Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 02-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nr 2022-0162170;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   paragraaf 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • 4.

   paragraaf 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2022”, laatstelijk gewijzigd op 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Logt J. Heijkoop

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

Paragraaf 2

Reisdocumenten

Paragraaf 3

Rijbewijzen

Paragraaf 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Paragraaf 5

Vervallen

Paragraaf 6

Vervallen

Paragraaf 7

Bestuursstukken

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

Paragraaf 9

Overige publiekszaken

Paragraaf 10

Gemeentearchief

Paragraaf 11

Huisvestingswet

Paragraaf 12

Leegstandwet

Paragraaf 13

Gemeentegarantie (niet in gebruik)

Paragraaf 14

Vervallen

Paragraaf 15

Vervallen

Paragraaf 16

Kansspelen

Paragraaf 17

Telecommunicatie

Paragraaf 18

Verkeer en vervoer

Paragraaf 19

Kabels en leidingen

Paragraaf 20

Diversen

Hoofdstuk 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1

Begripsomschrijvingen

Paragraaf 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Paragraaf 3

Omgevingsvergunning

Paragraaf 4

Vermindering

Paragraaf 5

Teruggaaf

Paragraaf 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Paragraaf 7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Paragraaf 8

In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1

Horeca

Paragraaf 2

Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4

Vervallen

Paragraaf 5

Marktstandplaatsen

Paragraaf 6

Winkeltijdenwet

Paragraaf 7

Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 1Algemene dienstverlening

Paragraaf 1Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag in het gemeentehuis tussen 9.00 en 17.00 uur met ceremonie

€ 485,00

1.1.1.2

Zaterdag tot 15.30 uur en op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur met ceremonie

€ 858,00

1.1.1.3

Dinsdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur in het gemeentehuis zonder ceremonie

gratis

1.1.1.4

Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur zonder ceremonie in het gemeentehuis

€ 169,00

1.1.1.5

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een locatie naar keuze volgens de verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

€ 571,00

1.1.1.6

Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag op een locatie naar keuze volgens de verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

€ 628,00

1.1.2

De toeslag voor extra tijd voor de ceremonie als bedoeld in artikel 1.1.1 boven het gebruikelijke half uur, bedraagt per half uur

€ 61,30

1.1.3

Het tarief voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt op maandag tot en met vrijdag per getuige

€ 34,40

1.1.4

Het tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje is

€ 34,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.5.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ 36,55

1.1.5.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 36,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.5.1 en 1.1.5.2 bedoeld:

1.1.6.1

voor de periode van een maand

€ 36,55

1.1.6.2

voor de periode van drie maanden

€ 72,70

1.1.6.3

voor de periode van zes maanden

€ 108,00

1.1.6.4

voor de periode van een jaar

€ 145,00

1.1.7

Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,80

Paragraaf 2Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse Identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

1.2.8

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6, worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

Paragraaf 3Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.2, worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

Paragraaf 4Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van deze Paragraaf, met uitzondering van onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,30

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 91,45

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 329,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.571,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.977,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,80

Paragraaf 5

Vervallen

Paragraaf 6

Vervallen

Paragraaf 7Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 15,55

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 15,55

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,80

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,80

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 14,80

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 14,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,80

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,80

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 14,80

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 14,80

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 14,80

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 14,80

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de Legesverordening

€ 14,80

1.7.5.2

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 26,20

1.7.5.3

een afschrift van de bouwverordening

€ 26,20

1.7.5.4

een afschrift van de plattegrond van de gemeente / gemeentegids

€ 4,00

1.7.5.5

een afschrift van het straatregister van de gemeente

€ 6,00

Paragraaf 8Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,80

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,55

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan groter dan A3, per dm2 lichtdruk

€ 5,65

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 14,80

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,80

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 120,00

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 120,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 14,80

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 14,80

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 14,80

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 14,80

Paragraaf 9Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,30

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 12,30

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,30

1.9.5

Tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 12,30

Paragraaf 10Gemeentearchief

1.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

1.10.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,80

1.10.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,55

1.10.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.10.2.1 en 1.10.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

€ 5,45

1.10.3

Indien de tijd die nodig is voor het verstrekken van de inlichtingen als bedoeld in 1.10.2 meer bedraagt dan een kwartier, worden de leges per kwartier verhoogd met

€ 25,80

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 14,80

Paragraaf 11Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening

€ 72,00

Paragraaf 12Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 68,60

Paragraaf 13

Gemeentegarantie is niet in gebruik

Paragraaf 14

Vervallen

Paragraaf 15

Vervallen

Paragraaf 16Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor maximaal twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

en voor een tweede kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor maximaal twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.1

en voor een volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 19,30

Paragraaf 17Telecommunicatie

1.17.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, bedraagt

€ 480,00

1.17.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.17.1 wordt als volgt verhoogd:

1.17.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

€ 4,65

1.17.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 2,30

1.17.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

€ 1,10

1.17.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente, worden de tarieven in onderdeel 1.17.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.17.1

€ 117,00

1.17.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.17.1 genoemde basistarief verhoogd met

€ 495,00

Paragraaf 18Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 66,60

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 66,60

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 62,90

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.18.2.1

een ontheffing in de parkeerschijfzone (geldend voor het kalenderjaar waarvoor deze is aangevraagd of gedeelte ervan)

€ 34,10

1.18.2.2

een wijziging van een kenteken op de ontheffing in de parkeerschijfzone

€ 7,95

1.18.2.3

bezoekerskaarten (zogenaamde dagkaarten) voor bewoners in de parkeerschijfzone Hoogambacht e.o., met een maximum van 25 kaarten per adres per jaar, per kaart

€ 1,05

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 21 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 118,00

Paragraaf 19Kabels en leidingen

1.19.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 van de leidingenverordening, bedraagt

€ 480,00

1.19.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.19.1 wordt als volgt verhoogd:

1.19.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

€ 4,65

1.19.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 2,30

1.19.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

€ 1,10

1.19.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in 1.19.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.19.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.19.1

€ 117,00

1.19.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.19.1 genoemde basisbedrag verhoogd met

€ 459,00

Paragraaf 20Diversen

Verspreiden van gedrukte stukken

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen weggedeelten en gedeelten daarvan als bedoeld in artikel 2:6, Algemene Plaatselijke Verordening

€ 41,20

Diversen

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken of scans, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.20.2.1.1

in A4-formaat of kleiner

€ 0,80

1.20.2.1.2

In A3-formaat

€ 1,55

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

1.20.2.2.1

in A4-formaat of kleiner

€ 0,80

1.20.2.2.2

In A3-formaat

€ 1,55

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

€ 5,65

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 41,20

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,65

Plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 41,20

Toezicht op speelgelegenheden

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning het exploiteren of te doen exploiteren van een speelgelegenheid, als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 75,00

Milieupas

1.20.5

Vervallen

Standplaatsen

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.6.1

tot het verkrijgen van een incidentele of seizoensgebonden standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 59,00

1.20.6.2

tot het verkrijgen van een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 293,00

1.20.7

Vervallen

Overige vergunningen en ontheffingen van bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of een ontheffing van een verbod genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan genoemd in deze tarieventabel

€ 41,20

1.20.9

Voor vergunningen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (collecteren) worden geen leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Paragraaf 1Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of, voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of, voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, zoals deze ten tijde van het indienen van de aanvraag golden.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aanbouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%.

In dat geval worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld. Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In dit Hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Paragraaf 2Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 96,90

Paragraaf 3Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze Paragraaf en Paragraaf 4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

2,70%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 173,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 5.000.000 bedragen:

2,65%

van de bouwkosten;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,60%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 411.000,-

Welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien daarvoor een advies van de welstandscommissie noodzakelijk is:

2.3.1.2.1

- indien de bouwkosten minder dan € 25.000,- bedragen

€ 50,00

- indien de bouwkosten € 25.000,- tot en met € 2.000.000,- bedragen

van de bouwkosten

€ 2,0‰

- indien de bouwkosten meer dan € 2.000.000,- bedragen

€ 4.000,-

2.3.1.2.3

Adviezen inzake handhaving:

€ 110,-

2.3.1.2.4

De advieskosten worden, ongeacht het aantal wijzigingen op het oorspronkelijke bouwplan, slechts eenmaal in rekening gebracht. Maatgevend voor de berekening daarbij zijn de hoogste bouwkosten, waarbij de leges op € 5,00 naar boven worden afgerond

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.168,00

Overig advies

2.3.1.4

De in Paragraaf 3 genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, dan wel blijkend uit de opgaaf die de externe adviseur aan het dagelijks bestuur heeft gedaan.

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt de toeslag, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

100%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,55%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 214,00

en een maximum van:

€ 414.000,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 236,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), bij bouw- en aanlegkosten:

lager dan € 25.000

€ 236,00

van € 25.000 tot € 100.000

€ 473,00

van € 100.000 of hoger

€ 710,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1,80%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 236,00

en met een maximum van

€ 5.330,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), bij bouw- en aanlegkosten:

lager dan € 25.000

€ 236,00

van € 25.000 tot € 100.000

€ 473,00

van € 100.000 of hoger

€ 710,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

25%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 289,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 289,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 289,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 236,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 473,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

tot 1500 m2 aan functiewijziging:

€ 473,00

Vanaf 1500 m2 aan functiewijziging:

€ 5.330,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 473,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 710,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 289,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 289,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 289,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.3.5.1

categorie 1, zijnde 1 t/m 100 m2:

€ 575,00

2.3.5.2

categorie 2, zijnde 101 t/m 500 m2:

verhoogd met € 1,57 per m2;

€ 408,00

2.3.5.3

categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000 m2:

verhoogd met € 0,57 per m2;

€ 947,00

2.3.5.4

categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000 m2:

verhoogd met € 0,14 per m2;

€ 1.921,00

2.3.5.5

categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000 m2:

verhoogd met € 0,03 per m2;

€ 2.534,00

2.3.5.6

categorie 6, zijnde meer dan 50.000 m2:

verhoogd met € 0,01 per m2.

€ 3.865,00

2.3.5.7

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of geweigerd, worden de volgens de in artikel 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6 berekende leges, met 50% verminderd.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 295,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 295,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 236,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 160,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 156,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 37,60

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 37,60

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 182,00

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 295,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 75,30

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 75,30

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 75,30

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 484,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 747,00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven welke niet op grond het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad d.d. 9 april 2015 is vrijgesteld

€ 354,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 354,00

Paragraaf 4Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2,0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3,0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

5,0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Paragraaf 5Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het indienen van de aanvraag

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand na het indienen van de aanvraag

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, planologisch strijdig gebruik, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

indien de bouwkosten lager zijn dan € 15.000,-

25%

Indien de bouwkosten € 15.000,- of hoger zijn

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.4

Teruggaaf naar aanleiding van afgehandeld vooroverleg

Als na een afgehandeld vooroverleg een omgevingsvergunning wordt aangevraagd m.b.t. dezelfde activiteit als het vooroverleg bedraagt de teruggaaf: van de inrekening gebrachte leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 van het vooroverleg als bedoeld in art. 2.2. Dit bedrag wordt verrekend met de leges van de aanvraag om een omgevingsvergunning, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na afronding van het vooroverleg als bedoeld in art. 2.2

50%

2.5.5

Teruggaaf vergunningvrij project

Wanneer een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2, vergunningvrij is, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.6

Teruggave aanvraag buiten behandeling stellen

Wanneer de gemeente een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2, buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.7

Teruggave als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.7.1

Wanneer de gemeente een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, sloop- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaf bedraagt

indien de bouwkosten lager zijn dan € 15.000,-

25%

Indien de bouwkosten € 15.000,- of hoger zijn

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.7.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.7.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Paragraaf 6Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 236,00

Paragraaf 7Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan:

€ 5.330,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan:

€ 5.330,00

Paragraaf 8In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

€ 75,30

Hoofdstuk 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Hoofdstuk 2

Paragraaf 1Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 315,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 92,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 62,90

3.1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een leidinggevende op een verleende vergunning ingevolge artikel 30a van de Alcoholwet

€ 62,90

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

€315,00

3.1.5.2

tot het wijzigen van een leidinggevende op een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 62,90

3.1.5.3

voor het in behandeling nemen van een wijziging van de bestaande vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 92,40

3.1.5.4

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod op sluitingstijden voor cafe's, restaurants e.d., bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 62,90

Paragraaf 2Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 289,00

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid, optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 51,95

3.2.1.3

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 51,95

3.2.1.4

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 51,95

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 165,00

3.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 51,95

3.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een braderie uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 165,00

3.2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een braderie uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 51,95

3.2.4

Het tarief voor een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 51,95

3.2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25a voor een eenmalige "betaald voetbalwedstrijd"

€ 218,00

3.2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25a voor een voetbalseizoen

€ 289,00

Paragraaf 3Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.105,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.105,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 136,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 136,00

Paragraaf 4

Vervallen

Paragraaf 5Marktstandplaatsen

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.5.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening 2015

€ 52,65

3.5.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening 2015

€ 43,95

3.5.3

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2

€ 20,85

3.5.4

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening 2015

€ 66,60

3.5.5

vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Marktverordening 2015

€ 66,60

Paragraaf 6Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 62,90

Paragraaf 7In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk, als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 146,00

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

€ 75,30

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2022,

de griffier,

G.H. Logt