Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2022, zaak kenmerk Z.073875.

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04 oktober 2022, zaak kenmerk Z.073875;

 • -

  gelet op het raadsvoorstel “Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal” zaak kenmerk Z.018016, de Tarievenverordening één keer per 4 jaar te evalueren;

 • -

  besluit vast te stellen de volgende verordening:

“Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023”.

Artikel 1. Gemeentelijke welzijnsaccommodaties in eigendom gemeente West Maas en Waal

Accommodatie

Huurprijs per uur

Gymzaal Wamel

Peel 13 (per lokaal, incidentele verhuur)

€ 15,64

Artikel 2. Wedstrijden en commerciële activiteiten

Het tarief vermeld in artikel 1 wordt verhoogd met 25% bij wedstrijden en commerciële activiteiten zoals uitvoeringen met betalend publiek.

Artikel 3. Bepalingen en voorwaarden

De in artikel 1 vermelde accommodaties worden verhuurd onder de bepalingen en voorwaarden vermeld in het gebruikersreglement.

Artikel 4. Diverse ruimten en gebouwen

Het tarief voor het gebruik van diverse ruimten en gebouwen is en of wordt vastgelegd in een huurovereenkomst.

Artikel 5. Openluchtzwembad De Zeven Morgen

Type

2023

A

Entreegelden

1. Kinderen 3 jaar en ouder

€ 5,50

2. Volwassenen

€ 5,50

B

10-baden kaart

1. Kinderen 3 jaar en ouder

€ 48,00

2. Volwassenen

€ 48,00

C

Abonnement voorverkoop

1. Kinderen t/m 15 jaar

€ 45,00

2. Volwassenen

€ 64,50

3. Gezin – 3 gezinsleden

€ 127,00

Artikel 6. Abonnementen openluchtzwembad De Zeven Morgen

Het gezinsabonnement is voor 3 gezinsleden. Voor het 4de en 5de gezinslid wordt €

10,50 per gezinslid extra in rekening gebracht. Voor het 6de, 7de en 8ste gezinslid wordt € 5,50 per gezinslid extra in rekening gebracht.

De tarieven van de abonnementen genoemd bij C1, C2 en C3 die tijdens de openstelling van het buitenbad worden verkocht, zijn voor gezinsabonnementen € 17,50 duurder en voor overige abonnementen € 9,50 duurder.

Artikel 7. Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in bijzondere gevallen, waaronder een hoge inflatie, een afwijkend tarief in rekening te brengen.

Artikel 8. Indexatie

 • 1. Burgemeester en wethouders indexeren de tarieven jaarlijks met het in de voorjaarsnota vastgestelde percentage Prijsontwikkeling.

 • 2. Bedragen worden hierbij afgerond op € 0,05. Uitzondering hierop zijn de tarieven van openluchtzwembad De Zeven Morgen. Die worden afgerond op € 0,10.

Artikel 9. Intrekking oude Tarievenverordening

De “Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal” vastgesteld op 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 01-01-2023;

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 08 december 2022.

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier De voorzitter

C. Jansen-Bouwman V.M. van Neerbos