Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08-11-2022

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor;

 • a.

  leges;

 • b.

  parkeerbelastingen;

 • c.

  precariobelasting;

 • d.

  lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  forensenbelasting;

 • f.

  toeristenbelasting;

 • g.

  onroerende-zaakbelastingen voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen;

 • h.

  marktgelden;

 • i.

  haven- en kadegelden;

 • j.

  Reclamebelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Indien de duur van de belastingplicht niet gelijk is aan het belastingjaar, dan bestaat er aanspraak op kwijtschelding voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar geldende kwijtschelding als er in dat jaar maanden zijn waarin de belastingplicht geldt. Voor de berekening van de kwijtschelding wordt een gedeelte van een kalendermaand aangemerkt als een volle maand.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting voor woningen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Extra toegestane financiele middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiele middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met het toepasselijke maximumbedrag als bedoeld in artikel 4 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2021’, vastgesteld op 7 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de Verordening kwijtschelding 2023 is 1 januari 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 12 december 2022.

Griffier,

P. de Boer

De voorzitter,

S.W. van ‘t Erve