Verlengingsbesluit nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021

Geldend van 20-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verlengingsbesluit nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 december 2022, PZH-2022-820084189 (DOS-2017-0003296), houdende verlenging van de looptijd van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021 (nota VTH 2018-2021).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Overwegende:

dat Gedeputeerde Staten op 19 december 2017 de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021 (nota VTH 2018-2021) hebben vastgesteld, welke een looptijd heeft tot en met 31 december 2021;

dat Gedeputeerde Staten op 30 november 2021 de looptijd van de nota VTH 2018-2021 hebben verlengd tot 1 januari 2023 vanwege uitstel van het in werking treden van de Omgevingswet;

dat in 2021 een actualisatie van de nota VTH 2018-2021 heeft plaatsgevonden met als doel deze gereed te maken voor het moment dat de Omgevingswet in werking zou treden, hetgeen laatstelijk voor 1 januari 2023 was voorzien en de inwerkingtreding van geactualiseerde nota VTH 2018-2021 aldus zou samenvallen met het einde van de looptijd van de nota VTH 2018-2021;

dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 14 oktober 2022 het parlement heeft laten weten dat de beoogde datum waarop de Omgevingswet in werking treedt wordt uitgesteld tot 1 juli 2023;

dat de nota VTH 2018-2021 tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gelding dient te behouden, teneinde onverminderd als vigerend uitvoeringskader te kunnen blijven dienen voor het huidige beleid van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht;

Besluiten:

De nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021 (nota VTH 2018-2021) te verlengen tot 1 januari 2024 onder het voorbehoud van invoering van de Omgevingswet op een eerdere datum, waarbij dan gelijktijdig de nota VTH 2018-2021 afloopt.

Ondertekening

Den Haag, 6 december 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit,

voorzitter

ir. J.C. van Ginkel,

wnd. secretaris