Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Gewijzigde uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Geldend van 17-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Gewijzigde uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Zaaknummer: Z22-009609

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Aalsmeer;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de middels dit collegebesluit aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Aalsmeer;

besluiten vast te stellen het:

Gewijzigde uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 1 Definities

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, mini- of rolcontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • verordening: Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2022;

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, lid 1, van de verordening wordt aangewezen De Meerlanden Holding NV gevestigd te Rijsenhout.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, lid 1a, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • b.

   detaillisten, kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • c.

   organisaties voor de huis-aan-huis inzameling van textiel dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • d.

   Sympany is als textielinzamelaar voor wijkcontainers aangewezen;

  • e.

   de supportersvereniging Kudelstaart voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier in Kudelstaart;

  • f.

   detaillisten voor de inzameling van kca dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&W;

 • c.

  glas: op kleur (wit en bont) gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  textiel: alle textiel, zoals kledingstukken, hand- en theedoeken, tafelkleden en dekbedhoezen, lakens, dekens, tassen, knuffelbeesten, overig huishoudtextiel en schoenen die schoon en droog zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets-of verflappen;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 • g.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • h.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • i.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • j.

  banden: schone banden van motoren, personenauto's, autobusjes;

 • k.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • l.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • m.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • n.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • o.

  matrassen: mits deze schoon en droog zijn.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: een mini- of rolcontainer (80, 140 liter, 180 of 240 liter) voor de gebruiker van een perceel, en een verzamelcontainer (inpandig, uitpandig boven- of ondergronds) voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • b.

  voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens: een mini- of rolcontainer (80, 140 liter, 180 of 240 liter) voor de gebruiker van een perceel, en een verzamelcontainer (boven- of ondergronds) voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • c.

  voor oud papier en karton van huishoudens: een mini- of rolcontainer (80, 140 liter, 180 of 240 liter) op vrijwillige basis voor de gebruiker van een perceel, en (zo mogelijk) een verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • d.

  voor glas: de verzamelcontainers op wijkniveau;

 • e.

  voor textiel: de verzamelcontainers op wijkniveau;

 • f.

  voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken: inzameling bij het restafval;

 • g.

  voor (gescheiden) grof huishoudelijk afval en KCA: de milieustraat (brengdepot) van De Meerlanden Holding NV aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt voor de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de frequentie van inzameling bij elk perceel vastgesteld:

 • a.

  oud papier en karton wordt ten minste een maal per maand bij elk perceel ingezameld;

 • b.

  grof huishoudelijk afval wordt op afroep ten minste een maal per drie maanden bij elk perceel ingezameld;

 • c.

  GFT wordt ten minste een keer per twee weken bij elk perceel ingezameld;

 • d.

  restafval wordt ten minste een keer per twee weken bij elk perceel ingezameld;

 • e.

  takken worden ten minste twee keer per jaar ingezameld;

 • f.

  kerstbomen worden ten minste een keer per jaar ingezameld.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 7, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de rest- of GFT-container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 7, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden. Het afval moet zodanig in de container zitten dat het vanzelf in het voertuig valt bij lediging;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden mini- of rolcontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt;

  • h.

   de afvalbrengpunten van de inzameldienst worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren en dient aantoonbaar woonachtig te zijn in de gemeente Aalsmeer;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • l.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats en op de openbare weg bij de woning klaar te staan;

  • m.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

  • n.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 5 van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a.

  inzameldagen worden jaarlijks vastgelegd in de afvalkalender;

 • b.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in de afvalkalender, tussen 5.30 en 7.30 uur;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag en het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 8.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte