Verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022

Geldend van 17-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022

De raad van de gemeente Waalre;

gelezen het voorstel van het presidium van 15 november 2022, nr. 2022-101;

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is regels aangaande de taakuitoefening en samenstelling van de Rekenkamer Waalre bij verordening vast te leggen, daarbij rekening houdende met de wet versterking decentrale rekenkamers (2023);

besluit vast te stellen de volgende verordening:

De Verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. wet: Gemeentewet

 • b. voorzitter: voorzitter van de Rekenkamer;

 • c. college: college van burgemeester en wethouders van Waalre;

 • d. rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Waalre;

 • e. doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijk effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • f. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijk effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

 • g. rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. De raad stelt een rekenkamer in.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden.

Artikel 3 Taken rekenkamer

De rekenkamer verricht onderzoek naar en adviseert aan de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer. De Rekenkamer doet gemiddeld 1,5 onderzoek per jaar en volgt de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen, de toezeggingen van het college en de besluiten van de gemeenteraad met betrekking tot en de doorwerking van eerdere onderzoeken. Via een notitie ‘Doorwerking aanbevelingen’ vanuit de rekenkamer wordt de raad tweejaarlijks op de hoogte gesteld over de mate van doorwerking van de onderzoeken van de afgelopen jaren. Over deze notitie vindt een interactieve sessie plaats met de rekenkamer en de raad.

Artikel 4 Samenstelling rekenkamer

 • 1. De rekenkamer bestaat uit drie leden die door de raad, van buiten de kring van zijn raadsleden, worden benoemd.

 • 2. De leden van de rekenkamer worden door de raad benoemd conform het bepaalde in artikel 81c lid 1 gemeentewet.

 • 3. De raad wijst één van de leden van de rekenkamer als voorzitter aan.

 • 4. De voorzitter van de rekenkamer draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming, het onderhouden van contact met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en naburige rekenkamers.

 • 5. Het is voor de leden van de Rekenkamer verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet.

 • 6. Leden van de Rekenkamer overleggen bij benoeming een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen. Tussentijdse wijzigingen in deze lijst worden direct schriftelijk gemeld aan de raad.

Artikel 5 - Eed of belofte

 • 1. Ten aanzien van de leden is artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Beëdiging vindt louter plaats bij aanvang van het lidmaatschap van de rekenkamer. Bij herbenoeming van zittende leden hoeft beëindiging niet opnieuw plaats te vinden.

Artikel 6 Einde lidmaatschap en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2. De rekenkamer bericht de raad als één van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, van de wet.

 • 3. De rekenkamer bericht de raad als één van de gronden voor non-actiefstelling zich voordoet bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

Artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer. De vergoeding per vergadering bedraagt voor de voorzitter €250 en voor de leden €200,-. Het verschil in de hoogte van de vergoeding tussen voorzitter enerzijds en de andere leden van de rekenkamer anderzijds, laat zich verklaren door extra inspanningen die door de voorzitter worden geleverd om de ontwikkelingen ten aanzien van diverse inhoudelijke dossiers in de gemeente in brede zin, en binnen de gemeenraad in het bijzonder, te volgen (conform artikel 4 van het reglement van orde van de rekenkamer van Waalre).

 • 2. Indien door de leden in opdracht van de rekenkamer onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen zij hiervoor – naast hun vergoeding per vergadering – een vergoeding per uur ontvangen. Het tarief dat in dergelijke gevallen per uur in rekening kan worden gebracht, wordt door de rekenkamer in de opdracht tot te verrichten werkzaamheden vastgelegd. Voor 2022 bedraagt dit bedrag €80,- per uur.

 • 3. Reiskosten en eventuele overige onkosten van de voorzitter en de leden worden op declaratiebasis vergoed naar de daarvoor bij de gemeente Waalre geldende maatstaf.

 • 4. De voorzitter en de leden van de rekenkamer dienen hun declaratie ieder kwartaal in bij de griffier.

 • 5. De vergoedingen als bedoeld in het eerste lid komen ten laste van het budget van de rekenkamer en worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor dat jaar vastgestelde vergoeding voor commissieleden.

Artikel 8 Ondersteunende taken

 • 1. De rekenkamer draagt zelf zorg voor agendaplanning, verslaglegging en de vorming van dossiers. De dossiers zijn eigendom van de gemeente.

 • 2. De griffier, of een door de griffier aan te wijzen medewerker van de griffie, van de gemeente Waalre is het eerste aanspreekpunt van de rekenkamer.

 • 3. De griffier, of een door de griffier aan te wijzen medewerker van de griffie, fungeert voor de rekenkamer als liaison naar bestuur en organisatie.

Artikel 9 Reglement van orde en werkwijze

De rekenkamer stelt een reglement van orde van haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement van orde en werkwijze na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Werkwijze

 • 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de gemeente Waalre de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

 • 3. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Wet openbare overheid kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 4. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 5. De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar gestelde termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op de feitelijke bevindingen in het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 6. Alvorens de rekenkamer de onderwerpen die zij onderzoek vaststelt, vindt hierover een overleg plaats met een afvaardiging van de raad.

Artikel 12 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking. Met de inwerkingtreding komt de op 15 september 2015 vastgestelde “Verordening Rekenkamercommissie gemeente Waalre 2015” te vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2022.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes M.F. Oosterveer