Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Peel en Maas

Geldend van 20-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het raadsvoorstel 2022-

Zaaknummer: 1894/2022/2616683

Gelet op het bepaalde in artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet.

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Peel en Maas

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • begraafplaats(en):

  • de gemeentelijke begraafplaats Heiderust, Sevenumsedijk 22, 5984 PC Koningslust;

  • het oud parochiekerkhof (eveneens gemeentelijke begraafplaats), Kerkstraat 10, 5981 CG Panningen

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as.

 • urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 21 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2022 van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2022

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,

E.J.C. Apeldoorn-Feijts

de voorzitter,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Peel en Maas 2023

Deze bijlage omvat de in artikel 5 van genoemde verordening aangehaalde tarieventabel per 1-1-2023.

2023

2022

Hoofdstuk 1 Huren

 
 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf op het parochiekerkhof aan de Kerkstraat te Panningen, wordt geheven:

 
 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 2.303,00

€ 2.236,00

1.1.2

voor een periode van 40 jaar

€ 4.608,00

€ 4.474,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf op het parochiekerkhof aan de Kerkstraat te Panningen, wordt geheven:

 
 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 1.150,00

€ 1.116,00

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

€ 2.303,00

€ 2.236,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf op de begraafplaats Heiderust aan de Sevenumsedijk, wordt geheven:

 
 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.314,00

€ 1.276,00

1.3.2

voor een periode van 40 jaar

€ 2.630,00

€ 2.554,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf op de begraafplaats Heiderust aan de Sevenumsedijk, wordt geheven:

 
 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

€ 658,00

€ 638,00

1.4.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.314,00

€ 1.276,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen van een overleden persoon in een urnennis op de begraafplaats Heiderust aan de Sevenumsedijk, wordt geheven:

 
 

1.5.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.444,00

€ 1.402,00

1.5.2

voor een periode van 40 jaar

€ 2.888,00

€ 2.804,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen van een overleden persoon in een urnennis op de begraafplaats Heiderust aan de Sevenumsedijk, wordt geheven:

 
 

1.6.1

voor een periode van 10 jaar

€ 720,00

€ 699,00

1.6.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.442,00

€ 1.400,00

Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten asbussen, verstrooien van as.

 
 

2.1

Voor het begraven van een lijk wordt geheven:

€ 874,00

€ 848,00

2.2

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een graf, wordt geheven:

€ 874,00

€ 848,00

2.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf wordt geheven:

€ 226,00

€ 220,00

2.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven:

€ 185,00

€ 180,00

2.5

Voor het verstrooien van as in een graf wordt geheven:

€ 226,00

€ 220,00

2.6

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 226,00

€ 220,00

Hoofdstuk 3 Gedenkteken.

 
 

3.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van gedenktekens of kruisen wordt geheven per gedenkteken of kruis

€ 175,00

€ 170,00

Hoofdstuk 4 Opgraven en ruimen.

 
 

4.1.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 874,00

€ 848,00

4.1.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf, wordt geheven:

€ 874,00

€ 848,00

4.2.1

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven:

 
 

4.2.2

uit een graf

€ 226,00

€ 220,00

4.2.3

uit een urnennis

€ 113,00

€ 110,00

4.3.1

Bij het (op een andere dag) weer terugplaatsen van de asbus of urn wordt geheven:

€ 226,00

€ 220,00

4.4.1

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 345,00

€ 335,00

Hoofdstuk 5 Overige heffingen.

 
 

5.1.1

Voor het gebruik van de aula op begraafplaats Heiderust aan de Sevenumsedijk wordt geheven, per halfuur

€ 57,00

€ 55,00

5.1.2

Het recht als bedoeld in artikel 5.1.1 wordt niet geheven in combinatie met een in de vorige hoofdstukken opgenomen recht

 
 

5.2.1

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat overeenkomstig de standaardtekst in de Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas

€ 243,00

€ 236,00

5.2.2

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat afwijkend van de standaardtekst conform de Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas, wordt het in artikel 5.2.1. genoemde recht verhoogd met het bedrag van de extra kosten dat voorafgaand aan het inbrengen van de inscriptie wordt medegedeeld, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

Behoort bij besluit van 13 december 2022

De griffier