Regeling vervallen per 01-01-2024

Rectificatie Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 17-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Rectificatie Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Bij interne controle bleek dat de bekendmaking op 8 december 2022 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-545526.html ) niet identiek is aan het vastgestelde besluit.

Het correcte besluit luidt:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Almere,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Besluit

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ´dag´: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  ´week´: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  ´maand´: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met dag (n-1)e in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • d.

  ´jaar´: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met dag (n-1)e in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  ´kalenderjaar´: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam’ leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het verlenen van een dienst op aanvraag;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij horende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • d.

  de in artikel 3.2.1 en 3.2.2 van de tarieventabel genoemde aanvragen indien het activiteiten betreft met een aantoonbaar liefdadig doel.

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verschuldigde leges worden betaald op het moment van kennisgeving, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2. Indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, dienen de leges te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. Indien het betreft leges, geheven op grond van Titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, kunnen burgemeester en wethouders een voorlopig bedrag vorderen tot 80% van het bedrag waarop de leges vermoedelijk uiteindelijk zullen worden vastgesteld.

 • 4. Het voorlopig gevorderde bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 5. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste, tweede en vierde lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

 • 2. Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien dit plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van de bescheiden, waarop het recht heeft, is verbruikt, wordt op aanvraag teruggaaf verleend tot de helft van de voor het abonnement verschuldigde leges.

 • 3. Indien het niet verstrekken, intrekken of wijzigen van een vergunning het gevolg is van het verstrekken van onjuiste gegevens door, namens of vanwege de aanvrager, vindt geen teruggaaf van de verschuldigde leges plaats.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden.

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant, de tarieven niet meer dan 5% wijzigen en het de volgende hoofdstukken en onderdelen uit Titel I van de tarieventabel betreft:

 • hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);

 • hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • hoofdstuk 4 (verstrekking uit de Basisregistratie Personen)

 • hoofdstuk 9 (verklaring omtrent gedrag)

 • hoofdstuk 9 (naturalisatie en optie)

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De “Verordening leges Almere 2022”, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4. De in Titel II van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening, genoemde UAV 2012 en NEN 2580 worden bekendgemaakt door ter inzagelegging op het stadhuis van Almere.

 • 5. Tot het moment waarop de (nieuwe) Omgevingswet in werking treedt, is enkel Tarieventabel I, behorende bij de Legesverordening, van toepassing.

 • Nadat de (nieuwe) Omgevingswet in werking is getreden, is enkel Tarieventabel II, behorende bij de Legesverordening van toepassing én vervalt de toepasselijkheid van Tarieventabel I.

 • 6. Deze verordening wordt aangehaald als de ”Legesverordening Almere 2023’’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2022

de griffier, de voorzitter,

G.J. Broer, A.T.B. Bijleveld-Schouten

Tarieventabel I, behorende bij de Legesverordening 2023

(bedragen in euro)

Deze tarieventabel I, behorende bij de Legesverordening Almere 2023, is geldig indien de (nieuwe) Omgevingswet niet inwerking treedt op 1 januari 2023 en behoudt zijn geldigheid tot de datum van inwerkingtreding van de (nieuwe) Omgevingswet voor zover die datum voor 1 januari 2024 is gelegen.”

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

(vervallen)

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering / verrekening

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Overige verstrekte diensten

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 1A

Speelautomatenhallen

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Seksinrichtingen

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8

Kinderopvang

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van de trouwzaal, op een andere tijd of andere wijze dan waarop een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos plaats heeft op:

 

1.1.1.1

werkdagen

 

1.1.1.1.a

van 9.00 uur tot en met 17.00 uur in het stadhuis of in andere locatie

€ 346,50

1.1.1.1.b

van 18.00 uur tot en met 22.00 uur in het stadhuis of in andere locatie

€ 577,50

1.1.1.1.c

van 9.00 uur tot en met 17.00 uur eenvoudige ceremonie in het stadhuis

€ 208,95

1.1.1.2

vervallen

1.1.1.3

vervallen

1.1.1.4

vervallen

1.1.1.5

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op weekend van 09.00 uur tot en met 17.00 uur

€ 787,50

1.1.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.2 in aangewezen locaties buiten het stadhuis, in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan de ambtenaar burgerlijke stand

€ 1.229,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan

€ 26,15

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 14,35

1.1.3.a

Het tarief bedraagt voor het opvragen van akten Burgerlijke Stand

Wettelijk tarief

1.1.3.b

Het tarief bedraagt voor het opvragen van een verklaring huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.3.c

Het tarief bedraagt voor het opvragen van elk meertalig uittreksel uit een akte van de Burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.3.d

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.3.e

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.3.f

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een akte van de burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.5

Het tarief voor een verlof voor het bespoedigen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de wet op de lijkbezorging

€ 12,70

1.1.5.a

Het tarief voor een verlof voor het uitstellen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de wet op de lijkbezorging

€ 12,70

1.1.5.b

Het verstrekken van laissez-passer voor lijken, als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg 26-10-1973

€ 10.50

1.1.6.a

Het tarief bedraagt voor het benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 70,15

1.1.6.b

Het tarief bedraagt voor het benoemen en beëdigen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 203,30

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een ambtenaar als getuige

€ 34,95

1.1.8

Het tarief voor het wijzigen, annuleren of verzetten van de datum en tijdstip van het huwelijk bedraagt

 

1.1.8.1

vanaf één maand tot één week voor de huwelijksdatum: u betaalt 50% van het verschuldigde bedrag

 

1.1.8.2

in de week van het huwelijk of op de huwelijksdatum zelf 100% van het verschuldigde bedrag.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het (administratief) omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 48,30

1.1.10

Het tarief voor het bezoek van een ambtenaar op de trouwlocatie bedraagt

€ 116,45

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarief 2023

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

voor een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.1.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.3.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.4.1

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5.2

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Wettelijk maximum tarief

1.2.6

de tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief 2023

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,20

1.4.2.2

een verstrekking waarvoor wegens of het geheel ontbreken van namen en adressen een intensieve naspeuring is vereist, per kwartier

€ 15,20

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in onderdeel in artikel 1.4.2.1. waarvoor de B.R.P. in batch moet worden geraadpleegd

 

1.4.3.1

voor inlichtingen, te verstrekken in andere gevallen dan die bedoeld in onderdeel 1.4.2.2., indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur

 

1.4.3.1.1

Voor de eerste 1.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,22

1.4.3.1.2

Voor de daarop volgende 4.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,22

1.4.3.1.3

voor de daarop volgende inlichtingen, per inlichting

€ 0,14

1.4.4

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur en derhalve een afzonderlijk programma moet worden opgesteld, per hieraan besteed uur

€ 230,40

1.4.4

Vooraf wordt door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet een opgaaf verstrekt van de totale kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de genoemde kostenopgaaf is geaccepteerd.

€ 230,40

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.4.5.1

een uittreksel uit de BRP verstrekt dat aan de balie of schriftelijk is aangevraagd

€ 15,20

1.4.5.2

een uittreksel uit de BRP dat via internet is aangevraagd

€ 13,00

1.4.5.3

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

€ 13,45

1.4.5.4

meertalig modelformulier van een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon- en verblijfplaats of burgerlijke staat

€ 15,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Wettelijk maximaal tarief

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief 2023

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 15,20

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Tarief 2023

Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief 2023

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van pagina’s van de gemeentebegroting (inclusief bijlagen en de memorie van toelichting) of de gemeenterekening, per fotokopie:

€ 0,10

 

tot een maximum van

€ 63,85

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 29,25

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief 2023

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via de balie

€ 15,15

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via internet

€ 12,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 15,15

1.9.4

voor de afgifte van een verklaring inhoudende dat een afschrift van een document overeenstemt met het origineel

€ 15,15

1.9.5

van een bewijs van Nederlanderschap

1.9.5.1

verstrekt via de balie

€ 15,15

1.9.5.2

verstrekt via internet

€ 12,95

1.9.5.3

Uittreksels uit de BRP worden kosteloos verstrekt indien door een Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand het minimum bedrag van eigen bijdrage blijkt en de procedure waarvoor de gevraagde uittreksels dienen, is opgenomen

gratis

1.9.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immirgatie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden. De tarieven voor onderstaande diensten van deze paragraaf zijn geregeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, stb 2018,52221.

 

1.9.6.1

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.2

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.3

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.4

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.5.

verzoek medeverlening minderjarige

Wettelijk tarief

1.9.6.6

bij het optieverzoek van de aanvrager:

 

1.9.6.6.1

voor een enkelvoudige optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.2

voor een gemeenschappelijke optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.3

voor een mede-opterende minderjarige

Wettelijk tarief

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Tarief 2023

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

€ 300,00

1.11.2

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning

€ 50,00

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2023

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 224,25

1.12.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen

50%

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Tarief 2023

 

Zie Verordening marktgelden

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief 2023

Verplaatst naar hoofdstuk 9 van Titel III

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief 2023

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Tarief 2023

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

Tarief 2023

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden: (Naast de hieronder genoemde legeskosten zullen de beheerkosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders)

1.18.1.1

Indien het betreft tracés van 25 - 250 m1

€ 254,33

1.18.1.2

Indien het betreft tracés van 250 - 1000 m1

€ 418,77

1.18.1.3

Indien het betreft tracés van 1000 - 2500 m1

€ 603,81

1.18.1.4

Indien het betreft tracés langer dan 2500 m1: op basis van een begroting

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

1.18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding

€ 92,27

1.18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 431,77

1.18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot (ver)plaatsen of verwijderen van afzonderlijke onder- of bovengrondse objecten, zoals traforuimtes, regelkamers, po-gebouwen, wijkcentrales, versterkerkasten en handholds

€ 275,65

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Tarief 2023

1.19.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

Bewonersontheffing en werknemersontheffing: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen (kentekenhouders) die aangeduid zijn in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

Bezoekersparkeerkaart: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen die zijn aangeduid in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

1.19.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 58,50

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing met beperkte werkingsduur (zeven dagen) als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 18,60

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.1.3

tot het wijzigen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 18,60

en als het gaat om wijzigingen in verband met vervanging van een voertuig vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Regeling Voertuigen

€ 71,30

1.19.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart per kaart

€ 67,30

1.19.1.3.2

tot het in opdracht van de gemeente opvragen van een medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 66,20

1.19.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 0,00

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) bewonersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 7,30

1.19.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een werknemersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 50,30

1.19.3.2.

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) werknemersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 7,00

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing parkeren voor maximaal één maand

€ 36,60

1.19.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken)gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de eerste twee wijzigingen

€ 0,00

1.19.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken) gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de derde en volgende wijzigingen

€ 15,20

1.19.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone voor zorgverleners voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 50,30

1.19.8

Het tarief bedraagt:

1.19.8.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 173,25

1.19.8.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken na goedkeuring van de aanvraag, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg hiervan

€ 194,25

 

Hoofdstuk 20 Diversen

Tarief 2023

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor de exploitatie van een coffeeshop, zoals bedoeld in de “Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013”

€ 1.705,00

1.20.1.1.1

Indien de gedoogbeschikking als bedoeld onder 1.20.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

1.20.1.2

vervallen

1.20.1.2.1

vervallen

1.20.1.3

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt, geldig voor:

1.20.1.3.1

maximaal één week

€ 67,25

1.20.1.3.2

meer dan één week maar niet meer dan één maand

€ 217,90

1.20.1.3.3

meer dan één maand

€ 1.203,00

1.20.1.3A

Het tarief uit artikel 1.20.1.3.1 wordt niet geheven wanneer een aanvraag uit artikel 1.20.1.3 wordt gecombineerd met een aanvraag voor een vergunning van een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1)

1.20.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare plaats:

1.20.1.4.1.1

geldig voor één dag

€ 71,40

1.20.1.4.1.2

geldig voor een periode van maximaal één week

€ 111,10

1.20.1.4.1.3A

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte van maximaal 25 m²

€ 222,15

1.20.1.4.1.3B

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte groter dan 25 m2

€ 433,40

1.20.1.4.2

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.4.1.1 t/m 1.20.1.4.1.3B van deze tarieventabel

€ 45,50

1.20.1.4.3

Indien de in 1.20.1.4 bedoelde aanvraag pas wordt ingediend als de voorwerpen of stoffen al worden of zijn geplaatst, dan worden de in 1.20.1.4.1 genoemde tarieven verhoogd met 100%

1.20.1.4A

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van filmopnames op of aan een openbare plaats:

€ 218,60

1.20.1.5

De behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een openbare inzameling van geld of goederen geschiedt kosteloos

1.20.1.6

Vervallen

1.20.1.7

Vervallen

1.20.1.8.1

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een tijdelijke standplaats:

€ 226,95

 

Indien de onder 1.20.1.8.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel meerdere locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

1.20.1.9.1A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 12de datum van

€ 30,35

 

Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de vergunning voor meerdere aan één gesloten dagen binnen één kalenderweek wordt aangevraagd.

1.20.1.9.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 45,55

1.20.1.9.2

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor bepaalde tijd:

€ 451,10

1.20.1.9.3

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 1.034,60

1.20.1.9.4

voor het omzetten van een vergunning voor een standplaats voor bepaalde tijd in een vergunning voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 583,45

1.20.1.9.5

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.8.1 of 1.20.1.9.2 of 1.20.1.9.3

€ 68,30

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

afschriften of uittreksel van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,20

1.20.2.2

een fotokopie of reproductie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,20

1.20.2.3

een bestek met bijbehorende kaarten c.a. ten behoeve van openbare aanbestedingen in het kader van het grondbedrijf

€ 145,30

1.20.2.6

een verslag van de periodieke C – rapportage, per stuk

€ 4,90

1.20.4

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van muziek op openbare plaatsen of het geven of houden van een vertoning of een vermakelijkheid

€ 111,60

1.20.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 227,35

1.20.6

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.20.6.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

1.20.6.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

1.20.6.A

De onder 1.20.6.1 en 1.20.6.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 29,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 Tarief 2023

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen, danwel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

De bouwkosten, exclusief BTW, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de "Tabel bouwkosten legesberekening", die als bijlage bij deze tarieventabel is opgenomen.

Indien deze tabel niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt.

Oppervlakte en inhoudsmaten worden bepaald conform de artikelen 4.2 en 5.2 van de NEN 2580.

De NEN 2580 is kosteloos te raadplegen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Almere.

2.1.1.2A

Voor de bepaling van de bouwkosten van zonnevelden met een bouwsom groter dan € 1.000.000 worden andere kosten dan die voor de bouwkundige constructie buiten beschouwing gelaten, met dien verstande dat de vastgestelde bouwkosten nooit minder dan € 1.000.000 bedragen

2.1.1.3

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Tarief 2023

2.2.1

Het tarief bedraagt voor:

2.2.1.1

De schriftelijke bevestiging of een voorgenomen plan of gebruik al dan niet past binnen de geldende voorschriften:

€ 89,80

2.2.1.2

de schriftelijke beoordeling van de mogelijkheden voor een voorgenomen plan of gebruik om een afwijkingsprocedure te volgen:

2.2.1.2.a

Indien het een herhalingsplan betreft:

€ 89,80

2.2.1.2.b

Indien daarvoor een uitbreiding of afwijking van een eerder vastgesteld beleid noodzakelijk is:

€ 269,35

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.2.3

vervallen

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2023

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

bij een bouwsom van € 0 t/m € 200.000

3,20%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 304,00

bij een bouwsom van € 200.001 t/m € 500.000

3,10%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 6.400,00

bij een bouwsom van € 500.001 t/m € 1.000.000

2,90%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 15.500,00

bij een bouwsom groter dan € 1.000.000

2,65%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 29.000,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 457.000,00

2.3.1.1.1A

De onder 2.3.1.1.1 genoemde tarieven gelden voor de reguliere dienstverlening. Daartoe worden ook gerekend de activiteiten die voor de gemeente ontstaan:

-        doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de bij de ingediende aanvraag ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren

-        doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de door de gemeente gevraagde aanpassingen in te dienen die nodig zijn om een aanvraag vergunbaar te maken.

2.3.1.1.1B

Wanneer op verzoek van de aanvrager, alvorens de gemeente besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten c.q. de aangevraagde vergunning te weigeren, deze in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals aanvullende gegevens dan wel aanpassingen m.b.t de ingediende aanvraag in te dienen, dan bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1B.1

voor het in behandeling nemen van de 2de aanvulling of de 2de aanpassing:

25% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.1B.2

voor het in behandeling nemen van de 3de aanvulling of de 3de aanpassing:

30% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.2

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op gecertificeerde bouw dan wordt voor de op grond van 2.3.1.1.1 geheven leges op verzoek een korting verleend van 30%, tot een maximum van:

€ 27.000,00

Als ook het toezicht tijdens de bouw volledig gecertificeerd plaatsvindt, dan wordt op verzoek aanvullend een korting verleend van 15% tot een maximum van:

€ 13.500,00

Daarbij geldt dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan:

€ 304,00

2.3.1.1.2A

Artikel 2.3.1.1.2 kan worden toegepast indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Almere" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een tot het landelijk tot het stelsel i.o. toegelaten marktpartij worden uitgevoerd in plaats van de gemeente. Onder landelijk toegelaten marktpartijen wordt verstaan de instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers, die gedurende de implementatie van de Wet tot aan inwerkingtreding, een voorlopige toelating tot het stelsel hebben. Deze voorlopige toelating wordt gegeven door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging (TloKB), het zelfstandige bestuursorgaan onder de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2.3.1.1.2B

Om voor een korting genoemd onder 2.3.1.1.2 in aanmerking te komen moeten alle in te dienen stukken met betrekking tot het gehele bouwplan gecertificeerd zijn. Het toezicht dient vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de gereedmelding gecertificeerd plaats te vinden.Een besluit om deze kortingen te verlenen wordt daarom pas genomen na oplevering van het bouwwerk.

2.3.1.1.3

de bouwactiviteit betrekking heeft op grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten en de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, dan bedraagt het tarief:

bij een bouwsom van € 1.000.001 t/m € 10.000.000

1,325%

van de bouwkosten boven € 1.000.000,

vermeerderd met

€ 26.500,00

bij een bouwsom groter dan € 10.000.000

0,331%

van de bouwkosten boven € 10.000.000,

vermeerderd met

€ 145.750,00

en een maximum van

€ 343.000,00

2.3.1.2

vervallen

Procedure hogere grenswaarde

2.3.1.3

Indien bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning, uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure als bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden toegepast, bedraagt het tarief voor die procedure

€ 1.714,00

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.1.4

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,04% van de aanlegkosten met een minimum van

€ 552,00

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of van een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 317,25

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 317,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 0,36% van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 876,10

en een maximum van

€ 8.761,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 317,25

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.3A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.3 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- en aanlegactiviteit

Tarief 2023

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 317,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 317,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 876,10

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 317,25

2.3.4A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.4 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Tarief 2023

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

€ 432,05

2.3.5.1.1

Het tarief als genoemd onder 2.3.5.1 wordt verhoogd met een bedrag, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk. Deze verhoging bedraagt bij een oppervlakte van

 

2.3.5.1.1.1

niet meer dan 100 m2

€ 219,40

2.3.5.1.1.2

meer dan 100 m2, doch niet meer dan 500 m2, per m2

€ 2,33

2.3.5.1.1.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 695,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,94

2.3.5.1.1.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 1.815,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,38

2.3.5.1.1.5

meer dan 5.000 m2, doch niet meer dan 50.000 m2

€ 3.065,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,13

2.3.5.1.1.6

meer dan 50.000 m2

€ 7.565,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,04

2.3.5.1.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd.

 

en een maximum van

€ 8.761,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 317,25

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.3A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.3 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- en aanlegactiviteit

Tarief 2023

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 317,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 317,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 876,10

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 317,25

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.4A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.4 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

€ 432,05

2.3.5.1.1

Het tarief als genoemd onder 2.3.5.1 wordt verhoogd met een bedrag, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk. Deze verhoging bedraagt bij een oppervlakte van

 

2.3.5.1.1.1

niet meer dan 100 m2

€ 219,40

2.3.5.1.1.2

meer dan 100 m2, doch niet meer dan 500 m2, per m2

€ 2,33

2.3.5.1.1.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 695,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,94

2.3.5.1.1.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 1.815,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,38

2.3.5.1.1.5

meer dan 5.000 m2, doch niet meer dan 50.000 m2

€ 3.065,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,13

2.3.5.1.1.6

meer dan 50.000 m2

€ 7.565,00

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,04

2.3.5.1.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd.

€ 432,05

vermeerderd met een bedrag per m2 van

2.3.6

Vervallen

 

Handelsreclame

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het toestaan of gedogen van het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo

€ 140,25

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

Tarief 2023

2.4.1

De leges die op grond van 2.2.1  zijn geheven worden verrekend met de leges die verschuldigd zijn voor een aanvraag die wordt ingediend conform het plan of gebruik zoals dat bij de voortoets is voorgelegd. Het recht op deze verrekening vervalt, indien laatstbedoelde aanvraag later dan achttien maanden na het besluit op de voortoets wordt ingediend.

2.4.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van bouw- of aanlegactiviteiten waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de voor deze nieuwe aanvraag ingevolge artikel 2.3.1 of 2.3.2 verschuldigde leges vastgesteld op 50% van de bouw- of aanlegkosten van de activiteit in gewijzigde uitvoering, met dien verstande dat

2.4.2.1

voor de bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 304,00

2.4.2.2

voor de aanlegactiviteit minimaal verschuldigd blijft tenzij 2.3.2.2 van toepassing is

€ 552,00

2.4.2.3

In afwijking van het bepaalde in 2.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 304,00

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken en terstond opnieuw wordt ingediend, worden de in rekening te brengen leges verrekend met de voor de eerdere aanvraag geheven leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, of aanvraag archeologievergunning.

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, of zijn aanvraag tot het verstrekken van een archeologievergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.6.4, schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

85% indien de aanvraag wordt ingetrokken of wordt vervangen door een nieuwe aanvraag voordat met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart

2.5.1.2

50% indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke toetsing is gestart, maar voordat de vergunning is verleend

2.5.1.3

Indien door vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 12 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouw- of aanlegactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en de vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

2.5.1.4

Indien een door de gemeente verleende vergunning voor een bouwactiviteit voor grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten een voorwaarde is om een aanvraag voor rijkssubsidie in te kunnen dienen en

1.  de aangevraagde subsidie wordt niet verleend en

2. en de door de vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 36 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouwactiviteit geen gebruik wordt gemaakt en

3. deze vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken

wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.1.1A

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 304,00

2.5.1.1B

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt eveneens toepassing indien en voor zover de intrekking betrekking heeft op één van de in de aanvraag opgenomen activiteiten.

2.5.2

Teruggaaf bij niet verlenen van omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, alsmede voor archeologievergunning

2.5.2.1

Indien een aangevraagde omgevingsvergunning of archeologievergunning niet wordt verleend, dan wordt voor de op grond van 2.3.1, 2.3.2 en 2.6.4 geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.2.1A

De in artikel 2.5.2.1 genoemde teruggaaf geldt niet voor de op grond van artikel 2.3.1.1.1B geheven leges.

2.5.2.1B

De onder 2.5.2.1 bedoelde teruggaaf in verband met het niet verlenen van een aangevraagde omgevingsvergunning vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 304,00

2.5.3

Teruggaaf leges toetsing brandveiligheid

2.5.3.1

Indien een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.3.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 geen gebruik wordt gemaakt, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

2.5.3.3

Op last van de gemeente kan aan een gebruiker/ eigenaar van een pand worden verzocht, een vergunningaanvraag als bedoeld onder 2.3.5.1 in te dienen. In dat geval wordt er geen bedrag aan leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 Overige verstrekte diensten

Tarief 2023

2.6.1

Wet ruimtelijke ordening

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.6.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

€ 876,10

2.6.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a., van de Wet ruimtelijke ordening

€ 317,25

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

 

2.6.1A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.6.1.1 en 2.6.1.2 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

 

2.6.2

Verlenging termijn van instandhouding

 

2.6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht

€ 108,55 

 

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

 

2.6.2A

Het tarief genoemd in onderdeel 2.6.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan dat niet elektronisch raadpleegbaar is en waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro.

2.6.3

Vervallen

 

2.6.4

Archeologieverordening

 

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een archeologievergunning zoals omschreven in de archeologieverordening Almere

 € 554,85

2.6.5

Bodemgesteldheidsonderzoek

 

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een onderzoeksrapport inzake de bodemgesteldheid:

2.6.5.1

vervallen

2.6.5.2

indien de beoordeling een nulonderzoek, inventariserend, oriënterend of verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 betreft

€ 167,40

2.6.5.3

indien de beoordeling een nader-, saneringsonderzoek of saneringsplan betreft

€ 334,80

2.6.6

Nasporingen

2.6.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo en/of een dossier Wet Milieubeheer, per adres:

€ 23,45

2.6.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een dossier Wet Bodembescherming

€ 46,90

2.6.7

Fotokopieën, afdrukken, USB-stick

2.6.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van fotokopieën of afdrukken van de in een bestemmingsplan, bouwdossier, een dossier Wabo en / of een dossier Wet milieubeheer aanwezige stukken, per afgegeven fotokopie of afdruk tot:

2.6.7.1.1

A4-formaat

€ 0,19

2.6.7.1.2

A3-formaat

€ 0,65

2.6.7.1.3

A2-formaat

€ 6,65

2.6.7.1.4

A1-formaat

€ 8,45

2.6.7.1.5

A0-formaat

€ 12,50

2.6.7.1.6

Groter dan A0-formaat

€ 18,70

2.6.7.1.7

Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde tarieven, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit geldt uitsluitend indien hiervan vooraf een begroting van de kosten wordt overgelegd aan degene die de stukken heeft gevraagd.

2.6.7.2

Onverminderd de verschuldigde leges op grond van andere artikelen uit deze tarieventabel wordt het leveren van gegevens op een USB-stick een bedrag in rekening gebracht van

€ 7,45

2.6.8

Overige beschikkingen

2.6.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 227,35

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2023

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 516,05

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 216,90

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 216,90

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:22c, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2:22c, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 216,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:22e, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het uitoefenen van het alcoholvrij bedrijf

€ 516,05

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 2:22i, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 tot het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2

 € 216,90

3.1.3

het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij gelegenheden van tijdelijke aard

€ 221,80

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.4.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, geldig:

 

3.1.4.1.1

voor bepaalde tijd

€ 129,30

3.1.4.1.2

voor onbepaalde tijd

€ 1.293,00

3.1.4.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een horecabedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een detailhandelsbedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.3

Het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.1.4.2.1 en 3.1.4.2.2 van deze tarieventabel geschiedt kosteloos

3.1.4.2.4

Het wijzigen van het aanhangsel als genoemd in de artikelen 3.1.1.3 en 3.1.2.1 geschiedt kosteloos indien het een aanvraag tot exploitatie van- of het wijzen van een bestaand terras betreft.

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Tarief 2023

3.1A.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal op grond van artikel 8 van de verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003:

€ 1.705,00

3.1A.1.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als genoemd onder 3.1A.1.1:

€ 516,05

3.1A.1.1.1.

indien de vergunning als bedoeld onder 3.1A.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verbande met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Tarief 2023

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011:

3.2.1.1

met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen

€ 90,00

3.2.1.1.1.

Indien de onder 3.2.1.1. genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

 

3.2.1.1.1.A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 30,35

3.2.1.1.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 45,50

3.2.1.1.2

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.2.1.1 bedraagt

€ 20,65

3.2.1.2

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 200, maar niet meer dan 500 personen

€ 150,00

3.2.1.3

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 personen

€ 538,00

3.2.1.4

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 2.000, maar niet meer dan 5.000 personen

€ 897,00

3.2.1.5

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 5.000 personen

€ 2.990,00

3.2.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning genoemd onder 3.2.1.2 t/m 3.2.1.5 van deze tarieventabel bedraagt

€ 146,00

3.2.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een zeer groot evenement dat langer dan een week duurt, worden de leges bepaald op het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld,

tot een maximum van

€ 55.000,00

3.2.1.7.1

Indien een begroting als bedoeld onder 3.2.1.7 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.2.1.B

vervallen

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 495,20

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Zondagswet

€ 20,85

3.2.3.1

Indien een aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1) worden de leges genoemd onder 3.2.3 niet opgelegd.

 

3.2.4

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in dit hoofdstuk een geluidsmeting plaats vindt, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met

€ 101,65

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009

€ 65,60

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg, als bedoeld in artikel 148 Wegenverkeerswet 1994

€ 65,60

3.2.7

Het tarief bedraagt voor beschikkingen en besluiten op grond van het Binnenvaartpolitiereglement

€ 65,60

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een:

3.3.1

seksbedrijf

€ 1.705,00

3.3.2

escortbedrijf

€ 393,00

3.3.3

sekswinkel

€ 393,00

3.3.4

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.3.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met de toevoeging of wijziging van een beheerder of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

Hoofdstuk 3A Teruggaaf

3.3A.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van deze titel schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

3.3A.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

3.3A.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

3.3A.2

De onder 3.3A.1.1 en 3.3A.1.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 29,90

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.V.T.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.V.T.

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 227,35

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

3.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 409,75

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 409,75

3.8.2

Indien een aanvraag als bedoeld onder 3.8.1 schriftelijk wordt ingetrokken voordat deze om advies naar de GGD is gezonden, wordt een teruggaaf verleend van 50% van de ter zake geheven leges.

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

3.9

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.9.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening, voor onbeperkte tijd

€ 329,35

3.9.1.2

tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 82,10

3.9.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing

€ 41,05

3.9.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 329,35

Behorende bij raadsbesluit van 24 november 2022

de griffier van Almere,

G.J. Broer

Bijlage 1. Tabel bouwkosten legesberekening

Volgnr.

Bouwwerk

Bouwkosten per eenheid (excl. BTW)

Eenheid

1

Woningen

1.1

Tussenwoning

294,00

m3

1.2

IBBA (Ik Bouw Betaalbaar in Almere)

247,00

m3

1.3

Halfvrijstaande woningen

341,00

m3

1.4

Vrijstaande woningen

399,00

m3

1.5

Appartementen

388,00

m3

1.6

Woonwagens

224,00

m3

1.7

Tijdelijke woonunit

224,00

m3

1.8

Recreatiewoning

294,00

m3

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

Uitbreidingen woonruimte uitbouwen en dakopbouwen

388,00

m3

2.2

Uitbreidingen bergruimte garage

282,00

m3

2.3

Kelder

270,00

m3

2.4

Serre

623,00

m3

2.5

Dakkapel

940,00

m1

3

Bijgebouwen

3.1

Berging / garage

235,00

m3

3.2

Overkapping

170,00

m3

3.3

Tuinhuisje

200,00

m3

3.4

Zwembad

235,00

m3

4

Kleine bouwwerken

4.1

Erfafscheiding

117,00

m1

5

Bedrijfshallen

5.1

Bedrijfshal met gemetselde wandconstructie

94,00

m3

5.2

Systeembouwhal tot 9 meter hoog

76,00

m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

155,00

m2

5.4

Bedrijfskantoor in hal extra

176,00

m3

5.5

Open loods

153,00

m2

5.6

Romneyloods

35,00

m3

6

Overige gebouwen

6.1

Kantoor

329,00

m3

6.2

Showroom

188,00

m3

6.3

Winkel 1 bouwlaag

305,00

m3

6.4

Bouwmarkt

112,00

m3

6.5

Horeca / Kantine

317,00

m3

6.6

Hotel

317,00

m3

6.7

Sporthal

129,00

m3

6.8

Kleedgebouw + kantine

305,00

m3

6.9

Scholen / KDV / BSO

329,00

m3

6.10

Noodscholen

211,00

m3

6.11

Zorgfunctie

352,00

m3

7

Agrarische gebouwen

7.1

Stallen

59,00

m3

7.2

Paardenstal

65,00

m3

7.3

Kassen

12,00

m3

8

Parkeren

8.1

Ondergronds

241,00

m3

8.2

Bovengronds

123,00

m3

8.3

Onder gebouw

241,00

m3

Tarieventabel II, behorende bij de Legesverordening 2023

(bedragen in euro)

“Deze tarieventabel II, behorende bij de Legesverordening Almere 2023, is geldig met ingang van de datum van inwerkingtreding van de (nieuwe) Omgevingswet en vervangt de voorgaande van toepassing zijnde tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Almere 2023, volledig met ingang van die datum.”

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

(vervallen)

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2

Voorfase

Hoofdstuk 3

Bouwactiviteiten en omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot een bouwwerk

Hoofdstuk 4

Omgevingsplanactiviteiten niet zijnde bouwactiviteit

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Omgevingsplanactiviteiten bestaande uit milieubelastende activiteiten

Hoofdstuk 7

Lozingsactiviteiten

Hoofdstuk 8

Overige activiteiten

Hoofdstuk 9

Maatwerkvoorschriften

Hoofdstuk 10

Gelijkwaardigheid

Hoofdstuk 11

Overige tarieven

Hoofdstuk 12

Modaliteiten

Hoofdstuk 13

Verrekening

Hoofdstuk 14

Teruggaaf

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 1A

Speelautomatenhallen

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Seksinrichtingen

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8

Kinderopvang

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van de trouwzaal, op een andere tijd of andere wijze dan waarop een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos plaats heeft op:

 

1.1.1.1

werkdagen

 

1.1.1.1.a

van 9.00 uur tot en met 17.00 uur in het stadhuis of in andere locatie

€ 346,50

1.1.1.1.b

van 18.00 uur tot en met 22.00 uur in het stadhuis of in andere locatie

€ 577,50

1.1.1.1.c

van 9.00 uur tot en met 17.00 uur eenvoudige ceremonie in het stadhuis

€ 208,95

1.1.1.5

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op weekend van 09.00 uur tot en met 17.00 uur

€ 787,50

1.1.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.2 in aangewezen locaties buiten het stadhuis, in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan de ambtenaar burgerlijke stand

€ 1.229,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan

€ 26,15

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 € 14,35

1.1.3.a

Het tarief bedraagt voor het opvragen van akten Burgerlijke Stand

Wettelijk tarief

1.1.3.b

Het tarief bedraagt voor het opvragen van een verklaring huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.3.c

Het tarief bedraagt voor het opvragen van elk meertalig uittreksel uit een akte van de Burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.3.d

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.3.e

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wettelijk tarief

1.1.3.f

Het tarief bedraagt voor het opvragen van meertalig modelformulier van een akte van de burgerlijke stand

Wettelijk tarief

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.5

Het tarief voor een verlof voor het bespoedigen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de wet op de lijkbezorging

€ 12,70

1.1.5.a

Het tarief voor een verlof voor het uitstellen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de wet op de lijkbezorging

€ 12,70

1.1.5.b

Het verstrekken van laissez-passer voor lijken, als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg 26-10-1973

€ 10.50

1.1.6.a

Het tarief bedraagt voor het benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 70,15

1.1.6.b

Het tarief bedraagt voor het benoemen en beëdigen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 203,30

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een ambtenaar als getuige

€ 34,95

1.1.8

Het tarief voor het wijzigen, annuleren of verzetten van de datum en tijdstip van het huwelijk bedraagt

 

1.1.8.1

vanaf één maand tot één week voor de huwelijksdatum: 50% van het verschuldigde bedrag

 

1.1.8.2

in de week van het huwelijk of op de huwelijksdatum zelf 100% van het verschuldigde bedrag.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het (administratief)omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 48,30

1.1.10

Het tarief voor het bezoek van een ambtenaar op de trouwlocatie bedraagt

€ 116,45

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarief 2023

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

voor een nationaal paspoort

1.2.1.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.1.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

1.2.3.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.4.1

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5.2

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.2.5.3

Van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Wettelijk maximum tarief

1.2.6

de tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

Wettelijk maximum tarief

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Tarief 2023

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,20

1.4.2.2

een verstrekking waarvoor wegens of het geheel ontbreken van namen en adressen een intensieve naspeuring is vereist, per kwartier

€ 15,20

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in onderdeel in artikel 1.4.2.1. waarvoor de B.R.P. in batch moet worden geraadpleegd

 

1.4.3.1

voor inlichtingen, te verstrekken in andere gevallen dan die bedoeld in onderdeel 1.4.2.2., indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur

 

1.4.3.1.1

Voor de eerste 1.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,22

1.4.3.1.2

Voor de daarop volgende 4.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,22

1.4.3.1.3

voor de daarop volgende inlichtingen, per inlichting

€ 0,14

1.4.4

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur en derhalve een afzonderlijk programma moet worden opgesteld, per hieraan besteed uur

€ 230,40

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.4.5.1

het verstrekken van een uittreksel uit de BRP dat aan de balie of schriftelijk is aangevraagd

€ 15,20

1.4.5.2

het verstrekken van een uittreksel uit de BRP dat via internet is aangevraagd

€ 13,00

1.4.5.3

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

€ 13,45

1.4.5.4

meertalig modelformulier van een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon- en verblijfplaats of burgerlijke staat

€ 15,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Wettelijk maximaal tarief

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief 2023

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 15,20

 

 

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

Tarief 2023

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief 2023

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van pagina’s van de gemeentebegroting (inclusief bijlagen en de memorie van toelichting) of de gemeenterekening, per fotokopie:

€ 0,10

 

tot een maximum van

€ 63,85

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 29,25

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief 2023

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijk tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via de balie

€ 15,15

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via internet

€ 12,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 15,15

1.9.4

voor de afgifte van een verklaring inhoudende dat een afschrift van een document overeenstemt met het origineel

€ 15,15

1.9.5

van een bewijs van Nederlanderschap

 

1.9.5.1

verstrekt via de balie

€ 15,15

1.9.5.2

verstrekt via internet

€ 12,95

1.9.5.3

Uittreksels uit de BRP worden kosteloos verstrekt indien door een Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand het minimum bedrag van eigen bijdrage blijkt en de procedure waarvoor de gevraagde uittreksels dienen, is opgenomen

Gratis

1.9.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden. De tarieven voor onderstaande diensten van deze paragraaf zijn geregeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, stb 2018,52221.

 

1.9.6.1

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.2

verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.3

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; standaard

Wettelijk tarief

1.9.6.4

verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; verlaagd

Wettelijk tarief

1.9.6.5.

verzoek medeverlening minderjarige

1.9.6.6

bij het optieverzoek van de aanvrager:

1.9.6.6.1

voor een enkelvoudige optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.2

voor een gemeenschappelijke optie

Wettelijk tarief

1.9.6.6.3

voor een mede-opterende minderjarige

Wettelijk tarief

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Tarief 2023

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

€ 300,00

1.11.2

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning

€ 50,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 224,25

1.12.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen

50%

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarief 2023

 

N.V.T.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Tarief 2023

 

Zie Verordening marktgelden

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief 2023

Verplaatst naar hoofdstuk 9 Titel 3

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief 2023

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Tarief 2023

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

Tarief 2023

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemmingsbesluit/vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden: (Naast de hieronder genoemde legeskosten zullen de beheerkosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders)

1.18.1.1

Indien het betreft tracés van 25 - 250 m1

€ 254,33

1.18.1.2

Indien het betreft tracés van 250 - 1000 m1

€ 418,77

1.18.1.3

Indien het betreft tracés van 1000 - 2500 m1

€ 603,81

1.18.1.4

Indien het betreft tracés langer dan 2500 m1: op basis van een begroting

 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

1.18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding

€ 92,27

1.18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 431,77

1.18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot (ver)plaatsen of verwijderen van afzonderlijke onder- of bovengrondse objecten, zoals traforuimtes, regelkamers, po-gebouwen, wijkcentrales, versterkerkasten en handholds

€ 275,65

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Tarief 2023

1.19.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

Bewonersontheffing en werknemersontheffing: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen (kentekenhouders) die aangeduid zijn in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

Bezoekersparkeerkaart: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen die zijn aangeduid in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

1.19.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 58,50

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing met beperkte werkingsduur (zeven dagen) als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 18,60

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.1.3

tot het wijzigen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 18,60

en als het gaat om wijzigingen in verband met vervanging van een voertuig vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 12,90

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Regeling Voertuigen

€ 71,30

1.19.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart per kaart

€ 67,30

1.19.1.3.2

tot het in opdracht van de gemeente opvragen van een medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 66,20

1.19.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 0,00

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) bewonersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 7,30

1.19.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een werknemersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 50,30

1.19.3.2.

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) werknemersontheffing parkeerschijfzone, voor de 3e en volgende wijziging

€ 7,00

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing parkeren voor maximaal één maand

€ 36,60

1.19.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken)gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de eerste twee wijzigingen

€ 0,00

1.19.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van (kenteken) gegevens betreffende de registratie van abonnementen en vergunningen met betrekking tot betaald parkeren, voor de derde en volgende wijzigingen

€ 15,20

1.19.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone voor zorgverleners voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 50,30

1.19.8

Het tarief bedraagt:

1.19.8.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 173,25

1.19.8.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken na goedkeuring van de aanvraag, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg hiervan

€ 194,25

 

Hoofdstuk 20 Diversen

Tarief 2023

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor de exploitatie van een coffeeshop, zoals bedoeld in de “Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013”

€ 1.705,00

1.20.1.1.1

Indien de gedoogbeschikking als bedoeld onder 1.20.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

1.20.1.2

vervallen

1.20.1.2.1

vervallen

1.20.1.3

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt, geldig voor:

 

1.20.1.3.1

maximaal één week

€ 67,25

1.20.1.3.2

meer dan één week maar niet meer dan één maand

€ 217,90

1.20.1.3.3

meer dan één maand

€ 1.203,00

1.20.1.3A

Het tarief uit artikel 1.20.1.3.1 wordt niet geheven wanneer een aanvraag uit artikel 1.20.1.3 wordt gecombineerd met een aanvraag voor een vergunning van een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1)

 

1.20.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare plaats:

 

1.20.1.4.1.1

geldig voor één dag

€ 71,40

1.20.1.4.1.2

geldig voor een periode van maximaal één week

€ 111,10

1.20.1.4.1.3A

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte van maximaal 25 m²

€ 222,15

1.20.1.4.1.3B

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte groter dan 25 m2

€ 433,40

1.20.1.4.2

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.4.1.1 t/m 1.20.1.4.1.3B van deze tarieventabel

€ 45,50

1.20.1.4.3

Indien de in 1.20.1.4 bedoelde aanvraag pas wordt ingediend als de voorwerpen of stoffen al worden of zijn geplaatst, dan worden de in 1.20.1.4.1 genoemde tarieven verhoogd met 100%

1.20.1.4A

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van filmopnames op of aan een openbare plaats:

€ 218,60

1.20.1.5

De behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een openbare inzameling van geld of goederen geschiedt kosteloos

1.20.1.6

Vervallen

1.20.1.7

Vervallen

1.20.1.8.1

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een tijdelijke standplaats:

€ 226,95

 

Indien de onder 1.20.1.8.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel meerdere locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

 

1.20.1.9.1A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 12de datum van

€ 30,35

 

Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de vergunning voor meerdere aan één gesloten dagen binnen één kalenderweek wordt aangevraagd.

 

1.20.1.9.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 45,55

1.20.1.9.2

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor bepaalde tijd:

€ 451,10

1.20.1.9.3

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 1.034,60

1.20.1.9.4

voor het omzetten van een vergunning voor een standplaats voor bepaalde tijd in een vergunning voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 583,45

1.20.1.9.5

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.8.1 of 1.20.1.9.2 of 1.20.1.9.3

€ 68,30

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

afschriften of uittreksel van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,20

1.20.2.2

een fotokopie of reproductie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,20

1.20.2.3

een bestek met bijbehorende kaarten c.a. ten behoeve van openbare aanbestedingen in het kader van het grondbedrijf

€ 145,30

1.20.2.4

vervallen

1.20.2.5

vervallen

1.20.2.6

een verslag van de periodieke C – rapportage, per stuk

€ 4,90

1.20.3

vervallen

 

1.20.4

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van muziek op openbare plaatsen of het geven of houden van een vertoning of een vermakelijkheid

€ 111,60

1.20.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 227,35

1.20.6

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

1.20.6.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

1.20.6.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

1.20.6.A

De onder 1.20.6.1 en 1.20.6.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 29,90

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Hoofdstuk 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1 Definities

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bedoeld in artikel 1.1 van de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn ook van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening bij deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.1.3

Aanlegkosten:

2.1.1.3a

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

2.1.1.3b

indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen, dan wel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs exclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Bouwkosten

2.1.1.4a

De bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de "Tabel bouwkosten legesberekening", die als bijlage bij deze tarieventabel is opgenomen. Indien deze tabel niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt. Oppervlakte en inhoudsmaten worden bepaald conform de artikelen 4.2 en 5.2 van de NEN 2580. De NEN 2580 is kosteloos te raadplegen bij de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Almere

2.1.1.4b

Voor de bepaling van de bouwkosten van zonnevelden met een bouwsom groter dan € 1.000.000 worden andere kosten dan die voor de bouwkundige constructie buiten beschouwing gelaten, met dien verstande dat de vastgestelde bouwkosten nooit minder dan € 1.000.000 bedragen.

2.1.1.5

Vooroverleg

Een overleg voorafgaande aan de vergunningaanvraag waarbij toegewerkt wordt naar een indicatie van de haalbaarheid en wenselijkheid van het initiatief. Daarbij wordt een driedeling onderscheiden, afhankelijk van de zwaarte van het vooroverleg:

 • 1.

  Het Initiatieventeam: overleg waarin gekeken wordt naar de strategisch beleidsmatige wenselijkheid van een initiatief;

 • 2.

  Het Midoffice: overleg waarin vanuit meerdere perspectieven de haalbaarheid wordt besproken;

 • 3.

  De Omgevingstafel: uitgebreid overleg waarbij brede afstemming, indien van toepassing ook met externe partijen, nodig is. De Omgevingstafel kan meerdere bijeenkomsten omvatten.

2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.1.2.a

vooroverleg;

 

2.1.2.b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

2.1.2.c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

2.1.2.d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

2.1.2.e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

2.1.2.f

intrekking van een omgevingsvergunning;

2.1.2.g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

2.1.2.h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

2.1.3

Bepalen tarief

2.1.3.1

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende hoofdstukken van deze titel.

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die

activiteiten.

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in

hoofdstuk 2.12.

2.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verrekend overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2.13.

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.1.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Hoofdstuk 2.2. Voorfase

Tarief 2023

2.2.1

Vooroverleg

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vooroverleg in:

2.2.1.a

het Initiatieventeam

gratis

2.2.1.b

het Midoffice

€ 1.050,00

2.2.1.c

de Omgevingstafel

€ 4.410,00

2.2.2

Ondersteuning bij participatie

€ 158,00

Het tarief voor gemeentelijke ondersteuning van een initiatiefnemer bij participatie bedraagt

Hoofdstuk 2.3 Bouwactiviteiten en omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot een bouwwerk

Tarief 2023

2.3.1

Bouwactiviteiten (bouwtechnisch deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken

leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.a

bij bouwkosten van € 0 t/m € 200.000

1,79%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 137,00

2.3.1.b

bij bouwkosten van € 200.001 t/m € 500.000

1,71%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 3.580,00

2.3.1.c

bij een bouwkosten van € 500.001 t/m € 1.000.000

1,68%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 8.550,00

2.3.1.d

bij bouwkosten van € 1.000.001 t/m € 5.000.000

1,53%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 16.800,00

2.3.1.e

bij bouwkosten hoger dan € 5.000.000

1,51%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 76.500,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 263.000,00

2.3.2

Bouwactiviteit grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten (bouwtechnisch deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.3.1 betrekking heeft op grootschalige hernieuwbar energieopwekkingsprojecten en de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, dan bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3.1 en onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.a

bij bouwkosten van € 1.000.001 t/m € 10.000.000

0,765%

van de bouwkosten boven € 1.000.000, vermeerderd met

€ 16.800,00

2.3.2.b

bij bouwkosten hoger dan € 10.000.000

0,331%

van de bouwkosten boven € 10.000.000, vermeerderd met

€ 85.650,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 195.000,00

2.3.3

Bouwactiviteit korting voor gecertificeerd ingediende aanvragen die niet vallen onder gevolgklasse 1 (bouwtechnisch deel)

2.3.3.a

Indien de bouwactiviteit niet valt onder gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument en betrekking heeft op gecertificeerde bouw dan wordt voor de op grond van artikel 2.3.1 of 2.3.2 geheven leges op verzoek een korting verleend van 60%, tot een maximum van:

€ 32.000,00

2.3.3.b

Als het (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument alleen of ook tijdens de bouw wordt ingezet, waarbij 4 weken voor aanvang van de bouw een risicobeoordeling en borgingsplan wordt aangeleverd, dan wordt voor de op grond van artikel 2.3.1 of 2.3.2 geheven leges op verzoek, onverminderd het bepaalde in onderdeel a, een korting verleend van 30% tot een maximum van:

€ 16.000,00

2.3.3.c

Voor de toepassing van de onderdelen a. en b. geldt dat het totaal te betalen bedrag niet lager zal zijn dan:

€ 137,00

2.3.3.d

De korting genoemd in de onderdelen a. en b. wordt toegepast indien de aanvraag is voorzien van het gebruik van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument, de inzet van de kwaliteitsborger, een risicobeoordeling en een borgingsplan in plaats van de gemeente. Het toezicht tijdens de bouw dient uitgevoerd te worden met gebruikmaking van een (voorlopig voor de overige gevolgklassen dan gevolgklasse 1) toegelaten instrument.

2.3.3.e

Om voor een korting genoemd in de onderdelen a. en b. in aanmerking te komen moeten alle in te dienen stukken met betrekking tot het gehele bouwplan gecertificeerd zijn. Het toezicht dient vanaf het moment van de start van de bouw tot aan de gereedmelding gecertificeerd plaats te vinden. Een besluit om deze kortingen te verlenen wordt daarom pas genomen na oplevering van het bouwwerk.

2.3.4

Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit (ruimtelijk deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

2.3.4.a

bij bouwkosten van € 0 t/m € 200.000

2,30%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 173,00

2.3.4.b

bij bouwkosten van € 200.001 t/m € 500.000

1,65%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 4.600,00

2.3.4.c

bij een bouwkosten van € 500.001 t/m € 1.000.000

1,57%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 8.250,00

2.3.4.d

bij bouwkosten van € 1.000.001 t/m € 5.000.000

1,34%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 15.700,00

2.3.4.e

bij bouwkosten hoger dan € 5.000.000

1,05%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 67.000,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 184.000,00

2.3.5

Omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk voor grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten (ruimtelijk deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.3.4 betrekking heeft op grootschalige hernieuwbare energieopwekkingsprojecten en de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, dan bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3.4 en onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

2.3.5.a

bij bouwkosten van € 1.000.001 t/m € 10.000.000

0,670%

van de bouwkosten boven € 1.000.000, vermeerderd met

€ 15.700,00

2.3.5.b

bij bouwkosten groter dan € 10.000.000

0,131%

van de bouwkosten boven € 10.000.000, vermeerderd met

€ 76.000,00

en een maximum per bouwwerk van

€ 137.000,00

2.3.6

Bouwactiviteit of omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk; wijziging t.o.v. nog niet gebruikte vergunning

2.3.6.a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een bouwactiviteit bedoeld in artikel 2.3.1 of 2.3.2 dan wel op een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk bedoeld in artikel 2.3.4 of 2.3.5 waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de leges voor deze nieuwe aanvraag vastgesteld op

50%

van de bouwkosten in gewijzigde uitvoering, met een minimum:

voor de aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit van

€ 137,00

voor de aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk van

€ 173,00

2.3.6.b

In afwijking van het bepaalde onder a bedraagt het tarief als het gaat om een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in de uitvoering:

voor de aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit van

€ 137,00

voor de aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk van

€ 173,00

Hoofdstuk 2.4 Omgevingsplanactiviteiten niet zijnde bouwactiviteit

Tarief 2023

2.4.1

Omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, anders dan met betrekking tot een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 2.6, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 317,25

2.4.2

Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een aanlegactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit) al dan niet in een beperkingengebied, en die activiteit niet in strijd is met het omgevingsplan (binnenplanse omgevingsplanactiviteit) bedraagt het tarief in afwijking van artikel 2.4.1:

1,04%

van de aanlegkosten, met een minimum van

€ 552,00

2.4.3

Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een aanlegactiviteit; wijziging t.o.v. nog niet gebruikte vergunning

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een omgevingsplanactiviteit bedoeld in artikel 2.4.2 waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de leges voor deze nieuwe aanvraag vastgesteld op

50%

van de aanlegkosten van de omgevingsplanactiviteit in gewijzigde uitvoering, met een minimum van

€ 552,00

Hoofdstuk 2.5 Gereserveerd

Hoofdstuk 2.6 Milieubelastende activiteiten

Tarief 2023

2.6.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit

bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief:

2.6.1.a

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 3.890,00

2.6.1.b

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 8.400,00

2.6.1.c

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 16.800,00

2.6.1.d

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten:

€ 18.900,00

2.6.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten

leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.6.2.a

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 3.890,00

2.6.2.b

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 8.400,00

2.6.2.c

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 16.800,00

2.6.2.d

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten:

€ 18.900,00

Hoofdstuk 2.7 Lozingsactiviteiten

Tarief 2023

2.7.1

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 227,40

2.7.2

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 5.250,00

Hoofdstuk 2.8 Overige activiteiten

Tarief 2023

2.8.1

Handelsreclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame of het gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit bedoeld in hoofdstuk 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 140,25

Hoofdstuk 2.9 Maatwerkvoorschriften

Tarief 2023

2.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

2.9.1.a

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen, bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

het verbouwen en het verplaatsen van een bestaand bouwwerk of de wijziging van een gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 5.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 317,25

2.9.1.b

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 317,25

2.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op

activiteiten als genoemd in hoofdstuk 3 van dat besluit bedraagt het tarief bij een aanvraag voor:

2.9.2.a

één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 2.630,00

2.9.2.b

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 5.250,00

2.9.2.c

tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 11.600,00

2.9.2.d

vijftien of meer milieubelastende activiteiten:

€ 12.600,00

2.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift

€ 317,25

Hoofdstuk 2.10 Gelijkwaardigheid

Tarief 2023

2.10.1

Gelijkwaardige maatregel

2.10.1.1

Voor een aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet bedraagt het tarief:

€ 525,00

2.10.1.2

Wanneer er naar het oordeel van het bevoegd gezag aanvullend advies nodig is om tot een beoordeling van gelijkwaardigheid te komen worden de op grond van lid 1 in rekening gebrachte leges verhoogd met

€ 1.580,00

Hoofdstuk 2.11 Overige tarieven

Tarief 2023

2.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van:

de in een omgevingsvergunning voor een activiteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit;

de verlenging van de begunstigingstermijn bij andere aflopende activiteiten dan wel de verlenging van de begunstigingstermijn bij tijdelijke voortdurende activiteiten zoals een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 5.36 van de Omgevingswet

€ 108,55

2.11.2

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 227,40

2.11.3

Beoordeling aanvullende gegevens

2.11.3.1

De in hoofdstuk 2.3 genoemde tarieven gelden voor de reguliere dienstverlening. Daartoe worden ook gerekend de activiteiten die voor de

gemeente ontstaan:

doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de bij de ingediende aanvraag ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren;

doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de door de gemeente gevraagde aanpassingen in te dienen die nodig zijn om een aanvraag vergunbaar te maken.

2.11.3.2

Wanneer op verzoek van de aanvrager, alvorens de gemeente besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten c.q. de aangevraagde

vergunning te weigeren, deze in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals aanvullende gegevens dan wel aanpassingen m.b.t de ingediende aanvraag in te dienen, dan bedraagt het tarief:

2.11.3.2.a

voor het in behandeling nemen van de 2de aanvulling of de 2de aanpassing: van de op grond van hoofdstuk 2.3 geheven leges.

25%

2.11.3.2.b

voor het in behandeling nemen van de 3de aanvulling of de 3de aanpassing: van de op grond van hoofdstuk 2.3 geheven leges.

30%

2.11.4

Bodemgesteldheidsonderzoek

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een onderzoeksrapport inzake de bodemgesteldheid:

2.11.4.a

indien de beoordeling een nulonderzoek, inventariserend, oriënterend of verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 betreft

€ 167,40

2.11.4.b

indien de beoordeling een nader-, saneringsonderzoek of saneringsplan betreft

€ 334,80

2.11.5

Nasporingen

2.11.5.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo, een dossier Wet Milieubeheer en/of een dossier Omgevingswet, per adres

€ 23,45

2.11.5.b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een dossier Wet Bodembescherming

€ 46,90

2.11.6

Fotokopieën, afdrukken, USB-stick

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van fotokopieën of afdrukken van de in een bestemmingsplan, bouwdossier, een dossier Wabo, een dossier Wet milieubeheer en/of Omgevingswet aanwezige stukken, per afgegeven fotokopie of afdruk

2.11.6.a

in A4-formaat

€ 0,20

2.11.6.b

in A3-formaat

€ 0,65

2.11.6.c

in A2-formaat

€ 6,65

2.11.6.d

in A1-formaat

€ 8,45

2.11.6.e

in A0-formaat

€ 12,50

2.11.6.f

Groter dan A0-formaat

€ 18,70

2.11.6.g

Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde tarieven, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit geldt uitsluitend indien hiervan vooraf een begroting van de kosten wordt overgelegd aan degene die de stukken heeft gevraagd.

2.11.6.h

Onverminderd de verschuldigde leges op grond van andere artikelen uit deze tarieventabel wordt voor het leveren van gegevens op een USB-stick een bedrag in rekening gebracht van:

€ 7,45

2.11.7

Gewijzigd vaststellen omgevingsplan, los van omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gewijzigd vaststellen van het omgevingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan, werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist:

€ 876,05

2.11.8

Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in deze tarieventabel niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan

€ 227,40

Hoofdstuk 2.12 Modaliteiten

Tarief 2023

2.12.1

Omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk (ruimtelijk deel)

Voor een bouwactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) dan wel voor een andere bouwactiviteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) worden de in artikel 2.3.4 en 2.3.5 genoemde bedragen verhoogd met

0,36%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 876,05

en een maximum van:

€ 8.760,50

2.12.2

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouwactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit anders dan met betrekking tot een bouwwerk worden de op grond van hoofdstuk 2.4 verschuldigde leges verhoogd:

voor een aanlegactiviteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) met

€ 876,05

2.12.3

Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de hoofdstukken 2.3 tot en met 2.7 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

met een maximum van

€ 1.050,00

2.12.4

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel wordt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit, verhoogd met:

2.12.4.a

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.625,00

2.12.4.b

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 876,05

2.12.4.c

als sprake is van een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 876,05

2.12.5

Advies

2.12.5.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

2.12.5.1.a

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 6.300,00

2.12.5.1.b

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteitwaarvoor advies wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.12.6

Instemming

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

als een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

Hoofdstuk 2.13 Verrekening

Tarief 2023

2.13.1

Verrekening bij op verzoek van burgemeester en wethouders opnieuw ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken en terstond opnieuw wordt ingediend, worden de in rekening te brengen leges verrekend met de voor de eerdere aanvraag verschuldigde leges.

Hoofdstuk 2.14 Teruggaaf

Tarief 2023

2.14.1

Teruggaaf leges vooroverleg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in de hoofdstukken 2.3 tot en met 2.7 is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg bedoeld in artikel 2.2.1 bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op teruggaaf van de voor het vooroverleg verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

2.14.1.a

van de voor het Midoffice geheven leges

75%

2.14.1.b

van de voor de Omgevingstafel geheven leges

50%

2.14.1.2

De in het eerste lid bedoelde teruggaaf wordt alleen verleend als de aanvraag om een omgevingsvergunning, volgend op het vooroverleg wordt ingediend

1. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg betrekking had; en

2. in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg; en

3.binnen twaalf maanden na het laatste vooroverleg of, als het vooroverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, binnen twaalf maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

2.14.2

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

2.14.3

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de verschuldigde leges voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan, met dien verstande dat:

a. voor een aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 137,00

b. voor een aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk minimaal verschuldigd blijft

€ 173,00

2.14.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvrager de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in de artikelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.6.1, 2.7.1 en 2.7.2 schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

2.14.4.a

indien de aanvraag wordt ingetrokken of wordt vervangen door een nieuwe aanvraag voordat met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is

gestart

85%

2.14.4.b

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke toetsing is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen

50%

2.14.4.c

De onder a en b bedoelde teruggaaf vindt toepassing met dien verstande dat:

1. voor een aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 137,00

2. voor een aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk minimaal verschuldigd blijft

€ 173,00

3. voor een andere aanvraag dan genoemd onder 1 en 2 minimaal verschuldigd blijft

€ 310,00

2.14.4.d

De onder a en b bedoelde teruggaaf vindt eveneens toepassing indien en voor zover de intrekking betrekking heeft op één van de in de aanvraag opgenomen activiteiten.

2.14.5

Teruggaaf na schriftelijke mededeling dat van de verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt

2.14.5.a

Indien door vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 12 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde activiteiten bedoeld in artikel 2.3.1, 2.3.4 of 2.4.2 geen gebruik wordt gemaakt en de vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van

25%

2.14.5.b

Indien een door de gemeente verleende vergunning bedoeld in artikel 2.3.2 en 2.3.5 een voorwaarde is om een aanvraag voor rijkssubsidie in te kunnen dienen en

1. de aangevraagde subsidie wordt niet verleend en

2. door de vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 36 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde activiteiten geen gebruik wordt gemaakt en

3. deze vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van

50%

2.14.5.c

De onder a en b bedoelde teruggaaf vindt toepassing met dien verstande dat:

1. voor een aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 137,00

2. voor een aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk minimaal verschuldigd blijft

€ 173,00

3. voor een andere aanvraag dan genoemd onder 1 en 2 minimaal verschuldigd blijft

€ 310,00

2.14.5.d

De onder a en b bedoelde teruggaaf vindt eveneens toepassing indien en voor zover de intrekking betrekking heeft op één van de in de aanvraag opgenomen activiteiten.

2.14.6

Teruggaaf bij niet verlenen van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.14.6.a

Indien een aangevraagde omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.2 en 2.4.3 niet wordt verleend dan wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van

40%

2.14.6.b

De onder a bedoelde teruggaaf vindt toepassing met dien verstande dat:

1. voor een aanvraag met betrekking tot een bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 137,00

2. voor een aanvraag met betrekking tot een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk minimaal verschuldigd blijft

€ 173,00

3. voor een andere aanvraag dan genoemd onder 1 en 2 minimaal verschuldigd blijft

€ 310,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2023

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 516,05

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 216,90

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 216,90

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:22c, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2:22c, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 216,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:22e, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het uitoefenen van het alcoholvrij bedrijf

€ 516,05

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 2:22i, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 tot het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2

€ 216,90

3.1.3

het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij gelegenheden van tijdelijke aard

€ 221,80

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.4.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, geldig:

 

3.1.4.1.1

voor bepaalde tijd

€ 129,30

3.1.4.1.2

voor onbepaalde tijd

€ 1.293,00

3.1.4.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een horecabedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een detailhandelsbedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.3

Het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.1.4.2.1 en 3.1.4.2.2 van deze tarieventabel geschiedt kosteloos

3.1.4.2.4

Het wijzigen van het aanhangsel als genoemd in de artikelen 3.1.1.3 en 3.1.2.1 geschiedt kosteloos indien het een aanvraag tot exploitatie van- of het wijzen van een bestaand terras betreft.

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Tarief 2023

3.1A.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal op grond van artikel 8 van de verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003:

€ 1.705,00

3.1A.1.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als genoemd onder 3.1A.1.1

€ 516,05

3.1A.1.1.1.

indien de vergunning als bedoeld onder 3.1A.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Tarief 2023

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011:

3.2.1.1

met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen

€ 90,00

3.2.1.1.1

Indien de onder 3.2.1.1. genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

 

3.2.1.1.1.A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 30,35

3.2.1.1.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 45,50

3.2.1.1.2

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.2.1.1 bedraagt

€ 20,65

3.2.1.2

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 200, maar niet meer dan 500 personen

€ 150,00

3.2.1.3

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 personen

€ 538,00

3.2.1.4

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 2.000, maar niet meer dan 5.000 personen

€ 897,00

3.2.1.5

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 5.000 personen

€ 2.990,00

3.2.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning genoemd onder 3.2.1.2 t/m 3.2.1.5 van deze tarieventabel bedraagt

€ 146,00

3.2.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een zeer groot evenement dat langer dan een week duurt, worden de leges bepaald op het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, tot een maximum van

€ 55.000,00

3.2.1.7.1

Indien een begroting als bedoeld onder 3.2.1.7 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 495,20

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Zondagswet

€ 20,85

3.2.3.1

Indien een aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1) worden de leges genoemd onder 3.2.3 niet opgelegd.

 

3.2.4

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in dit hoofdstuk een geluidsmeting plaats vindt, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met

€ 101,65

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009

€ 65,60

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg, als bedoeld in artikel 148 Wegenverkeerswet 1994

€ 65,60

3.2.7

Het tarief bedraagt voor beschikkingen en besluiten op grond van het Binnenvaartpolitiereglement

€ 65,60

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

Tarief 2023

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een:

3.3.1

seksbedrijf

€ 1.705,00

3.3.2

escortbedrijf

€ 393,00

3.3.3

sekswinkel

€ 393,00

3.3.4

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.3.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met de toevoeging of wijziging van een beheerder of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 217,00

Hoofdstuk 3A Teruggaaf

Tarief 2023

3.3A.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van deze titel schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

3.3A.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

3.3A.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

3.3A.2

De onder 3.3A.1.1 en 3.3A.1.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 29,90

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Tarief 2023

n.v.t.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Tarief 2023

n.v.t.

Hoofdstuk 6 Vervallen

Tarief 2023

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief 2023

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 227,35

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Tarief 2023

3.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 409,75

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 409,75

3.8.2

Indien een aanvraag als bedoeld onder 3.8.1 schriftelijk wordt ingetrokken voordat deze om advies naar de GGD is gezonden, wordt een teruggaaf verleend van 50% van de ter zake geheven leges.

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

Tarief 2023

3.9

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.9.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening, voor onbeperkte tijd

€ 329,35

3.9.1.2

tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 82,10

3.9.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing

€ 41,05

3.9.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.9.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 329,35

Behorende bij raadsbesluit van 24 november 2022

de griffier van Almere,

G.J. Broer

Bijlage II. Tabel bouwkosten legesberekening

Volgnr.

Bouwwerk

Bouwkosten per eenheid (excl. BTW)

Eenheid

1

Woningen

1.1

Tussenwoning

294,00

m3

1.2

IBBA (Ik Bouw Betaalbaar in Almere)

247,00

m3

1.3

Halfvrijstaande woningen

341,00

m3

1.4

Vrijstaande woningen

399,00

m3

1.5

Appartementen

388,00

m3

1.6

Woonwagens

224,00

m3

1.7

Tijdelijke woonunit

224,00

m3

1.8

Recreatiewoning

294,00

m3

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

Uitbreidingen woonruimte uitbouwen en dakopbouwen

388,00

m3

2.2

Uitbreidingen bergruimte garage

282,00

m3

2.3

Kelder

270,00

m3

2.4

Serre

623,00

m3

2.5

Dakkapel

940,00

m1

3

Bijgebouwen

3.1

Berging / garage

235,00

m3

3.2

Overkapping

170,00

m3

3.3

Tuinhuisje

200,00

m3

3.4

Zwembad

235,00

m3

4

Kleine bouwwerken

4.1

Erfafscheiding

117,00

m1

5

Bedrijfshallen

5.1

Bedrijfshal met gemetselde wandconstructie

94,00

m3

5.2

Systeembouwhal tot 9 meter hoog

76,00

m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

155,00

m2

5.4

Bedrijfskantoor in hal extra

176,00

m3

5.5

Open loods

153,00

m2

5.6

Romneyloods

35,00

m3

6

Overige gebouwen

6.1

Kantoor

329,00

m3

6.2

Showroom

188,00

m3

6.3

Winkel 1 bouwlaag

305,00

m3

6.4

Bouwmarkt

112,00

m3

6.5

Horeca / Kantine

317,00

m3

6.6

Hotel

317,00

m3

6.7

Sporthal

129,00

m3

6.8

Kleedgebouw + kantine

305,00

m3

6.9

Scholen / KDV / BSO

329,00

m3

6.10

Noodscholen

211,00

m3

6.11

Zorgfunctie

352,00

m3

7

Agrarische gebouwen

7.1

Stallen

59,00

m3

7.2

Paardenstal

65,00

m3

7.3

Kassen

12,00

m3

8

Parkeren

8.1

Ondergronds

241,00

m3

8.2

Bovengronds

123,00

m3

8.3

Onder gebouw

241,00

m3