Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08-11-2022;

gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h,

en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de markt gedurende marktdagen of op de weekmarkt voor de uitoefening van de markthandel, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarieftoepassing

Een gedeelte van een dag of strekkende meter wordt voor een geheel gerekend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt voor een marktkraam, een standplaats of een marktwagen

 • 1.

  voor een kalenderkwartaal;

  a. Per strekkende meter frontbreedte € 15,30;

  b. Bijdrage voor gebruik elektriciteit exclusief BTW per strekkende meter frontbreedte € 8,40

 • 2.

  Per marktdag

  a. Per strekkende meter frontbreedte € 2,35

  b. Bijdrage voor gebruik elektriciteit exclusief BTW per strekkende meter frontbreedte € 1,30

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2022’, vastgesteld op 29 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 12 december 2022.

Griffier,

P. de Boer

De voorzitter,

S.W. van ’t Erve