag als bedoeld onder 19.8.1 en 19.8.2

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het legesbedrag van een formele aanvraag met betrekking tot dezelfde aangelegenheid als waarop het principeverzoek had.

€ 1.227,00

€ 1.256,00

 
 
 
 

19.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wanneer de ontwikkeling kan worden meegenomen in het kader van een reguliere herziening van het bestemmingsplan

€ 4.815,00

€ 4930,00

 
 
 
 

19.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Bouwkavel op maat + (BOM+) - advies

€ 461,00

€ 472,00

 
 
 
 

19.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Advies kwaliteitscommissie (Gemeentelijke Kwaliteitsmenu Weert)

€ 1.035,00

€ 1.060,00

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdstuk 9

Brandbeveiligingsverordening

 
 
 
 
 
 
 

Vervallen

 
 

 

Hoofdstuk 10

Bouwbesluit

 
 
 
 

2022

2023

19.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing geluidshinder als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit en/of ontheffing trillingshinder als bedoeld in artikel 8.4 van het Bouwbesluit

€ 61,00

€ 62,50

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemd beschikking

 
 
 
 

2022

2023

19.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 483,00

€ 495,00

 
 
 
 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Alcoholwet/horeca

 
 
 
 

2022

2023

 

Alcoholwet

 
 

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 
 
 
 

20.1.1

Een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Weert:

 
 
 
 • a.

  voor een horecagelegenheid categorie 1 (natte horeca) in de binnenstad tot en met 250 personen

€ 0

€ 1370,00

 
 • b.

  voor een horecagelegenheid categorie 1 (natte horeca) buiten de binnenstad tot en met 250 personen

€ 0

€ 685,00

 
 • c.

  voor een horecagelegenheid categorie 1 (natte horeca) in de binnenstad tot met meer dan 250 personen

€ 0

€ 2.739,00

 
 • d.

  dvoor een horecagelegenheid categorie 1 (natte horeca) buiten de binnenstad met meer dan 250 personen

€ 0

€ 716,00

 
 
 
 

20.1.2

Een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert:

 
 
 
 
 
 
 
 • a.

  voor een horecagelegenheid categorie 2 (droge horeca) in de binnenstad

€ 0

€ 716,00

 
 • b.

  voor een horecagelegenheid categorie 2 (droge horeca) buiten de binnenstad

€ 0

€ 716,00

 
 
 
 

20.1.3

Een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2:29, vierde lid, onder b, Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

€ 0

€73,00

 
 
 
 

20.1.4

Een aanvraag voor:

 • a.

  een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor een commerciële instelling

€ 576,00

€ 590,00

 • b.

  een vergunning ingevolge de Alcoholwet voor een para commerciële instelling

€ 284,00

€ 291,00

 • c.

  een vergunning als bedoeld onder a. en b. bij toepassing van de verkorte procedure als bedoeld in de Alcoholwet

€ 216,00

€ 221,00

 • d.

  melding leidinggevende als bedoeld in de Alcoholwet

€ 142,00

€ 145,00

20.1.5

Een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 APV voor het exploiteren van een coffeeshop

€ 0,00

€ 576,00

20.1.6

Een aanvraag voor:

 • a.

  een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 288,00

€ 295,00

 • b.

  een vergunning als bedoeld onder a, bij toepassing van de verkorte procedure

€ 144,00

€ 147,00

 • c.

  een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een coffeeshop

€ 576,00

€ 590,00

20.1.7

Een ontheffing op basis van de Alcoholwet

€ 35,50

€ 36,40

 
 
 
 

20.1.8

Een aanvraag, als bedoeld in artikel 2:30 a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert, aangaande proef verruiming sluitingstijd

€ 2.715,00

€ 2.780,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Seksinrichtingen e.d.

 
 
 
 

2022

2023

21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 
 
 
 
 
 
 
 • a.

  voor een prostitutiebedrijf met inbegrip van een erotische massagesalon en parenclub

€ 1.252,00

€ 1.282,00

 
 • b.

  voor overige seksinrichtingen en escortbedrijven

€ 930,00

€ 952,00

 
 
 
 

21.2

Het tarief voor de periodieke technische hygiëne inspecties als bedoeld in artikel 7 van de Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt per inspectie

€ 429,00

€ 439,00

 
 
 
 

21.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 215,00

€ 220,00

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdstuk 3

Evenementen en vermaak

 
 
 
 

2022

2023

22.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 
 
 
 

22.7.1

een vergunning voor evenementen of een vergunning voor het op of aan de weg geven van een vertoning voor publiek, het ten gehore brengen van muziek voor publiek of het geven of houden van een feest of wedstrijd:

 
 
 
 
 
 
 
 • a.

  melding

€ 0,00

€ 0,00

 
 • b.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag minder dan 4 uur bedraagt en het een A-Evenement betreft

€ 140,00

€ 145,00

 
 • c.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag meer dan 4 uur bedraagt en het een A-Evenement betreft

€ 270,00

€ 276,50

 
 • d.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag minder dan 8 uur bedraagt en het een B-Evenement betreft

€ 540,00

€ 553,00

 
 • e.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag meer dan 8 uur bedraagt en het een B-Evenement betreft

€ 1.012,00

€ 1.036,00

 
 • f.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag minder dan 24 uur bedraagt en het een C-Evenement betreft

€ 2.090,00

€ 2.140,00

 
 • g.

  indien de benodigde tijd voor de behandeling van de aanvraag meer dan 24 uur bedraagt en het een C-Evenement betreft

€ 4.162,00

€ 4.262,00

 
 
 
 

22.7.2

een vergunning tot het doen van aankondigingen, het maken van muziek of anderszins door middel van een geluidswagen

€ 140,00

€ 145,00

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 4

 
 
 

Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

 
 
 
 

2022

2023

23.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau indien sprake is van een inspectie door de GGD

€ 1.777,66

€ 1.820,20

 
 
 
 

23.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een inspectie door de GGD

€ 444,42

€ 568,80

 
 
 
 
 

Idem, indien sprake is van een verkorte inspectie

€ 333,31

€ 455,00

Hoofdstuk 5

Wet op de Kansspelen

 
 
 
 

2022

2023

24.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikelen 30b en 30c van de Wet op de Kansspelen:

 
 
 
 
 
 

24.1.1

a. een vergunning als bedoeld in de artikelen 30b en 30c van de Wet op de Kansspelen jo. artikel 3 Speelautomatenbesluit 2000 voor de periode van één jaar dan wel meerdere jaren:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 1.

  voor één kansspelautomaat voor één jaar

€ 22,80

€ 56.50

 
 • 2.

  voor twee of meer kansspelautomaten voor één jaar, voor de eerste kansspelautomaat € 56,50 en voor elke volgende kansspelautomaat € 34,00;

 • 3.

  voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaren of voor onbepaalde tijd

 • 4.

  voor twee of meer kansspelautomaten voor vier jaren of voor onbepaalde tijd één jaar, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor elke volgende kansspelautomaat € 136,00;

 • 5.

  het onder 1. en 2. genoemde is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan één jaar of langer dan één jaar doch ten hoogste vier jaren, met dien verstand dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

€ ---

€ 226,50

 
 
 
 
 
 
 
 

24.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van artikel 5 lid 5 van de verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011 gedurende één jaar

€ 2.688,00

€ 2.753,00

 
 
 
 

24.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 72,00

€ 73,75

 
 
 
 

24.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.688,00

€ 2.753,00

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 
 
 

2022

2023

25.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

25.2

voor het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 72,00

€ 73,75

25.3

tot het intrekken of wijzigen van de in onderdeel 13.2 bedoelde ontheffing

€ 72,00

€ 73,75

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing

of andere beschikking

 
 
 
 

2022

2023

26

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking bedraagt:

€ 72,00

€ 73,75

 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2022

De raadsgriffier van de gemeente Weert,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten