Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • bestuursorgaan: gemeentelijk orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen: de raad, -burgemeester en wethouders, de burgemeester,

 • bezwaarmaker: indiener van een bezwaarschrift;

 • commissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb; 

 • voorzitter: voorzitter van de commissie. 

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie is belast met het horen en adviseren over de volledige heroverweging van bestreden besluiten.

 • 3.

  De commissie is niet belast met de behandeling van bezwaarschriften ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. 

 • 2.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen. 

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter. 

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De secretaris wordt door burgemeester en wethouders aangewezen. 

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen ook één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. 

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. 

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders. 

 • 3.

  De aftredende of ontslagnemende voorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. 

Artikel 6. Hoogte vergoedingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie en een reiskostenvergoeding.

 • 2.

  De vergoeding voor het bijwonen van een vergadering bedraagt voor de voorzitter of diens plaatsvervanger € 225,- en voor de leden € 175,-.

 • 3.

  Aan de voorzitter en de leden wordt bij bijgewoonde zitting een vergoeding voor gemaakte reiskosten toegekend, conform artikel 3.1, eerste lid van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

 • 4.

  Het college indexeert de bedragen genoemd in het eerste en tweede lid jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 2024, aan de hand van het indexcijfer voor de (overheids)consumptie, onderdeel lonen en salarissen. De indexatie vindt plaats overeenkomstig de indexcijfers zoals afgegeven in de jaarlijkse septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Het bestuursorgaan registreert het ingediende bezwaarschrift met de datum van ontvangst. 

 • 2.

  Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden. Hierbij geeft het bestuursorgaan een uitleg over het vervolg van de procedure en de duur van de behandeling van het bezwaarschrift.

Artikel 8. Bemiddeling

De commissie kan onderzoeken of laten onderzoeken of de zaak inde minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen.

Artikel 9. Uitoefening bevoegdheden

De voorzitter oefent de volgende bevoegdheden van de hierna genoemde artikelen van de Awb zelfstandig uit:

 • a.

  verzoeken om een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde (artikel 2:1, tweede lid);

 • b.

  stellen van een termijn aan de bezwaarmaker (artikel 6:6);

 • c.

  verzenden van stukken tijdens de behandeling door de commissie (artikel 6:17);

 • d.

  ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken, dan wel toezenden daarvan aan een belanghebbende (artikel 7:4, tweede lid);

 • e.

  al dan niet op verzoek van een belanghebbende afzien van het op de hoogte stellen van het verhandelde tijdens een hoorzitting van een andere belanghebbende, voor zover geheimhouding om gewichtige reden is geboden (artikel 7:6, vierde lid).

Artikel 10. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 11. Voorbereiding hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. 

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb. Hij doet daarvan mededeling aan de bezwaarmaker, belanghebbenden en het bestuursorgaan.

 • 3.

  De voorzitter nodigt de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit. 

 • 4.

  Binnen drie werkdagen na de uitnodiging kunnen de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen. 

 • 5.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld. 

 • 6.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, genoemd in het tweede tot en met vierde lid. 

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van zitting is de aanwezigheid van minimaal twee leden vereist, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger.

Artikel 13. Onpartijdigheid leden

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen. 

Artikel 14. Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar. 

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten als de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. 

 • 3.

  Als de commissie naar aanleiding van het tweede lid beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats achter gesloten deuren. 

Artikel 15. Verslaglegging

 • 1. Het verslag, bedoeld in artikel 7:7 van de Awb, bevat in ieder geval: 

 • a. namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid; 

 • b. zakelijke vermelding van wat over en weer is gezegd en wat verder op de hoorzitting is voorgevallen; 

 • c. vermelding als de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of als belanghebbenden of hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord; 

 • d. verwijzing naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht. 

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 16. Nader onderzoek

 • 1.

  De commissie is bevoegd nader onderzoek te doen als zij dit na afloop van de hoorzitting wenselijk acht. 

 • 2.

  De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan toegezonden. 

 • 3.

  De bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie schriftelijk reageren en indien gewenst aan de voorzitter vragen om een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op dit verzoek. 

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 17. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. 

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 

 • 3.

  Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt als die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 

 Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging 

 • 1.

  Het advies wordt met het verslag, en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. 

 • 2.

  Als naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen. 

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en belanghebbenden een afschrift. 

Artikel 19. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. 

Artikel 20. Intrekking oude regeling

De Verordening Commissie Bezwaarschriften, bekend gemaakt op 8 mei 2014, wordt ingetrokken. 

Artikel 21. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023. 

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente West Maas en Waal 2023.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2022.

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,                                        De voorzitter,

C. (Elles) Jansen-Bouwman V.M. (Vincent) van Neerbos