Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023

Geldend van 01-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties WV-GBW-VVD, met de volgende bijlage(n):

 • Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 24 november 2022;

gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

 • 1.

  De Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023 vast te stellen;

 • 2.

  De kosten van de subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023, groot € 1.000.000,00 te dekken uit de van het rijk ontvangen specifieke uitkeringen voor de aanpak van energiearmoede.

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland.

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

 • c.

  bestaande woning: woning die vóór 1 januari 1996 is opgeleverd op basis van een bij de voormalige gemeenten Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Monster, De Lier en Wateringen verleende bouwvergunning.

 • d.

  eigenaar: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft of koopt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. Ook erfpachters, vruchtgebruikers of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden gezien als eigenaar;

 • e.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit;

 • f.

  Inkomensverklaring: een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring

 • g.

  gezamenlijk inkomen bewoners: het gezamenlijk belastbaar inkomen van de op het adres van de woning ingeschreven hoofdbewoner en diens echtgenoot / geregistreerd partner waarmee hij/zij een gezamenlijk huishouden voert;

 • h.

  huurder: natuurlijk persoon die een woning op grond van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd huurt van een eigenaar.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De ASV Westland 2016 is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3. Doel

Het doel van deze verordening is het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen in Westland.

Artikel 4. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de subsidieaanvragen te beoordelen en hierover te besluiten op basis van deze verordening.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een natuurlijk persoon die eigenaar of huurder en tevens bewoner is van een bestaande woning in de gemeente Westland, met een gezamenlijk inkomen van het huishouden van maximaal € 55.000,- per jaar.

Artikel 6. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning zoals benoemd in artikel 9, eerste lid.

 • 2. Voor subsidie komen enkel de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten van de duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking.

 • 3. Voor subsidie komen niet in aanmerking:

  • a.

   maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente;

  • b.

   maatregelen waarvoor al subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023.

 • 4. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor kosten waarvoor al op basis van de Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023 een subsidie is toegekend, en op basis van deze verordening een hoger bedrag toegekend zou kunnen worden, kan het verschil tussen beide bedragen nog worden toegekend.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,-.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000,- inclusief btw per maatregel en maximaal € 2.000,- inclusief btw per woning.

 • 2. Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder artikel 9, eerste lid, waarbij loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert.

 • 3. Met betrekking tot materiaalkosten komen alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands en constructie materialen of materialen voor de afwerking).

Artikel 9. Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloer- of bodemisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet of slecht geïsoleerde muren van de woning:

   • -

    door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 (m2K/W), of;

   • -

    het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

  • d.

   Het vervangen van bestaand glas (enkel of dubbel) door HR++ glas of beter;

 • 2.

  De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1996.

 • 3.

  De woning heeft een woonbestemming op grond van het geldende bestemmingsplan.

 • 4.

  De woning staat op het moment van aanvraag niet te koop en wordt tot op het moment van uitvoering van de isolatiemaatregelen ook niet te koop gezet.

 • 5.

  De woning heeft geen recreatieve bestemming.

 • 6.

  De maatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd binnen 6 maanden na datum van toekenning. Dit geldt niet wanneer de maatregel(en) is/zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023.

 • 7.

  Het gezamenlijk inkomen van de bewoners van de woning is maximaal € 55.000,- per jaar.

Artikel 10. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

 • 1. Maatregelen als bedoeld in artikel 9, eerste lid mogen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd.

 • 2. Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3. De aanvrager die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden goed uit.

Hoofdstuk 2. Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 11. Aanvraag- en afhandelingsprocedure

 • 1. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Het tijdstip van binnenkomst wordt bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is ingediend.

 • 2. De aanvrager vraagt subsidie aan door het door het college vastgestelde aanvraagformulier volledig ingevuld en compleet met bijlagen naar de gemeente Westland te sturen.

 • 3. Bij de aanvraag tot verlening moet door middel van een Inkomensverklaring worden aangetoond dat het gezamenlijk inkomen van de bewoners maximaal € 55.000,- per jaar is. Daarnaast moeten kopieën van offerte(s) voor de werkzaamheden worden meegestuurd. Wanneer de aanvrager huurder is moet hij ook een toestemmingsverklaring van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen meesturen.

 • 4. De aanvrager krijgt na ontvangst van de subsidieaanvraag een bevestiging van de aanvraag, waarin de ontvangstdatum is vermeld. Hierin staat vermeld of de aanvraag compleet is of binnen een gestelde termijn van 4 weken moet worden aangevuld.

 • 5. De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na de datum van ontvangst van de complete aanvraag een besluit op de aanvraag. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden uitgesteld.

 • 6. Indien de subsidie wordt verleend, voert de aanvrager de maatregelen binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening uit.

 • 7. De aanvrager dient binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen een verzoek tot vaststelling in met gebruik van het door het college vastgestelde vaststellingsformulier. Bij het verzoek tot vaststelling voegt de aanvrager de op de maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen, en foto’s van de realisering van de isolatiemaatregelen.

 • 8. Als het verzoek tot vaststelling compleet met de gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Indien het verzoek tot vaststelling niet compleet is, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het aan te vullen.

 • 9. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 12. Procedure bij al afgeronde activiteiten

 • 1. In afwijking van artikel 11 geldt bij activiteiten die zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 dat er geen voorafgaande aanvraag tot subsidieverlening hoeft te worden ingediend.

 • 2. De aanvrager dient voor 1 mei 2023 een verzoek tot vaststelling in met gebruik van het door het college vastgestelde vaststellingsformulier. Bij het verzoek tot vaststelling voegt de aanvrager de op de maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen, en foto’s van de realisering van de maatregelen.

 • 3. Als het verzoek tot vaststelling compleet met de gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Indien het verzoek tot vaststelling niet compleet is, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het aan te vullen.

 • 4. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 13. Weigeringsgronden

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt geweigerd:

  • a.

   wanneer voor dezelfde woning al eerder een subsidieaanvraag op grond van deze verordening is toegekend;

  • b.

   als uit de aanvraag blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in deze verordening;

  • c.

   als het totaal aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 250,-;

  • d.

   als het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover voor dezelfde kosten al een aanvraag is toegekend op basis van de Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023.

Hoofdstuk 3. Overige en slotbepalingen

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Datum inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2023.

 • 2. Deze verordening vervalt op 1 januari 2024, of met het bereiken van het subsidieplafond.

 • 3. De verordening blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die op grond van deze verordening zijn aangevraagd.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westland

gehouden op 7 december 2022 te Westland.

de griffier,

P. van Oosten

de voorzitter,

B.R. Arends

Toelichting

Het isoleren van woningen draagt bij aan CO2-reductie. Het is immers essentieel de vraag naar energie terug te brengen, om dan in de resterende vraag te kunnen voorzien met duurzame energiebronnen. Bovendien lopen de bewoners van goed geïsoleerde woningen minder risico op een hoge energierekening en energiearmoede. Ook wordt de overstap van aardgas naar duurzame bronnen makkelijker en leidt goede isolatie en kierdichting samen met goede ventilatie tot meer comfort en een gezonder leefklimaat in een woning.

Zonder overheidsingrijpen komt isolatie van woningen met onvoldoende snelheid tot stand. Dit kan voor bewoners gelegen zijn in de kosten van isoleren van de woning, maar ook in de complexiteit van het proces. Begin 2022 heeft de gemeente een specifieke uitkering van € 510.078 ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen.

Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten. Sindsdien zijn de energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nog verder gestegen dan waar begin 2022 vanuit werd gegaan. TNO rekende vorig najaar dat ongeveer 550 duizend huishoudens te maken hebben met energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen vaak in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. De omvang deze groep is volgens het CBS door de huidige ontwikkelingen groter geworden en ook de ernst van de problematiek is met stijgende energieprijzen verder opgelopen1. Het kabinet heeft daarom verdergaande maatregelen genomen om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Eén van de maatregelen uit dit pakket betreft de extra inzet van € 822.736 additioneel voor gemeente Westland voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energiegebruik van huishoudens – in het bijzonder met energiearmoede – kan worden verlaagd. Dat energiearmoede inmiddels niet alleen de groep met de laagste inkomens raakt maar ook de middeninkomens. Dat de raad van de gemeente Westland daarom besloten heeft de van het rijk ter beschikking gestelde middelen in te zetten voor gezinnen met energie armoede in de gemeente Westland.

De bestedingsvoorwaarden:

De verordening komt naast maatregelen die gericht zijn op het verduurzamen van de woning zoals;

 • de Westland pas

 • energie maatregel box;

 • beschikbaar stellen van energiecoaches;

 • regionaal energieloket

Middels deze subsidieverordening stelt de gemeente van het totaalbedrag dat ontvangen is uit de rijksmiddelen een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor subsidies voor isolatiemaatregelen.