Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden gemeente IJsselstein 2023

Geldend van 20-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden gemeente IJsselstein 2023

De raad van de gemeente IJsselstein;

gelezen het voorstel van het college van 1 november 2022, zaaknummer 41551;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet:

besluit de volgende verordening vast te stellen :

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden gemeente IJsselstein 2023

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze verordening gelden, voor zover niet anders is vermeld, de volgende bepalingen:

 • a.

  De benodigde opmetingen geschieden van gemeentewege;

 • b.

  Onder een standplaats wordt mede verstaan een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats;

 • c.

  Een kwartaal is gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het in gebruik nemen van een standplaats op de wekelijkse markt ten behoeve van de verkoop van gebruiks- , verbruiks- en genotsartikelen, als bedoeld in de Marktverordening IJsselstein 2009.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats, als bedoeld in artikel 2, is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Voor het innemen van een standplaats per strekkende meter, met een minimum van 4 m1:

 • 1.

  met licht en pinautomaat:

 • 2.

  met licht, pinautomaat, plus kassa en weegschaal:

 • 3.

  met licht, pinautomaat, plus koeling en/of bakapparatuur:

€ 3,33

€ 3,62;

€ 4,21.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. Het marktgeld bedoeld in artikel 4 wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het te vorderen bedrag is vermeld.

 • 2. Het marktgeld voor een vaste standplaats wordt geheven per kwartaal.

Artikel 6 Bepalingen omtrent het einde van de belastingplicht in de loop van een kwartaal

Indien de belastingplicht in de loop van een kwartaal eindigt wordt voor de in artikel 5, lid 2 bedoelde marktgelden ontheffing verleend over zoveel derde gedeelten als er in dat kwartaal na het tijdstip van het beëindigen van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag op de kennisgeving, nota of andere schriftuur, als bedoeld in artikel 5, lid 1, worden betaald bij de toewijzing van de standplaats.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld als bedoeld in artikel 5, lid 2 worden betaald vóór de aanvang van het kwartaal waarin de vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vastgestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1. De ‘Verordening marktgelden gemeente IJsselstein 2022’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden gemeente IJsselstein 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

de griffier,

A.J.O. van Kooij

de voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg