Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Sittard-Geleen 2023

Geldend van 17-12-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Sittard-Geleen 2023

De heffingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het dagelijks bestuur van de BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid onder a van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) aan te wijzen;

dat het dagelijks bestuur op 24 december 2020 heeft besloten de heer N.M.J.G. Lebens, directeur van BsGW, aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat 

De invorderingsambtenaar mandateert aan de Teammanager Financiën van de gemeente Sittard-Geleen de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regeling:

 • 1.

  parkeerbelasting;

 • 2.

  leges;

 • 3.

  afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel);

 • 4.

  marktgelden.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit:

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels:

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4.

  Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is, met uitzondering van de bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen de in artikel 2, letter b, van de geldende Verordening parkeerbelastingen van de gemeente Sittard-Geleen, genoemde belasting, uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De heffingsambtenaar van de BsGW,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Mandaatbesluit van 7 juli 2021 ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Awb.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente 2023 Sittard-Geleen".

Roermond, 23 november 2022

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar),

Ondertekening

De directeur,

N.M.J.G. Lebens

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

Sittard-Geleen,

R. de Rijck

Teammanager Financiën