Regeling vervallen per 30-06-2023

Subsidieregeling verhoogde energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2022-2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 08-02-2023

Intitulé

Subsidieregeling verhoogde energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

de Subsidieregeling verhoogde energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2022-2023 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemene subsidieverordening

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling is bedoeld als Subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties die te maken hebben met verhoogde lasten voor energie. Deze subsidieregeling gaat over de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verhoogde energielasten: de situatie dat de kosten voor gas en licht sterk gestegen zijn sinds 1 juli 2022.

 • b.

  Maatschappelijke organisaties: organisaties of instellingen zonder winstoogmerk die een maatschappelijk nut hebben.

 • c.

  Aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming zoals in deze regeling wordt bedoeld.

 • d.

  Subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt.

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.

Artikel 4 Doel

Deze middelen zijn bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen die te maken hebben met sterk verhoogde lasten voor energie en die hiervoor (nog) niet door de gemeente, de provincie en/of het rijk gecompenseerd zijn.

Artikel 5 Doelgroep

De regeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die:

 • a.

  in het Westerkwartier gevestigd zijn,

 • b.

  geen winstoogmerk hebben,

 • c.

  uit meer dan één persoon bestaan,

 • d.

  vallen onder de categorie sportvoorziening, cultuurvoorziening of buurt- of dorpshuis,

 • e.

  een eigen accommodatie hebben of het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie en daarbij verantwoordelijk zijn voor de energielasten.

Artikel 6 Voorwaarden

 • a. De organisatie maakt, waar mogelijk, aantoonbaar gebruik van de landelijke en provinciale energieregelingen.

 • b. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • 1.

   Tariefverhoging verbruikslasten

 • c. De verhoogde energielasten zijn aantoonbaar financieel onderbouwd. Dit wordt zichtbaar gemaakt door het aanleveren van:

  • 1.

   Een jaarafrekening energieleverancier van een representatief jaar om de verbruikscijfers aan te tonen.

  • 2.

   Het voorafgaande energiecontract om de tarieven aan te tonen.

  • 3.

   Het nieuwe energiecontract met energietarieven.

   Voorschotnota’s voldoen niet en zijn hiervan uitgesloten.

 • d. Subsidie wordt verstrekt als compensatie voor de toegenomen energiekosten in de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.

 • e. Maximaal 75% van de toegenomen energielasten kunnen vanuit deze regeling gecompenseerd kunnen worden.

 • f. Verhoogde energielasten die vanuit deze regeling gecompenseerd worden mogen niet worden doorberekend aan eventuele huurders van de accommodatie.

 • g. De subsidieaanvrager laat zien welke maatregelen zij op korte termijn nemen om de energielasten omlaag te brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verduurzamingsmaatregelen, het concentreren van bijeenkomsten en het clusteren van gymonderwijs op 1 dag.

 • h. De subsidieaanvrager stelt een plan op voor het terugbrengen van energielasten tot een aanvaardbaar niveau op langere termijn. Hierin moet opgenomen worden hoe het pand voor de toekomst planmatig verduurzaamd wordt.

Artikel 7 Uitzonderingen

Een uitzondering wordt gemaakt voor verenigingen die behoren tot de doelgroep (artikel 5, lid a tot en met d) en die een ruimte huren van een verhuurder die geen gebruik van deze regeling kan maken. Deze verenigingen kunnen zelf een aanvraag voor deze regeling indienen, tenzij de verhuurder gecompenseerd kan worden vanuit een andere (landelijke) regeling. Deze verenigingen leveren het volgende aan:

 • a)

  stukken waaruit de verhoging van huur als gevolg van de energielasten blijkt,

 • b)

  een uittreksel uit het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

De aanvraag wordt op basis van maatwerk beoordeeld.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling; o.a. landelijke of provinciale regelingen zijn voorliggend en worden in mindering gebracht bij het definitief vaststellen van de hoogte van de subsidie.

 • b.

  kosten anders dan de gestegen energielasten.

 • c.

  verhoging van energielasten die voor 1 juli 2022 zijn doorgevoerd.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5, 6 en 7;

 • b.

  de aanvrager gebruik kan maken van andere regelingen voor hetzelfde doel.

Artikel 10 De subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde aanvraagformulier. Dit is bereikbaar via www.westerkwartier.nl/energieregeling-maatschappelijke-organisaties

 • 2. Naast het aanvraagformulier bevat een subsidieaanvraag de volgende documenten:

 • Voor eigenaren en beheerders:

  • a.

   Jaarafrekening energieleverancier voorafgaand aan het nieuwe energiecontract.

  • b.

   Jaarafrekening energieleverancier van een representatief jaar om het verbruik aan te tonen.

  • c.

   Nieuw jaarcontract energieleverancier over de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • d.

   Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

  • e.

   Het overzicht van maatregelen voor energiebesparing op korte termijn.

  • f.

   Het plan voor energiebesparende maatregelen op lange termijn.

 • Voor huurders zoals bedoeld in artikel 7:

  • a)

   stukken waaruit de verhoging van huur als gevolg van de energielasten blijkt,

  • b)

   een uittreksel uit het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

 • 3. De aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2023 zijn ingediend. Aanvragen die na de datum van 30 juni 2023 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Het college kan de uiterlijke datum genoemd in artikel 9, lid 3 wijzigen indien zij besluit de periode genoemd in artikel 6, lid 3 te verlengen.

Artikel 11 Subsidieplafond

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van€ 1.000.000. Hierbij geldt het principe ‘op is op'.

Artikel 12 Beslistermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt er binnen een termijn van 6 weken na indiening beslist op een subsidieaanvraag. Indien de financiële situatie van de subsidieaanvrager verder onderzoek behoeft, kan deze termijn worden verlengd met twee keer 4 weken.

Artikel 13 Subsidievaststelling

De definitieve vaststelling vindt plaats nadat een verantwoording is ingediend. Dit moet gebeuren nadat de jaarafrekening van de energieleverancier voor de betreffende periode is verstrekt en uiterlijk op 31 december 2024. Bij de verantwoording wordt het volgende aangeleverd:

 • a.

  de definitieve jaarafrekening energieleverancier over de periode waarop subsidie is verstrekt;

 • b.

  de beschikkingen vanuit andere aangevraagde regelingen;

 • c.

  terugkoppeling van de energiebesparende maatregelen op korte termijn, zoals bedoeld in artikel 6, lid 6;

 • d.

  update van het plan voor energiebesparende maatregelen op lange termijn, zoals bedoeld in artikel 6, lid 7.

Artikel 14 hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken voor zover toepassing van de regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling verhoogde energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2022-2023'.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze subsidieregeling eindigt op 30 juni 2023. Het college heeft de mogelijkheid deze periode te verlengen wanneer zij hiertoe aanleiding en mogelijkheden ziet.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 13 december 2022

A. van der Tuuk, burgemeester

Eric Paré, loco-secretaris