Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening marktgeld gemeente Borne 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening marktgeld gemeente Borne 2023

de raad van de gemeente Borne;

gelezen op het raadsvoorstel d.d. 8 november 2022, met kenmerk 22int07945, waarvan de motivering onlosmakelijk deel uitmaakt van dit besluit.

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening marktgeld gemeente Borne 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats

 • f.

  maand: kalendermaand;

 • g.

  week: periode van zeven achtereenvolgende dagen beginnende met de maandag;

 • h.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • i.

  strekkende meter tarief: het tarief voor een standplaats met een diepte van maximaal 4 strekkende meters;

 • j.

  frontbreedte: de lengte aan de voorzijde van een standplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening gemeente Borne en voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend en voor het genot van door het gemeentebestuur overig verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig voor het gebruik van een marktplaats en voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend is degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

 • 2. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1. Indien voor een standplaats een vergunning wordt afgegeven, dan is het belastingtijdvak de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats geldt, met dien verstande dat bij een vergunning voor meer dan een jaar het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2. Het marktgeld voor een dagplaats wordt per dag geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven:

 • a.

  bij wege van aanslag indien het een vaste plaats betreft;

 • b.

  bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur in de overige gevallen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. In de gevallen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is het marktgeld verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar jaartarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rechten als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak door intrekking van de vergunning eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor het naar jaartarieven geheven marktgeld voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van overmacht gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 4 opeenvolgende weken de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de standplaats niet door een ander heeft laten innemen, wordt op zijn schriftelijk met redenen omkleed verzoek aan de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar ontheffing verleend over elke volle 4 opeenvolgende weken waarin van de vaste plaats geen gebruik kan worden gemaakt.

 • 5. In de gevallen, anders dan die bedoeld in artikel 5, lid 1, is het marktgeld verschuldigd bij aanvang van het gebruik van de marktplaats.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval:

  • a.

   bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;

  • b.

   bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel 6, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder a, kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee bedraagt en maximaal tien, indien de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de krachtens deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening Marktgelden 2022’ van 14 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening marktgeld gemeente Borne 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1. Tarieventabel bij de Verordening Marktgeld 2023 van de gemeente Borne

Tarieventabel bij de Verordening Marktgeld 2023 van de gemeente Borne

 
 

 
 

Algemeen

 
 

1.

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 
 

2.

Maatstaf van heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de frontbreedte van de standplaats waarbij een gedeelte van een strekkende meter als een gehele meter wordt aangemerkt.

 
 
 

 
 

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

 
 

1.1

Het recht voor een ter beschikking gestelde standplaats bedraagt per strekkende meter frontbreedte of gedeelte daarvan:

 
 

1.1.1

voor een vaste plaats per jaar

€ 58,44

 

1.1.2

voor een dagplaats per marktdag of een gedeelte daarvan

€ 1,10

 
 

 
 

Hoofdstuk 2 Overig

 
 

2.1

Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

€ 17,40

 

2.2

Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een inschrijving op de wachtlijst als gegadigde voor de weekmarkt voor een periode van 1 jaar

€ 9,55

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2022.

 
 
 
 
 
 

De griffier van de gemeente Borne,