Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023

De raad van L a n d g r a a f ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders [25 oktober 2022];

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

de “Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023”

Artikel 1. Algemene begripsomschrijvingen

 • 1.

  Activiteit: een samenhangend geheel van werkzaamheden dat door de aanvrager zal worden uitgevoerd en dat naar het oordeel van het college, gezien het maatschappelijk effect, in aanmerking komt voorsubsidie.

 • 2.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Begroting: een overzicht dat inzicht biedt in de wijze waarop de kosten van een activiteit worden gefinancierd, met andere woorden het biedt inzicht in de aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten of subsidieaanvraag, plus indien van toepassing de stand van zaken met betrekking tot de financieringsstroom van derden.

 • 4.

  Beoordelingsverklaring: een accountantsverklaring betreffende de financiële verantwoording met een beperkte mate van zekerheid.

 • 5.

  Boekjaar: een kalenderjaar, tenzij met de subsidieontvanger een ander tijdvak is overeengekomen.

 • 6.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf.

 • 7.

  Conservatoir beslag: beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.

 • 8.

  Controleverklaring: een accountantsverklaring betreffende de financiële verantwoording met een redelijke mate van zekerheid.

 • 9.

  Eenmalige subsidie: een subsidie ten behoeve van bijzondere en/of vernieuwende activiteiten, die voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt.

 • 10.

  Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het Verdrag (betreffende de werking van de Europese Unie) heeft vastgesteld.

 • 11.

  Jaarlijkse subsidie: een subsidie die per kalenderjaar of boekjaar wordt verstrekt, ten behoeve van activiteiten die jaarlijks plaatsvinden.

 • 12.

  Jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, afdeling 1 en verder.

 • 13.

  Jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, afdeling 7 en verder.

 • 14.

  Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee, drie of maximaal vier (boek-)jaren aan een organisatie wordt verstrekt.

 • 15.

  Onderneming: een eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

 • 16.

  Professionele organisatie: een organisatie met tenminste 1 fte aan beroepskracht in dienst en werkzaam in de gemeente Landgraaf.

 • 17.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Landgraaf.

 • 18.

  Reserve: een reserve als bedoeld in artikel 2:373 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 19.

  Subsidie(aan-)vrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die subsidie aanvraagt.

 • 20.

  Subsidie: aanspraak op financiële middelen zoals bedoeld in art. 4:21 Awb, eerste lid.

 • 21.

  Subsidiejaar: het kalenderjaar waar de aanvraag om subsidie betrekking op heeft.

 • 22.

  Subsidieontvanger: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid aan wie subsidie is verleend.

 • 23.

  Subsidieplafond: het ten hoogste beschikbare bedrag zoals bedoeld in art. 4:22 Awb.

 • 24.

  Subsidieregeling: nadere door het college vast te stellen regels inzake subsidies waarop deze verordening van toepassing is.

 • 25.

  Subsidievaststelling: een beschikking waarin definitief wordt beslist dat de subsidieaanvrager subsidie ontvangt ter hoogte van een bepaald bedrag, hetgeen het college tot uitbetaling verplicht.

 • 26.

  Subsidieverlening: een beschikking met een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend en waarin het maximaal toegekende subsidiebedrag wordt vermeld, alsmede de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen.

 • 27.

  Verdrag: het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college, op basis van de door het college vast te stellen subsidieregeling, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Awb.

Ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kan het college bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

Artikel 3. Subsidieregeling

Het college kan bij subsidieregeling vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voorsubsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 4. Europees steunkader

 • 1. Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kan het college bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze aanvullen.

 • 2. Indien in de subsidieregeling wordt bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europeessteunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader.

 • 3. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.

 • 4. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van het desbetreffende steunkader.

 • 5. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader.

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Binnen de door de raad vastgestelde begroting kan het college subsidieplafonds vaststellen voor beleids(deel)terreinen en bepalen hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het subsidieplafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd; en

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 6. Indexering

 • 1. Jaarlijks wordt op de subsidie het in de gemeentebegroting gehanteerde indexcijfer toegepast op basis van de prijsmutatie BBP van de meicirculaire gemeentefonds voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de raad besluiten in enig jaar af te zien van indexering van de subsidie.

 • 3. Het college kan bij subsidieregeling bepalen dat de indexering niet of slechts ten dele van toepassing is op een subsidie.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college. Als hiervoor een aanvraagformulier is vastgesteld, geschiedt dit met gebruikmaking daarvan.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   een begroting voor de kosten van deze activiteiten. De begroting bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   de stand van de reserve, indien het een jaarlijkse subsidie betreft aan een professionele organisatie;

  • e.

   als de aanvrager een onderneming is, een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

 • 3. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar toe van de oprichtingsakte of de statuten. Indien beschikbaar, wordt tevens het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar toegevoegd aan de aanvraag.

 • 4. Het college is bevoegd om binnen een door het college te stellen termijn, nadere informatie te vragenindien dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag van belang is.

 • 5. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse of meerjarige subsidie wordt ingediend vóór 1 juli in het jaar voorafgaand aan het boek/kalenderjaar, of de boek/kalenderjaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2. Andere aanvragen om subsidie worden ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • 2. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 9, tweede lid, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

 • 4. Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag worden aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen.

Artikel 11. Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb weigert het college de subsidie in ieder geval:

  • a.

   als de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag, heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;

  • b.

   als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • 2. Onverminderd het vorige lid weigert het college de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:

  • a.

   subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of

  • b.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

 • 3. Onverminderd de vorige leden kan het college de subsidie verder in ieder geval weigeren:

  • a.

   als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in voldoende mate gericht zijn op de gemeente Landgraaf of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

  • b.

   als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in voldoende mate bijdragen aan één of meer doelstellingen van de gemeente Landgraaf;

  • c.

   als de te subsidiëren activiteiten reeds in voldoende mate worden aangeboden in de gemeente Landgraaf;

  • d.

   als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

  • e.

   als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • f.

   als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift, het algemeen belang, de goede zeden of de openbare orde;

  • g.

   als het subsidieplafond door de aanvraag wordt overschreden;

  • h.

   als de subsidieverstrekking niet is toegestaan zonder vaststelling door de Europese Commissie dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt;

  • i.

   als de aanvrager voor het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft met een functionaris een bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector overeenkomt of is overeengekomen die hoger is dan het bedrag, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van die wet;

  • j.

   als conservatoir beslag ligt op het gehele of gedeeltelijke vermogen van de aanvrager;

  • k.

   als voor de aanvrager faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel door de rechtbank is uitgesproken respectievelijk is verleend;

  • l.

   als de gemeente Landgraaf reeds op een andere wijze financieel heeft bijgedragen aan de activiteit(en);

  • m.

   in de bij de betrokken subsidieregeling bepaalde gevallen.

 • 4. Het college vordert een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

Artikel 12. Verlening en Verantwoording

 • 1. Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

 • 2. In de beschikking tot verlening van een gemeentelijke subsidie worden in ieder geval de volgende elementen opgenomen voor zo ver van toepassing:

  • a.

   de hoogte van het subsidiebedrag;

  • b.

   voor welke activiteiten de subsidie wordt verleend;

  • c.

   aan welke doelen de subsidie moet bijdragen;

  • d.

   voor welke periode de subsidie is bestemd;

  • e.

   de verplichtingen van de subsidieontvanger;

  • f.

   het subsidieplafond en het begrotingsvoorbehoud indien van toepassing.

Artikel 13. Algemene verplichtingen van subsidieontvangers

 • 1. Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan het college.

 • 2. Een subsidieontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over:

  • a.

   beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

  • b.

   relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  • c.

   ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

  • d.

   wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 14. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

 • 1. Bij subsidies van meer dan € 50.000, verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten.

 • 2. In de verleningsbeschikking kunnen aan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid, van de Awb worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 15. Reserves

 • 1. Professionele organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen, mogen een reserve vormen indien:

  • a.

   de afgesproken activiteiten naar behoren zijn uitgevoerd en de doelstellingen worden behaald;

  • b.

   aan alle verplichtingen voldaan is;

  • c.

   er een exploitatieoverschot is;

  • d.

   de reserve een omschreven bestemming kent.

 • 2. De reserve voor het weerstandsvermogen (algemene reserve) mag maximaal 10% bedragen van het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag.

 • 3. Een reserve is primair bedoeld voor het weerstandsvermogen van een organisatie. Voor een bestemmingsreserve dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan het college.

 • 4. Bij subsidieregeling kunnen aanvullende regels worden opgenomen over eventuele reserveplafonds en afbouwregelingen.

 • 5. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 16. Voorschotverlening

 • 1. In geval van verlening van een subsidie tussen de € 10.000 en € 50.000 worden voorschotten per kwartaal verstrekt.

 • 2. In geval van verlening van een subsidie van meer dan € 50.000 worden voorschotten maandelijks verstrekt.

 • 3. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 17. Eindverantwoording subsidies tot € 10.000

 • 1. Subsidies tot € 10.000 worden door het college zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.

 • 2. Ontvangers van subsidies tot € 10.000, zoals bedoeld in lid 1, kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Subsidieontvangers worden uiterlijk 31 januari geïnformeerd over de controle van het voorgaande jaar. De desbetreffende subsidieontvangers dienen uiterlijk 30 april aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 18. Eindverantwoording subsidies tussen € 10.000 en € 50.000

 • 1. Bij subsidies tussen € 10.000 en € 50.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in:

  • a.

   in geval van een jaarlijkse subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;

  • b.

   in geval van een jaarlijkse subsidie die per boekjaar, niet zijnde een kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk 8 weken na afloop van het betrokken boekjaar;

  • c.

   in andere gevallen uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c.

   een overzicht van en een toelichting op de reserves.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden verlangd.

 • 4. Voor vrijwilligersorganisaties kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, indien de te subsidiëren activiteit(en) dit toela(a)t(en) en indien de vrijwilligersorganisatie over tenminste drie kalenderjaren voorafgaand aan het subsidiejaar subsidie heeft ontvangen over die kalenderjaren en aan alle aan die subsidie verbonden verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19. Eindverantwoording subsidies van € 50.000 of meer

 • 1. Bij subsidies van meer dan € 50.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in:

  • a.

   in geval van een jaarlijkse subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;

  • b.

   in geval van een jaarlijkse subsidie die per boekjaar, niet zijnde een kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk 8 weken na afloop van het betrokken boekjaar;

  • c.

   in andere gevallen uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c.

   een balans en winst- en verliesrekening van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d.

   een beoordelingsverklaring voor subsidies tot € 500.000 en een controleverklaring voor subsidies vanaf€ 500.000.

 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden verlangd.

Artikel 20. Subsidievaststelling

 • 1. Indien bij subsidieregeling is bepaald dat ten aanzien van een subsidie van minder dan €10.000,- voorafgaande aan de subsidievaststelling subsidieverlening plaatsvindt, dan stelt het college de subsidie binnen 8 weken na een aanvraag tot subsidievaststelling vast.

 • 2. Het college stelt een subsidie van € 10.000 of meer vast:

  • a.

   in geval van een jaarlijkse subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 31 augustus van het jaar waarin de aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen;

  • b.

   in andere gevallen binnen 8 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.

 • 4. De in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen kunnen eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

 • 5. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet tijdig is ingediend, kan het college de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan kan het college overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 21. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van deze subsidieverordening afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit tot afwijking en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Artikel 22. Onduidelijkheid

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 23. Slotbepalingen

 • 1. De Algemene Subsidieverordening gemeente Landgraaf 2019 wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 24 november 2022.

De griffier, De burgemeester,

mr. B. Hoevenagel CMC, mr. R. de Boer

Toelichting Algemene subsidieverordening Landgraaf 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel is een aantal definities opgenomen. Deze definities gelden niet alleen voor deze verordening, maar ook voor de hierop te baseren subsidieregeling(en).

Artikel 2. Reikwijdte

In dit artikel staat genoemd op welke subsidies deze verordening van toepassing is. Het college kan daarnaast deze verordening van toepassing verklaren op subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag is.

Artikel 3. Subsidieregeling

Met dit artikel krijgt het college de bevoegdheid om in subsidieregeling(en) de te subsidiëren activiteiten te bepalen. Voor zover het college iets wenst te regelen met betrekking tot de doelgroepen die voorsubsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de wijze van uitbetalen, dient dit eveneens in de subsidieregeling te gebeuren.

In andere artikelen van deze verordening worden andere bevoegdheden gedelegeerd die betrekking hebben op de inhoud van de subsidieregeling: het afwijken van termijnen, het vormen van reserves, voorschotverlening, de wijze van verdelen en eindverantwoording.

Voor zover het college geen gebruik maakt van deze bevoegdheid is het slechts in beperkte mate mogelijk om subsidies te verstrekken. De hoofdregel van de Awb is namelijk dat subsidieverstrekking gebaseerd moet zijn op een wettelijk voorschrift, waarin de te subsidiëren activiteiten staan vermeld. Op grond van artikel 4:23, derde lid, van de Awb, bestaan hierop maar vier uitzonderingen:

1. de spoedeisende subsidieverstrekking (tijdelijk, vooruitlopend op de vaststelling van een wettelijk voorschrift);

2. de subsidieverstrekking op grond van een begrotingspost (de begroting dient de subsidieontvanger en het bedrag dat ten hoogste kan worden vastgesteld te vermelden);

3. de incidentele subsidieverstrekking (voor uitzonderlijke gevallen, als er in beginsel slechts eenmalig subsidie zal worden toegekend);

4. de Europese subsidies (is voor gemeenten nauwelijks van belang).

Artikel 4. Europees steunkader

Om subsidies onder een Europees steunkader te brengen moet de subsidie op het toepasselijke steunkader worden toegesneden. Daarbij kan het nodig zijn dat er afgeweken wordt van de Asv, of dat deze aangevuld wordt. Het eerste lid maakt het college daartoe bevoegd. Het tweede en derde lid zijn een uitvloeisel van de eis van de Europese Commissie dat in subsidieregelingen en -beschikkingen die gebruik maken van het Europees steunkader, het toepasselijke kader expliciet wordt vermeld.

Als er sprake is van steun die valt onder een Europees steunkader, kunnen uiteraard alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten voor subsidie in aanmerking komen voor zover die voldoen aan de eisen en voorwaarden van het betreffende steunkader (lid 4). Net zo goed als dat bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking als de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader (lid 5).

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Het college stelt de subsidieplafonds vast (lid 1). Dit doet het college op basis van het door de raad bij de begroting beschikbaar gestelde budget. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds door het college wordt er, indien van toepassing, gewezen op de mogelijkheid het subsidieplafond te verlagen (derde lid). Het college, dat de bevoegdheid heeft om te besluiten over het verstrekken van subsidies, is verder verplicht – in lijn met de mogelijkheid van artikel 4:34, eerste lid, van de Awb – (in bepaalde gevallen) om bij het gebruik maken van deze gedelegeerde bevoegdheid een begrotingsvoorbehoud te maken (vierde lid).

De verlaging van een subsidieplafond heeft in beginsel geen gevolgen voor aanvragen die vóórbekendmaking van de verlaging zijn ingediend (artikel 4:27, tweede lid, van de Awb). Dat is anders als aan de drie voorwaarden genoemd in artikel 4:28 van de Awb is voldaan:

1. aanvragen voor de desbetreffende subsidie moeten worden ingediend voordat de begroting is vastgesteld of goedgekeurd;

2. de verlaging vloeit voort uit vaststelling van de begroting, en

3. de mogelijkheid van verlaging is aangekondigd bij de vaststelling van het oorspronkelijke subsidieplafond.

Om te waarborgen dat het college alleen overgaat tot verlaging van subsidieplafonds als die verlaging ook daadwerkelijk kan worden gebruikt zijn het derde en vierde lid opgenomen. Het komt erop neer dat een subsidieplafond alleen kan worden verlaagd als het oorspronkelijke subsidieplafond is vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld én de aanvragen voor de vaststelling van de begroting moesten zijn ingediend én er bovendien op de mogelijke verlaging wordt gewezen bij de bekendmaking van het plafond.

Artikel 6. Indexering

De gemeentelijke subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van de indexering wordt bepaald door de algemene prijsontwikkeling, berekend door het Centraal Planbureau. Dit percentage wordt gepresenteerd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de subsidieregeling wordt opgenomen als indexering slechts deels of niet van toepassing is.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld (artikel4:26 Awb). Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Bij subsidieregeling kan worden afgeweken van deze verordening.

Artikel 8. Aanvraag

In het eerste lid is bepaald dat een aanvraag voor subsidie schriftelijk dient te worden gedaan; en dat als hiervoor een aanvraagformulier is vastgesteld, de aanvraag dan met gebruikmaking van dat formulier gedaan moet worden. In het tweede en derde lid is bepaald welke stukken en gegevens bij de aanvraag in elk geval overgelegd dienen te worden.

Bij een subsidie aan een onderneming moet voorkomen worden dat subsidie wordt verleend die niet in overeenstemming is met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna VWEU). Daarom zijn een tweetal aanvraagvereisten opgenomen die specifiek voor ondernemingen gelden. Ten eerste, om ontoelaatbare cumulatie te voorkomen wordt een overzicht gevraagd van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een subsidie kan namelijk ook uit een garantie, lening, korting op de grondprijs, etc. bestaan. Ten tweede, om subsidie onder de de-minimisverordening te kunnen verlenen moet de onderneming om een de-minimisverklaring gevraagd worden. Op basis van een ingeleverde de-minimisverklaring dient het college te controleren of verlenen van de subsidie in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

Bij subsidieregeling kan het college besluiten hiervan af te wijken (vijfde lid); bijvoorbeeld door vooraanvragen om bepaalde subsidies meer of andere gegevens en bescheiden te verlangen.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijnen zijn afhankelijk van het soort subsidie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies per boek/kalenderjaar of andersoortige subsidies (in het bijzonder de eenmalige subsidies). Bij subsidieregeling kan het college besluiten af te wijken van de aanvraagtermijnen die vastgesteld zijn (derde lid).

Artikel 10. Beslistermijn

Hier worden de termijnen gegeven waarbinnen het college gehouden is te beslissen op een aanvraag voor subsidie. Ook hierbij is onderscheid gemaakt tussen subsidies per boek/kalenderjaar en andersoortige subsidies. Bij subsidieregeling kan het college besluiten af te wijken van de beslistermijnen die gesteld zijn in het eerste en tweede lid (derde lid).

De beslistermijn bij aanvragen om een subsidie die bij de Europese Commissie aangemeld worden, wordt verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen (vierde lid). Dit om te voorkomen dat subsidie wordt verleend die niet in overeenstemming is met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en dat deze vervolgens teruggevorderd dient te worden.

Artikel 11. Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

In het eerste lid worden de algemeen geldende weigeringsgronden van de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb, met nadere verplichte gronden aangevuld. Ondanks dat er sprake is van staatssteun is het soms mogelijk om steun te verstrekken op basis van een vrijstellingsverordening, waardoor het college kan volstaan met een lichte kennisgevingsprocedure. Als dat niet mogelijk is, kan goedkeuring van de Europese Commissie gevraagd worden via een formele aanmelding. Als de Europese Commissie de steun echter niet goedkeurt, dan moet het college overgaan tot weigering (vandaar de verplichte weigeringsgrond in het eerste lid, onder a). Wat betreft de verplichte weigeringsgrond opgenomen onder b dient het volgende opgemerkt te worden. Bepaalde Europese steunkaders verbieden – als er een bevel tot terugvordering uitstaat – alleen het verlenen van staatsteun onder de betreffendeverordening; niet het verlenen van subsidies in het algemeen. Door de in het eerste lid, onder b, gekozen formulering van de weigeringsgrond in combinatie met het verplichtende karakter komt het in deze verordening echter neer op een – op zichzelf verdedigbare – verbreding van de weigeringsgrond tot het verlenen van subsidies in het algemeen (als er een bevel tot terugvordering uitstaat).

In het tweede lid is een absolute weigeringsgrond opgenomen voor die gevallen dat overgaan tot subsidieverstrekking strijdigheid op zou leveren met een Europees steunkader omdat er dan subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het toepasselijke steunkader of omdat de betreffende subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het toepasselijke steunkader. Een onderneming wordt naar oordeel van de Europese Commissie beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen. Dat er sprake moet zijn van een stimulerend effect houdt in beginsel in dat de begunstigde aanvrager door de steun in staat wordt gesteld activiteiten of projecten uit te voeren die zij anders – zonder de steun – niet had uitgevoerd. Ook houdt het in beginsel in dat de steun niet mag worden verleend voordat de activiteit wordt gestart.

In het derde lid zijn nog enkele facultatieve weigeringsgronden opgenomen. Het college kan in deze gevallen weigeren, maar is daartoe niet verplicht. Deze gelden in aanvulling op artikel 6 van de Wetbevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob). Het college en de burgemeester van de gemeente Landgraaf hebben op 19 januari 2021 de beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob vastgesteld. Artikel 2.5 van deze beleidslijn gaat specifiek over het toepassingsbereik bij subsidies.

Onder h is een weigeringsgrond opgenomen waarmee het college een aanvraag kan weigeren als subsidieverstrekking niet is toegestaan dan nadat deze overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het VWEU (de meldingsprocedure) is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het gaat hier om subsidieverstrekking die in beginsel niet geoorloofd is vanwege strijdigheid met de toepasselijke cumulatieregels of overschrijding van het toegestane bedrag aan de-minimissteun. In deze gevallen kan het college óf weigeren de subsidie te verstrekken óf de subsidie melden bij de Europese Commissie om langs deze weg goedkeuring te verkrijgen. Als het college besluit over te gaan tot melding, dan wordt in verband met de standstill-verplichting de beslistermijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen (zie artikel 10, vierde lid). Als de Europese Commissie besluit de voorgenomen subsidieverstrekking niet goed te keuren, dan zal het college de aanvraag alsnog weigeren (zie het eerste lid, onder a). Een subsidie die is of kan worden goedgekeurd kan uiteraard ook op een andere grond worden geweigerd.

Om toe te kunnen zien op de doelmatige besteding van subsidiegeld regelt onderdeel i dat het college de subsidie kan weigeren in het geval de te subsidiëren instelling bezoldigingen overeenkomt of is overeengekomen die hoger zijn dan het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Wet normeringbezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: Wnt). Het algemene bezoldigingsmaximum voor de publieke en semipublieke sector is per 1 januari 2022 vastgesteld op €216.000; het wordt jaarlijks bij ministeriële regeling geïndexeerd (zie artikel 2.3, tweede, derde en vierde lid, van de Wnt). De gedachte achter deze weigeringsgrond is dat bij subsidieaanvragers die hogere bezoldigingen dan dat bedrag overeenkomen gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat een deel van de subsidie aan dergelijke bezoldigingen wordt besteed. Vanuit het oogpunt van doelmatige besteding van subsidiegeld wordt dit onwenselijk geacht. Als de doelmatige besteding van subsidiegeld niet in het geding is – bijvoorbeeld omdat het een zeer geringe subsidie betreft of duidelijk is dat de gelden niet besteed zullen worden aan de salariskosten – kan het college afzien van weigering ondanks dat er bij de aanvrager sprake is van bezoldigingen die het maximum overtreffen. Als de subsidiegelden niet besteed zullen worden aan salariskosten, dan zal het aan de aanvrager zijn om dit (uit eigenbeweging) te onderbouwen. De weigeringsgrond heeft betrekking op alle subsidieaanvragers, niet alleen op instellingen die al onder de Wnt vallen. Bovendien wordt gekeken naar alle bezoldigingen die door de aanvrager met functionarissen (met of zonder dienstbetrekking) zijn overeengekomen en dus niet alleen naar die bezoldigingen die zijn overeengekomen met een topfunctionaris als bedoeld in de Wnt.

Als de Europese Commissie tot het oordeel is gekomen dat een subsidie niet in overeenstemming is met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dan moet de verleende subsidie ingetrokken en teruggevorderd worden (inclusief rente). Het vierde lid geeft het college de bevoegdheid om hier uitvoering aan te geven.

Artikel 12. Verlening en Verantwoording

Dit artikel beschrijft de algemene wijze waarop subsidieverlening en verantwoording plaatsvindt. Het college kan bij subsidieregeling van deze algemene wijze afwijken.

Artikel 13. Algemene verplichtingen van subsidieontvangers

Dit artikel bevat een meldingsplicht (eerste lid) en informatieplicht (tweede lid) die voor alle subsidieontvangers geldt. Met ‘schriftelijk’ in het eerste lid is meer bedoeld dan ‘op papier geschreven’. De melding kan ook digitaal worden gedaan.

Artikel 14. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

Dit artikel bevat een bevoegdheidsgrondslag voor het college om aan de subsidie bepaalde ‘bijzondere’ verplichtingen te verbinden, in aanvulling op wat reeds mogelijk is op grond van de Awb (zie artikel4:37 van de Awb).

Artikel 15. Reserves

Dit artikel maakt het mogelijk dat professionele organisaties een reserve mogen vormen met subsidiegelden die door de gemeente Landgraaf zijn verstrekt. Hiervoor moet de professionele organisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan het vormen van de reserve om te voorkomen dat subsidiegelden worden gespaard bij een professionele instelling en de gemeente daardoor niet over deze financiële middelen kan beschikken. De reserve wordt dus gevormd uit exploitatieoverschotten om eventuele toekomstige tekorten op te vangen. Daarnaast kunnen organisaties een bestemmingsreserve vormen. Hiervoor dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan het college. De algemene reserve mag niet meer bedragen dan 10% van de gemeentelijke subsidie die wordt verstrekt. In de subsidieregeling kunnen nadere afspraken over reserveplafonds en eventuele afbouwregelingen worden opgenomen.

Artikel 16. Voorschotverlening

Dit artikel beschrijft de algemene wijze waarop bevoorschotting van subsidies plaatsvindt. Het college kan bij subsidieregeling van deze algemene wijze afwijken.

Artikel 17. Eindverantwoording subsidies tot € 10.000

Kenmerkend voor subsidies tot en met € 10.000 is dat deze op basis van vertrouwen worden verleend; er wordt niet standaard om verantwoording gevraagd. In plaats daarvan geldt een actieve meldingsplicht voor de subsidieontvanger bij niet nakoming van de voorwaarden. Ontvangers van subsidies tot €10.000 kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Jaarlijks worden minimaal 10 vastgestelde subsidieaanvragen door middel van loting en/of wanneer hier aanleiding toe is gecontroleerd. De gemeente vraagt de gelote organisaties om verantwoording af te leggen over de verstrekte subsidie. Subsidieontvangers worden uiterlijk 31 januari geïnformeerd over de controle van het voorgaande jaar. De desbetreffende subsidieontvangers dienen uiterlijk 30 april aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 18. Eindverantwoording subsidies tussen € 10.000 en € 50.000

In dit artikel is bepaald op welke wijze subsidieontvangers subsidie tussen € 10.000 en € 50.000 aan het college dienen te verantwoorden; er dient een aanvraag tot vaststelling ingediend te worden (eerste lid), deze bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan (tweede lid). Daarnaast wordt een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten en een overzicht van de reserves verlangd. Ingevolge artikel 12 wordt de wijze van verantwoording al bij het besluit tot verlening van de subsidie aan de subsidieontvanger bekend gemaakt. Met betrekking tot het inhoudelijk verslag kan vooraf bij de subsidieverlening al zijn aangegeven op welke manieren het aantonen kan plaatsvinden. Er kunnen daarbij verschillende instrumenten worden gebruikt, zoals bestuurs- en activiteitenverslagen, een managementverklaring, een deskundigenverklaring of andere bewijsstukken (bijvoorbeeld een publicatie), enz. Het verslag kan ook bestaan uit een algemeen jaarverslag van een rechtspersoon. Het gaat er om dat duidelijk is dat de verkregen subsidie is aangewend voor het doel waarvoor de subsidie werd verstrekt. Voorts kan het college in een subsidieregeling aangeven andere bewijsmiddelen te verlangen.

Artikel 19. Eindverantwoording subsidies van € 50.000 of meer

Bij subsidies vanaf € 50.000 wordt uitgegaan van de traditionele afrekening van subsidies; op basis van gerealiseerde kosten en baten. De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde kosten. Het derde lid biedt de basis om in een subsidieregeling te bepalen dat er ook andere, waaronder meer of minder, gegevens gevraagd worden.

Artikel 20. Subsidievaststelling

Het eerste en tweede lid bevat – overeenkomstig artikel 4:13 van de Awb – de termijn waarbinnen de beschikking gegeven dient te worden; wel bestaat de mogelijkheid tot verdagen (derde lid). Het merendeel van de aanvragen zal binnen deze beslistermijn kunnen worden afgehandeld. Meer ingewikkelde aanvragen vergen soms meer tijd. De verdaging van de beslistermijn – voor de duur van ten hoogste de in het derde lid nader bepaalde termijn – biedt dan uitkomst.

Artikel 21. Hardheidsclausule

Deze hardheidsclausule is opgenomen omdat in uitzonderlijke gevallen vasthouden aan een termijn of voorschrift in deze verordening wegens bijzondere omstandigheden onevenredig kan zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Het college kan, bij bijzondere omstandigheden, afwijken van de subsidieverordening. Een te treffen voorziening, die niet in de verordening is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen. De raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd.

Artikel 22. Onduidelijkheid

Indien er zich situaties voordoen waarin in deze algemene subsidieverordening niet is voorzien of waarin de subsidieverordening onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 23. Slotbepalingen

Hierin is opgenomen dat de oude subsidieverordening wordt ingetrokken.