Regeling vervallen per 30-04-2024

Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023

Geldend van 05-07-2023 t/m 29-04-2024

Intitulé

Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelezen de nota Aanpak Luchtkwaliteit d.d. 20 januari 2020 met kenmerk 1129680;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het stimuleren van schone lucht in de stad en de uitstoot van voertuigen te verminderen;

besluit vast te stellen:

Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;

 • c.

  bromfiets: motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, subonderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d.

  snorfiets: snorfiets, als bedoeld in artikel 1, van het RVV 1990, met een verbrandingsmotor;

 • e.

  demontageverklaring: verklaring, waarmee een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW- erkenning “bedrijfsvoorraad” met het onderdeel bevoegdheid “Online Registratie Auto Demontage”, verklaart om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van het voertuig in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens verklaart dat het demontagebedrijf zich verplicht ook het voertuig in eigen beheer te demonteren en het voertuig niet in eigendom over te dragen of te exporteren;

 • f.

  elektrische (bak-)fiets: (bak-)fiets met trapondersteuning, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder ea, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • g.

  elektrische bromfiets: motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, subonderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • h.

  elektrische snorfiets: snorfiets, als bedoeld in artikel 1, van het RVV 1990, met een elektromotor;

 • i.

  speed-pedelec; speed-pedelec, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het laten demonteren van de brom- of snorfiets;

 • b.

  het laten demonteren van de brom- of snorfiets en het aanschaffen van een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische snorfiets, elektrische bromfiets of speed-pedelec bij een rijwielhandelaar of (fietsen)winkel die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  het laten demonteren van de brom- of snorfiets en het gebruiken van deelvoertuigen in Amersfoort, met uitzondering van deelauto’s.

Artikel 3. Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Asv dient een aanvrager zijn aanvraag in vanaf 1 januari 2023.

Artikel 4. Eisen aan de aanvrager

Subsidie kan enkel worden aangevraagd door:

 • a.

  een natuurlijk persoon die op datum van de aanvraag staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Amersfoort;

 • b.

  een rechtspersoon die volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel op datum van de aanvraag is gevestigd in de gemeente Amersfoort.

Artikel 5. Eisen aan de aanvraag

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv verstrekt het college slechts subsidie als de aanvraag vergezeld gaat van de volgende gegevens:

 • a.

  de aanvraag is gedaan met het digitale aanvraagformulier op www.amersfoort.nl/subsidies;

 • b.

  een kopie van het kentekenbewijs van de bromfiets of snorfiets die gedemonteerd is;

 • c.

  een kopie van het vrijwaringsbewijs waaruit blijkt dat de gedemonteerde brom-/snorfiets niet meer op naam staat van de aanvrager of een minderjarige waarvan de aanvrager de ouder, verzorger of voogd is;

 • d.

  een demontageverklaring, die door aanvrager en demontagebedrijf zijn getekend en korter dan 2 maanden voor de aanvraag is afgegeven;

 • e.

  een kopie van een recente inschrijving Kamer van Koophandel voor zover de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 10 Asv komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  de kosten van het demonteren van de brom- of snorfiets;

 • b.

  de kosten van aanschaf van een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische snorfiets, elektrische bromfiets of speed-pedelec en bijbehorende accessoires bij een rijwielhandelaar of (fietsen)winkel die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

 • c.

  de kosten voor het gebruiken van deelvervoer.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor de activiteit bedoeld in artikel 2 aanhef en onder a, bedraagt € 300,00 (inclusief BTW).

 • 2. De subsidie voor de activiteit bedoeld in artikel 2 aanhef en onder b en c bedraagt € 500 (inclusief BTW).

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2 vast op € 170.000,-.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op hetzelfde tijdstip op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de ASV beslist het college afwijzend op de aanvraag als:

 • a.

  het kentekenbewijs voor het te demonteren voertuig ingevolge artikel 60, eerste lid, onder b of c, van de Wegenverkeerswet 1994 is ingevorderd;

 • b.

  de bromfiets of snorfiets niet gedemonteerd is bij een erkend RDW-demontagebedrijf;

 • c.

  de bromfiets of snorfiets blijkens de gegevens in het kentekenregister van het RDW, niet vóór 1 januari 2022 op naam van de aanvrager of een minderjarige waarvan de aanvrager de ouder, verzorger of voogd is, is gesteld;

 • d.

  de bromfiets of snorfiets, blijkens de gegevens in het kentekenregister van het RDW, vóór inwerkintreding van deze regeling is gedemonteerd en ouder is dan twee maanden;

 • e.

  het te demonteren voertuig is opgenomen in een bedrijfsvoorraad van een bedrijf dat beschikt over de RDW erkenning “bedrijfsvoorraad”;

 • f.

  indien door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • g.

  indien de aanvrager al tweemaal subsidie heeft ontvangen onder deze regeling.

Artikel 11. Beslissing op aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Asv stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Artikel 12. Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de ASV is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  de verkregen subsidie ook daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering van de activiteit bedoeld in artikel 2 onder a , b of c.

 • b.

  de activiteit bedoeld in artikel 2 b en c binnen 3 maanden na vaststelling van de subsidie uit te voeren, ende administratie van de aan de activiteit verbonden uitgaven gedurende 12 maanden te bewaren en te overleggen indien daarom wordt verzocht in het kader van een steekproef.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt op 30 april 2024, maar blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze subsidieregeling zijn verstrekt.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting subsidieregeling

Artikel 2

De subsidie wordt verstrekt voor het demonteren van de benzinebrom- of snorfiets bij een RDW-erkend demontagebedrijf. Extra subsidie kan aangevraagd worden als iemand ook een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische snorfiets, elektrische bromfiets of speed-pedelec of het gebruik van deelvervoer in Amersfoort aanschaft. De aanschaf dient plaats te vinden bij een rijwielhandelaar of (fietsen)winkel die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4

Om te garanderen dat het om Amersfoortse inwoners of bedrijven gaat, moet de aanvrager uiterlijk op de datum van het aanvragen van subsidie, staan ingeschreven of zijn gevestigd in Amersfoort. Het aanmelden gaat via DigiD of eHerkenning zodat dit gecontroleerd kan worden.

Artikel 5

a.

Op www.amersfoort.nl/brommers staat het aanmeldformulier. Via DigiD en eHerkenning dient ingelogd te worden.

b

Bij de aanvraag dient een kopie van het kentekenbewijs van de bromfiets of snorfiets die gedemonteerd is, te worden toegestuurd. De naam van de aanvrager en de naam op het kentekenbewijs dienen overeen te komen. Uitzondering hierop is als een ouder, verzorger of voogd de subsidie aanvraagt voor een minderjarig kind op wiens naam het kentekenbewijs van de brom-/snorfiets staat.

d

Op www.amersfoort.nl/subsidies is een demontageverklaring beschikbaar die zowel door aanvrager als RDW-erkend demontagebedrijf moet zijn getekend. De demontageverklaring is korter dan 2 maanden voor de aanvraag afgegeven. Naast de demontageverklaring dient een vrijwaringsbewijs ingediend te worden. Dit vrijwaringsbewijs wordt niet als een demontageverklaring beschouwd.

Artikel 6

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn het laten demonteren van de brom-/snorfiets en het aanschaffen van een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische snorfiets, elektrische bromfiets of speed-pedelec en bijbehorende accessoires bij een rijwielhandelaar of (fietsen)winkel die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Ook de kosten voor het gebruik van deel(bak)fietsen, deelscooters en deelsteps in Amersfoort komen in aanmerking voor subsidie. Het meest actuele aanbod van deze deelvoertuigen staat op www.amersfoort.nl/deelvervoer.

Artikel 9

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en gaat uit van het principe op=op.

Artikel 10

a

Het kentekenbewijs voor het te demonteren voertuig mag niet ongeldig zijn verklaard of zijn ingevorderd.

b

De brom-/snorfiets moet worden gedemonteerd bij een door het RDW erkend demontagebedrijf.

c

De naam van de aanvrager dient overeen te komen met de naam die op het kentekenbewijs staat, én het kentekenbewijs moet onafgebroken op naam van de aanvrager staan vanaf een datum gelegen vóór 1 januari 2022. Is dit niet het geval dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor subsidie. Bij het aanvragen door een ouder, verzorger of voogd van een minderjarige is het ook toegestaan dat het kentekenbewijs op naam van de minderjarige staat.

e

Subsidie wordt geweigerd voor voertuigen die in de bedrijfsvoorraad van een bedrijf zijn opgenomen. Dit om te voorkomen dat bedrijven via deze regeling van hun niet verkoopbare voorraad af komen.

Artikel 11

Binnen 8 weken na aanvraag wordt een beslissing op de aanvraag genomen. Bij toekenning van de subsidie wordt het bedrag kort na vaststelling overgemaakt.

Artikel 12

a

De aanvrager die subsidie krijgt toegekend, moet dit bedrag besteden aan het demonteren van de brom-/snorfiets of het demonteren van de brom-/snorfiets in combinatie met de aanschaf van een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische brom-/snorfiets of speed-pedelec, of in combinatie met het gebruik van deelvervoer (met uitzondering van deelauto’s).

b

De aanvragen die € 500 subsidie ontvangt moet binnen drie maanden nadat de aanvrager bericht heeft ontvangen over het toekennen van de subsidie, de subsidie uitgegeven hebben aan een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, elektrische brom-/snorfiets of speed-pedelec of aan deelvervoer.

C

Degene die € 500 subsidie ontvangt, dient een jaar de (aanschaf)bewijzen van het nieuwe voertuig of gebruik van deelvervoertegoed te bewaren en te kunnen overleggen als de gemeente daar naar vraagt voor de steekproef. Op het aanschafbewijs van de winkel die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dient de naam van de aanvrager te staan, de datum van aanschaf/betaling en omschrijving van het voertuig dat is aangeschaft. Uit het bewijs dat de subsidie is besteed aan deelvervoer in Amersfoort, moet ook duidelijk de naam van de aanvrager te zien zijn, en de datum/data waarop een abonnement of tegoed is besteed bij een Amersfoortse aanbieder van deelvervoer met uitzondering van deelauto’s.

Als degene die subsidie ontvangt, niet kan bewijzen dat de subsidie is besteed zoals vereist, dan kan de gemeente de subsidie gewijzigd vaststellen en bedragen terugvorderen.