Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023 (Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023)

Geldend van 20-12-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023 (Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023)

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gebruikmaken: gebruikmaken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b.

  huishoudelijk grofvuil: huishoudelijk afval dat niet in de restcontainer past, zoals vloerbedekking, meubilair en dergelijke.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruikmaken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting

 • 1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2. Als perceel wordt aangemerkt:

 • a.

  de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

 • c.

  een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • e.

  het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. De bedragen genoemd in de tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Artikel 6 Belastingjaar

Voor de belastingen bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De belasting bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in paragraaf 1, onderdelen 1.1 tot en met 1.3, van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. De belasting bedoeld in paragraaf 1, onderdeel 1.4 tot en met 1.4.4.1, van de tarieventabel is verschuldigd na het einde van het belastingjaar.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in paragraaf 1, onderdelen 1.1 tot en met 1.3, van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht voor de belasting bedoeld in paragraaf 1, onderdelen 1.1 tot en met 1.3, van de tarieventabel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 6. De belasting bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Vermindering

 • 1. Van een medische indicatie in de zin van artikel 1.4.3 en 1.4.4.1 van de tarieventabel is sprake, wanneer in een huishouden extra huishoudelijke afvalstoffen ontstaan vanwege een chronische ziekte of een handicap waarbij gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal nodig is.

 • 2. Voor de toepassing van de vermindering, bedoeld in de artikelen 1.4.3 en 1.4.4.1 van de tarieventabel is vereist dat de belastingplichtige een aanvraagformulier indient bij de heffende instantie, waaruit blijkt dat binnen het huishouden sprake is van een chronische ziekte of een handicap waardoor extra huishoudelijk restafval ontstaat.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen voor de belasting bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen voor de belasting bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel worden betaald, ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 15 december 2022,

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage - Tarieventabel

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023

Paragraaf 1 Maatstaven en tarieven jaarlijkse afvalstoffenheffing

1.1

De belasting bedraagt per perceel, per belastingjaar:

€ 225,00

1.2

Het vaste belastingtarief, als bedoeld in onderdeel 1.1, wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van maximaal één extra container restafval:

€ 81,50

1.3

Het vaste belastingtarief bedraagt per perceel per belastingjaar voor percelen die geen gebruik maken van een container met een gebruiksregistratiesysteem of van een verzamelcontainer met een toegangsregistratiesysteem

€ 250,00

1.4

Het gedifferentieerde belastingtarief bedraagt:

1.4.1

per aanbieding ter lediging van een restafvalcontainer van 240 liter

€ 8,00

1.4.2

per aanbieding ter lediging van een restafvalcontainer van 140 liter, uitsluitend van percelen die door burgemeester en wethouders hiervoor zijn aangewezen

€ 5,00

1.4.3

Wanneer sprake is van een medische indicatie wordt op verzoek van de belastingplichtige het totaal aantal ledigingen dat aan het perceel toegerekend wordt, zoals bedoeld in onderdeel 1.4.1 en 1.4.2, verminderd met het aantal ledigingen boven het aantal van 9 met een maximum reductie van 17 ledigingen.

1.4.4

per ontgrendeling van een verzamelcontainer met behulp van een afvalpas

€ 1,25

1.4.4.1

Wanneer sprake is van een medische indicatie wordt op verzoek van de belastingplichtige het totaal aantal ontgrendelingen dat aan het perceel toegerekend wordt, zoals bedoeld in onderdeel 1.4.4, verminderd met het aantal ontgrendelingen boven het aantal van 32 met een maximum reductie van 328 ontgrendelingen.

Paragraaf 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

2.1

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag laten ophalen van huishoudelijk grofvuil

voor de eerste en voor elke volgende m³, per m³

€ 50,00

2.2

Voor het achterlaten van huishoudelijk grofvuil op de milieustraat te Middelharnis of Goedereede, per kalenderjaar:

 • a.

  de eerste zes maal, op vertoon van de van gemeentewege verstrekte pas:

 • b.

  de zevende en volgende keren, per keer:

€ 0,00

€ 10,00

2.3

Voor het achterlaten op de milieustraat te Middelharnis of Goedereede, per keer:

 • a.

  asbest verpakt in een zak, per zak van maximaal 80 liter

 • b.

  asbest verpakt in folie – per 10 m²

 • c.

  asbest verpakt in folie – per 20 m²

 • d.

  banden van een scooter of kruiwagen, per stuk

 • e.

  banden van een scooter of kruiwagen met velg, per stuk

 • f.

  banden van een personenauto of motor, per stuk

 • g.

  banden van een personenauto of motor met velg, per stuk

 • h.

  banden van een kleine vrachtauto, per stuk

 • i.

  banden van een grote vrachtauto, per stuk

 • j.

  banden van een tractor tot diameter 1,5 meter, per stuk

 • k.

  banden van een tractor vanaf diameter 1,5 meter, per stuk

 • l.

  brandblusser, per stuk

 • m.

  fijn restafval, per zak van maximaal 60 liter

€ 3,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 15,00

€ 3,50

Behorend bij raadsbesluit van 15 december 2022

De griffier van de gemeente Goeree-Overflakkee,

drs. G. Brand